науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

2 i 3 ст.89), умисного
знищення або пошкодження iндивiдуального майна громадян за
тих же обставин (ч.2 ст. 145).
Оскiльки п."б"ст.93 спецiально передбачау вiдповiдальнiсть за
умисне вбивство iз хулiганських спонукань, вчинене в такому
випадку квалiфiкууться лише за цiую нормою. Якщо вбивству
передували 960 за ним йшли хулiганськi дiє (реальна сукупнiсть),
вей вчинене пiдлягау квалiфiкацiє за сукупнiстю злочинiв за 11."6"
ст.93 та ст.206 (див. п.9 постанови Пленуму Верховного Суду
Украєни вiд 1 квiтня 1994 р. №1 "Про судову практику в справах
про злочини проти життя i здоровя людини"// Бюлетень... - С.77).
Дiє, що входять в обуктивну сторону складу умисного вбивства,
вчиненого з хулiганських мотивiв, не повиннi враховуватись як
квалiфiкуюча ознака при вирiшеннi питання про вид вчиненою
""" цьому хулiганства. Зокрема, вони не можуть самi по собi
iдчяга про наявнiсть особливоє зухвалостi хулiганства, яке
мєе залишитися в рамках простого хулiганства. Використання
да таких обставин ножа лише для вбивства також не перетворюу
просте хулiганство в особливо злiсне. Так, пяний Т., йдучи
дпщею, почав ламати паркан. На зауваження господаря садиби,
який вийшов на шум, вступив з ним в сварку, в процесi якоє
ударом ножа вбив потерпiлого. Судова колегiя Верховного Суду
Украєни погодилась з квалiфiкацiую вчийеного Херсонським
обласним судом за п.б" ст.93 та ч.1 ст.206.
Виходячи з розяснень, даних в п.14 постанови Пленуму
Верховного Суду Украєни вiд 28 червня 1991 р. №3 "Про судову
практику в справах про хулiганство", за сукупнiстю з
хулiганством слiд квалiфiкувати лише такий необережний
злочин, вчинений пiд час хулiганства, як необережне вбивство
(ст.98), необережне ж заподiяння тiлесних ушкоджень, знищен-
ня або пошкодження державного чи колективного майна, що мало
мiсце пiд час хулiганства, окремоє квалiфiкацiє не погребують.
7. Публiчний глум над Державним гербом, Державним прапо-
ром або Державним гiмном Украєни або ж над офiцiйно встанов-
леним чи пiднятим гербом або прапором iноземноє держави, глум
над могилою, умисне знищення, зруйнування чи зiпсування
памяток iсторiє чи культури або природних обуктiв, взятих пiд
охорону держави, вчиненi з хулiганських спонукань, повиннi
квалiфiкуватись вiдповiдно за статтями 187, 207, 212 та ч.2
ст.206 (див.п.II постанови Пленуму Верховного Суду Украєни
вiд 28 червня 1991 р. №3).
8. Опiр як квалiфiкуюча ознака хулiганства дiстау вияв в
активнiй протидiє представнику влади чи представнику громад-
ськостi виконувати єх службовий або громадський обовязок по
охоронi громадського порядку або в активнiй протидiє грома-
дянину виконати його громадський обовязок по присiканню
хулiганства. Пiд поняття опору пiдпадають такi дiє винного, як
вiдштовхування, спроба вирватись при затриманнi, погроза
побиття у вiдповiдь на вимогу представника влади або громадсь-
костi припинити хулiганство, нанесення цим особам побоєв,
тiлесних ушкоджень, зiштовхування єх з транспортних засобiв,
засипання очей пiском тощо.
Пiд присисанням хулiганства громадянином слiд розумiтидiє,
здатнi самi по собi (наприклад, затримання, звязування) або з
сторонньою допомогою (скажiмо, виклик по телефону наряду
мiлiцiй припинити хулiганство. Умовляння, прохання, вимога
припинити злочин не у його присiканням, оскiльки в подiбному
випадку припинення хулiганства залежить вiд прийнятого самим
винним рiшення, а не всупереч йому. Тому нанесення хулiганом
Удару громадянину, який вимагав припинити хулiганство, саме
пв собi не означау наявностi розглядуваноє квалiфiкуючоє
ознаки, тодi як нанесення за таких же обставин удару, скажiмо,
народному дружиннику мау квалiфiкуватись за ч.2 ст.206 за
ознакою здiйснення пiд час хулiганства опору представнику
громадськостi, який охороняу громадський порядок.
Вiд опору як активноє протидiє слiд вiдрiзняти непокору, яка
не у квалiфiкуючою ознакою хулiганства i дiстау вияв в невико-
наннi вимог представника влади, громадськостi або iншого гро-
мадянина.
Хулiганськi дiє, звязанi з опором працiвнику мiлiцiє або на-
родному дружиннику, iншим представникам влади або громадсь-
костi, якi виконують обовязки по охоронi громадського порядку,
а також iншому громадянину, який првсiкау хулiганство, в тому
числi поуднанi з насильством або погрозою його застосування да
згаданих осiб, не потребують додатковоє квалiфiкацiє як злочин
проти порядку управлiння i охоплюються ч.2 чи 3 ст.206. Опiр
особам, якi охороняють громадський порядок або прнсiкають
хулiганство, не охоплюуться складом злiсного або особливо
злiсного хулiганства у випадках, коли внаслiдок застосованого
при цьому насильства вчинюуться ще 6 iнший, бiльш тяхкиi
злочин (наприклад, передбачений ст.ЮI, ч.2 ст.189, ст.190,
п.в" ст.93).
В той же час опiр, який мав мiсце пiсля припинення
хулiганських дiй, зокрема, у звязку з наступним затриманням
винного, не у квалiфiкуючою ознакою хулiганства i пiдлягау
квалiфiкацiє за сукупнiстю з останнiм.
Не повинне квалiфiкуватися за ч.2 ст.206 дрiбне хулiганство,
повязане з опором працiвнику мiлiцiє, народному дружиннику,
а також вiйськовослужбовцю або представнику влади чи пред-
ставнику громадськостi, якi виконують обовязки по охоронi
громадського порядку, а так само громадянину, що присiкае
дрiбне хулiганство (абз.З п.9 постанови Пленуму Верховного
Суду Украєни вiд 28 червня 1991 р. №3). Вчинений за такик
обставин опiр працiвнику мiлiцiє, народному дружиннику або
вiйськовослужбовцю, тобто при виконаннi цими особами покла-
дених на них обовязкiв по охоронi громадського порядку, утво-
рюу склад злочину, передбачений ст. 188. Насильство, застосо-
ване щодо працiвника мiлiцiє, народного друАвника чк
вiйськовослужбовця при опорi єм пiд час виконання нта
обовязкiв по охоронi громадського порядку, може виявлятися у
навмисному нанесеннi побоєв, тiлесних ушкоджень тощо. Пря
цьому заподiяння будь-кому з потерпiлих легких тiлесних уш-
коджень, а народному дружиннику чи вiйськовослужбовцю i
середньоє тяжкостi охоплюуться диспозицiую ч.2 ст. 188. Якщо
при опорi працiвнику мiлiцiє умисно було заподiяне середньоє
тяжкостi чи тяєкке тiлесне ушкодження, вчинене слi
квалiфiкувати за сукупнiстю злочинiв, передбачених ч.2 ст. 188
та ч.2 ст. 189 (див.п.8 постанови Пленуму Верховного Суду
Украєни вiд 26 червня 1992 р. №8 "Про застосування судами
законодавства, що передбачау вiдповiдальнiсть за посягання на
життя, здоровя, гiднiсть та власнiсть працiвникiв правоохо-
ронних органiв//Бюяетень...- С.141). Вчинення опору iнший
представникам клади або громадськостi в розглядуваному випад-
ку мау квалiфiкуватись за вiдповiдною частиною ст. 188 чi
ст. 189, а вчинення опору iромадянину, який присiкау дрiбве
хулiганство, - за вiдповiдною частиною ст. 190.
о погроза вбивством, насильством чи знищенням майна щодо
дi або народного засiдателя, а так само щодо єх близьких
йiчiв в звязку з здiйсненням суддею чи народним засiдателем
осуддя, якщо вона поуднана з грубим порушенням громад-
) порядку i явною неповагою до суспiльства, повинна
адiфiкуватись за сукупнiстю статей 176 i 206. За сукупнiстю
хулiганством повинна квалiфiкуватись погроза вбивством,
насильством T знищенням майна щодо осiб, зазначених в
ст 189, а також погроза вбивством, нанесенням тяжких тiлесних
ушкоджень або знищенням майна шляхом пiдпалу щодо осiб,
Зазначених у ст. 190, у звязку з названою в цих статтях
дiяльнiстю, якщо така погроза поуднана з грубим порушенням
громадського порядку i явною неповагою до суспiльства. Образа
працiвника мiлiцiє, народного дружинника або
вiйськовослужбовця в звязку з єх участю в охоронi громадського
порядку (при наявностi адмiнiстративноє преюдицiє за вчинення
такях дiй), а так само образа суддi, народного засiдателя в
звязку з єх дiяльнiстю по здiйсненню правосуддя чи прокурора
i слiдчого в звязку з єх службовою дiяльнiстю, якщо вона
неповагою до суспiльства, повинна квалiфiкуватись за ст.206 i
вiдповiдно за статтями 176, 176, 189 (див.п.IО постанови
Пленуму Верховного Суду Украєни вiд 28 червня 1991 р. №3).
10. Хулiганство визнауться злiсним за ознакою наявностi
минулоє судимостi за просте, злiсне або особливо злiсне
хулiганство при умовi, що ця судимiсть не знята i не погашена
у встановленому законом порядку. Повторнiсть вчинення
хулiганства при вiдсутностi судимостi за цей злочин не у
пiдставою для квалiфiкацiє вчиненого за ч.2 ст.206.
II. Вiдповiдальнiсть за ч.З ст.206 настау при наявностi у
вчиненому ознак простого або злiсного хулiганства, однак
здiйсненого з застосуванням або спробою застосування вог-
нестрiльноє чи холодноє зброє, ножiв або iнших предметiв,
спецiально пристосованих для нанесення тiлесних ушкоджень.
Вогнестрiльною зброую вважаються пристроє фабричного
чи кустарного виробництва, призначенi для ураження цiлi з
допомогою снаряда (кулi, дрооу тощо), що приводиться в рух
енергiую порохових газiв. Це автомати, карабiни, малокалiбернi
гвинтiвки, револьвери, пiстолети, в тому числi спортивнi,
мисливськi рушницi, зокрема з гладким стволом, обрiзи, само-
пали тощо. Сюди не належать пневматична зброя, сигнальнi,
стартовi, будiвельнi пiстолети, ракетницi, а також стрiлецька
зброя, що дiу на пневматичнiй, реактивнiй, газобалоннiй i
пружиннiй основах i не надiлена властивiстю вогнестрiльностi.
Холодною зброую у предмети, призначенi для заподiяння
смертi або тiлесних ушкоджень завдяки використанню мязовоє
сили: багнети, шаблi, кортики, фiнськi, армiйськi, мисливськi
ножi, стилети, кастети, свинчатки тощо.
Вживаний у ч.З ст.206 термiн "ножi" означау будь-якi ножi
(столовi, садовi, шевськi, перочиннi i т.п.), за винятком тих, якi
належать до категорiє холодноє зброє.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики