науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


5. Злочин вважауться закiнченим з моменту висловлювання
дд дi якi носять характер образи. Якщо вона вчинена письмово
- з моменту ознайомлення з нею хоча б однiує людини, в тому
числi потерпшого.
6. Субуктивна сторона злочину виражауться в формi пря-
мого умислу. Особа усвiдомлюу, що ображау суддю або народ-
ного засiдателя у звязку з єхньою дiяльнiстю по здiйсненню
правосуддя, i бажау цього. Мотиви, якими керувався субукт
злочину (помста, бажання принизити тощо), на квалiфiкацiю
не вп-iивають.
7. Субуктам злочину у особа, яка досягла шiстнадцяти рокiв.
8. Якщо образа мау мiсце одночасно з вчиненням бiльш
небезпечного злочину.квалiфiкацiя здiйснюуться за сукупнiстю
злочинiв (наприклад, за ст. 176 та ст. 176 чи ст. 189).
Стаття 176. Невиконання судового рiшення
Умисне невиконання службовою особою рiшення,
вироку, ухвали чи постанови суду або перешкодження
єх виконанню -
карауться штрафом у розмiрi вiд трьохсот до однiує
тисячi карбованцiв.
(Ст. 17У Кодекс доповнено Указом вiд 4 травня 1990 р. //
Вiдомостi Верховна Ради УРСР. -1990. -№20. -Ст. 313).
1. Судовi рiшення, вироки, ухвали та постанови, прийнятi як
суддею одноособове (крiм ухвал), так i колегiальне складом суду,
якi набрали чинностi, обовязковi до виконання всiма службовими
особами та громадянами.
2. Служоовими особ.
1. Служоовими особами, якi повиннi виконувати судовi
рiшення або допомагати єх виконанню, у керiвники та iншi
працiвники органiв та установ внутрiшнiх справ, судовi вико-
навцi, керiвники та iншi службовi особи рiзноманiтних
пiдприумств.установ та органiзацiй.
3. Невиконання будь-якого судового рiшення, яке безпосеред-
ньо запропоновано виконати данiй службовiй особi, або переш-
кодження нею його виконанню, становить склад зазначеного
злочину. Невиконання може характеризуватись бездiяльнiстю.
Наприклад, службова особа, що отримала вирок, яким пiдлеглому
єй працiвниковi заборонено займати посаду, на якiй вiн працюу,
не робить нiяких дiй для його виконання. Бездiяльнiсть може
поуднуватись з певними дiями (наприклад, у наведеному випадку
службова особа, щоб не виконати вирок, формально видау розпо-
рядження про перемiщення працiвника, яке не виконууться, чим
суд вводиться в оману). Можливий i такий випадок, коли службова
особа чинить дiє, якi прямо забороненi судовим рiшенням (приймау
працiвника саме на ту посаду, займати яку вiн не може). Невико-
нання судового рiшення може бути пiдтверджено службовою особою
письмово, безпосередньо суддi, по телефону тощо, але склад
злочину буде й тодi, коли нiяких заяв з цього приводу не робилось.
4. Вiдповiдальнiсть настау як за невиконання пiдсумкового судо-
вого документа по справi, так й iншого, прийнятого пiд час розгляду
справи (наприклад, керiвник установи мау виконати ухвалу суду
щодо подання певних документiв, але не робить цього, начальник
РВВС не виконуу постанову суддi вiдносно приводу пiдсудного до
суду). Невиконання запиту суддi, зробленого поза межами судового
процесу, не тягне вiдповiдальностi за даною статтею.
5. Перешкоджеиня виконанню судового рiшення буде мати
мiсце тодi,коли службова особа, використовуючи своє службовi
повноваження, заважау особам, якi виконують рiшення, робити ще.
Якщо такi дiє повязанi з вчиненням iншого злочину, квалiфiкацiя
мау здiйснюватись за сукупнiстю злочинiв (наприклад, нанесення
побоєв судовому виконавцю при виконаннi ним судового рiшення
буде квалiфiкуватись за ст. 176 i ч.2 ст. 190 ).
6. Злочин вважауться закiнченим пiсля того, як судове рiшення
надiйшло до службовоє особи, яка повинна його виконувати, але
цього зроблено не було (наприклад.згiдно з ст.401 КПК при
постановленнi виправдувального вироку пiдсудний, який пере-
бувау пiд вартою, звiльняуться з-пiд варти у залi судовою
засiдання. Невиконання цiує вимоги начальником варти ста-
новить склад розглядуваного злочину). Для наявностi злочину
треба, щоб було встановлено, що вiдповiдний документ надiйшов
з суду до особи, яка його повинна виконувати, i вона мала реальну
можливiсть це зробити. При перешкодженнi виконанню судового
рiшення злочин вважауться закiнченим з моменту вчинення дiй.
7. З моменту невиконання судового рiшення злочин набувау
тривалого характеру. Такий стан може тривати до того часу, коля
службова особа буде примушена виконатидшення, або це зробит>
iнша службова осооа аоо особа, щодо якоє принято судове рiшення.
Такi випадки не звiльняють субукта вiд вiдповiдальностi. .
8. Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
умислом. Особа, якiй за єє службовим становищем необхiднiшi
виконати судове рiшення, усвiдомлюу свiй обовязок, але не;
бажау це робити i не виконуу розпорядження при умовi наявностi,
можливостей для його виконання або перешкоджау такому вико-
нанню. Мотиви злочину (службовi амйцii, бажання допомога>
засудженому тощо) на квалiфiкацiю не впливають.Невиконання
судового рiшення з необережностi при наявностi пiдстав може"
квалiфiкуватися за ст. 167. .
9. Субектом злочину може бути службова особа, яка, вихо-
дячи з єє службових обовязкiв, повинна виконати судове рiшеннi.
10. Якщо невиконання судового рiшення або перешкодженйi
його виконанню завдають iстотноє шкоди державним чи гро-
мадським iнтересам або охоронюваним законом правам та iнте-
ресам окремих громадян, квалiфiкацiя здiйснюуться за су-
купнiстю злочинiв за стб та ст. 165.
Стаття 176. Образа прокурора або слiдчого
Образа прокурора або слiдчого у звязку з єх службо-
вою дiяльнiстю -
карауться виправними роботами на строк до одного
року або штрафом у розмiрi до трьохсот карбованцiв,
(Ст. 17 Кодекс доповнено Указом вiд 18 сiчня 1991 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1991. - №7. - Ст. 45. )
1. Про поняття образи див. п.I, коментаря до ст. 176.
2. Прокурором у особа, яка здiйснюу вищий нагляд за додер-
жанням законiв вiдповiдно до Закону вiд 5 листопада 1991 р. "Про
прокуратуру" (Вiдомостi Верховноє Ради Украєни - 1991 - №53 -
Ст. 793). Це може бути осооа, яка займау в системi прокуратури
посаду прокурора, його заступника або помiчника. Пiд слiдчим.
розумiуться службова особа, що затверджена наказом на цiй посадi
у будь-якому єє рiзновидi; слiдчий, старший слiдчий тощо у всiх
органах прокуратури, МВС та СБ. Образа особи, яка провадить
дiзнання по кримiнальнiй справi, квалiфiкууться за ст. 189.
3. Образа повинна бути обовязково повязана з службовою
дiяльнiстю прокурора або слiдчого, яка охоплюу весь обсяг
обовязкiв, що ними виконуються (пiдтримання державного обвину-
вачення, проведення слiдчоє дiє, виступ перед населенням тощо).
4. Про момент закiнчення злочину див. п.5 коментаря до ст.176.
5. Про субуктивну сторону див. п. 6 коментаря до ст.176.
6. Субукт злочину - особа, яка досягла шiстнадцяти рокiв.
7. Про квалiфiкацiю вчиненого злочину за сукупнiстю
злочинiв - див. п.8 коментаря до ст. 176
Стаття 177. Завiдомо неправдивий донос
Зазiдомо неправдивий донос суду, прокурору)
слiдчому або органу дiзнання про вчинення злочину -
карауться позбавленням волi на строк до двох рокiв
або виправними роботами на той же строк.
Тi ж дiє, поуднанi з обвинуваченням в особливо небез-
печному державному чи Iншому тяжкому злочинi або з
штучним створенням доказiв обвинувачення, а так са-
мо вчиненi з корисливою метою, -
караються позбавленням волi на строк вiд двох до
семи рокiв.
(iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1983. - №4. - Ст. 50).
I. Заяви або повiдомлення громадян про злочини, що готуються
або вже вчиненi, у приводом для порушення кримiнальноє справи
(п. I ч.i ст.94 КПК). Неправдива заява або повiдомлення (не-
правдивий донос) можуть стати причиною судовоє помилки, мати
тяжкi наслiдки. Звiдси i кримiнальна вiдповiдальнiсть за такi дiє.
2. Завiдомо неправдивий донос мау бути зроблений безпосеред
ньо суду, прокурору, слiдчому або органу дiзнання. Аналогiчне
повiдомлення у iншi iнстанцiє (органи влади i управлiння,
адмiнiстрацiє органiзацiй, установ, пiдприумств тощо) не утворюу
розглядуваного складу злочину.
3. Завiдомо нерравдивий донос буде мати мiсце, якщо вiв
мiстить цiлком або частково брехливi вiдомостi щодо готування до
злочину, замаху на злочин або закiнченого злочину з вказiвкою ва
конкретну особу, яка начебто його вчинила (в тому числi i на самого
донощика), або без такоє вказiвки, або дiйснi вiдомостi вiдносно
злочину з вказiвкою на особу, яка фактично його не вчиняла.
4. Завiдомо неправдивий донос може бути зроблений усно (у
тих випадках, якщо це не зроблено по телефону, особа поперед-
жууться про вiдповiдальнiсть за ст. 177 КК згiдно з ст.95 КПК)
або письмово, вручений безпосередньо або вiдiгоавлений пошiою,
вiн може мiстити вказiвку на особу донощика або бути анонiмним.
5. Злочин вважауться закiнченим з моменту надходження
неправдивого повiдомлення у правоохоронний орган, незалежно
вiд подальшого порушення кримiнальноє справи i єє долi.
6. Субуктам злочину може бути приватна особа, яка досягла
16 рокiв. Службова особа, якщо вона вчинила завiдомо не-
правдивий донос , користуючись своєм службовим становищем,
несе вiдповiдальнiсть за ст. 165. У справi приватного обвинува-
чення завiдомо неправдива заява вiдносно себе як потерпiлого
вiд злочину дау пiдстави для квалiфiкацiє таких дiй за ст. 177.
7. Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
умислом. Особа усвiдомлюу неправдивий характер вiдомостей, що
надходять вiд неє, i бажау, щоб вони стали приводом для порушення
кримiнальноє справи. Мотиви цього вчинку можуть бути рiзнi:
помста, корисливiсть, заздрiсть, намiр направити розслiдування
справи по невiрному шляху, бажання прославитися тощо. Складу
злочину не буде, якщо особа, яка повiдомила про вчинення злочину,
сумлiнно помиляуться вiдносно його наявностi чи особи, яка його
вчинила, маючи на метi допомогти правосуддю у розiнгтi злочину
i викриттi злочинця.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики