науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


9. Розбiй при обтяжуючих обставинах мау мiсце тодi, коли
напад був: а) спрямований на заволодiння майном у iе-таких
розмiрах; б) вчинений за попереднiм зговором групою осiб;
в) поуднаний з спричиненням тяжких тiлесних ушкоджень;
г) вчинений з проникненням у примiщення чи iнше сховище;
д) вчинений особливо небезпечним рецидивiстом; е) вчиненiй
особою, яка ранiше вчинила розбiй з метою заволодiння де-
ржавним, колективним або iндивiдуальним майном громадян або
бандитвзм.
При наявностi хоча б однiує з перерахованих обставин розбiй
квалiфiкууться за ч.2 ст.86.
10. Злочин, передбачений ч.2 ст.8б, вважауться закiнченим,
якщо розбiйний напад був спрямований на заволодiння майном
у великих розмiрах, незалежно взд того, вдалося злочивдю
досягти такоє мети чи не вдалося.
II. Напад з метою заамодiння майном, вчинений бандою,
квалiфiкууться як бандитизм (ст.69). Сукупнiсть злочинiв -
бандитизм i розкрадання буде мати мiсце лише у випадках
викрадення майна учасникамг банди, яке здiйснене поза
вчиненими бандою нападами.
12. Розбiй, поуднаний iз змкщiянкам потерпiлому тяжких
тiлесних ушкоджень, квалiфiкууться за ч.2 ст.86. Позбавлення
життя потерпiлого не охоплюуться складом розбою. Тому умисне
вбивство, вчинене при розбiйному нападi, належить
квалiфiкувати за ч.2 ст.86 i п."а" ст.93. У випадку навмисною
посягання на життя потерпiлого, яке не призвело до його смертi,
вiдповiдальнiсть настау за ч.2 ст.86, ч.2 ст.17 i р. "а" ст.93. Однак,
розбiйний напад, поуднаний з насильством, небезпечним для
життя потерпiлого, при якому смерть або тяжке тiлесне ушкод-
ження не настали i у винного не було прямого умислу на єх
спричинення, охоплюуться ч. I ст.86.
IЗ. Розбiй, вчинений особою, яка ранiше вчинила розбiй з
метою заволодiння державним, колективним або iндивiдуальним
майном громадян або бандитизм, квалiфiкууться зач.2 ст.86.. Ця
ознака мау юридичне значення як при наявностi судамостi особа
за ранiше вчинений розбiй або бандитизм, так i у випадках 5
вiдсутностi. Однак, розбiй не може квалiфiкуватися за ч.2 ст.86
як повторний злочин, якщо судимiсть за ранiше вчинений злочин
знята у встановпеному законом порядку, а також коли на момент
вчинення нового злочину минули строки давностi притягнення
до вiдповiдальностi за ранiше вчинений розбiй або бандитизм.
Особа, яка ранiше вчинила розбiй з метою заволодiнна де-
ржавним чи колектввннм майном i не була засуджена за нього,
при повторному вчиненнi такого ж розбою пiдлягау
вiдповiдальностi за ч.2 ст.86. Всi цi дiє охоплюються поняттям
"повторнiсть розбою". Якщо ж особа спочатку вчинила розбiй з
метою заволодiння iндивiдуальним майном громадян i не була
засуджена за нього, а потiм вчинила напад з метою заволодiння
державним або колективним майном, вона пiдлягау суду за
обидва цi злочини за єх сукупнiстю - вiдповiдною частиною
ст. 142 i ч.2 ст.86.
Стаття 86 Розкрадання державного або ко-
лективного майна в особливо
великих розмiрах
Розкрадення державного або колективного майна,
вчинене в особливо великих розмiрах, незалежно вiд
способу розкрадання (статтi 81-84 1 86), -
карауться позбавленням волi на строк вiд десяти до
пятнадцяти рокiв з конфiскацiую майна.
(Ст. 86 Кодекс доповнено Указом вiд 27 червня 1961 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. -1961. -№28. -Ст. 342).
(Iз змiнами, внесеними Законами вiд 6 березня 1992 р.,
17 червня 1992 р. // Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. -
1992. - №23. - Ст. 337; 1992. - №35. - Ст. 511).
i. Злочин, передбачений ст.86\ буде мати мiсце незалежно вiд
того, чи у особливо великий розмiр викраденого наслiдком одного
чи декiлькох розкрадань, вчиненi вони були в однiй чи рiзних
формах. Вчинення декiлькох розкрадань рiзними способами, якщо
вони разом складають розкрадання в особливо веяккнх розмiрах,
належить квалiфiкувати за ст.86. При цьому важливим у лише
спрямованiсть умислу на розкрадання в особливо великих розмiрах.
2. У примiтцi до СТ.81 дауться визначення поняття особливо
великих розмiрi> викраденого. Розкрадання державного або
колективного майна визнауться вчиненим в особливо великих
розмiрах, якщо воно вчинене однiую особою чи групою осiб на
суму, що в двiстi пятдесят i бiльше разiв перевищуу мiнiмальний
розмiр заробiтноє плати, встановлений законодавством Украєни.
При цьому необхiдно мати на увазi положення: якщо кожний iз
спiвучасникiв брав безпосередню участь в розкраданнi майна в
особливо великих розмiрах або сприяв у цьому виконавцю
злочину, дiє всiх спiвучасникiв квалiфiкуються в залежностi вiд
загальноє вартостi викраденого. Коли ж особливо великий розмiр
викраденого у наслiдком декiлькох епiзодiв розкрадання,
вчинених групою осiб, окремi спiвучасники яких брали участь
не у всiх епiзодах, необхiдно по вiдношенню до кожного iз
спiвучасникiв встановити, на яку суму вчинено розкрадання за
його участю, i лише з урехуванням цього квалiфiкувати його дiє.
3. При ячиненiгi злочину, передбаченого ст.6 умисел винного
спрямований на заволодiвях майном в особливо великих розмiрах.
Якщо ж особа мала такай гмасел, а;iе вiн не здiйснився з неза-
лежних вiд єє водi обставин, зчинене належить квалiфiкуватя за ч.2
ст. i 7 i ст.!6. У випадку, кати умисел особи щодо розмiру викра-
деного нею був неконкретизований, вiдповiдальнiсть настау в за-
лежностi вiд фактичних тезмiрiв викраденого.
4. Субуктом розкрадання в особливо великих розмiрах,
вчиненого шляхом крадiжки, грабежу та розбою, може оути
особа, якiй до вчинення злочину минуло 14 рокiв, а у формi
шахрайства,привласнення або зловживання службовим ста-
новищем -16 рокiв.
Стаття вб-Вимагательство державного або
колективного майна
Вимога передачi державного або колективного майна
чи права на майно лiд погрозою насильства над осо-
бою) у вiданнi або пiд охороною яко? перебувау це май-
но, насильства над близькими Ти особами, розголо-
шення вiдомостей, що ганьблять П або близьких Ти
осiб, пошкодження або знищення єх особистого або де-
ржавного; або колективного майна, що перебувау в єх
вiданнi чи пiд охороною (вимагательство); -
карауться позбавленням волi на строк до чотирьох
рокiв з конфiскацiую майна чи без такоє або
виправними роботами на строк вiд одного до двох рокiв
э конфiскацiую майна чи без таксi.
Вимагательство, вчинене повторно, або за попе-
реднiм зговором групою осiб, або пiд погрозою
вбивства чи нанесення тяжких тiлесних ушкоджень, або
поуднане з насильством, що не е небезпечним для
життя 1 здоровя, або з пошкодженням чи знищенням
майна, -
карауться позбавленням волi на строк до семи рокiв з
конфiскацiую майна.
Вимагательство; вчинене органiзованою групою, або
особливо небезпечним рецидивiстом, або поуднане з
насильством, небезпечним для життя i здоров я, або
таке, що завдало великоє шкоди, чи спричинило iншi
тяжкi наслiдки, -
карауться позбавленням волi на строк вiд пяти до де-
сяти роiв з конфiскацiую майна.
(Ст. 8 У Кодекс доповнено Указом вiд 6 березня 1989 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. -1989. -№12. -6т.96).
(Iз змiнами, внесеними Законом вiд 17 червня 1992 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. - 1992. -№35. -Ст. 511).
1. Вимагательство - це предявлена iз корисливих спонукань
вимога передати дерхавне або колективне майно чи права на
нього, поуднана як iз погрозою насильства над особою, у вiданнi
або пiд охороною якоє перебувау це майно, насипства над
близькими єй особами, розголошення вiдомостей, що ганьблять єє
або близьких єй осiб, пошкодження або знищення майна, так iз
насильством, пошкодхеннхм чк знищенням майна.
Вимагательство посягау на два охоронюванi законом видв
суспiльних вiдносин: власнiсть i особу.
2. Вимагательство мау мiсце лише при наявностi двох язаемо-
пмязаних дiй: протвтракюго предявлення майновоє вимоги i
погрози заподiяння певноє шкоди, застосування насильства,
знищення або пошкодхення майна при невиконаннi такоє вимоги.
3. Про поняття вимоги див. п.8 коментаря до ст. 144.
Закон (ст. 86) обмежуу коло осiб, предявлення майновоє
вимоги до яких тягне вiдповiдальнiсть за вимагательство держав-
ного чи колективного майна. Це лише особи, у вiданнi чи пiд
дороною яких перебувау це майно. Такими у особи, якi в силу
службових обовязкiв, договiрних вiдносин або спецiального до-
ручення державноє чи колективноє органiзацiє здiйснюють по
вiдношенню до майна, що вимагауться, правомочнiсть по розпо-
рядженню, управлiнню, доставцi, зберiганню (комiрник, прода-
вець, касир та iн. особи) або охороняють таке майно.
Предявлення вимоги про передачу державного або ко-
-лективного майна до iнших осiб не утворюу складу злочину,
передбаченого ст.86. Зокрема, це стосууться осiб, якi викрали
державне чи колективне майно або заволодiли ним iншим
протиправним шляхом. Вимагательство у них такого майна слiд
квалiфiкувати за ст. 144.
4. Майнова вимога визнауться вимагательством лише у випад-
ку, коли вона поуднана з погрозою.
Погроза повинна бути дiйсною i реальною. При визначеннi
реальностi погрози необхiдно виходити iз субуктивного ставлен-
ня до неє винного i субуктивного сприйняття єє потерпiлим.
Реальнiсть погрози не означау, що вимагатель дiйсно мау намiр
обовязково привести iє у виконання. Достатньо, щдб винний
гадав, що залякування, яке вiн застосовуу, сприймауться потер-
пiлим як таке, що цiлком може бути здiйснене, i спроможне
змусити того думати, що небезпека заподiяння шкоди, якою йому
загрожують, може стати дiйснiстю, якщо вiн проiгноруу вимогу
вимагателя.Погроза при вимагательствi може бути виражена в
будь-якiй формi: усно чи письмово, безпосередньо потерпiлому
чи через iнших осiб, по телефону.за допомогою жестiв, мiмики
та iншими способами.Разом з тим, щоб мати бажану дiю, вона
повинна бути доведена до свiдомостi потерпiлого.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики