науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


4) особа, яка вiдбувау покарання у виглядi позбавлен-
ня волi за будь-який з злочинiв, перелiчених у пунктах 2
I 3 частини 1 цiує статтi, 1 знову вчинила умисний
злочин, за який вона засуджууться до позбавлення волi
Иа строк не нижче пяти рокiв.
Суд, розглядаючи питання прО визнання особи
особливо небезпечним рецидивiстом враховуу особу
винного, ступiнь суспiльноє небезпечностi вчинених
злочинiв, єх мотиви, ступiнь здiйснення злочинних
намiрiв, ступiнь 1 характер участi у вчиненнi злочинiв та
iншi обставини справи. Рiшення суду повинно бути
мотивоване у вироку.
При вирiшеннi питання про визнання особи особливо
небезпечним рецидивiстом не враховууться судимiсть
за злочин, вчинений цiую особою вiком до вiсiмнадцяти
рокiв, а також судимiсть, яка знсита або погашена у
встановленому законом порядку.
Визнання особи особливо небезпечним рецидивiстом
скасовууться при зняттi з неє судимостi.
Статтi цього Кодексу, iiо передбачають
вiдповiдальнiсть за вчинення злочину особливо небез-
печним рецидивiстом, застосовуються у випадках,
коли особа була визнана у встановленому законом
порядку особливо небезпечним рецидивiстом до
вчинення даного злочину.
(Iз змiнами, внесеними Указами ВIД 12 грудня 1969 р. ,
23 липня 1973 р., 17 червня 1974 р., 26 травня 1980 р., 12 сiчня
1983 р., 31 липня 1987 р., 21 серпня 1987 Р., 14 квiтня 1988 р.,
18 сiчня 1991 р. i Законами вiд 18 вересня 1991 р., 17 червня
1992 р., 26 сiчня 1993 р., 11 листопада 13 Р-, 28 сiчня 1994 р.
//Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. -169. -№50. -Ст. 388;
1973. - №32. - Ст. 260; 1974. - №27. - Ст. 222; 1980. - №24. -
Ст. 430; 1983. -№4. -Ст. 50; 1987. -№32. -Ст. 631; 1987. -
№35. - Ст. 674; 1988. - №17. - Ст. 427; 1991. - №7. - Ст. 45:
Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. - i99є- - №47. - Ст. 650;
1992. -№35. -Ст. 511; Голос Украєни. -1993. -1 грудня; 1994.
- 23 березня).
1. Пiдвищену суспiльну небезпеку вляу собою вчинення
злочину повторно, але ще небезпечнiший так званий рецидив
тобто вчинення злочину особою, яка мау судимiсть. В теорiє
кримiнального права розрiзняють такi <иои рецидиву: а) за-
гальний рецидив - вчинення злочину, неоднорiдного з попе-
реднiм, за який особа була судимою; б) спецiальний рецидив-
коли особа мау судимiсть за злочин, тотожний або однорiдний iз
вчиненим пiзнiше; в) пенiтенцiарний рецЗДив - вчинення нового
злочину особою, яка вiдбула або вiдбувау покарання у виглядi
позбавлення волi; г) особливо небезпечний рецидив, тобто вчине-
ння тяжких або особливо тяжких злочинiв i певних злочинних
дiянь, вказаних в законi, за якi особа ранiше була судима.
Останнiй вид рецидиву найбiльш небезпечний. Вчинення
злочину в таких випадках свiдчить про стiйкiсть злочинних
намiрiв особи, яскраво виражену антисоцiальну спрямованiсть
поведiнки, моральну деградацiю людини До таких осiб органи
правосуддя мають застосовувати суворi мiри покарання, оскiльки
в протилежному випадку виправлення тi перевиховання особи
вельми утруднене. В законi цi особи названi особливо небез-
печними рецидивiстами.
2. Визнання особи особливо небезпечним рецидивiстом
можливе лише за вироком суду. Пiдставою для цього у
комплекс таких обставин: а) наявнiсть судимостi за злочини,
зазначенi у пп.I-З ч.I ст.26, або вiдбування покарання за
будь-який iз злочинiв, названих у п.2 та 3 ч. I тiує ж статтi;
6) вчинення цiую особою саме таких злочинних дiянь, про якi
йдеться в ст.26; в) вкрай високий ступiнь конкретноє небезпеч-
ностi вчинених дiянь; г) пiдвищена суспiльна небезпечнiсть
особи злочинця.
3. У ч.I ст.26 описанi чотири варiанти ситуацiй, за яких
особу можна визнати особливо небезпечним рецидивiстом. В п. I
ч.I ст.26 передбачено ту з них, коли особа, яка ранiше засуджу-
валась за особливо тяжкi злочини, перелiченi в цьому пунктi,
знову вчинюу будь-який iз цих злочинiв. При цьому закон
встановлюу вимогу - за умови засудження особи за останнiй
злочин на строк не нижче пяти рокiв позбавлення волi.
4. Згiдно з п.2 ч.I ст.26 особливо небезпечним рецидивiстом
може бути визнана особа, яка ранiше двiчi в будь-якiй
послiдовностi засуджувалась до позбавлення волi за злочини,
перелiченi в цьому пунктi, i знову вчинила будь-який iз названих
злочинiв. На вiдмiну вiд варiанта, описаного в п.I ч.I ст.26, в
цих випадках особа може визнаватися особливо небезпечним
рецидивiстом при вчиненнi злочину втрету. Крiм того, за останнiй
злочин особа повинна засуджуватись на строк бiльше трьох рокiв.
Спiвставляючи пп.I та 2, можна зазначити, що в них наведено
цiлий ряд одних i тих же злочинiв, судимiсть за якi дау пiдстави
для визнання особи особливо небезпечним рецидивiстом.
Наприклад, в обох пунктах вказанi особливо небезпечнi злочини
проти держави, бандитизм тощо. Це пояснюуться тим, що при
засудженнi за цi злочини вдруге особi може бути призначено
покарання у виглядi позбавлення волi на строк нижче пяти рокiв
i визнати ЄЄ особливо небезпечним рецидивiстом в такому разi
буде не можна. Iнодi мають мiсце такi ситуацiє, що дозволяють
лише формально зробити висновок про визнання особи особливо
небезпечним рецидивiстом, але суд не приймау такого рiшення,
враховуючи конкретнi обставини справи. Однак якщо особа
втрету вчинить будь-який iз зазначених вище злочинiв, вона
може бути визнана особливо небезпечним рецидивiстом.
5. Особливiстю варiанта, описаного в п.З ч.I ст.26, у доповнен-
ня перелiку злочинiв, судимостi за якi або вчинення яких
виступау умовою для визнання особи особливо небезпечним
рецидивiстом, таким злочином, як злiсне хулiганство. Крiм того,
в цих випадках особа визнауться такою пiсля вчинення злочину
вчетверте, причому за останнiй злочин достатньо засудження до
позбавлення волi на будь-який строк.
6. Згiдно з п.4 ч.I ст.26 особливо небезпечним рецидивiстом
може визнаватись особа, яка вчинила умвсний злочин не просто
в той час, коли мау судимiсть за попереднi злочини, перелiченi
в пп.2 та 3 ч.I ст.26 (що властиво i варiантам, про якi йдеться в
iнших пунктах цiує статтi), а саме в процесi вiдбування покарання
за цi злочини. При цьому особа повинна бути засуджена за останнiй
злочин до позбавлення ватi на строк не нижче пяти рокiв.
7. Наведений у ч.I ст.26 перелiк злочинiв, судимiсть за якi або
вчинення яких у умовою визнання особи особливо небезпечним
рецидивiстом, у вичерпним i розширювальному тлумаченню не
годлягау.
8. При застосуваннi пунктiв 1-3 ч.I ст.26 такою, що "ранiше
засуджувалась до позбавлення волi", слiд вважати особу, якiй в
минулому за вироком суду, що вступив у законну силу, признача-
лося покарання у виглядi позбавлення волi з вiдбуванням його у
виправно-трудовiй установi, в тому числi й тодi, коди це покарання
особа не вiдбувала (наприклад, ухилилась вiд його вiдбування або
виконання вироку було вiдстрочене на пiдставi ст. 405 КПК), за
винятком випадкiв, коли вирок не був виконаний в звязку iз
закiнченням строкiв давностi (ст. 49). Особа визнауться також
ранiше судимою до позбавлення водi, якщо вона в минулому
засуджувалась умовно, умовно з обовязковим залученням до працi,
iз застосуванням вiдстрочки виконання вироку.
При цьому в будь-якому випадку не може враховуватись
судимiсть, що знята або погашена у встановленому порядку.
Згiдно з викладеним, за наявностi ознак, зазначених в пп. 1-3
ч.I тав ч.2 ст.26, суд мау право визнати особливо небезпечним
рецидивiстом i особу, що ранiше засуджувалась до позбавлення
волi умовно, або умовно з обовязковим залученням до працi, або
iз застосуванням вiдстрочки виконання вироку, якщо ця особа
вчинила новий злочин вiдповiдно протягом iспитового строку, або
строку обовязкового залучення до працi, або пiд час вiдстрочки
виконання вироку, або тодi, коли вона була за ухвалою суду
направлена для вiдбування призначеного за вироком суду поз-
бавлення волi в порядку ч.5 ст.45, ч.4 ст.25, частин 5, 6 ст.46.
Особи, якi засуджувались до позбавлення волi за дiяння, що
були частково декримiналiзованi на момент вирiшення питання
про визнання особи особливо небезпечним рецидивiстом
(наприклад, Законом вiд 25 червня 1991 р. було звужено поняття
спекуляцiє у порiвняннi з попередньою редакцiую ст.154), не
повиннi вважатись такими.
9. Особа, засуджена до виправних робiт без позбавлення волi,
якiй з пiдстав, передбачених ст.ЗО, виправнi роботи замiненi
позбавленням волi, а так само вiйськовослужбовець, до якого суд
вiдповiдно до ст. 34 замiсть позбавлення волi за вчинений злочин
застосував направлення в дисциплiнарний батальйон, не мо-
жуть розглядатись як такi, що засуджувались до позбавлення
волi. Не можуть вважатись такими i особи, якi вiдбули пока-
рання у виховно-трудовому профiлакторiє.
10. Пiд такою, що "вiдбувау покарання у виглядi позбавлен-
ня волi" (п.4 ч.I ст.26), мауться на увазi особа, яка вiдбувау за
вироком суду це покарання у виправно-трудовiй установi
(виправно-трудовiй колонiє будь-якого режиму, колонiє-посе-
леннi, тюрмi), слiдчому iзоляторi, а також осота, засуджена до
позбавлення волi, яка перебувау в iзоляторi тимчасового
утримання, на етапi, пiд конвоум або втекла з мiсць увязнення
чи з-пiд варти пiсля засудження до зазначеного виду покарання.
До категорiє тих, хто "вiдбувау покарання у виглядi позбавлен-
ня волi", належить i особа, якiй за вироком суду позбавлення
волi призначене умовно або надана вiдстрочка виконання
вироку, але ця особа направлена для вiдбування покарання у
мiсця позбавлення волi в порядку ч.5 ст.45 або чч.5, 6 ст.46.
11. Обговорюючи питання про визнання особи особливо небез-
печним рецидивiстом, суди повиннi ретельно дослiджувати
обставини справи, маючи на увазi, що такими можуть бути
визнанi лише злiснi злочинцi, якi становлять собою пiдвищену
небезпеку для суспiльства i вперто не бажають стати на шлях
виправлення.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики