науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. i Зако-
нами вiдб березня 1992 р., 17червня 1992р. //ВiдомостiВер-
ховноє Ради УРСР. -1983. -№4. -Ст. 50; Вiдомостi Верховноє
Ради Украєни. - 1992. -№23. -Ст. 337; 1992. -№35. -Ст. 511).
i. Шахрайство вiдрiзняуться вiд iнших форм розкрадань тим,
що воно вчинюуться шляхом обману чи зловживання довiрям.
При шахрайствi особа, у вiданнi або пiд охороною якоє зна-
ходилося майно, сама передау таке майно винному, вважаючi,
що останнiй мау право на це майно. Для цього злочину вахливвк
у те, що обман або зловживання довiрям породхуу у потерпiлого
помилкове переконання про вигiднiсть або обовязковiсть пере-
дачi майна винному. Сфера шахрайства як здочяну проти де-
ржавноє або колективноє масностi обмежена виключно заво-
додiнням майном. Вона не охоплюу протиправне придбання
майнових прав або вигод майнового характеру (напрвклад, за-
няття за пiдробленим документом певноє поезди з метою
отримання високого окладу; звiльнення шляхом обману вiд
сплати комунальних послуг тощо). Такi дiє, щя наявностi не-
обхiдних для цього ознак, утворюють склад iнших злочинiв,
передбачених статтями 87, 153, 165, 172 або ст. 194.
2. Обмен при вчиненнi шахрайства - це повiдомлення
потерпiлому неправдивих вiдомостей або свiдоме приховування,
замовчування тих чи iнших обставин, повiдомлення про якi було
обовязковим. Характерною ознакою шахрайства у те, що обман
завжди вчинюуться до моменту заволодiння майном, передуу
йому. Це означау, що мiх обманом з боку винного i передАчею
майна потерпiлим iснуу причинний звязок. Розкрадання шля-
хом шахрайства вiдсутну в тому випадку, коли обман потерпiлого
був вчинений з метою доступу до майна та його крадiхки.
3. Зловживання довiрям у рiзновидом обману. Це недобро-
совiсне використання винною особою вiдносин, заснованих на
особистих або юридичних стосунках з особою, яка володiу май-
ном. Наприклад, шахрайством ввахауться отримання у кредит
товарiв вiд близькоє винному службовоє особi з намiром не
погашати заборгованiсть; отримання грошового авансу без
намiру виконувати обумовлену авансом роботу, а грошi
безвiдплатно звернути на свою користь; отримання майна пiд
умовою виконання певного зобовязання, якщо особа ще в мо-
мент отримання майна мала мету його привласнити, а зобовязан-
ня - не виконувати тощо.
4. Шахрайство часто здiйснюуться шляхом письмового обману,
повязаного з поданням пiдроблених iншою особою документiв.
У цьому випадку використання таких документiв у рiзновидом
обману, за допомогою якого винний створюу уявну правову
пiдставу для отримання майна. Такi дiє охоплюються ст.83 i
додатковоє квалiфiкацiє за ч.2 чи ч.3 ст. 194 не потребують. Прi
реальнiй сукупностi злочинiв, коли винний використав при за-
володiннi майном документ, який був ним внгоговленвй або у
який вiн внiс завiдомо неправдивi вiдомостi, настау за вiдповiдною частиною ст.83 i ч. I чи ч.3 ст. 194.
5. Обман при вчиненнi шахрайства мохе бутя i у формi
бездiяльностi. При цьому слiд розрiзняти два види бездiяльностi:
1) завiдоме замовчування винним обставин, повiдомлення про
якi було обовязковим, якщо воно призвело до виникнення
помилки потерпiлого стосовно правомiрностi передачi майна
винному; 2) свiдоме використання винним чужоє помилки (до
кникнення якоє вiн не був причетний), яка виразилась у пере-
дачi йому майна у бiльшiй кiлькостi, чим було потрiбно.
У першому випадку мау мiсце розкрадання шляхом шахрай-
ства, оскiльки свiдоме замовчування певних обставин було без-
посередньо повязане з дiями винного щодо завмодiння майном.
Такий обман викликау не лише помилку потерпiлого, а й пере-
дачу ним майна винному. Наприклад, особа продовжуу одержу-
вати грошову допомогу на дитину, замовчуючи перед органами
соцiального захисту населення факт смертi дитини. У другому
випадку бездiяльнiсть субукта злочину не породжуу помилку
потерпiлого i сам вiн не мав на метi одержати майна бiльше, чим
самого потерпiлого, отримав зайве майно. Такi дiє можуть утво-
рювати злочин, передоачений ст.8.
6. Субуктивна сторона шахрайства передбачау наявнiсть
прямого умислу. Винний усвiдомлюу, що вiн вводить в оману
потерпiлого або завiдомо використовуу його довiря, що i обумов-
люу заволодiння майном. Шахрайство - корисливий злочин:
винний усвiдомлюу, що вiн заволодiвау майном, на яке не мау
права, i бажау обернути таке майно на свою або iншоє особи
користь. Якщо вiдсутня корислива мета, вiдсутну i шахрайство.
Наприклад, отримання пенсiє, яка була нарахована за фiктивним
документом про трудовий стаж особою, яка дiйсно мала не-
обхiдний трудовий стаж для отримання пенсiє, але не могла
подати належний документ, не у розкраданням.
7. Субуктом шахрайства може бути фiзична особа, якiй до
вчинення злочину минуло шiстнадцять рокiв. Розкрадання де-
ржавного або колективного майна, вчинене службовою особою
шляхом введення в оману особи, якiй було доручене майно, з
використанням свого службового становища, пiдлягау
квалiфiкацiє за ст.84.
Стаття 84. Розкрадання державного або ко-
лективного майна шляхом
привласнення, розтрати або
зловживання службовим станом
Привласнення або розтрата державного чи ко-
лективного майна, яке ввiрене винному чи було в його
вiданнi, а так само розкрадання державного або ко-
лективного майна шляхом зловживання службовоє
особи своєм службовим станом -
караються позбавленням волi на строк до чотирьох
рокiв, або виправними роботами на строк до двох рокiв,
або штрафом у розмiрi вiд двохсот до однiує тисячi кар-
бованцiв, з позбавленням права займати певнi посади
чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв
або без такого.
ТI ж дiє, вчиненi повторно або за попереднiм зговором
групою осiб, -
караються позбавленням волi на строк до семи рокiв з
конфiскацiую майна або без конфiскацiє або
виправними роботами на строк вiд одного року до двох
рокiв з конфiскацiую майна чи без такоє, 1 з позбавлен-
ням права займати певнi посади чи займатися певною
дiяльнiстю на строк до пяти рокiв або без такого.
дiє, передбаченi частинами 1 i 2 цiує статтi) якщо вони
вчиненi у великих розмiрах, -
караються позбавленням волi на строк вiд шести до
пятнадцяти рокiв з конфiскацiсю майна, з позбавлен-
ням права займати певнi посади чи займатися певною
дiяльнiстю на строк до пяти рокiв або без такого.
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. i Зако-
нами вiд 6 березня 1992 р., 17червня 1992р. //Вiдомостi Вер-
ховноє Ради УРСР. -1983. -№4. - Ст. 50; Вiдомостi Верховноє
Ради Украєни. -1992. -№23. -Ст. 337; 1992. -№35. -Ст. 511).
I. Статтею 84 передбачена вiдповiдальнiсть за три форми
розкрадання державного або колективного майна - привласнен-
ня, розтрату та розкрадання шляхом зловживання службовим
становищем. Єх характерною ознакою у те, що майно, яке
викрадауться, знаходиться в правомiрному володiннi або вiданнi
винного. Останнiй при вчиненнi розкрадання використовуу на-
явнi у нього правомочностi щодо предмету розкрадання (по
зберiганню, доставцi, розпорядженню тощо). Пленум Верховного
Суду Украєни в п.З постанови вiд 25 вересня 1981 р. №7 "Про
практику застосування судами Украєни законодавства у справах
про розкрадання державного та колективного майна" розяснив,
що "розкрадання державного чи колективного майна, вчинене
особою, яка одержала майно за документами (експедитором,
шофером, єздовим та iн.), на пiдставi яхого ця особа надiлена
вiдносно довiреного єй майна певною правомочнiстю, слiд
квалiфiкувати як привласнення або розтрату за ст.84 КК...
Розкрадання державного чи колективного майна, вчинене осо-
бою, яка не була надiлена певною правомочнiстю щодо викраде-
ного майна, а за родом своує дiяльностi мала лише доступ до цього
майна (комбайнер, сторож, стрiлець воунiзованоє охорони та iн.),
повинно квалiфiкуватися як крадiжка за ст.81 КК..." (Бюле-
тень... - С.65; див. також: п.З постанови Пленуму Верховного
Суду Украєни вiд 27 березня 1987 р. №2 "Про практику засто-
сування судами Украєни законодавства у справах про розкра-
дання державного та колективного майна на пiдприумствах i в
органiзацiях агропромислового комплексу" // Бюлетень...-
С.72). Наявнiсть схожих ознак розглядуваних форм розкрадання
та приблизно однаковий ступiнь єх .суспiльноє небезпечностi
обумовили обуднання положень про вiдповiдальнiсть за єх вчине-
ння в одну норму - ст.84, однак кожна з них мау специфiчнi
особливостi, В процесуальних документах слiд вiдображати, в
якiй формi було вчинено розкрадання.
2. Привласнення характеризууться незаконним утриманням
винним на свою користь майна, яке знаходилось у його пра-
вомiрному володiннi, внаслiдок чого воно незаконно
перемiщауться iз володiння держави чи колективного пiдприумства
(установи, органiзацiє) в особисте користування винного.
Розтрата державного чи колективного майна, яке було
ввiрене винному або перебувало в його вiданнi, характеризууться
його протиправним витрачанням (продажем, даруванням,
споживанням тощо). Для цiує форми розкрадання характерним
у вiдсутнiсть певного промiжка часу, протягом якого винний
володiу майном незаконно, що притаманне привласненню.
Розкрадання шляхом зловживання службовим станом
полягау у незаконному оберненнi державного або колективного
майна на свою користь або користь третiх осiб з використанням
службовою особою свого службового стану всупереч iнтересам
служби. Розкрадання шляхом зловживання службовим станом
додатковоє квалiфiкацiє за ст. 165 не потребуу (Рад.право. - 1983.
- №7. - С.88). На вiдмiну вiд привласнення i розтрати розкра-
дання шляхом зловживання службовим станом може мати мiсце
i в тих випадках, коли винний не був надiлений певною право-
мочнiстю_щодо майна, яке викрадауться (скажiмо, за вказiвкою
службовоє особи торговельноє оптовоє бази працiвниками бази
шляхом обману при вiдпуску товарiв державним чя колективним
магазинам, єдальням, ресторанам тощо були утворенi лишки
товарiв i оберненi на користь такоє особи).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики