ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

,-"" ; . . ,
Вiдмовляючи М. в зустрiчному возовi про подiл вкладу,
<жяаеаий суд виходив з того. що на час. припинення шлюбних
ведносин на особовому рахунку М. сума вкладу становила
20 крб. 40 коп., а на особистому рахунку другоє сторони-
45 крб. 16 коп. Тому не було чого дiлити.
З урахуванням наведеного не знайдено пiдстав до скасу-
вання або змiни рiшення обласного (озду.
Якщо майно, яке було власнiстю одного,з подружжя, за час
виавву iстотно збiльшилося у своєй цiнностi внаслiдок трудо-
вих або грошових затрат другого а подружжя або єх обох,
воно вiдповiдно до ст. 25 КвШС Украєни може бути визнане
судом спiльною сумiсною власнiстю подружжя
Постанови президiє Вiнницького обласного суду
вiд ЗО серпня 1991 р.
(:9єi т я г) , :.. ; _ . .
_ КЩ. звернулась да суду з позовом до В.Н. про подiл майна.
Позивачка зазначала, що мотоцикл, який иiдповЬiач придбав
додтеетрацiє яиюбу. стяиi 1 на йовй ремоиэг булавитрачено
коштiв .значно бiльше, нiж вiн коштував на час придбання,
тонуйого стцд визнати спiльвою сумiсною власнiстю подружжя
i включати до надiлу. <1. 1/;--i ., : ii:., ,.
, Рiшеним Барского районного народного суду Вiнницькоє
областi в позовi вiдмовлено. Ухвалою судовоє колегiє впи-
мльних йправахВiннйнького обласного супу рiшенйя залишено
без змiни. .- ; :"".. ., ,.-,., 1..;.. \-,
Вiдмовляючи у позовi,-народний суд виходив з того, що--
йотоаикяиаяежав вiдиовiдачу до укладення єплюбу, а тому е
його особистою маснiстю i подiлу ие шдяяiйе. Такi висновки
-ажала обгрунтованими .i судова колегiя обласного суду, за-
лишаючи рiшення без змiщ.
V !!сге "ОД11T з одм не можна- Вiдповiдно до ст; 25
КвДiС Украєни:, \ якщо маiмо, яке е власнiстю одного з
єввдружхя, Шд чае далюву зйлыпилась в своєй пйноей
янтеавдйктрудових або гропияивс затрат одного або обох з
подружжя, воно може бута визвано судом його сиiльиою
iсумiсаою вяасвилю- , i\i:\- .. -. ..;, ;>
В 3 заеiДанш позивачка посиаалась на те, що пiд
час щдкюубуда) притвао даигув, люльку та iнпй запчастини,
вд що витрачено спiльнi копiти, , ,
Иа ЯЭрушерня вимог сж;4 ЦПК Украйп> "еуд ащс доводiв
\; : . . . ", -№ .
належним чином не перевiрив. Вiдмовивши в лозовi, суд вихо-
див з того, що мотоцикл вiдповiдач придбав до реустрацiє шлюбу
з позивачкою, а тому подiлу вiн не пiдлягау. Однак суд не
врахував, що вартiсть мотоцикла ва день подiлу значно збiль-
шилася пiд час шлюбу, що ве виключау можливiсть визнати
його,за таких обставин вiдповiдно да ст. 53 зазначеного Ко-
дексу спiльною сумiсною власнiстю подружжя.
Президiя Вiнницького обласного суду задовольнила протест
заступника Голови Верховного Суду Украєни про скасування
судових- рiшень i навравхла исвраву аа вовий розгляд. "-
. , - ,::. ..л.:;>.1!! ,
1 ./;\..л.."" "1 ;I.IЛ;.!1!Р<Й!Йеi!11;Ж;.1:У ..."-
- \ .г1 -г.-- -.Уii є1;.-1.;.;,.,, ,- .
Заробiтна плата, премiя, компенсацiя за нсвiаiфйставу
пустку, нарахованi одному з подружжя, як! ве ваяiйпиш яо
бюджету сiмє, у його особистою власнiстю, а не спiльною
сумiсною власнiстю подружжя 1
Ухвала, судова колеги а цивiльних справах Верховного Суду
УРСР вiд 17 грудня 1975 р. i
(витяг) - ... .-\ ,- . ...-: ii::i
Т, разом з Т. предявили позов до Б. про стяпюння завданих
збиткiв. Позовнi вимога мотивували єим, шо -М., керуюч> иа-
лежною йому машиною "Жигулi", в якiй знаходились його
дружина 1 двоу дiтей, допустив и-орушення правил руху, .ще
призвело до зiткнення з автомашиною "Москвич", належною
позивачам. Внаслiдок автоаварiє подружжязагинуло, а єх дiтям
та позивачам у справi заподiяно тiлеснi ушкодження. Пiсля
смертi М. залишилось спадкове майно, спадкоумцями якого у
неповволiтнi дiти. Опiкуном призначена В, -вiдповiдачка в
справi. Винними дiями М. позивачам завдано збитки, якi скла-
даються з вартостi ремоиту машини "Москвич" i втраченого
заробiтку узвязкуз тимчасовою аепрецездатацстю. ;
Справа вирiшувалася неодноразово.
Останнiм рiшенням Кримського обласного судупозов задо-
волено частково. Стягнуто на користь Т. i Т. 1313 крб. врiвнвхє
частинах кожному. Стягнення звернуто на частку в майнi,
належєюмуiМ.,якеперебуяаувувраж!гiнн1опiкуиєБ.,ата>
на одержав! нею зарплату i премiю М. та на вараховануУ""
не витребувану з радгоспу грошову компенсацiю за ае
стану вiдпустку i на страхову суму.
В жжячНi скарзi подружжя Т- просять змiнити ;
суду, еуму безпiдставно нараховану М. заробiтну онату .чсрб.єД
ну винагороду - 68 крб. i грошову компенсацiю за i
стану вiдпустку -141 крб. вважав спiльним маяиом ;
i на вiдшкодування збиткiв стягнув тiльки половину вказаних
, еун.:;. - ..... .. - . :. - . - . 1 - ; , .- .. :
i Касацiйна скарга пiдлягау задоволенню з таких пiдстав;
У справi встановлено, що внаслiдок автоаварiє, яка сталася
з вини М., було ушкоджено здоровя подружжя Т. та пошкод-
жена єх автомашина. У звязку а цим вони втратили частину
заробiтку, а на ремонт автомашини необхiдно витратити згiдно
з дефектною вiдомiстю 2724 крб. Разом сума збиткiв дорiвнюу
4220крб. ;--.; ::i. : 1 . -. . - , .: i - 1 . -
Оскiльки М. загинув, то по боргах мають вiдповiдати згiдно
з ст. 556 Цивiльного кодексу УРСР його спадкоумцi у мехах
вартостi прийнятого х спадщину майна. Суд правильно дiйшов
висновку, тща автомашина "Жигулi вартiстю 2308 крб. i опи-
сане майно домашнього вжитку на суму 350. крб., е спiльною
сумiсною власнiстю подружжя М. Частка М., якому належала
автомашина.становить 1329 крб. Що стосууться, одержано! Б.
зарплати i премiє М., нарахованоє, але не одержаноє компенсацiє
за вiдпустку, то цi суми неправильно визнано спiльним майном
подружжя. Виходячи з змiсту ст. 22 Кодексу про шлюб та сiмю
УРСР, слiд визнати, що нарахованi М. суми, проте не одержанi,
а значить такi, що не надiйшли до бюджету сiмє, не у спiльною
сумiсною власнiстю подружжя, а належать особисте М.
Суд правильно визнав особисто належнi М. 105 крб., нара-
- хованi Держстрахом по його особистому страхуванню.Оскiльки
Б. з особистих коштiв-витратила на поховання М. 251 крб.,
стягаути з явГ належить 1444 крб.
Судов> колегiя ухвалила: касацiйну скаргу Т. задовольнити.
Рiшеная Кримського обласного суху змiнити. Суму стягнення .
збiльшити да 1444 крб. i звернути Ж на частку майна, належну
М., а також на одержану Б. його зарплату i премiю 120 крб.
та компеисаццв за вевикоряставу вiаздуетку 141 кнб. В рештi
рiшення залишити без змiн. ->
Сам по собi факт внесення до ощадноє каси вкладу в перiод
шлюбу без зясування джерел коштiв, за рахунок яких зроб-
лено вклад, не може бути безспiрно> пiдставою для висновку,
що вi> у спiльною сумiсною власнiстю подружжя
Ухвала судова колегiє в цивiльних справах Верховного Суду
УРСР вiд листрiюЗа i97! р.
(ви/а.яг) , -/. i . ,. ., . 1: .. ,.,-;.-. ....
1.Ф. предявив позов до Ф. про подiл грошового вкладу. Вiв
зазначив, що з 1968 р. перебував у шлюбi з вiдповiдачкою i
остання прв спiльному проживаннi за рахунок його заощаджень
жвесла на своу iмя вклад у сумi 800 крб. до ощадноє каси, а
. . 1. 1 "-96- " .
при припиненнi шлюбних вiдносин у лютому 1973 р. забрала
цi грошi собi. Посилаючись на те, що вклад внесено у"перiiад
шлюбу, а осте, пiдлягау подiлу порiвну мiхним та вiдпо-
вiдачкою, позивач просив стягнутв з неє воловину одержаного
нею вкладу. . 1-1,- 1.. . 1 .. . " :\ ;/ ,
Рiшенням Мукачiвського мiського народного суду позов за-
доволено. Ухвалою судовоє колегiє Закарпатського обласного
суду це рiшення залишено без змiни.
В протестi заступника Голови Верховного Суду Украййi
. ставиться, питання лро скасуазвя зазначених яоввхрИiейь--
"та
протягом: трвохАййиа> "-ЯЙiГiфКЖ
порушення ЄЖ у судi тйра>игй||iйЙi
мчи,- що вклади1 на iмя вiдповздачки буА впйВДiвр
подружжя, суд послався на те, що єх було вiiВстаЙИ
каси в перiод щяюВу i що вiдповiдачка не, довела i,-, -_
сеиня єх за рахунокособисто єйналежних11 К|йIГоЫ|iЙ6:iI
кувань виходила i судова колегiя обласного суду iфи залхiаевЙ -
рiшення без змiни. ,- ; 1 - / - - 1 ~.1 ,-1" -"; уя.
чйда1i
ii жiезйюi
i T. ;iи> "
вяЫюа>.>
Проте до такого висновку суд дiйшов без достатньоє пе-
ревiрки дiйсних обставин справи.
Згiдноз iяатгями 15, ЗО ЦПК УРСР кожна а єторiн iад>-
винна довести тi обставини, на якi вона посилауться як .на
пiдставу своєх вимог чи заперечень. Разом з тим суд зобовяза-
ний, не обмежуючись поданими матерiалами i поясненнями,
вживати всiх передбачених законом заходiв до всебiчного, по-
вного й обуктивного зясування дiйсних обставив справи, прав
i обовязкiв сторiн. Якщо поданих стороною доказiв недостат-
ньо, вiн пропонуу подати додатковi докази або збирау єх з своує
iнiцiативи.-/:1. . -< 1 1 . 1 / /.-ч,-. , у /
Заперечуючи проти позову, Ф. вказувала, що вклади вона
зробила за рахунок дошлюбних Заощаджень та коштiв, одер-
жаних вiд реалiзацiє особисто Є6: належного майна. На пiд-
твердження цього вона подала суду довiдку ощадноє каси про
одержання нею 18 грудня 1%в р. вкладу в сумi826 єфбГi .
довiдку магазину № 3 Вшшодь.кбго иром-юргу пропродаж айй
особистих речей на 320 крб. . /с"1 1 iii",""є;i-.,
Вiдповiдно до статей 24, 28 Кодексу про шлюб та свйк>
УРСР 1 п. б постанови Пленуму Верховного Суду УРСР Нв,;.;
15 червюi 1973 р. "Про деяй питаная, ню йяняклк< ейвЙiИi:
практицi по заетосуваавю Кодаксу прашлюб та-сiмю УРС
майно, яке належало подружжю де вступу в шлюб, а-iнайiВєi
, одержане. пiд" час шлюбу в дар- або в порядку, спавкувавйЙд|
власнiстю кожного з них. Тому, якщо за рахунок зазйя|д|а
майй одiта з подружжя зробив <кладення для прiцiанняi
ного майна, то воно може враховуватися при визначеа;<р|йИi
подружжя у спiльнiйсумiсиєй власностi.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики