ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

 

без лукавства розмовляти, багато розумiти; не лютувати словом, не хулити розмовою, не надмiру смiятися, соромитися старших; до жiнок недостойних не говорити; долу очi мати, а душу - вгору; уникати, не старатися повчати лег
коважних; власть же - нi за що мати, як [i] од усiх честь. Якщо ж хто [з] вас може iншим помогти - од бога нагороди нехай той сподiвауться, i вiчними благами вiн пораюуя1.
"О владичице богородице! Забери iз убогого серця мойого гордiсть i зухвалiсть, щоб не возносився я суутою свiту сього".
У нiкчемному сьому життi научися, вiруючий чоловiче, дiяти благочестиво, научися, за увангельським словом, "очима управляти", язик здержувати, ум смиряти, тiло упокорювати, гнiв подавляти, помисел чистий мати, спонукаючи себе на добрi дiла господа ра
ди; тебе позбавляють - не мсти, ненавидять - люби, гонять - терпи, хулять - благай, умертви грiх. :
Воiстину, дiти моє, розумiйте, як ото усть чоловiколюбець-бог милостив i премилостив. Ми, люди, грiшнi у i смертнi, а коли нам хто зло вчинить, то ми хочем його пожерти i кров його пролити найскорiш. А господь наш, володiючи i животтям i смертю, согр
iшення нашi, вищi од голови нашоє, терпить [раз], i знову, i до (скону) живоття нашого. Як отець, [що] , чадо своу люблячи, побу [його] i знову пригорне його до себе, так ото i господь наш навчив нас, [як добути] над врагом-[дияволом] побiду: трьома
дiлами добрими [можна] позбутись його i побiдити його - покаянням, сльозами i милостинею. I то вам, дiти моє, не тяжка заповiдь божа, бо тими дiлами трьома [можна] позбутися грiхiв своєх i царства [небесного] не лишитися.
Тож, бога ради, не лiнуйтеся, я благаю вас, не забувайте трьох дiл тих, бо не у важкi вони. [Се] нi самотина, нi чернецтво, нi голод, як iншi добрiє [люди] терплять, а малим дiлом [сим] досягти [можна] милостi божоє. :
Як небо створено, або сонце як, або мiсяць як, або зорi як, i тьма, i свiт? I земля на водах покладена, господи, твоєм промислом! Звiрi рiзноманiтнiє, i птицi, i риби прикрашено твоєм промислом, господи! I сьому чуду ми дивуумся: як iз землi сотвори
в ти людину, якi рiзноманiтнi образи людських лиць! Якщо б i весь мир зiбрати докупи,- не всi на одну подобу, а кожен iз своєм образом лиця, за божою мудрiстю. I сьому подивуумось: як птицi небеснiє з iрiю йдуть, i спершу [в] нашi руки, та не зостают
ься на однiй землi, але й сильнi i слабi iдуть по всiх землях, за божим повелiнням, щоб наповнилися лiси i поля. А все те дав бог на благо людям, на єжу, на радiсть. Велика, господи, милiсть твоя до нас, коли блага тi сотворив ти уси задля грiшноє лю
дини. I тi ж птицi небеснiє умудренi тобою, господи: коли повелиш - то заспiвають i людей веселять тобi, а коли ж ти не повелиш єм, то, язика маючи, онiмiють. :
Сi слiвця божественнiє прочитаючи, дiти моє, похвалiте бога, який дав нам милiсть свою.
А се - мiзерного, слабого ума мойого поучення. Послухайте мене, якщо не все приймiте, то [хоч] половину.
Якщо вам бог змякшить серце, то сльози своє пролийте за грiхи своє, кажучи: "Як ото блудницю, i розбiйника, i митника ти помилував уси, (господи), так i нас, грiшних, помилуй"1. I в церквi се дiйте, i [спати] лягаючи. Не пропустiте ж нi одноє ночi.
Якщо ви при силi, [хоч раз] поклонiтесь до землi, а коли вам стане немiчно - то тричi. I сього не забувайте, не лiнуйтеся, бо тим нiчним поклоном i спiвом [молитви] чоловiк побiждау диявола, - i що за день людина согрiшить, то сим iзбавляуться [од гр
iха]. Навiть i на конi єздячи, [коли] не буде [у вас] нi з ким дiла [i] якщо iнших молитов не умiуте ви мовити, то "господи, помилуй", благайте безперестану потай, - бо ся молитва усть лiпша од усiх. [Молiтеся краще], нiж думати нiсенiтницю, єздячи.
Усього ж паче - убогих не забувайте, але, наскiльки у змога, по силi годуйте i подавайте сиротi, i за вдовицю вступiтесь самi, а не давайте сильним погубити людину. Нi правого, нi винного не вбивайте [i] не повелiвайте вбити його; якщо [хто] буде дос
тоєн [навiть] смертi, то не погубляйте нiякоє душi християнськоє.
Рiч мовлячи i лиху i добру, не клянiтеся богом, нi хрестiтеся, бо немау ж [у сiм] нiякоє потреби. А якщо ви будете хреста цiлувати братам чи [iншому] кому, то [робiть се], лише вивiривши серце своу, що на нiм, [цiлуваннi], ви можете устояти, - тодi ц
iлуйте.
А цiлувавши, додержуйте [клятви], щоб, переступивши [єє], не погубити душi своує.
тпископiв, i попiв, i iгуменiв [поважайте], з любовю приймайте од них благословення i не одсторонюйтеся од них, а по силi любiте i подбайте [про них], щоб дiстати через єх молитву [милiсть] од бога.
Паче всього - гордостi не майте в серцi i в умi. А скажiмо: "Смертнi ми усмо, нинi - живi, а завтра - у гробi. Се все, що ти нам, [боже], дав уси, - не наше, а твоу, [його] нам поручив ти уси на небагато днiв". I в землi не ховайте [нiчого], - се нам
великий усть грiх.
Старих шануй, як отця, а молодих - як братiв. У домi своєм не лiнуйтеся, а за всiм дивiться. Не покладайтесь на тивуна, нi на отрока, щоби не посмiялися тi, якi приходять до вас, нi з дому вашого, нi з обiду вашого.
На вiйну вийшовши, не лiнуйтеся, не покладайтеся на воувод. Нi питтю, нi єдi не потурайте, нi спанню. I сторожiв самi наряджайте, i [на] нiч лише з усiх сторiн розставивши довкола [себе] воєв, ляжте, а рано встаньте. А оружжя не знiмайте iз себе вбор
зi, не розглядiвши [все] через лiнощi, бо знагла людина погибау.
Лжi бережися, i пянства, i блуду, бо в сьому душа погибау
i тiло.
А куди ви ходите в путь [за даниною] по своєх землях, - не дайте отрокам шкоди дiяти нi своєм [людям], нi чужим, нi в селах, нi в хлiбах, а не то клясти вас начнуть. А куди пiдете i де станете, - напоєте, нагодуйте краще стороннього; а ще бiльше вшан
уйте гостя, звiдки вiн до вас [не] прийде, - чи простий, чи знатний, чи посол, - якщо не можете дарунком, [то] єжею i питвом. Вони бо, мимоходячи, прославлять чоловiка по всiх землях - або добрим або лихим.
Недужого одвiдайте, за мерцем iдiте, тому що всi ми смертнi усмо. I чоловiка не минiть, не привiтавши, добре слово йому подайте.
Жону свою любiте, але не дайте єм [жiнкам], над собою властi. А се вам основа всього: страх божий майте вище над усе. Якщо забувауте [се] все, то часто перечитуйте: i менi буде без сорома,
i вам буде добре.
А коли добре щось умiуте - того не забувайте, а чого не вмiуте - то того учiтесь, так же, як отець мiй. Удома сидячи, вiн зумiв знати пять мов, - а за се почесть усть од iнших краєв. Лiнощi ж - усьому [лихому] мати: що [людина] вмiу - те забуде, а ч
ого ж не вмiу - то того не вчиться.
А добре поводячись, не лiнуйтеся ж нi до чого доброго, а насамперед до церкви [ходити]. Хай не застане вас сонце на постелi, - так бо отець мiй дiяв блаженний i всi добрiє люди достойнi. Вранiшню воздавши боговi хвалу, i потiм, коли сходить сонце, i
побачивши сонце [слiд] прославити бога з радiстю. Бо сказано: "Просвiти очi моє, Христе боже, ти, що дав менi уси свiт твiй прекрасний". I ще: "Господи, приложи менi рiк до року, щоб надалi,
в грiхах своєх покаявшись, виправив я живоття [своу]". Так хвалю я бога i сiвши думати з дружиною, [i коли маю] людей розсуджувати, або на лов єхати, або поєздити [за даниною], або лягти спати. Спання в полудне назначене усть богом: о ту пору бо почи
вау i звiр, i птицi, i люди.
А тепер я вам розповiм, дiти моє, про труд свiй, тому що труждався я, походи дiючи i лови, (з) тринадцяти лiт. :

Иларион

Слово о Законе и Благодати (1049?)я1
О законе, через Моисея данном2, и о благодати и истине3, которые были Иисусом Христом; и о том, как закон отошел
и благодать и истина всю землю заполнили и вера на все народы распространилась и нашего народа русского достигла; и похвала кагану4 нашему Владимиру, который нас крестил; и молитва
к богу от всей страны нашей. Господи, благослови, отче!
I
Благословен господь, бог израилев, бог христианский за то , что посетил и дал избавление людям своим5, что не оставил без внимания творения своего, не допустил до конца пребывать в идольском мраке, не дал погибнуть в служении бесам6, но сперва племен
и Авраама указал путь скрижалями с законом7, после же все народы спас8 сыном своим, вводя их евангелием и крещением
в обновление, в возрождение, в жизнь вечную. Восхвалим же
и прославим его, хвалимого ангелами беспрестанно, и поклонимся тому, кому поклоняются херувимы и серафимы за то, что не ходатай, не ангел его спас нас, а сам он, придя на землю не привидением, а явью, претерпев смертные муки и с собою воскресив нас.
К живущим на земле людям пришел в плоть облеченный, к находящимся в аду сошел будучи распятым и положенным во гроб, чтобы те и другие, живые и мертвые, узнали о посещении их пришедшим богом и поняли бы, что он и живым и мертвым сильный и всемогущий б
ог.
Кто еще велик так, как наш бог? (Пс. 76, 14). Он один, творящий чудеса, установил закон, предваряющий истину и благодать, чтобы в нем обвыкло человеческое естество, от многобожия языческого отходящее к вере в единого бога, чтобы человечество, как сос
уд скверный, но омытый, словно водою, законом и обрезанием, восприняло бы млеко благодати и крещения. Ибо закон предтечей был и слугой благодати и истине, истина же и благодать - слуги будущему веку, жизни нетленной. Как закон приводил принявших его
к благодатному крещению, так и крещение открывало путь своим сынам к вечной жизни. Моисей и пророки поведали о пришествии Христа, Христос же и апостолы его - о воскресении и о будущем веке1.
Напоминать в этом писании предсказания пророков о Христе и учение апостолов о будущем веке излишне и походило бы на тщеславие. Излагать здесь то, что в других книгах написано и вам известно, было бы примером дерзости и честолюбия. Не невеждам ведь пи
шем, а обильно насытившимся книжной сладостью, не врагам божиим - иноверцам, но сынам его, не чужим, а наследникам небесного царства.
Но о законе, через Моисея данном, и о благодати и истине, которые были Христом эта повесть.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики