науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

-гiiшстю пiдприумства за рiшенням його керiвника можуть
бути вiцнесенi до вiдомостей, що становлять комерцiйну
таумницю даного пiдприумства. Аналогiчнi за змiстом вiдомостi
МОУ.ТЬ бути визнанi i громадянином-пiдприумцем, який
здiй,:нюу пiдприумницьку дiяльнiсть без створення юридичноє
особр, такими, що становлять його комерцiйну таумницю.
4. Статтею 148 передбачена вiдповiдальнiсть за два склади
злочинiв: 1) незаконне збирання з метою використання
вiдомостей, що становлять комерцiйну таумницю; 2) незаконне
використання вiдомостей, що становлять комерцiйну таумницю,
якщо це завдало великоє матерiальноє шкоди субукту
пiдприумницькоє дiяльностi.
5. Пiд незаконним збиранням вiдомостей, що становлять
комерцiйну таумницю, слiд розумiти активнi дiє, спрямованi
на добування (одержання) таких вiдомостей будь-яким способом:
вилучення, в тому числi викрадення, документiв, що мiстять
комерцiйну таумницю, чи предметiв, вiдомостi про якi становлять
комерцiйну таумницю, незаконне ознайомлення з такими доку-
ментами чи предметами будь-яким способом, гiрослуховування
телефонних розмов, пiдслуховування усних розмов, опитування
спiвробiтникiв субукта пiдприумницькоє дiяльностi, одержання
таких вiдомостей вiд осiб, якi ними володiють, за плату чи шляхом
застосування погроз, насильства тощо,
6. Закiнченим злочин у цiй формi слiд вважати з моменту
вчинення дiй, спрямованих на незаконне збирання вiдомостей,
що мiстять комерцiйну таумницю, незалежно вiд подальшого єх
використання.
7. Субуктивна сторона незаконного збирання вiдомостей,
що мiстять комерцiйну таумницю, характеризууться лише
прямим умислом. Обовязковою ознакою субуктивноє сторони у
мета - подальше використання незаконно зiбраних вiдомостей,
що становлять комерцiйну таумницю: використання для власних
потреб, наприклад, впровадження у виробництво; продаж чи
безоплатна передача iншим субуктам пiдприумницькоє
дiяльностi, розголошення з метою заподiяння матерiальноє чи
iншоє шкоди субукту пiдприумницькоє дiяльностi; вимагання
винагороди чи вчинення певних дiй за повернення чи нерозго-
лошення зiбраних вiдомостей, що мiстять комерцiйну таумницю,
та iн. Мотив незаконного збирання вiдомостей, що мiстять ко-
мерцiйну таумницю, як правило, корисливий - отримання
прибутку вiд використання таких вiдомостей. Проте особа може
керуватись й iншими мотивами: усунення конкурента, за-
подiяння йому матерiальноє шкоди, небажання здiйснювати
витрати на науковi дослiдження, пiдрив дiловоє репутацiє субукта
пiдприумницькоє дiяльностi тощо.
8. Пiд незаконним використанням вiдомостей, що ста-
новлять комерцiйну таумницю, слiд розумiти впровадження
"технiчних" таумниць у власне виробництво, врахування здо-
бутих вiдомостей при плануваннi власноє пiдприумницькоє
дiяльностi, продаж вiдомостей, що становлять комерцiйну
таумницю, єх розголошення тощо.
9. Обовязковою ознакою обуктивноє сторони незаконного
використання вiдомостей, що мiстять комерцiйну таумницю, у
наслiдки у виглядi заподiяння великоє матерiальноє шкодi
субукту пiдприумницькоє дiяльностi, тобто шкоди, яка в пятде-
сят i бiльше разiв перевищуу встановлений законодавством
мiнiмальний розмiр заробiтноє плати (цив.приму до ст. 148);
При визначеннi розмiру заподiяноє шкоди слiд врiховувати прямi
матерiальнi збитки, витрати на вiдвернення шкiдливих наслiдкiв
використання вiдомостей iншими субуктами пiдприумницькоє
дiяльностi, збитки вiд зниження реалiзацiє продукцiє i товарiв чи
зниження попиту на послуги, затрати на перепрофiлюваннi
напрямкiв дiяльностi, збитки вiд зниження цiн на товари i
послуги тощо. Заподiяння моральноє шкоди субукту
пiдприумницькоє дiяльностi внаслiдок використання вiдомостей,
що мiстять комерцiйну таумницю (наприклад, пiдрив дiловоє
репутацiє), на квалiфiкацiю не впливау, але повинно врахову-
ватись при призначеннi покарання.
10. Субуктивна сторона незаконного використання
вiдомостей, що становлять комерцiйну таумницю, передбачау
наявнiсть лише умисноє вини. При цьому винна особа
усвiдомлюу, що вона незаконно використовуу вiдомостi, що ста-
новлять комерцiйну таумницю, тобто використовуу єх з порушен-
ням законодавства, що регламентуу використання
конфiденцiйноє iнформацiє, чи використовуу вiдомостi, здобутi
незаконним шляхом.
Мотив i мета незаконного використання вiдомостей, що станов-
лять комерцiйну таумницю, можуть бути рiзнi i на квалiфiкацiю не
впливають. Щодо наслiдкiв незаконного використання вiдомостей,
що становлять комерцiйну таумницю, у виглядi заподiяння великоє
матерiальноє шкоди, умисел може бути як прямим, так i непрямим.
Непрямий умисел матиме мiсце, наприклад, у випадку, коли винна
особа незаконно використовуу вiдомостi, що становлять комерцiйну
таумницю, для модернiзацiє власного виробництва, полiпшення
власного фiнансово-господарського стану, не бажаючи заподiяння
шкоди iншому субукту пiдприумницькоє дiяльностi, усвiдомлюючи
при цьому, що така шкода може бути заподiяна, i свiдомо допускау
настання таких наслiдкiв.
i i, Субуктом незаконного використання вiдомостей, що мiстять
комершйну таумницю, може бути особа, яка досягла 16-рiчного
вiку При цьому не мау значення, ким зiбранi використовуванi
незаконно вiдомостi, якi становлять комерцiйну таумницю.
Стаття 148. Розголошення комерцiйноє таумницi
Умисне розголошення комерцiйноє таумницi без
згодк єє власника особою, якiй ця таумниця вiдома у
звязку з професiйною чи службовою дiяльнiстю, якщо
воно вчинене з корисливих або iнших особистих
мотивiв 1 завдало великоє матерiальноє шкоди субукту
пiдпанемницькоє дiяльностi, -
карауться позбавленням волi на строк до двох рокiв,
або виправними роботами на строк до двох рокiв, або
позбавленням права займати певнi посади чи зай-
матися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв, або
штрафом до пятдесяти мiнiмальних розмiрiв за-
робiтноє плати.
(Ст. 14 Кодекс доповнено Законом вiд 28 сiчня 1994 р. //
Голос Украєни. - 1994. ~ ЗО березня).
1. Законом Украєни вiд 2 жовтня 1992 р. "Про iнформацiю"
(Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. - 1992. - №48. - Ст.650)
проголошено правовий захист iнформацiє з обмеженим доступом,
рiзновидом якоє у конфiденцiйна iнформацiя - вiдомостi, якi
знаходяться у володiннi, користуваннi або розпорядженнi
окремих фiзичних чи юридичних осiб i поширюються за єх
бажанням вiдповiдно до передбачених ними умов. До
конфiденцiйноє iнформацiє вiдносяться i вiдомостi, що становлять
комерцiйну таумницю субукта пiдприумницькоє дiяльностi.
2. Розголошення комерцiйноє таумницi - це незаконне
ознайомлення iнших осiб з вiдомостями конфiденцiйного харак-
теру, вiднесеними субуктом пiдприумницькоє дiяльностi до
вiдомостей, що становлять його комерцiйну таумницю, а так само
умисне створення умов, якi сприяли ознайомленню з ними
стороннiми особами, вчинене особою, якiй такi вiдомостi стали
вiдомi у звязку з професiйною чи службовою дiяльнiстю i яка
повинна зберiгати такi вiдомостi в таумницi.
3. Способи розголошення вiдомостей, що становлять ко-
мерцiйну таумницю, можуть бути рiзними: повiдомлення вка-
заних вiдомостей iншим особам, зокрема конкурентам; надання
iншим особам для ознайомлення документiв, що мiстять ко-
мерцiйну таумницю; повiдомлення вiдомостей, що мiстять ко-
мерцiйну таумницю.в засобах масовоє iнформацiє тощо.
4. Обовязковою ознакою обуктивноє сторони злочину у
наслiдки у виглядi великоє матерiальноє шкоди, заподiянiй
субукту пiдприумницькоє дiяльностi, комерцiйну таумницю яко-
го розголошено. Згiдно з примiткою до ст. 148, великою
визнауться шкода, яка у пятдесят i бiльше разiв перевищуу
встановлений законодавством мiнiмальний розмiр заробiтноє
плати. Заподiяння розголошенням комерцiйноє таумницi субукту
пiдприумницькоє дiяльностi нематерiальноє шкоди, наприклад,
пiдрив його дiловоє репутацiє, складу злочину не утворюу.
5. Закiнченим злочин вважауться з моменту фактичного за-
подiяння субукту пiдприумницькоє дiяльностi великоє ма-
терiальноє шкоди. У разi, якщо заподiяна шкода не у великою
або взагалi не заподiяна, але матерiалами справи встановлено,
що у особи був умисел щодо заподiяння великоє матерiальноє
шкоди, єє дiє слiд квалiфiкувати як замах на вчинення злочину,
передбаченого ст. 148.
6. З субуктивноє сторони розголошення комерцiйноє
таумницi характеризууться лише прямим умислом i
спецiальними мотивами - корисливим мотивом чи iншими
особистими мотивами. Корисливий мотив матиме мiсце,
наприклад, при розголошеннi комерцiйноє таумницi за винаго-
роду. Iншi особистi мотиви розголошення комерцiйноє таумницi
можуть бути рiзнi: особистi неприязнi стосунки, мотиви помсти,
намiр допомогти конкурентам субукта пiдприумницькоє
дiяльностi тощо.
7. Субуктам злочину може бути особа, якiй вiдомостi, що
становлять комерцiйну таумницю, стали вiдомi у ззку з єє
професiйною чи службовою дiяльнiстю i якi вона повинна
зберiгати в таумницi. До таких осiб належать працiвники подат-
кових органiв, банкiвських установ, правоохоронних органiв,.
органiв виконавчоє влади та iншi особи, якi згiдно з чинним
законодавством мають право ознайомлюватися з вiдомостями, що
становлять комерцiйну таумницю, чи мають доступ до таких
вiдомостей за характером виконуваних ними професiйних чи-
службових функцiй. Наприклад, Законом вiд 4 грудня 1990 р.
"Про державну податкову службу в Украєнi" в редакцiє вiд
24 грудня 1993 р. (Голос Украєни. - 1994. - 10 лютого) служ-
бовим особам державних податкових iнспекцiй наданi ширОгi
права щодо отримання вiд субуктiв пiдприумницькоє дiяльностi
вiдомостей про єх фiнансово-господарську дiяльнiсть, в тому I
числi i таких, що мiстять комерцiйну таумницю. При цьому ст.IЗ
Закону на службових осiб державних податкових iнспекцiй пок-
ладено обовязок додержувати комерцiйноє та службовоє
таумницi.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики