ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

 Революцiйна законнiсть у обуднання принципiв революцiє
з принципами законностi. В буржуазному суспiльствi законнiсть у одним iз знарядь для пригноблення працюючих мас. Дух законностi, пiдлеглостi буржуазним законам у найбiльш шкiдливим для революцiйного руху; дух легальностi витравлюу революцiйний дух.
I на початку революцiє ми намагалися замiнити законнiсть поняттям революцiйноє доцiльностi; пiсля закiнчення громадянськоє вiйни, пiсля переходу до нових економiчних форм життя ми замiняумо законну революцiйнiсть революцiйною законнiстю; револю-цiйна
законнiсть у пiдпорядкованiсть iснуючим формам революцiйного життя, уведення життя в певнi рамки законiв, утворених революцiую. В першi роки революцiє, роки вiйськового комунiзму ми не рахувалися з формальними моментами, - ми здiйснювали свою диктат
уру, i до формальностi нам тодi дiла не було.
В першi роки революцiє, особливо на селi, нам доводилося мати справу з багатьма ворогами, i тодi власна iнiцiатива була одним з факторiв дiяльностi рад, влади на мiсцях; але зараз така iнiцiатива може перейти у свавiлля.я:
Нашим основним завданням у знищення цього свавiлля, за-провадження революцiйноє законностi на мiсцях, бо вiд цього залежить значною мiрою здiйснення змички селянства i робiтницт-ва. За часiв революцiє багато було стягнуто на мiсцях незаконних податкi
в, добровiльних i напiвдобровiльних збирань i т. д.
Дух революцiйноє законностi у втiлення у свiдомiсть кожного радянського робiтника на мiсцях, що вiн у агент Радянськоє влади, захищау iнтереси робiтничого класу i селянства й повинен пiдлягати законам влади робiтникiв i селян. Отже, революцiйна закон
нiсть у одна з основних пiдвалин радянського будiвництва.
Разом з тим такий агент Радянськоє влади не може тiльки формально, бюрократично пiдходити до роботи; такий урядовець-бюрократ викликау з боку селянства велике обурення й незадоволення i такий бюрократ легко може вiдiйти вiд принципiв революцiйноє зак
онностi.
Особливо нинi, коли ми широко залучаумо робiтничi й селянськi маси до органiв влади, представники Радвлади на мiсцях мусять якнайуважнiше стежити за тим, щоб виконувати волю всього класу, а не тiльки задовольняти окремi груповi або мiсцевi особистi i
нтереси. Тов. Ленiн в той час, коли утворювалась прокуратура, говорив, що немау законностi Тульськоє, Калузькоє й т. п., а у удина революцiйна законнiсть робiтничо-селянськоє влади.
Часто окремi робiтники на мiсцях кажуть, що закони Радвла-
ди - це одне, але й <ми самi з розумом>. I такi робiтники ведуть свою лiнiю, яка часто суперечить законам Радянськоє влади. Ми мусимо розпеченим залiзом випалювати всi випадки свавiлля, хабарництва, злочинств i т. д. на мiсцях. Органи прокуратури, Ро
б.-сел. iнспекцiє, райвиконкоми та всi iншi органи Радянськоє влади на селi повиннi наглядати за тим, як виконууться закон на мiсцях, наскiльки правильно здiйснюються принципи революцiйноє законностi.
Мiсцевi виконкоми повиннi допомогти прокуратурi в єє роботi в справi боротьби з незаконними вчинками або розпорядженнями органiв Радвлади на мiсцях. Протести прокурорiв на цi вчинки й розпорядження повиннi розглядатись не пiзнiше двох тижнiв пiсля од
ержання протесту прокуратури.
В 1923 р. прокуратурою було подано 642 протести на дiяль-нiсть мiсцевих органiв влади, в 1924 р. - по окремих губернiях цифри протестiв змiнювалися вiд 150 до 400, що свiдчить про велику роботу прокуратури в цьому напрямку.
Звязок прокуратури з населенням здiйснювався ранiше шля-хом доповiдей про завдання прокуратури, а потiм - шляхом звiтiв прокурорiв перед робiтниками й селянами. Скарг до прокуратури Республiки подано 882 селянами й 382 робiтниками. Значна кiлькiсть
справ порушена прокуратурою Республiки за дописами робiтничих i селянських кореспондентiв.
Народнi суддi в значнiй своєй кiлькостi - робiтники й селяни. В 1923 р. ми мали 23 % народних суддiв з лав робiтникiв
i селян, нинi ми маумо 73 % нарсуддiв - робiтникiв i селян. Робiтники й селяни повиннi допомагати органам прокуратури
в боротьбi iз злочинствами й незаконними вчинками.
Прокуратурою за рiк розглянуто 36 тис. справ; дописiв робкорiв i сiлькорiв розглянуто мало не 10 тис.; слiд вiдкинути ту думку, що подача заяв на свавiльнi вчинки агентiв Радвлади шкодить авторитетовi влади; навпаки, рiшуча боротьба з цими явищами тi
льки зможе цей авторитет пiднести.
Нам треба здiйснити й змiцнити тiсний звязок органiв прокуратури з широкими масами трудящих, слiд встановити певний контроль над дiяльнiстю керiвникiв мiсцевих органiв влади, треба розвинути дiяльнiсть робiтничих i селянських кореспондентiв, i в так
ий спосiб ми змiцнимо диктатуру робiтникiв i селян.

Вiстi. № 36.
14 лютого 1925 р.

:Область права для широких кругов рабочих и крестьян была мало знакома и даже чужда. Право было средством подавления трудящихся. Октябрьская революция сделала его средством борьбы рабочих и крестьян за свое освобождение, средством защиты интересов тр
удящихся.я:
I. Уголовная политика Советской власти
:Уголовное право Советской республики развивалось, вырабатывалось и оформлялось постепенно.
Вначале: после Октябрьского переворота революционное правотворчество трудящихся масс в области уголовного права находило свое выражение многочисленными путями приговоров и постановлений различных судебных учреждений, постановлений отдельных Советов,
многочисленных отдельных законодательных новел. В этот период советские суды руководствовались революционным правосознанием, не имея письменных кодексов.я:
Уголовные кодексы советских республик, изданные в 1920 и 1921 гг. явились не отрицанием судебной практики и судебной политики, проводимой советскими судами в предшествующий период - гражданской войны, но лишь оформлением, выражением и обобщением всей
предшествовавшей судебной практики.я:
С образованием СССР уголовное право советских республик вступает в новую фазу развития. Советский суд, проводя защиту интересов трудящихся и Советской власти, должен иметь и имеет дело в каждой отдельной стране, у каждого отдельного народа со всем св
оеобразием жизни этого народа, со всей совокупностью наличных бытовых, культурных, национальных и других условий жизни:, создавшихся в результате предшествующей истории. Поэтому, при объединении Советских республик в единый союз, суд и уголовное прав
о естественно должны были остаться органами самостоятельными, организуемыми каждой союзной республикой самостоятельно.я:
III. Задачи советского суда
:Всякая уголовная политика есть совокупность мер и действий, при помощи которых класс, держащий власть в государстве, проводит свою власть, обеспечивает ее сохранность.я:
Уголовное советское право имеет характер общественный, социальный, антииндивидуалистический, в противоположность уголовному праву буржуазному, построенному на свойственных буржуазному обществу началах индивидуализма.я:
VII. Не преступник, а преступление
Советское уголовное право имеет в виду не преступника, но преступление. Не сам по себе преступник наказывается, но преступление, т. е. всякое общественно опасное действие или бездействие, подрывающее власть трудящихся или правопорядок, ею установленн
ый или им угрожающее.
Важно не то, что человек - преступник. Важно то, что им совершено общественно опасное действие или бездействие, которое именно и карается советским судом.я:
Газетний виклад
Революцiйна законнiсть на сторожi робiтничо-селянськоє влади
Справа змiцнення революцiйноє законностi в Республiцi залежить у першу чергу вiд загального змiцнення Радянськоє влади, вiд розвитку продуктивних сил краєни та вiд зростання полiтичного i культурного рiвня трудящих. Нашi закордоннi вороги,
а також наша емiграцiя гадають, що, оскiльки Радвлада стала на шлях змiцнення революцiйноє законностi, тим самим вона не зможе бiльш проводити у своєх iдеях диктатуру пролетарiату, що запровадження революцiйноє законностi обмежить цю диктатуру i Радя
нська республiка перетвориться в буржуазну. Даремнi надiє закордонноє буржуазiє та наших змiновiхiвцiв! Мi стоємо на
шляху до здiйснення не просто законностi, ми здiйснюумо революцiйну законнiсть, а це значить, що революцiйнi закони повиннi забезпечити революцiйний порядок, повиннi захистити iнтереси робiтникiв i селян з тим, щоб забезпечити розвиток робiтничо-селя
нськоє влади. Латинське прислiвя каже: <Хай загине увесь свiт, щоб тiльки юстицiя була забезпечена>!2. Така юстицiя нам непотрiбна. Ми розумiумо закон iнакше, iнакше розумiумо й те життя, яке закон обслуговуу. Ми прагнемо до того, щоб виконувались д
омагання робiтничоє i селянськоє маси, а не бажання представникiв влади. I коли ми боремось з адмiнiстративною сваволею, то це значить, що окремi представники адмiнiстрацiє йдуть проти революцiйноє законностi.
Утворення революцiйноє законностi обумовлюуться чиннiстю всiх органiв Радвлади, бо для населення, для окремоє людини однаково, хто чинить незаконно. Отже, дотримання революцiйноє законностi залежить не тiльки вiд органiв прокуратури та суду, а й вiд
мiсцевоє влади та всього радянського апарату. Революцiйна законнiсть може бути забезпечена повною мiрою не спецiальними установами, а загальним прагненням усiує робiтничоє та селянськоє маси, що повинно бути тiсно звязано з органами юстицiє.я:
Органи юстицiє - суспiльнi санiтари
:Може нашi закордоннi вороги дивляться на цифри нашоє злочинностi i радiють з того, але ми на це не звертаумо нiякоє уваги, бо ми у суспiльнi санiтари, що прагнуть до того, щоб злочинiв
у Радянськiй республiцi не було. Злочиннiсть адмiнiстративного апарату ми пояснюумо ще вбогiстю нашого бюджету, а також недостатньою кiлькiстю квалiфiкованих юридичних сил. :
Для змiцнення революцiйноє законностi слiд поставити справу так, щоб вона була забезпечена з боку наших органiв влади на мiсцях та служила звязком мiж робiтничими та селянськими масами.


1. Признать целесообразным формальное вступление независимых Советских республик:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

Рубрики

Рубрики