науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


Це може бути порушення правил безпеки при спорядженнi
вибухових засобiв , недотримання безпечноє вiдстанi вiд людей
та споруд при проведеннi вибухiв, бурiння свердловин iз заря-
дами, що не вибухнули, тощо.
9. Перевозка вибухових речовин - це єх транспортування як
вантажу спецiальними вантажними рейсами (вантажними поєздами,
транспортними лiтаками та iн.) або як ручного вантажу
пасажирами. Перевозка вибухових речовин ручним вантажем ка-
тегорично заборонена на усiх видах транспорту (див., наприклад,
Правилаперевозкипассажировибагажажелезнойдорогой.-М.; 1984).
Перевозка вибухових речовин вантажними рейсами можлива за
умови суворого додержання спецiальних правил безпеки. Це,
наприклад, Правила перевозки залiзницею i водними шляхами
сполучення бойових припасiв, вибухових та сильнодiючих отруйних
речовин, Правила перевозки небезпечних вантажiв повiтряним
транспортом, Iнструкцiя про порядок перевезень небезпечних ван-
тажiв автомобiльним транспортом (див.: Сборник нормативных
актов о транспорте. Ч.I-3. - М., 1983).
Порушення зазначених правил може полягати в недодержаннi
дистанцiє мiж транспортними засобами, перевезення вибухових
речовин в одному вагонi з легкозаймистими рiдинами або не
спецiально призначеними поршневими лiтаками тощо.
10. Багаж - це вантаж, що перевозиться не вантажними, а
пасажирськими або спецiальними поштово-багажними рейсами
вiдповiдного транспорту окремо вiд пасажирiв (окрiм ручного
багажу). Мауться на увазi перевозка в багажному трюмi
пасажирського пароплава, поштово-багажним поєздом тощо).
Вибуховi речовин здавати до багажу забороняуться (див.,
наприклад: Тарифний посiбник №5 залiзницi). Тому будь-яка
пересилка вибухових речовин багажем у незаконною.
II. Якщо хтось доручау особi доставити за призначенням
вибуховi речовини, маючи єх при собi як ручний багаж, то це з
боку доручителя також у незаконна пересилка багажем. Особа,
яка виконуу таке доручення, винна в незаконному перевезеннi
вибухових речовин.
12. Пересилка вибухових речовин поштою також забороне-
на (див, ст.84 Поштових правил). Тому будь-яка пересилка
вибухових речовин як посилки, бандеролi, листа (таке теж
можливо стосовно деяких сучасних, так званих пластикових,
вибухiвок) у незаконною.
IЗ. Злочин, передбачений ч.I ст.221, вважауться закiнченим
в момент порушення правил (наприклад, в момент проведення
вибуху на небезпечнiй вiдстанi вiд людей), а також в момент
початку перевозки чи прийняття до пересилки вибухових
речовин. Тому спроба провезти чи переслати вибуховi речовини,
яка не вдалась (пасажир з вибухiвкою виявлений до зльоту
лiтака, посилка з вибуховою речовиною не прийнята поштою
тощо), може утворювати склад замаху на цей злочин.
14. За ч. I ст.221 квалiфiкуються передбаченi нею дiяння як
при заподiяннi ними шкоди, що не у тяжкою (наприклад, за-
подiяння легких тiлесних ушкоджень однiй чи декiльком особам,
заподiяння середньоє тяжкостi тiлесних ушкоджень однiй особi),
так i при вiдсутностi будь-яких наслiдкiв.
15. Одиничне порушення правил зберiгання, використан-
ня,облiку та перевозки вибухових речовин, що не у грубим, тобто
не спричинило шкоди здоровю людей i не створювало реальноє
загрози загибелi людей та заподiяння iнших тяжких наслiдкiв,
тягне вiдповiдальнiсть за ст.94 КАП.
16. Про поняття людських жертв та iнших тяжких
наслiдкiв див. пп.5 i 6 коментаря до ст.218.
17. При квалiфiкацiє дiй винноє особи за ч. 2 ст.221 треба
встановлювати причинний звязок мiх порушенням правил або
незаконною перевозкою (пересилкою), з одного боку, та
тяжкими наслiдками, - з iншого.
18. Злочин, передбачений ч. I ст.221, може бути скоуний як
умисно, так i необережно. У першому випадку особа
усвiдомлюу суспiльне небезпечний характер своєх дiй щодо
вибухових речовин i бажау дiяти саме таким чином. Необе-
режнiсть мау мiсце при неуважному ставленнi субукта до своєх
обовязкiв по додержанню правил безпеки при поводженнi з
вибуховими речовинами. Незаконна перевозка вибухових
речовин як ручного багажу, а також єх незаконна пересилка
багажем чи поштою завжди здiйснюються умисно.
19. Злочин, передбачений ч. 2 ст.221, завжди у необережним,
що обумовлюуться ставленням особи до наслiдкiв своєх дiй. Винна
особа або передбачау можливiсть тяжких наслiдкiв, але легковаж-
но розраховуу на єх вiдвернення, або не передбачау вказаних
наслiдкiв, хоч повинна була i могла єх передоачити.
20. Мотив i мета порушення вiдповiдних правил та незаконноє
пересилки вибухових речовин можуть бути оудь-якими. Разом з
тим, якщо порушення правил мау за мету створити умови для
розкрадання вибухових речовин, вчинене утворюуукупнiсть
злочину, передбаченого статтею, що коментуутьсУа також
готування до злочину, передбаченого ст.223.
21.Перевозка i пересилка вибухових речовин з метою вбивства
(наприклад, направлення посилки, яка вибухау при спробi ц
вiдкрити) утворюу сукупнiсть злочинiв, передбачених ст.221 та ч.2
ст. 17 i п.е" ст.93 (спосiб, небезпечний для життя багатьох осiб).
22. Вчинення з метою-ослаблення держави вибухiв шляхом
умисного порушення правил зберiгання, використання та пере-
возки вибухових речовин, спрямованих на масове знищення
людей, заподiяння тiлесних ушкоджень чи iншоє шкоди єх здо-
ровю, на зруйнування або пошкодження обуктiв, якi мають
важливе народногосподарське чи оборонне значення, утворюу
склад диверсiє i повинно квалiфiкуватись за ст.бО.
,23. Субуктом порушення правил зберiгання, використання,
облiку та перевозки вибухових речовин у особа, яка несе
вiдповiдальнiсть за додержання вiдповiдних правил. Це службовi
особи, а також рядовi робiтники пiдприумств та установ, у
розпорядженнi яких перебувають вибуховi речовини.
Перевозку вибухових речовин як ручного багажу та єх неза-
конну пересилку багажем i поштою може вчинити будь-яка
осудна особа, що досягла 16 рокiв.
24. Якщо особа, котра перевозить або пересилау вибуховi
речовини, володiу ними незаконно, то це утворюу сукупнiсть
злочинiв, передбачених ст.221 та ч.I ст.222.
25. Порушення правил поводження з вибуховими речовинами
при проведеннi гiрничих або будiвельних робiт, якщо це не
призвело до тяжких наслiдкiв, повинно квалiфiкуватись
вiдповiдно за ч.I ст.218 чи ч.I ст.219. Тi ж дiє, якщо вони
спричинили людськi жертви або iншi тяжкi наслiдки,
квалiфiкуються за ч.2 ст.221.
Стаття 221\ Незаконний провiз на повiтряному
суднi вибухових або легко-
займистих речовин
Провiз пасажиром на повiтряному суднi вибухових або
легкозаймистих речовин -
карауться позбавленням волi на строк до трьох рокiв,
або виправними роботами на строк до двох рокiв, або
штрафом у розмiрi до двохсот карбованцiв.
ТIсамIдiТ, що спричинили тяжкi наслiдки, -
караються позбавленням волi на строк вiд трьох до
десяти рркiв.
(Ст. 22Т Кодекс доповнено Указом вiд 21 березня 1974 р.
//Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1974. - №14. - Ст. 106).
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. //
Вiдомостi Верховне> Ради УРСР. -1983. -№4. -Ст. 50).
1. Вибуховi речовини - див. п.2 коментаря до ст.221.
2. Легкозаймистi речовини. Держстандарт вiдрiзняу такi
пожежовибухонебезпечнi речовини, як гази, рiдини, твердi
речовини, пил. Серед цих речовин деякi у негорючими, iншi
важкогорючими i решта легкогорючими. Серед останнiх
видiляються легкозаймистi рiдини - з температурою спалаху не
бiльш 61 градуса вище нуля. (див. Держстандарт 12.1.044-89
"Пожежовибухонебезпечнiсть речовин та матерiалiв"). Таким
чином, до легкозаймистих речовин у технiчному розумiннi цього
поняття належать тiльки рiдини - ацетон, бензин, спирт, уайт-
спiрит, ефiр та iн. Однак виходячи з сутi розглядуваноє норми, а
також враховуючи перелiк речовин та матерiалiв, якi iснуючими
правилами забороненi до перевозки повiтряним транспортом, до
легкозаймистих речовин слiд також вiднести так званi само-
займистi речовини. Маються на увазi речовини, що здатнi зай-
матися вiд контакту з повiтрям, з водою чи з деякими окислю-
вачами. Це фософор бiлий, сiрка, фосфористий калiй та iн.
Перевезення зазначених речовин (легкозаймистих рiдин i само-
займистих речовин) особливо небезпечна i може призвести до
тяжких наслiдкiв.
Незаконна перевозка iншвх горючих речовин та матерiалiв
(целулоєд, вугiлля, сiрвихи тощо), якщо це призвело до знищен-
ня або пошкодхення державного чи колективного майна з
тяжкими наслiдхами, тягне вiдповiдальнiсть за ст.90.
3. До повiтряних суден належать лiтаки, вергольоти, дирижабш
та iнтлi апарати для польотiв у повiтрi, що не належать Зоройним
Силам Украiни-Незаиниий провiз вибухових або леиеозаймистих
речовин на вiбсковому повiтряному суднi тягне вiдповiдальнiсть
залежно вiд особа, що винна в цьому, за ст.247 або 245.
4. Склад злочину, передбачений ч. I ст. 221, у формальним.
Злочин вважауться закiнченим я момент початку руху
повiтряного судна (розбiг лiтака, вiдрив вiд поверхнi землi
вертольота тощо), на борту котрого незаконно знаходяться лег-
козаймистi або вибуховi речовини. При цьому не мау значення
спосiб провозу - багажем або ручним вантажем.
Приiiиненим цей злочин буде в момент зупинки судна або
вилучення у винноє особи заборонених до перевозки речовин.
5. Тяжкi наслiдки - це катастрофа чи iнша аварiя повiтряного
судна, що супроводжууться заподiянням тяжких тiлесних ушкод-
жень однiй чи кiльком особам, середньоє тяжкостi тiлесних
ушкоджень двом або бiльше особам, значних матерiальних
збиткiв державi, колективним або iндивiдуальним власникам.
6. У кожному випадку слiд встановити причинний звязок мiж
незаконним провозом вибухових або лепкозаймистих речовин та
наслiдками, що настали. Якщо катастрофа лiтака чи iншого судна
настала з iнших причин, незаконний провiз вказаних речовин може
бути квалiфiкований лише за ч.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики