ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

." .1. , - 11 : - ,
." -"" - ." >
Ухвала судова колеги в цивiльних справах Верховного Суду
УРСР вiд 14 листопада 1973-р.
(в и тяг)
В. предявила-позо> до Ц. про встановлення батькiвства i
стягнення алiментiв. Позивачка зазначила, що з 28 квiтня
1968 р. по сiчень Є969 р. перебувала з вiдповiдачем у фактнч-
, них шлюбних вiдносинах, вiд яких у сiчнi 1969 р. народила
дочку. До народження дитини вони з. вiдповiдачем i його
матiрю жили в квартирi Ц. i вели спiльне господарство. Пiсля
повернення з пологового будинку вона також деякий час жила
у вiдповiдача, але у звязку авiдсутйiсно необхiдних умов
змушена була перейти проживати в свою квартиру. Вiдповiдач
вiдвiдував єє i дитину протягом трьох мiсяцiв, купував дитинi
деякi речi, визнавав себе Я батьком. Оскiльки вiдповiдач
вiдмовився зареуструвати дитину на себе, В. оросила суд виз-
нати Ц. батьком П дочки та зобовязати ного сплачувати
алiменти на П утримання.
В процесi розгляду справи позивачка уточнила своє позовнi
вимоги i пояснила, що була знайома з вiдповiдачем ще до 28
квiтня: 1968 р., зустрiчалася з ним, вiв приходив до неє на
квартиру, а з 28 квiтня 1968 р. перейшла жити до нього. Крiм.
того, вiдповiдач надавав кошти на утримання дитини до серпня
1972 р. , ,: . , , . - /.. , . . - . ,
Справа вирiшувалася судами неодноразово.
Останнiм рiшенням судовоє колегiє у цивiльних справах iва-
но-Франкiвського обласного суду позов задоволене: Ц. визнано
- т
батькам В.Г. i на й утримання з вiдповiдача стягнуто алiменти
у розмiрi 16,5% заробiтноє плати до поваояiтгя дитини.
В касацiйнiй скарзi вiдповiдач проситьскасувати зазначенi
дгiшення i. справу повернути ваноiвйрозвя3 тих пiдстав,
що обласний суд порушив вимоги ст. 319 ЦПК УРСР, без-
пiдставно яе взявши до уваги показання свiдкiв, а також вимоги
ст. 62 ЦПК УРСР, бо оцiнка показань iнших свiдкiв дана не
в сукупностi з усiма доказами, що у у справi.
Касацiйна скарга задоволенню не пiдлягау з таких пiдстав.
Вiдповiдно до ст. 53 Кодексу про шлюб та сiмю Украiнськоє
- РСР єiрн,-жяаноiйеяййR<<Й;-;;<
проживання та ведення спiльного господарства матiрю дитини,
або спiльне виховання чи утримання сторонами дитини, або,
докази, що з достовiрнiстю пiдтверджують вязваня вiдповi-
дачембатькiвства.: "_:1 .,,,,- . ,"
. , Задовольняючи позов, судова колегiя обласного суду вихо-
дила з того, що сторони, маючи намiр створити сiмю, карi
разом i вели спiльне господарство до народження дитини, а
пiсля народження вiдповiдач визнав себе батьком дитиня. За-
значенi обставини знайшли пiдтвердження> (
в показаннях ряду
ДО.иаВаiЙi"
."ьюиiйi - Є. -ШiШН
"й% ТiМРiЯ
готувала Єжу, прi
вiдповiдача хвалила невiстку
тим, що син мау сiмю. - ;i-
Свiдок Б. показала, що в звязку з хворобою
вона супроводжувала позивачку у пологовий удинок " , "
- дiльничний педiатр показала, що навеснi 19б8",р.Жвв1спiЙ;;;:IаI;;i:||й
кали до хвороє дитини В. Вдома з дитиною був вiдповiдач, ЯiЕИii,:;,..
назвавсебе батьком .дитини.1 Суд перевiрив покайазДясяД.
Ю., допитаноє в двох перших засiданнях суду. Ю. ааказЩ,
-що коли вона працювала у медпунктє, вiдповiдач вихлика>Щ>11||
до хвороє В., у якоє був токсикоз вагiтностi. Наявнiсть сiмеД(Й .
вiдносин мiж сторонами пiдтвердили в судовому засiданнi також11"1
свiдки 3. i Р. Суд дав належну, оцiнку показанням свiдкiв йєЙi
боку вiдповiдача. / /-. , " -.iiЯ
Не ПОГОДИТИСЯ 3 ОЦiНКОЮ СУДУ ПерШОЄ iНСТаНПiЄ СУДОВ> >!|Й
лепя Верховного Суду.УРСРне мау пiдстав, . - /У
Посилання у касацiйнiй скарзi на порушення вимог сЯє :ЯЩ||
ЦiЄК УРСР" матерiалами справи не пiдтверджууться, i>!двд|
всi докази судом перевiренi i належним чином оцiненi.
Судова колегiя ухвалила: рiшення судовоє колеги у,
вiльних справах iвано-Франкiвського обласного суду ЗЛЛЭД
без змiн, а касацiйну скаргу И;- без задовеяайвйкв,
При задоволеннi позову про оспорювання батькiвства судам не
враховано, що вiдповiдно до су. 56 Кодексу про шлюб 19 сiмю
Украєни особа, записана батьком дитини в актовому записi
про народження за єє заявою або за спiльною заявою з матiрю
дитини, знаючи, що вона не у батьком, не мау права оспорю-
вати своу-батькiвство ,
Ухвала судове> колега в цивiльних справах Верховного Суду
Украєни вiд 2 червня 1993 р.
(витяг) , , - ,, \ ,.-. .: .,,\.1
В червнi 1991р. П-к звернулась до П-м з позовом про
стягнення алiментiв на сива С., 6 сiчня 1991 року народження,
де у свiдоцтвi про народження вiдповiдач вказаний його бать-
ком, але матерiальноє допомоги на його утримання єй ие надау.
П-м предявив зустрiчний позов про оспорювання батькiв-
ства, зазначивши про те, що з вiдповiдачкою кiн спiльно не
проживав, заяву про реустрацiю дитини вiн подав в порядку
ст. 55 Кодексу про шлюб та сiмю Украєни на прохання
вiдповiдачки. Тому просив йото позов задовольнити.
Рiшенням Шевченкiвського районного народного суду
м. Львова, залишеним без змiни ухвалою судовоє колегiє в ци-
вiльних справах Львiвського обласного суду, в позовi про стяг-
нення алiментiв вiдмовлено, зустрiчний позов П-м задоволене.
З цими рiшеннями погодилась 1 президiя Львiвського об-
ласного суду, вiдхиляючи протест заступника Голови Верхов-
ного Суду Украєни. -
У протестi першого заступника Голова Верховного Суду
Украєни ставиться, питання про скасування постановлених по
справi судових рiшень з направленням справи на новий
розгляд.-- , , . . : -
Протест пiдлягау задоволенню з таких пiдстав.
Задовольняючи позов П-м про оспорювання батькiвства, суд
виходив з того, що сторони не проживалиоднiую сiмую, вiд-.
повiдач не давав коштiв на утримання дитини та не виховував
єє, доказiв для визнання вiдповiдача батьком дитини позивачка
не подала. Крiм того, суд визнав, що вiдповiдач за станом
здоровя не мiг бути батьком дитини.
.Проте визнати єх правильними, не можна, оскiльки суд не
зясував повно i всебiчно дiйснi, обставини справи i .залишив
без уваги норми матерiального права, що стосуються спiрних
правовiдносин. . .. - . "
Так, вiдповiдно до ст. 56 Кодексу про шлюб та сiмю Ук-
раєни, в редакцiє вiд 28 сiчня 1991 р., особа, зазначена батьком
дитини за спiльною заявою; з матiрю дитини, не мау права
оспорювати батькiвство, якщо в момент подачi заяви йому було
вiдомо, що вiн фактично не у батьком дитини. Звертаючись до
суду; з позовною заявою та пiдтримуючи позов у судовому
. . -126- . - -
засiданнi, вiдповiдач посилався на те, що вiн дав згоду на
реустрацiю його батьком дитини, хоча батьком єє не був. В
описовiй частинi рiшення суд також виклав пояснення позивача
щодо мотивiв подання ним такоє заяви, зазначивши, що вiн ае .
повязував цi дiє з визнанням себе батьком дитини, я .я
Незважаючи на це та всупереч вимогам, вказаним в ст. 56
Кодексу про шлюб тасiмю, суд не дав вiдповiдноє оцiнки яим
поясненням i не висловив своу мiркування щодо права позивача
на предявлення аоэову;>вро оепоредаядя батькiвства за таких

ДУдМi Шуя ;;|1<|Д|Р>ДДД1Д1|Д
дення: господарства, ,иеребуваявя,йЙЭД|И
хованнi, визнання батькiвства, якi не аа:в(К
ня.по даному,-спору. : . ; --.уйiiЗД
, Не можна визкга.дастатньо<;о6груиiо>аниИ|,-д
суду1 ара .те, як>, вiдповiдач. не, .може-.бутя. ба:<йН>>явря>Й|11;-
станом здоровя, а також те, щр у визначений -екеие|Йаiкпi)аi<];11
зачаття вiн перебував в iншiй мiсцевостi, Згiдво з вiисвовв(уа1 .
експертiв, якi категорично стверджували у висновку "про -яйег..
можливiсть П-к бути батьком,дитини у звязку iз захворюван-
ням, погодитися не можна. Мiркування суду а питання здю -
вiдсутнiсть такоє можливостi обгрунтовано на припушенняхiiякi \
не вважаються достовiрними доказами. .


Не досить повно i всебiчно зясованi обставини щодо мож-
ливостей зустрiчi з позивачкою пiд час перебування вiдповiдача
вiншiй мiсаеаостi, а також не перевiрено достовiрнiсть доказiв
щодо часу вiдрядження.
Виходячи з-наведеного, судова колегiя в цивiльних справа.
Верховного Суду Украєни скасувала всi рiшення, а справу на-
правила на новий розгляд.
Суд вирiшуу ий> про участь батькiв у вихованнi цатит я чему%
разi, коли один з них яе виконуу прийнятого з цього пвиа| |(|
рiшенця органiв опiки та пiклування
Ухвала судовоє колега в цивiльних справах Верховного
Укрiпи вiд К грудня 1976 р.
>:. .- ..
(в и т я г)
М. предяви> нозов де М< зврб усуненая
ваннi ним дочки. Позивач зазначив, що
органiв опiки вiдповiдачка, з якою вiн з сiчня
1972 р. перебував у зареустрованому шлюбi,
.- . . - -:-.--.:
зустрiчатися з єх дочкою Свiтланою. Позивач просив зобовяза-
ти вiдповiдачку не перешкоджати йому забирати дочху да себе
щотижня в пятницю увечерi на добу.
Справа судами вирiшувалася неодноразово. Рiшенням судо-
воє колегiє в цивiльних справах Києвського мiського суду позов
задоволене частково, вiдповiдачку зобовязано не перешкоджа-
ти позивачу зустрiчатися з дочкою один раз на тиждень у
недiлю з 10 до 14 Тгоднйiг у єє присутностi.
У касацiйнiй скарзi позивач просить скасувати рiшеная 1
направити справу на новий розгляд, посилаючись на те, що
рiшення постановлено без урахування йол> права як батька
брати особисту участь у вихованнi дочки- в мехах запаленого
позову.1 - .. " " - 11 -"; . 1 ;_1 ,
Касацiйна скарга не пiдляпк задоволенню з таких пiдстав.
Сг. 65 Кодексу про шлюб та сiмю УРСР передбачено, що
питання виховання дiтей вирiшууться батьками спiльно. Геи 9
батькiв, який проживау окремо вiд дитини, мау право бачитися
з нею, брати участь у ц _ вихованнi, тон, з яким проживав
дитина, не вправi перешкоджати другому батьковi зустрiчатися
з вею i брата участь у 5 вихованнi. За вiдсутностi згоди того
з батькiв, з яким проживау дитина, на побачення з нею другим
батьком спiр вирiшууться органами опiки i пiклування.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики