науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

9 постанови Пленуму Верховного Суду Украєни
вiд 19 березня 1982 р. №2).
Застосування примусових заходiв медичного характеру в
психiатричних лiкарнях регламентууться Iнструкцiую про поря-
док застосування примусового лiкування i iнших заходiв
медичного характеру щодо психiчних хворих, якi вчинили
суспiльне небезпечнi дiяння, затвердженою Мiнiстерством охо-
рони здоровя СРСР 14 лютого 1967 р. (Бюллетень Верховного
Суда СССР. - 1967. -№4. - С.37-39).
5. Застосовуючи до неосудного примусовi заходи медичного
характеру, суд не мау права зазначати в ухвалi назву конкретноє
психiатричноє лiкарнi, в якiй мау провадитися лiкування, а також
його строк (абз.4 п.9 постанови Пленуму Верховного Суду
Украєни вiд 19 березня 1982 р. №2). Примусове лiкування мау
провадитися доти, поки хворий не перестане бути небезпечним
для оточуючих. Вiдповiдно до Положення про умови i порядок
надання психiатрiчноє допомоги, затвердженого Указом Президiє
Верховноє Ради СРСР вiд 5 сiчйя 1988 р., кожний хворий не рiдше
одного разу на шiсть мiсяцiв оглядауться комiсiую тiує лiкарнi,
де вiн знаходиться на примусовому лiкуваннi. Примусовi заходи
медичного характеру пiдлягають скасуванню в звязку з виду-
жанням особи чи змiною єє психiчного стану настiльки, що це
виключау єє суспiльну небезпечнiсть. Розгляд питання про ска-
сування або змiну примусових заходiв медичного характеру
здiйснюуться за правилами ст.419 КПК за поданням головного
психiатра органу охорони здоровя, якому пiдпорядковано
медичний заклад, де утримууться дана особа. До подання до-
дауться висновок комiсiє лiкарiв-психiатрiв (ч.З ст.422 КПК).
Стаття 14. Вiдповiдальнiсть за злочин,
вчинений в станi спянiння
Особа, яка вчинила злочин в станi спянiння, не
звiльняються вiд кримiнальноє вiдповiдальностi.
Суд, незалежно вiд призначеного кримiнального
покарання, може направити на примусове лiкування
особу, засуджену за злочин, вчинений на грунтi алко-
голiзму чи наркоманiє. Примусове лiкування цих осiб
провадиться, залежно вiд мiри кримiнального покаран-
ня, вiдповiдно у мiсцях позбавлення водi або
спецiальних медичних закладах.
Припинення примусового лiкування провадиться су-
дом у порядку, встановленому Кримiнально-процесу-
альним кодексом Украєни.
в разi вчинення злочину особою, яка зловживав
спиртними напоями або наркотичними засобами I
ставить у звязку з цим себе 1 свою сiмю в тяжке ма-
терiальне становище,-суд, поряд з застосуванням за
вчинений злочин покарання, не повязаного з позбав-
ленням волi, може за клопотанням членiв Т7 сiм Т,
профспiлковоє чи Iншо? громадськоє органiзацiє, проку-
рора, органу опiки 1 пiклування або лiкувальноє уста-
нови визнати єє обмежено дiуздатною. Над цiую особою
встановлюсться пiклування в порядку, передбаченому
Кодексом про шлюб та сiмю Украєни.
(Iз змiнами, внесеними Указами вiд 3 липня 1973 р. ,
i липня 1977 р. i 21 серпня 1987 р. // Вiдомостi Верховноє
Ради УРСР. - 1973. -№29. - Ст. 249; 1977. - №28. - Ст. 341;
1987. - №35. - Ст. 674).
1. Пiд спямiимям, про яке йдеться в ч.I ст.14, мауться на увазi
звичайне, фiзiологiчне спянiння, причому як алкогольне, так i
токсичне та наркотичне. Звичайне спянiння слiд вiдрiзняти вiд
патологiчного, що у формою тимчасового розладу душевноє
дiяльностi i тим самим втiлюу в собi медичний критерiй неосуд-
ностi. В стан звичайного спянiння особа приводить себе свiдомо
Вона здатна передбачити свою можливу поведiнку в такому станi
i з врахуванням цього може вирiшувати, вживати чи не вживати
одурманюючi засоби. Не втiлюючи в собi медичного критерiю
неосудностi, звичайне спянiння, навiть в тяжкiй формi, не
звiльняу вiд кримiнальноє вiдповiдальностi.
2. У звязку з систематичним вживанням особою спиртних
напоєв або наркотичних засобiв у неє може розвинутись захво-
рювання, що характеризууться постiйним потягом до таких
напоєв чи засобiв. На грунтi алкоголiзму, а також наркоманiє
людина може вчинити злочин, причому не обовязково в станi
спянiння. Закон (ч.2 ст.14 КК) передбачау лiкування таких осiб
як засiб єх ресоцiалiзацiє i запобiгання вчиненню ними нових
злочинiв.
Направлення на примусове лiкування може застосовуватись
лише у випадку визнання особи винною у вчиненнi злочину саме
на грунтi алкоголiзму чи наркоманiє i постановления обвинуваль-
ного вироку з призначенням покарання. Саме направлення
засудженого на примусове лiкування не у покаранням, воно
призначауться судом поряд з останнiм i не повинно впливати на
його суворiсть.
Оскiльки, ст.14 не повязуу примусове лiкування з вiком, воно
може бути застосоване й до неповнолiтнiх та осiб похилого вiку
(див. абз.2 п.4 постанови Пленуму Верховного Суду Украєни вiд
II жовтня 1985 р. №7 "Про практику застосування судами
Украєни законодавства, спрямованого на подолання пияцтва i
алкоголiзму, викоренення самогоноварiння" // Бюлетень... -
С. 110). Не виключауться застосування примусового лiкування
до непрацездатних осiб.
3. Примусове лiкування в порядку, передбаченому ст. 14, за-
стосовууться лише при наявностi вiдповiдного висновку
лiкувального закладу (ч.4 ст.324 КПК). У мотивованому
висновку компетентноє медичноє комiсiє (до єє складу входять
лiкар-психiатр або лiкар-нарколог (голова), невропатолог i тера-
певт) повинно бути зазначено, чи у особа хронiчним алкоголiком
або наркоманом, чи потребуу вона примусового лiкування i чи
немау протипоказань для такого лiкування. Висновок судово-
психiатричноє експертизи про можливiсть застосування приму-
сового лiкування може розглядатись як пiдстава для направлення
на таке лiкування, коли воно вiдповiдау вимогам, що предявля-
ються до медичного висновку про необхiднiсть застосування до
особи лiкування (абз.I п.4 постанови Пленуму Верховного Суду
Украєни вiд II жовтня 1985 р. №7). Такi вимоги викладенi в
Iнструкцiє про порядок огляду осiб, якi притягаються до
кримiнальноє вiдповiдальностi, на предмет застосування до них
примусових заходiв медичного характеру, затвердженiй
Мiнiстерством охорони здоровя СРСР 4 листопада 1981 р.
Медичний висновок пiдлягау оцiнцi. Незгода суду з висновком
комiсiє мау бути мотивована у вироку.
4. Тип медичноє установи, де здiйснюуться примусове
лiкування, залежить вiд виду призначеного покарання. При
засудженнi особи до позоавлення волi таке лiкування
здiйснюуться у виправно-трудових установах, а при засудженнi
до iнших мiр покарання - < спецiальних медичних закладах,
якими можуть бути наркологiчне вiддiлення лiкарнi або
стацiонарний медичний заклад пiдприумства.
Примусове лiкування осiб, якi засуджуються за вчиненi на iрунтi
алкоголiзму чн наркоманiє злочини, слiд вщрiзняти вiд примусового
лiкування в лiкувально-трудових профiлакторiях хронiчних алко-
голiкiв та осiб, хворих на наркоманiю, якi злочинiв не вчиняли.
Пiдстави i порядок застосування примусового лiкування до таких
осiб вказанi в Указах Президiє Верховноє Ради УРСР "Про приму-
сове лiкування i трудове перевиховання хронiчних алкоголiкiв" та
"Про примусове лiкування i трудове перевиховання хворих нарко-
манiую". В п.4 постанови Пленуму Верховного Суду Украєни вiд
25 грудня 1981 р. №11 "Про практику застосування судами
Украєни законодавства про примусове лiкування i трудове вихован-
ня хронiчних алкоголiкiв" звергауться увага судiв на недо-
пустимiсть направлення на примусове лiкування до лiкувально-тру-
дового профiлакторiю осiб, якi вчинили дiяння, що мiстять ознаки
злочину (Бюлетень... - С.245).
5. Оскiльки ст. 14 не мiстить вказiвки на строки примусового
лiкування вiд алкоголiзму i наркоманiє, суди не вправi у вироку
встановлювати такий строк. Тривалiсть лiкування залежить вiд
його результатiв.
Питання про припинення примусового лiкування, призначе-
ного вiдповiдно до ч.2 ст. 14, вирiшууться суддею районного
(мiського) суду за мiсцем знаходження виправно-трудового або
медичного закладу, де засуджений перебувау на лiкуваннi, за
поданням адмiнiстрацiє вiдповiдного закладу на пiдставi висновку
чiарськоє комiсiє (ч.2 ст.411 КПК).
6. Вiдповiдно до ч.4 ст.14 в разi вчинення злочину особою, яка
зловживау спиртними напоями або наркотичними засобами i ставить
у звязку з цим себе i свою сiмю в тяжке матерiальне становище,
СУД, порад з застосуванням за вчинений злочин покарання, не
повязаного з позбавленням водi, вправi визнати єє обмежено
додатною. Поняття "зловживання спиртними напоями" у бiльш
широким порiвняно з поняттями "хронiчний алкоголiзм" i "нарко-
манiя". Воно може виступати у формi побутового пияцтва.
Над особою, визнаною обмежено дiуздатною вiдповiдно до ч.4
ст.14, встановлюуться пiклування в порядку, передбаченому
КШС (статтi 129, 132, 138, 140). Строк пiклування не визна-
чауться. При припиненнi зловживання спиртними напоями суд
скасовуу обмеження особи в дiуздатностi (ч.З ст. 15 ЦК), пiсля
чого припиняуться пiклування (ст. 157 КШС).
Стаття 15. Необхiдна оборона
Кожна особа мас право на необхiдну оборону неза-
лежно вiд можливостi уникнути посягання або звер-
нутися за допомогою до iнших осiб чи органiв влади.
Необхiдною обороною визнаються дiє, вчиненi з метою
захисту Iнтересiв чи прав особи, яка захищауться, або
iншоє особи, Iнтересiв суспiльства або держави вiд
суспiльне небезпечного посягання шляхом завдання шкоди
тому, хто посягау, якщо такi дiє були зумовленi потребою
негайного вiдвернення чи припинення посягання.
Не в злочином застосування зброє або будь-яких
Iнших засобiв чи предметiв, незалежно вiд наслiдкiв,
якщо воно здiйснено для захисту вiд нападу озброуноє
особи чи нападу групи осiб, вiдвернення протиправного
насильницького проникнення у житло чи Iнше
примiщення або якщо особа, яка здiйснюу захист, не
могла внаслiдок переляку або сильного душевного хвилю-
вання, викликаного суспiльне небезпечними дiями,
оцiнити вiдповiднiсть захисту характеровi посяганняг
Перевищення меж необхiдноє оборони, тобто завдан-
ня тому, хто посягау, шкоди, яка явно не вiдповiдау не-
безпечностi посягання чи обстановцi захисту, тягне за
собою вiдповiдальнiсть лише у випадках, спецiально
передбачених кримiнальним законом.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики