науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Потерпiлим у даному випадку мохе бути як кандидат у
депутати чи на посаду Президента, так i будь-який громадянин,
який здiйснюу своу право вибирати органи дерхавноє влади.
5. Обман як спосiб перешкодхення здiйсненню виоорчого
права вирахауться у повiдомленнi громадянину завiдомо не-
правдивих вiдомостей, якi вводять його в оману щодо його
виборчого права чи самого акту голосування. Наприклад,
повiдомлення громадянину завiдомо неправдивих вiдомостей про
час i мiсце проведения голосування, про порядок заповнення
бюлетенiв, а такох про час i мiсце проведення зустрiчi з кандвда-
том у депутати чи на посаду Президента.
6. Погроза вирахауться в психiчному впливi на громадянина
з метою примусити його вiдмовитись вiд участi у виборах чи
висуваннi своує кандидатури на пост Президента чи народного
депутата або вiд проведення агiтацiє. Винна особа мохе погроху-
вати застосувати насильство, знищити майно чи розголосити
вiдомостi, якi ганьблять не лише громадянина, якому адресууться
погроза, а й близьких йому осiб.
7. Пiдкуп як засiб перешкодити громадянину здiйснити його
виборче право вирахауться у схиляннi виборця шляхом вручення
йому грошей або iншоє матерiальноє винагороди, до голосування
за або проти кандидата у народнi депутати чи на пост Президента
Украєни. Пiдкуп мохе мати на метi схилити кандидата до зняття
своує кандидатури з голосування, до ухилення вiд голосування,
до ведення певноє агiтацiє серед виборцiв.
8. Поняття "iнший мимж" включау будь-якi, крiм названих у
ст. 127, способи перешкодити здiйсненню вноорчого права.
Наприклад, публiчнi заклики до бойкотування вборiв, умисне
завантахення кандидата у народнi депутати слхбовими або
виробничими обовязками, що не дозволяу йому оратв участь у
передвиборнiй кампанiє, ненадання примiщення для проведення
передвиборноє агiтацiє, вiдмова у наданнi мохливостi вбступити
кандидату на радiо, по телебаченню, у пресi тощо.
9. Злочин ввахауться закапеним з моменту вчинення дiй, що
перешкодхакль вiльному здiйсненню громадянами Украєни сво-
го виборчого права, незалехно вiд того, досягла винна особа
певного результату чи ш.
10. Субуктивна сторона злочину характеризууться
умислом.
11. Субуктом злочину у особа, яка досягла до моменту вчинення
злочину 16 рокiв. Якщо субуктом цього злочину у член виборчоє
комiсiєабоiншас.пухбоваособа,вдп(жщальнiстьнастаузач.2ст.127.
Стаття 128.
документiв,
неправильний
Пiдлог виборчих
приписка або
пiдрахунок голосiв
Пiдлог виборчих документiв, приписка або завiдомо
неправильний пiдрахунок голосiв, вчиненi членом
виборчоє комiсiє або Iншою службовою особою, -
караються позбавленням волi на строк вiд одного року
до п яти рокiв, або виправними роботами на строк до двох
рокiв, або штрафом вiд семи до пятнадцяти офiцiйно
встановлених мiнiмальних розмiрiв заробiтноє плати.
(В редакцiє Закону вiд 3 березня 1993 р. //Вiдомостi Вер-
ховноє Ради Украєни. -1993. - №18. - Ст. 189).
I. Даний злочин мау мiсце при наявностi хоча б однiує з таких
дiй: а) пiдлог виборчих документiв; б) приписка; в) завiдомо
неправильний пiдрахунок голосiв.
2. Пiдлог вирахауться у виготовленнi фальшивого виборчого
документа або у внесеннi в офiцiйнi виборчi документи завiдомо
неправдивих вiдомостей. Виборчими документами вiдповiдно
до Законiв "Про вибори народних депутатiв Украєни" та "Про вибори
Президента Украєни" вважаються: списки виборцiв, бюлетенi ддя
таумного голосування, протоколи зборiв трудового колективу,
партiє (виборчого блоку), на яких був висунутий кандидат У
народнi депутати або кандидат на посаду Президента, заНiва
названих кандидатiв про iхшо згоду балотуватися, протоколи
дiльничних виборчих комiсiй, протоколи пiдрахунку гол<осiв
виборцiв тощо.
3. Прюшска - це завiдоме перекручення давих про кiлькiсть
виборцiв на тiй або iiлпiй виборчiй дiльницi, про кiлькiсть
виборцiв, якi брали участь у голосуваннi, тощо.
4. Пiдлог i приписки вважаються закiнченим злочином з
моменту внесення у виборчий документ неправдивих вiдомосєтеi
або випуску фальшивих виборчих документiв.
5. Завiдшю ненршильный пiдрахунок голосiв означте
умисне перебiльшення чи зменшення результатiв голосуваяня
при пiдрахунку фактично поданих голосiв.
Злочин вважауться закiнченим з моменту повiдомлення тяхях
результатiв уповноваженiй на те особi чи органу (наприклад,
окружнiй чи центральнiй виборчiй комiсiє).
6. Субуктивна сторона цього злочину характеризуешься
умислом. Неправильний пiдрахунок голосiв, вчинений помилко-
во, не тягне кримiнальноє вiдповiдальностi за ст. 128.
7. Субуктом злочину може бути член виборчоє комiсiД> а
також службова особа державного чи громадського органу.
Стаття 129. Порушенiй таумницi голосування
Порушення тавмниЦI голосування членом вибор-чо?
комiсiє або Iншою службовою особою -
карауться позбавленням волi на строк вiд одного року ДО
пяти рокiв, або виправними роботами на строк до АВОХ
рокiв, або штрафом вiд семи до пятнадцяти офiцiйно
встановлених мiнiмальних розмiрiв заробiтноТ плати.
(В редакцiє Закону вiд 3 березня 1993 р. //Вiдомосiер-
ховноє Ради Украєни. - 1993. - №18. - Ст. 189).
1. Таумниця голосування - це встановлення такого порядку
голосування, який гарантуу вiльне волевиявлення виборцiв при
заповненнi ними бюлетенiв для голосування. Цей порядок регу-
люуться законами про вибори народних депутатiв i Президента
Украши. Голосування у таумним. Контроль за волевиявлеиРT
голосуючих не допускауться. Голосування проводиться
спецiально вiдведених примiщеннях, в яких повиннi бути обД
нанi в достатнiй кiлькостi кабiни або кiмнати для таумного
голосування, визначенi мiсця видачi виборчих бюлетенiв i вста-
новленi виборчi скриньки. Виборчi скриньки встановлююче>
таким чином, щоб голосуючi при пiдходi до них обовязково
проходили через кабiни або кiмнати для таумного голосувакяя. ,
Вiдповiдальнiсть за органiзацiю голосування, забезпечеия
таумницi волевиявлення виборцiв, обладнання примiщень I
пiдтримання в них необхiдного порядку несуть члени дiльниио
виборчоє комiсiє.
В день виборiв перед початком голосування виборчi скризиьки
перевiряу, пломбуу або опечатуу голова дiльничноє вибз<чоє
комiсiє в присутностi членiв комiсiє.
Кожний виборець голосуу особисто, голосування за iнтлих осiвВ не
допускауться. Виборчi бюлетенi заповнюються голосуючим у са-Сiнi
або кiмнатi для таумного голосування. При заповненнi бюлееив
забороняуться присутнiсть будь-кого, крiм голосуючого. Вибо:руєєць,
який не мау можливостi самостiйно заповнити бюлетень, вяiЯРiавi
запросити в кабiну або кiмнату для таумного голосування iЕЗСигу
особу за своєм розсудом, крiм члена виборчоє комiсiє.
2. Порушення таумницi голосування у особливим видом пе=5ш-
кодження здiйсненню громадянами свого виборчого права. Це iiiакi
дiє, якi умисне порушують вiльне здiйснення виборцем свого нейiЧор-
чого права при заповненнi ним виборчого бюлетеня. Наприжад,
вiдсутнiсть достатньоє кiлькостi кабiн для голосування, встаноуiж>Сн-
ня виборчих скриньок неналежним чином, що обмежуу таумЕШКфо
голосування, встановлення спецiальноє апаратури для контролмо кзад
голосуючими, присутнiсть у кабiнах для голосування члена вибор>чоє
комiсiє, попередня позначка бюлетеня умовним знаком, що лЖю-
магау встановити особу голосуючого, тощо.
3. Субуктивна сторона злочину характеризууться умислиом.
4. Субуктом злочину може бути член виборчоє комiсiє, бо
iшла службова особа.
Стаття 129\ Порушення законодавства пр<>
референдум
Перешкодження шляхом насильства, обману, попрвяз,
пiдкупу або Iншим шляхом вiльному здiйсненню гроiмма-
дянином права брати участь у референдумi, ввв(9ти
агiтацiю до дня проведення референдуму -
карауться позбавленням волi на строк до пяти ро к Вв,
або виправними роботами на строк до двох рокiв, а> <бо
штрафом до десяти офiцiйно встановлених мiнiмаль> их
розмiрiв заробiтноТ плати.
Тi ж дiє, вчиненi членом комiсiє з референдуму агФо
Iншою службовою особою, -
караються позбавленням волi на строк вiд одного iФС>ку
до п яти рокiв, або виправними роботами на строк до ;явох
РОКIВ, або штрафом вiд семи до пятнадцяти офiцНйвм
встановлених мiнiмальних розмiрiв заробiтноТ плати.
Пiдлог документiв референдуму, приписка, зав1д<>яiо
неправильний пiдрахунок голосiв, порушення таем-1<<цi
голосування, вчиненi членом комiсiє з референду виу
або Iншою службовою особою, -
караються позбавленням волi на строк вiд одного (<ску
до п яти рокiв, або виправними роботами на строк до яввох
РОКIВ, або штрафом вiд семи до пятнадцяти офiцi йяко
мовпрнмх мiнiмальних розмiрiв заробiтноє плати.
/ Ст. iгу Кодекс доповнено Законом вiд 3 березня 1993 р. У/
Їдомостi Верховноє Ради Украєни. -1993. -№18. -Ст.-IВУ}-
1. У вiдповiдностi з Конституцiую Украєни (ст.5 i 80) рефе-
рендум у способом вирiшення громадянами Украєни шляхом
голосування питання щодо прийняття чи скасування того або
iншого закону Украєни або рiшення з питань загальнодерхавно-
го або мiсцевого значення. Референдуми можуть бути всеук-
раєнськi, референдуми Республiки Крим та мiсцевi. Закони або
iншi рiшення, прийнятi референдумами, мають вищу юридичну
силу щодо iнших нормативних актiв.
Порядок проведення референдумiв регулюуться Законом вiд
З липня 1991 рПро всеукраєнський i мiсцевi референдуми"
(Вiдомостi Верховноє Радi Украєни. - 1991. - №33. - Ст.443).
2. Порушення законядаястм про референдум може бути у
формi: 1) перешкодхення громадянам вести вiдповiдну агiтацiю
до дня проведення референдуму або 2) перешкодхення грома-
дянам здiйснити право брати участь у референдумi. Це
протиправний вплив на громадян з метою не допустити єх до
участi у референдумi або у здiйсненнi агiтацiйних заходiв щодо
референдуму (наприклад, створення перешкод у роботi
iнiцiативних груп по збиранню пiдписiв для проведення рефе-
рендуму, спонукання громадян до участi або не участi у голосу-
ваннi при проведеннi референдуму чи до голосування за або
проти вирiшення питання, яке поставлене у бюлетенi референ-
думу).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики