науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


Субуктами випуску на товарний ринок недоброякiсноє про-
дукцiє i товарiв у службовi особи промислових пiдприумств й
iнших субуктiв пiдприумницькоє дiяльностi - юридичних осiб, на
яких покладено обовязок здiйснення контролю за якiстю виго-
товлюваноє продукцiє i товарiв, а також громадяни-пiдприумцi,
якi провадять дiяльнiсть по виробництву продукцiє (товарiв) для
реалiзацiє споживачам.
19. Частиною 2 ст. 147 передбачена вiдповiдальнiсть за два
квалiфiкованих види випуску на товарний ринок або iншоє
реалiзацiє недоброякiсноє або некомплектноє продукцiє i товарiв:
1) вчинення таких дiй у великих розмiрах; 2) заподiяння шкоди
здоровю споживача чи його смерть.
20. При вирiшеннi питання про визнання розмiру випущеноє
на товарний ринок або реалiзованоє iншим спосотом недобро-
якiсноє або некомплектноє продукцiє великим, повиннi врахову-
ватися iє загальна вартiсть, кiлькiсть випущеноє продукцiє, частка
недоброякiсноє продукцiє в обсязi всiує продукцiє вигогiвника,
розмiр заподiяних матерiальних збиткiв споживачам, можливiсть
використання продукцiє за єє цiльовим призначенням з наявними
дефектами чи некомплектноє тощо. Це питання вирiшууться в
кожному конкретному випадку з врахуванням всiх обставин
справи. При цьому повиннi враховуватись i затрати ьа виправ-
лення дефектiв продукцiє, переробку та доведення продукцiє до
належноє якостi i iє вiдповiдностi вимогам стандартiв.
412>
21. Використання недоброякiсноє i некомплектноє продукцiє i
товарiв нерiдко призводить до тяжких наслiдкiв у виглядi за-
подiяноє шкоди здоровю споживачiв, до єх смертi. Мають мiсце
масовi отрууння людей з тяжкими наслiдками в результатi
вживання недоброякiсних напоєв i продуктiв харчування,
загибель людей внаслiдок, наприклад, ураження струмом при
користуваннi побутовими приладами, загоряння телевiзорiв, при
використаннi iнших товарiв, що мiстять конструктивнi,
виробничi, рецептурнi та iншi недолiки. Шкода здоровю
споживачiв нерiдко заподiюуться в результатi неправильного
використання небезпечних товарiв (отрути, отрутохiмiкатiв,
вибухо- та вогненебезпечних речовин тощо), якi реалiзованi,
наприклад, без iнформацiє про правила та умови безпечного єх
використання.
Законом "Про захист прав споживачiв" передбачена обовязко-
ва сертифiкацiя товарiв, в тому числi iмпортних, на якi законо-
давством або iншими нормативними актами встановлено
обовязковi вимоги забезпечення безпеки життя, здоровя
споживачiв, єх майна i навколишнього середовища.
Пiд шкодою здоровю споживача слiд розумiти заподiяння _
йому при використаннi недоброякiсноє продукцiє i товарiв
тiлесних ушкоджень; середньоє тяжкостi чи тяжких хоча 6 однiй
особi, легких тiлесних ушкоджень - декiльком особам.
22. З субуктивноє сторони розглядуваний квалiфiкований
вид злочину характеризууться лише необережним ставленням
винного до наслiдкiв у виглядi заподiяння шкоди здоровю
споживача чи його смертi. Вина щодо випуску або реалiзацiє
недоброякiсноє продукцiє (товарiв) може бути як умисна так i
необережна. При умисному ставленнi винного до вказаних в ч.2
ст. 147 наслiдкiв його дiє повиннi квалiфiкуватися за сукупнiстю
злочинiв: за ч.2 ст. 147 i статтею, яка передбачау вiдповiдальнiсть
за конкретний умисний злочин проти здоровя.
23. Заподiяння майновоє шкоди споживачевi внаслiдок
використання недоброякiсноє продукцiє i товарiв складом
аналiзованого злочину не охоплюуться. Залежностi вiд розмiру
майновоє шкоди дiє особи, винноє у випуску на товарний ринок
чи iншiй реалiзацiє недоброякiсноє продукцiє або товарiв, повиннi
додатково квалiфiкуватись за статтею, що передбачау
вiдповiдальнiсть за умисне чи необережне знищення чи пошкод-
ження майна.
Розмiр майновоє шкоди споживачевi повинен враховуватись
при вирiшеннi питання про визнання випуску чи iншоє реалiзацiє
недоброякiсноє продукцiє вчиненим у великих розмiрах.
Стаття 147\ Виключена
(Ст. 14 Кодекс доповнено Указом вiд 27 червня 1961 р-
//Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. -1961. -№28. -Ст. 342).
(Виключена Законом вiд 7 липня 1992 р. //Вiдомостi Вер-
ховноє Ради Украєни. - 1992. - №39. - Ст. 570).
Стаття 147. Злочинмнедбапе використання або
зберiгання сiльськогосподарсьмоє
технiки
злочинно-недбале використання або зберiгання на-
лежних радгоспам, колгоспам та Iншим державним чи
кооперативним органiзацiям тракторiв, автомобiлiв,
комбайнiв та Iнших сiльськогосподарських машин, що
призвело до єх псування або поломки, а так само розу-
комплектування Цих машин, -
караються позбавленням волi на строк до одного
року, або виправними роботами на строк до двох рокiв,
або штрафом у розмiрi до трьохсот карбованцiв.
ТI самi дiяння, що вчиненi неодноразово або завдали
великоє шкоди, -
караються позбавленням волi на строк до трьох рокiв.
(Ст. 14Г Кодекс доповнено Указом вiд 8 сiчня 1962 р.
//Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. -1962. - №3. - Ст. 52).
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р.
//Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. -1983. -№4. -Ст. 50).
I. Ст. 147 передбачау вiдповiдальнiсть за три самостiйних
склади злочинiв: 1) злочинно-недбале використання
сiльськогосподарських машин; 2) злочинно-недбале зберiгання
сiльськогосподарських машин; 3) розукомплектування
сiльськогосподарських машин.
2. Предметом розглядуваних злочинiв у трактори, автомобiлi,
комбайни та iншi сiльськогосподарськi машини, що належать рад-
госпам, колгоспам, iншим державним чи кооперативним
органiзацiям. Iншi сiльськогосподарськi мяiттитпi - де цргтппти i
механiзми, якi призначенi для використання або використовуються
в сiльськогосподарському виробництвi безпосередньо у виробничому
процесi чи для забезпечення його органiзацiйного обслуговування:
доєльнi апарати, рефрижератори для перевезення
сiльськогосподарськоє продукцiє, автобуси i автомобiлi для переве-
зення людей, сiялки, культиватори, зерносушильна технiка, сорту-
вальна технiка, технiка для поливу, плуга для оранки, жатки, технiка
для проведення мелiоративних, землевпорядних та iнших робiт.
Сiльськогосподарськими, таким чином, у не лише машини, ще
використовуються виключно в сiльськогосподарському виробництвi,
а й машини, якi мають бiльш широку сферу застосування.
3. Поняття "розукомплектування" сiльськогосподарських малин
вжито законодавцем в ст.147в двох значеннях: 1) як наслiдок єх
злочинно-недбалого зберiгання i 2) як самостiйний склад злочину.
4. Обуктивна сторона злочинiв, передбачених ст. 147,
арактеризууться наявнiстю трьох обовязкових ознак: 1) дiя або
оездiяльнiсть (при злочинно-недбалому використаннi i зберiганнi
сiльськогосподарських машин) винного; 2) наслiдки у вигдядi псу-
вання, поломки чи розукомплектування сiльськогосподарських
шшi, 3) причинний звязок мiж дiую (бездiяльнiстю) особи i
вказаними наслiдками.
5. Злочинно-недбале використання сiльськогосподарських
машин - це безвiдповiдальне ставлення до експлуатацiє
сiльськогосподарських машин, тобто порушення встановлених
правил єх використання (непроведення профiлактичних оглздiв,
перiодичних, середнiх i капiтальних ремонтiв). На практицi
злочинно-недбале використання сiльськогосподарських машин
зустрiчауться в двох основних формах: 1) експлуатацiя машин з
порушенням правил єх використання, без необхiдного догляду i
ремонту; 2) використання машин не за єх цiльовим призначенням.
6. Злочинно-недбале зберiгання сiльськогосподарських машин -
це безгосподарне єх тримання, грубе порушення правил зберiгання,
якi забезпечують єх належний технiчний стан i збереження,
внаслiдок чого машини повнiстю стають непридатними для
використання, або вимагають передчасних ремонтiв, або ж розук-
помплектовуються. Злочинно-недбалим буде, наприклад, невжиття
належних заходiв по охоронi сiльськогосподарських машин, пору-
шення правил технiчного обслуговування машин при єх зберiганнi,
недотримання вимог мiжсезонного зберiгання машин, тривале
зберiгання машин на вiдкритих площадках, а також порушення
iнших правил зберiгання машин. Сам по собi факт зберiгання машиВ
не в закритих примiщеннях чи не пiд навiсами, а "пiд вiдкритим
небом", якщо машини належним чином були пiдготовленi до такого
зберiгання i при цьому дотримувались правила зберiгання технiки
на вiдкритих площадках, складу розглядуваного злочину не утворюу.
7. Псування i поломка сiльськогосподарських машин - це таке iх
пошкодження, яке вимагау проведення єх суттувого ремонту або взагалi
виключау можливiсть єх використання за цiльовим призначенням, або
ж значно прискорюу знос машин, скорочуу строки єх експлуатацiє.
8. Розукомплектування сiльськогосподарських машин як са-
мостiйний склад злочину - це протиправне, не обумовлене станом
крайньоє необхiдностi, зняття з придатних для експлуатацiє
машин окремих вузлiв i деталей, як правило, з метю єх
використання на iнших аналогiчних машинах. Розукомiкту-
вання може бути i у виглядi повного демонтажу
сiльськогосподарських машин.
9. Якщо розукомплектування сiльськогосподарських машин
зумовлене станом крайньоє необхiдностi, склад злочину в дiях
особи вiдсутнiй. Наприклад, через вiдсутнiсть запасних частин
для комбайнiв в перiод збирання врожаю простоюють декiлька
комбайнiв, що створюу загрозу для збирання зернових у стислi
строки чи взагалi загрозу зiбрати повнiстю посiянi зерновi
культури. Зняття в такiй ситуацiє з одного комбайну деталей i
вузлiв для єх використання на iнших комбайнах слiд розглядати
як вчинене в станi крайньоє необхiдностi.
10. Субуктивна сторона злочинно-недбалого використання
сiльськогосподарських машин i єх злочинно-недбалого
зберiгання характеризууться або необережною виною, або ие-
рямим умислом. При непрямому умислi особа усвiдомлюу, що
внаслiдок порушення правил використання чи правил зберiгадня
сiльськогосподарських машин можливi наслiдки у виглядi єх
пгання, поломки чи розукомплектування iншими особами i, не
бажаючи цих наслiдкiв, свiдомо єх допускау.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики