науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

3) внаслiдок цього стало можливим
розкрадання, пошкодження або загибель цього майна у великих
розмiрах.
2. Субуктом цього злочину може бути приватна особа, якiй
до вчинення злочину минуло 16 рокiв i яка була зобовязана за
трудовим договором або спецiальним дорученням зберiгати або
охороняти майно (сторож, гардеробник, пастух тощо). Якщо
особа пiд час виконання своєх обовязкiв по охоронi майна
зазнала насильства або знаходилася в умовах, що позбавляли єє
можливостi перешкодити настанню майновоє шкоди, вона не
пiдлягау вiдповiдальностi за ст.91. Склад цього злочину буде
вiдсутнiй i тодi, коли особа iз-за своєх фiзичних вад (поганий
слух, зiр тощо) або у звязку з великою кiлькiстю обуктiв, якi
вона охороняу одночасно, не змогла справитися iз своєми
обовязками по охоронi чи зберiганню майна, що i обумовило
настання майновоє шкоди.
3. Злочинно-недбале ставлення до охорони майна безпосеред-
ньо не породжуу наслiдкiв, якi вказанi у ст.91, а лише створюу
обуктивнi умови для єх настання. Причиною наслiдкiв у виглядi
розкрадання, пошкодження або загибелi майна, запобiгання
яким входило до обовязкiв винноє особи, бувають дiє iнших осiб,
а також сили природи (повiнь, пожежа, удари блискавки, сильнi
морози тощо).
4, Субуктивна сторона розглядуваного матерiального
злочину характеризууться необережною формою вини. Саме ж
порушення правил зберiгання або охорони майна може бути як
необережним, так i умисним. Якщо особа, яка зберiгала або
охороняла майно, сприяла iншим особам, наприклад, в розкра-
даннi дорученого єй майна, вона буде вiдповiдати за спiвучасть
у розкраданнi.
5. Щодо обовязковоє ознаки цього злочину - великого розмiру
викраденого, пошкодженого чи загиблого майна, - то питання
про Гi наявнiсть вирiшууться у кожному випадку окремо у
залежностi вiд конкретних обставин справи. Стосовно розкрадан-
ня таким розмiром у шкода, яка у сто i бiльше разiв перевищуу
мiнiмальний розмiр заробiтноє плати, яка встановлена законодав-
ством Украєни (ч.2 примiтки до ст.81).
Стаття 92. Виключена.
(Закон вiд 17 червня 1992 р. // Вiдомостi Верховноє Ради
Украєни. - 1992. - №35. - Ст. 511).
Глава III
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ, ЗДОРОВЯ, ВОЛI I
ГIДНОСТI ОСОБИ
Стаття 93. Умисне вбивство при обтяжуючих
обставинах
Умисне вбивство: а) з корисливих мотивiв; б) з хулiганських
мотивiв; в) вчинене у звязку з виконанням потерпiли-
службового або громадського обовязку; г) двох або бiльше
осiб; д) жiнки, яка завiдомо для винного була в станi
вагiтностi; е) вчинене з особливою жорстокiстю або спо-
собом, небезпечним для життя багатьох осiб; ж) вчинене з
метою приховати iнший злочин або полегшити його вчине-
ння, а так само поуднане з згвалтуванням; з) вчинене
особливо небезпечним рецидивiстом або особою, яка
ранiше вчинила умисне вбивство, за винятком вбивства,
передбаченого статтями 95-97 цього Кодексу, -
карауться позбавленням волi на строк вiд восьми до
пятнадцяти рокiв або смертною карою, з
конфiскацiую, крiм того, майна у випадках, передба-
чених пунктом "а" цiує статтi.
(Iз змiнами, внесеними Законом вiд 6 березня 1992 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. -1992. -№23. -Ст. 337).
1. Вбивства - найтяжчi злочини проти особи. Суспiльна небез-
печнiсть вбивств полягау в тому, що внаслiдок єх вчинення
людина позбавляуться життя - одного з найбiльш цiнних своєх
природних благ. При цьому наслiдки у виглядi смертi мають
незворотний характер i в звязку з цим шкода, заподiяна
потерпiлому, не може бути вiдшкодована.
2. Вбивство - це передбачене кримiнальним законом винне
суспiльне небезпечне дiяння, що посягау на життя iншоє людини
i спричиняу Гi смерть.
Кримiнальне законодавство Украєни поняттям вбивства охоплюу
перш за все злочинi, передбаченi статтями 93-98. Крiм того,
специфiчними видами умисного вбивства у також злочинi, перед-
випадках, коди формою єх вчинення у позбавлення життя
потерпiлого. Iншi злочинi, склад яких передбачау, зокрема, необе-
режне позбавлення життя однiує чи кiлькох осiб, поняттям вбивства
не охоплюуться. В п."з" ст.93 поняття умисного вбивства мау бiльш
широкий змiст - див.п.19 коментаря до цiує статтi.
3. Безпосереднiм обуктом вбивства у життя людiни. Почат-
ковим моментом життя у початок фiзiологiчних пологiв, в тому
числi передчасних чи штучних. Кiнцевим моментом життя у
бiологiчна смерть, тобто такий стан органiзму людини, при якому
остаточно припинена робота серця i в звязку з цим вiдбувся
незворотний процес розпаду клiтин ценєральноє нервовоє системи.
Кримiнальний закон, передбачаючи вiдповiдальнiсть за вбивство,
охороняу вiд протиправних посягань життя будь-якоє людини неза-
лежно вiд єє громадянства, стану здоров, вiку, становища, яке вона
займау в суспiльствi, моральних якостей тощо.
Поняттям вбивства охоплюуться позбавлення життя лише
iншоє людини. Самогубство, тобто позбавлення життя самого
себе, не може розглядатись як рiзновид вбивства i за
кримiнальним законодавством Украєни не визнауться злочином.
4. З обуктивноє сторони вбивство передбачау наявнiсть
трьох обовязкових ознак: а) дiяння, ою полягау в посяганнi на
життя iншоє людини; б) наслiдку у оглядi настання бiологiчноє
смертi потерпiлого; в) причинного звязку мiж дiянням i наслiдком.
Посягання на життя може бути здiйснене як шляхом дiє, так i
шляхом бездiяльностi. Дiя втiлюу в собi активну форму поведiнки
людини i може полягати як у безпосередньому фiзичному впливi
на органiзм потерпiлого (нанесення ударiв у життуво важливi
органи, здавлювання шиє тощо), так i зумовлювати такий вплив
через будь-якi фактори зовнiшнього середовища (дiя високоє чи
низькоє температур, електроструму, отрути, вибухових речовин,
радiоактивних матерiалiв тощо). Не виключауться посягання на
життя i шляхом психiчного впливу на потерпiлого, зокрема,
заподiяння йому психiчноє травми, шо призводить до смертi,
схиляння особи, яка не усвiдомлюу характер i значення своєх
дiй, до позбавлення життя самоє себе.
Вбивство шляхом бездiяльностi мау мiсце тодi, коли винний
не вчинив дiй, якi б вiдвернули настання смертi потерпiлого, хоча
в данiй конкретнiй ситуацiє вiн мiг i повинен був такi дiє вчинити
(вiдмова вiд годування дитини з боку матерi, ухилення вiд
лiкування хворого медичним працiвником тощо).
Наслiдок у виглядi бiологiчноє смергi потерпiлого - обовязкова
ознака вбивства, коли мова йде про склад закiнченого злочину. Вiд
бiологiчноє смертi слiд вiдрiзняти клiнiчну смерть, тобто такий стан
органiзму людини, при якому хоча i вiдбуваються припинення
дихання i зупинка роботи серця, але життуздатнiсть органiзму
зберiгауться i людина може бути повернена до життя. Протиправне
посягання, що призвело до клiнiчноє смертi потерпiлого, але
останнiй в кiнцевому пiдсумку залишився живим, за вiдповiдних
умов розглядауться як замах на умисне вбивство або як заподiяння
умисного чи необережного тяжкого тiлесного ушкодження, небез-
печного для життя в момент заподiяння.
Причинний звязок мiж дiянням i наслiдком при вбивствi
означау, що дiя або бездiяльнiсть винного у необхiдною умовою
(однiую з необхiдних умов) настанни смертi потерпiлого. При
наявностi такого звязку не мау значення, який промiжок часу
пройшов мiж посяганням на життя i настанням смертi
потерпiлого. В ухвалi у справi М., засудженого за п.б" ст.93,
судова колегiя Верховного Суду Украєни вказала: "Хоча смерть
i настала на 37 добу пiсля нанесення поранень, суд, виходячи з
того, що засуджений з великою силою наносив удари ножем в
мiсця розташування хиттуво вахлвввх (фтанiв, а тахох з раху-
ванням висновкiв експертизи про те, що смерть потерпiлого
знаходиться в безпосередньому причинному звязку iз за-
подiяними бому ушкодженнями, дiбшов правильного висновку
про наявнiсть у засудженого прямого умхслу на позбавлення
життя потерпiлого. Таким чином, довiд адвоката про те, що
значний промiжок часу мiж умисним спричиненням поранень I
смертю потерпiлого сам по собi свiдчить про вiдсутнiсть умислу
на вбивство, у неспроможним" (Информадвонний бюллетень
Верховного Суда УССР. - 1974. -№12.- С.32). Не обовязхввим
також у безпосереднiй характер причинного звязку мiж дiянням
i наслiдком. На настання смертi, крiм дiяння винноє особи,
можуть впливати й iншi фактаж, в тому числi дiє третiх осiб чи
поведiнка самого потерпiлого.
5. З субуктивно! снюрони вбивство може бути вчинене ях
умисно (статтi 93, 94, 95, 96, 97, 58, 59, 60, 190\ п. "в" ст.234),
так i з необережностi (ст.98).
Вбивство визнауться вчиненим умисно, коля винна особа
усвiдомлювала, що здiйснюу посягання на жаття iншоє люданн,
передбачала, що наслiдком iє дiяння буде (може бути) смерть
потерпiлого, i бажала (прямий умасел) або свiдомо допускала
(непрямий умисел) настання такого наслiдку.
Вирiшуючи питання про наявнiсть чи вiдсутнiсть у винного
умислу на вбввстао, слiд виходити з сукупностi всiх обставин
справи i брати до уваги тi з них, якi можуть свiдчити про бажання
чи свiдоме допущення винним смертi потерпiлого. При цьому
перш за все потрiбно враховувати спосiб, знарадця та засоби
вчинення злочину, кiлькiсть, характер та локалiзацiю
спричинених тiлесних ушкоджень, причини припинення дiй з
боку винноє особи, iє взаумовiдносини з потерпiлим, поведiнку
обох, яка передувала подiє злочину. Про умисел на позбавлення
життя свiдчить умисне нанесення пошкоджень у життуво важливi
органи потерпiлого, з результатi чого настау його смерть.
Не виключауться вiдповiдальнiсть за умисне вбивствi i у
випадку спричинення смертi при так званому невизначеному
умислi, коли винний передоачау можливiсть заподiяння будь-якоє
шкоди потерпiлому, в тому числi i смертi, i бажау або свiдомо
допускау настання такоє шкоди.
Субуктивне ставлення винного до наслiдкiв свого дiдкня у
визначальним при вiдмежуваннi умисного вбивства вiд умисного
тяжкого тiлесного ушкодження, внаслiдок якого сталася смерть
потерпiлого (абз.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики