ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

,
яким єй оголошено сувору догану, видано з порушенням зако-
ну, позивачка просить рiшення скасувати, а п поновити на
робота. -. , , -: - у.. ,, - - - _/. . , . . -
Касацiйна скарга не вiдлягау задоволенню з таких пiдстав.
Уiк видно з рiшення виконкому Новоселiвськбiсiльськоє
Ради вiд 23 жовтня 1971 р. та з наказу по Березiвському
райвiйдiяу культури вад 26 жовтня 1971 р., дозаваку звiльнено
зробайзате,:щ6воиа9та10жо>гй 1971 р. вчинила без
поважних причин прогул та ранiше допускала яоруєиеиня тру-
довоє дисциплiни i не виконувала покладених на неє обовязкiв.
В судовому засiданнi встановлено, що М.Б. 9 жовтня 1971 р.
весь день, а Ю жовтня 1971 р. з i 3 де 18 РОДИН не була ва
роботi. Це, зокрема, стверджууться табелем виходу на роботу,
актом перевiрки, яка проводилася головою та секретарем сiль-
ськоє Радита показанням свiдка С. - - ; ;
Оспорюючи правильнiсть звiльненая, позивачка вказувала,
що 9 г 10 жовтня 1971 р. була на роботi i видавала в цi днi
книжки, що стверджууться П записами в формулярах читачiв.
Проте вд доводи спростовуються табелем виходу на роботу,
актом перевiрки та показаннями свiдкiв. У формулярах читачiв
Т; та К. дiйсно е записи, що 9 жовтня 1971 р. єм були виданi
книжки, але самi К. i Т., допитанi як свiдки, показали, що в
цей день в бiблiотецi не були.
За наведених обставин обласний суд правильно дiйшов вис-
новку про необгрунтованiсть позову.
Посилання М.Б. на те, що наказ вiд ЗО вересня 1971 р.,
яким єй було оголошено сувору догану, виданий з порушенням
трудового законодавства, не у пiдставою для скасування
рiшення, оскiльки П звiльнено за прогул, вчинений пiсля ви-
дання цього наказу, i невихiд на роботу 9 жовтня 1971 р. без
поважних причин стверджууться вищезазначеними доказами.
На пiдставi викладеного судова колегiя ухвалила касацiйну
скаргу М.Б. залишити без задоволення, а рiшення Одеського
обласного суду вiд 31 березня 1972 р. без змiни1
- , i (ШРАВИ, .п виншсАєйавйжйй
З ШЛЮБрО-СПИЕЙНИХ ЙД>АВОВi|[Й0тiii|Я
,. - .,- - ..--"Є-iЖi
, 1 1 - . . .. . ! . -Асi;-Ri
Розглядаючи вимоги одного з подружжя про компенсацiю ;
належну частку в нажитiй в перiод шлюбу iноземнiй ва.iяпi< ,
якою другий з подружжя розпорядився ва свiй розсуд, сiЦi %а
правильно визначив розмiр компенсацiє в карбованцях, вихо-
дячи з офiцiйного курсу цiує валюти на день розгляду справи
Постанова Пленуму Верховного Суду Украєни ;"
вiд 26березня Є993 р.
С, и тяг) :... . . . Л , : - .
В сiчнi 1991 р. Л.Л. предявила позов до Л.В. про подiл
валютних вкладiв. ; :-1"- :.1--1" 1 .. , .; - " ,
. Позивачка зазначала, що й 1983 р. вона перебувала з вiд-
повiдачем в зареустрованому шлюбi, мають дочку, 1989 року
народження. За час перебування єх в закордонному вiдрядженнi


-ва iмя вiдповiдача в банку були вiдкритi валюта! рахунки ва
. сумуТдатоСИiА-вЙВiи
,. половшiу, але вздповiдач розпоряднвеяВєвгiє за своєм розсудом,
i/ тому;1 оросилаетяйнутя; з1нього екчаiЕiгяу.-1 1 -й>. "1 ;i "/аi.,,
Л.В. предявив зустрiчний позов про подiл грошового вклаДУ
на iмя позивачки в сумi 5453 крб. 48 коп., посилаючись на
те, що цей вклад у єх спiльною сумiсною власнiстю. .У"-


Рiшенням Мiнського районного народного суду м. Киува
вiд 16 сiчня 1992 р. позовнi вимоги сторiн задоволено.
З Л.В. на користь ЛЛ. стягнуто 235926 крб. i ябржмито а
сумi 23502 крб.; а зоетанньоГна його користь -- 2726 квв.
В касацiйному порядку справа не розглядалась.
Постановою президiє Києвського мiського суду вiд 28 серпня
1992р. та ухвалою судовоє колегiє в цивiльних справах Верховного
СУкрввiiдЄєрудая 1992 р. йвотест заступника Генераль-
його прокурора Украєни про скасування судових рiшень вiдносно
подiлу валютник вкладiв залишенi без задоволення.


У протестi заступника Генерального прокурора Украйя
ставиться питання про скасування постановлених рiшень у ча-
стинi спору про подiл валютних вкладiв i направлення справи
на новий розгляд з пiдстав, що при визначеннi розмiру гро-
шовоє компенсацiє, стягнутоє на юристь позивачки, суд вє
бiруитоваяо застосував курс долара до карбованця, щ уя;а|
час "розгаядусправи. / - 1 . . -1- -. ; . є.-;"
Пленум Верховного Суду Украєни знаходить, що щюй
. не пiдлягау задоволенню з таких пiдстав. : "-Й
Як встiшовлею> судом i пiдверджууться матерiаяамж;"
вклади ва iмя Л.В. в сумi 4749 доларiв США були -
. ... . ->5-
пiд час перебування сторiн в зареустрованому шлюбi i спiльного
сумiсного проживання, коли цi кошти були нажито.
.У листопадi 1990 р. вiдповiдач без вiдома позивачки закрив
рахунок на суму 3431 долар, а у груднi 1990 р. i рахунок на
1318 доларiв i без вiдома позивачки розпорядився ними на свiй
" розсуд. ,., - .. . .- ;. . ; . , "-..- -
Ж судовому засiданнi вiдповiдач цього не заперечував.
За таких обставин суд вiдповiдно до ст. 22 КпШС Украєни
дiйшов правильного висновку про необхiднiсть покладення на
вiдповiдача обовязкiв сплатити позивачцi за iє частку в спiль-
ному майнi грошову компенсацiю.
Визначаючи конкретну суму грошовоє компенсацiє, суд ви-
. ходив з розяснень Пленуму Верховного Суду Украєни, даних
в постановi № 4 вiд 25 березня 1988 р., "Про практику роз-
гляду судами справ про розiрвання шлюбу", згiдно з якими
при вирiшеннi спорiв про подiл спiльного майна вартiсть його
визначауться за пiнами, що дiяли на день постановления
рiфенвя. у. .."у,,. \.\\,:.- \\-\:::: ".:.. -\
При цьому .суд обгрунтовано виходив з купiвельного спiв-
вiдношення долара США до украєнського карбованця, яке було
на день розгляду справи - 16 сiчня 1.992 р., тобто врахував
дiйсну вартiсть долара США в розрахунках громадян iдержави.
Йосияання и протестi ва те, що суд був зобовязаний на
пiдставi "iнструкцiє про разрахункв iвклади в iноземнiй валютi
i в рублях", затвердженоє Зовнiшекономбанком СРСР
Жє2>7 р., моюдапви > >урсу долара, до дiя> ва день
. здiйснення овдiпацiє по айiмтю валютних рахункiв, в, груднi
;,.199 .р.; iебiЙСЗДЙи.єiлЙи11 . предметом
подiлу у iноземна валюта, котрою вiдповiдач розпорядився на
свiй розсуд, у звязку з чи> суд> виходячи з вартостi належноє
позивачцi частини валюти ва день розгляду справи, обгрунто-
вано стягнув з вiдповiдача зазначену в рiшеннi суду грошову
суму. .:--; - . "-.-" _ ..-- -:- ;
Враховуюча наведене, Пяенум ВерховноєR Суду Украєна
протест заступника Генерального прокурора Украєни залишив
без задоволення. ; ."." .., /.,-/ -::-1" ,---
Майно, нажите подружжям за час шлюбу, у єх спiльною су-
мiсною власнiстю. В разi подiлу цього майна мiх подружжям
Ж<асткй визваються рiвними \\ - \, " "i .. ,-,
Ухвала судовоє колеги в цивiльних справах Верховного Суду
УРЁР <яд 14 ЛЯПКА 19П р.
(< и т я г) . ...,., ,_,.. -,,",,,. !"..,, ..
М. предявила позов до М. про подiл майна. Вона зазначала,
iiвд> у. 1960 Р. ВСТУПИЛ!> згвiдооiвiдаєем у факстявi шлюбнi
вiдносини, а.в 1962 р. зареуструвала шлюб. Пiд час сумiсного
. 1- .- . -М- -/ , .
проживання ВОВЕ придбали майно та
1967 р. в звязку з припиненням шлюбних
вовн подiлили добровiльно. За воловину будi
гроюойу компенсацiю в сумi 2000 крб. Однак у i
вони примирились та знову сталивестиспiльне _"._,
Посилаючись на те, що у 1970 р; знову иришйiи
вiдносини i поновлювати єх вона не бажау, позивачка i
подiлити майно i видiлити єй його на суму 2111 крб. та с
з вiдповiдача судовi витрати. Вiдповiдач просив подiлитш
iiОО-крб. . \.1 / :1"/1 1.":1/ -11; _, - "-/
Рiшенням Черкаського обласного суду постановлено
лита позивачцi в натурi майна на суму 2026 крб., вiдаоИНR
видiлено в натурi майна ва 2050 хрб. Стягнуто з вiдпоiйдiйii
на користь позивачки грошову компенсацiю за частину належ-
, ного єй майна 12 крб. та 142 крб.-Судоввхвєгiгр.ВаувтрйаЙЙЕ;
позовi про подiл вкладу М. вiдмовлено. ; i;йiiС
: В касацiйнiй скарзi вiдповiдач просить рiшення обласного
суду змiнити та зменшити суму стягнень на користь позивачки
уа 204 крб. i судовi витрати до 20 крб. з мотивiв, що суд не
врахував пре вирiшеннi справи того, що 350 крб. для купiвлГ ;з|
автомашини йому да> батько i позивачка да 1579 крб. забрала .|
майна. Тому суд зобовязаний був видiлити єй майна не на ;<|
517 крб., а дише на 284 крб. Поряд з цим касатор иосиадй|8ii- Я;я||
на те, що суд яеобгрунтовано стягнув з нього судовi витрiЯж< ii
142 крб. та безпiдставно вiдмовив у зустрiчному позовi яро Ц
подiл/вкладу.. ; . :. ", -.;.: ; " ;.; ; :, .,.,.:.й,1
Касацiйна скарга не пiдлягау задоволенню з, таких вддйiа::
- Згiднозст. 22 Кодексу1 про щлйб та ЫМУРСР!>,>!!;;.
подружжям за час шлюбу, у Гх спiльною власнiстю. З матерiалi>
справи вбачауться, що все майно, про яке йде спiр мiж сторо- ;
нами, було придбане за час перебування в шлюбi та сумiсного
проживання. Тому суд правильно визнав, що воно становить єх й
спiльну сумiсну власнiсть, та вважав рiвне право кожного З
них на це майно, бо ст. 28 зазначеного Кодексу передбачавi, ;
що в разi подiлу майна, яке е спiльною сумiсною власнiстю
подружжя, єх частки визнаються рiвнями. У зваджу гз iДв
видiлив позивачцi в натурi майна на суму 2026 крб,, <ЕЛЮВiЄ
ти ту частину, яку вона заорала, (на суму 1521 крбЦ
вирiшення справи облавним судом. Вiдповiдачу також
в натурi майна на 2050 крб. ; . ,
Посилання вiдповiдача на те, що суд при подiлi не в
що 350 iфб. йому-дав батыю дл> купiвлi i ремонтх
автомашини, не може бути пiдставою для змiни рiля
ласного суду, оскiльки з матерiалiв справи видно, пю єє
були данi не для особистих Потреб вiдповiдача, а для 1
сторiн, яка складалась з чотирьох осiб. Нiчим не пй
доводи вiдповiдача про те, що позивачка забрала де
. справи, бiльше майна, нiж встановив суд- "є1i
Що стосууться стягнення з вiдповiдача
вони визначенi вiдповiдно до вимог статей 63, 75, 76 ЦПК
У~К\лЧ> .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики