науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


Психiчне ставлення до загибелi людей та iнших тяжких
наслiдкiв виражауться у формi необережностi. Якщо щодо
наслiдкiв мау мiсце вина у формi умислу, то вчинене потребуу
додатковоє квалiфiкацiє: умисне заподiяння смертi квалiфiкууться
також за ст.93 чи статтями 94, 58 або ст.59. Вчинене пiд час
розглядуваного нападу посягання на життя працiвника мiлiцiє або
народного дружинника, а також вiйськовослужбовця у звязку з
єх дiяльнiстю по охоронi громадського порядку квалiфiкууться за
статтями 187, 190 та п.в" ст.93. Коли напади були вчиненi
воунiзованим формуванням чи групою з метою ослаблення де-
ржави i характеризувалися дiями, спрямованими на масове
знищення людей та iншими, вказаними в ст.бО, вчинене мау
квалiфiкуватись за сукупнiстю злочинiв - за ст.187 та ст.бО.
9. Якщо в нападах брали участь неповнолiтнi у вiцi вiд 14 до
16 рокiв, то вони пiдлягають кримiнальнiй вiдповiдальностi лише
за вчиненi ними дiяння, перелiченi в ч.2 ст. 10.
10. У ч.5 ст. 187 передбаченi пiдстави звiльнення вiд
кримiнальноє вiдповiдальностi осiб, якi добровiльно
припинили злочинну дiяльнiсть, передбачену ч.I ст.187.
Для звiльнення потрiбна наявнiсть певних умов у єх сукуп-
ностi: а) щоб така особа добровiльно вийшла з такого формування
чи групи. Добровiльнiсть означау, що особа мала можливiсть
залишитися у складi групи чи формування, але з якихось причин
(особистих, полiтичних тощо) вiдмовилася вiд участi у форму-
ваннi. При цьому важливо, щоб особа вiдмовилася виконувати
злочиннi дiє назавжди, а не тимчасово перервала свою злочинну
дiяльнiсть; б) щоб особа повiдомила (усно чи письмово) про
iснування такого формування чи групи в будь-якi органи держав-
ноє влади (суд, прокуратуру, органи служби безпеки, органи
мiсцевоє влади чи управлiння).
конфлiктах
Стаття 187. Участь у збройних
iнших держав
Участь без дозволу вiдповiдних органiв державноє
влади у збройних конфлiктах Iнших держав без мети
отримання матерiально? винагороди або Iншоє
особисто? вигоди -
караетi>ся позбавленням волi на строк до пяти рокiв.
(Ст. 18г Кодекс доповнено Законом вiд ЄЄ листопада 1993 р.
//Голос Украєни. -1993. -1 грудня).
1. Обуктом злочину у зовнiшня безпека Украєни, повязана
з невтручанням у внутрiшнi справи iнших держав.
2. Обуктивна сторона злочину це завжди дiя, яка
виражауться у самовiльнiй (без дозволу вiдповiдних органiв
державноє влади) участi у збройному конфлiктi iншоє державi
Участь у цьому випадку означау вчинення дiй, повязаних з
погрозою застосування чи застосуванням зброє або iнпшх
насильницьких дiй (захоплення заложникiв, вчинення погромiв,
вбивств, нанесення тiлесних ушкоджень тощо) у процесi зброй-
ного конфлiкту в iншiй державi. Така участь може бути особистою
або спiльною. Сам факт участi у збройному конфлiктi iншоє
держави створюу .закiнчений злочин. Якщо така участь
виразилася у вбивствi, вчиненнi тiлесних ушкоджень, знищеииi
майна тощо, вiдповiдальнiсть настау за правилами про сукупнiст>
злочинiв.
3. Субуктивна сторона злочину характеризууться пряшш
умислом винного при вiдсутностi у нього мети - отриманнi за
своє дiє матерiальноє винагороди (грошей чи майна) або iнша!
особистоє вигоди (службове пiдвищення, одержання права на
майно тощо). За наявностi такоє мети дiє вррого буду>
квалiфiкуватися за ч.2 ст.бЗ
4. Субуктом злочину може бути громадянин Украєни, а також
особа без громадянства, яка проживау в Украєнi.
Стаття 187 .Порушення законодавства про
об уднання громадян
Керiвництво обуднанням громадян, яке не м"
галiзовалося у встановленому законом порядку чи яко-
му вiдмовлено в легалiзацiТ, або яке примусово розку
щено за рiшенням суду, але продовжуу дiяти, а так само
участь у дiяльностi таких обуднань, вчиненi повторiм>
протягом року пiсля накладення адмiнiстративного
стягнення за такi ж порушення, -
карауться позбавленням волi на строк до пяти рокiв>
(Сг 18г Кодекс доповнено Законом вiд 11 листопада 1993 р.
//Голос Украєни. -1993. - 1 грудня).
i. Цей злочин посягау на встановлений порядок правового регу-
лювання дiяльностi обуднань iромадян. Вiдповiдно до ст. I Закону
"iтт 16 червня 1992 р. "Про обудвання громадян" (Вiдомостi
рховноєРади Украєни. - 1993. - №34. - Сг.504) обуднання
пюмадян, незалежно вiд назви (рух, конгрес, асоцiацiя, фонд,
спiлка тощо), визнауться полiтичною партiую або iромадською
органiзацiую, якщо воно не мау за мету одержання прибутку.
Легалiзацiя (офiцiйне визнання) обуднань громадян у
обовязковою i здiйснюуться шляхом єх реустрацiє або
повiдомлення про заснування. Дiяльнiсть обуднань громадян,
якi нелегалiзованi або примусово розпущенi за рiшенням суду,
у протизаконною (ч.I ст.14).
2. обуктивна сторона злочину - це дiя, що виражауться у
керiвництвi дiяльнiстю обуднання громадян або в участi у
дiяльностi такого обуднання, якщо: 1) обуднання не ле-
галiзовалося у встановленому законом порядку; 2) обуднанню
було вiдмовлено у легалiзацiє; 3) обуднання було примусово
розпущено за рiшенням суду.
Обуднання громадян, говориться у названому Законi, не
пiдлягають легалiзацiє, а дiяльнiсть легалiзованих обуднань гро-
мадян забороняуться у судовому порядку, коли єх метою у: змiна
шляхом насильства конституцiйного ладу i в будь-якiй протиза-
коннiй формi територiальноє цiлiсностi держави; пiдрив безпеки
державi у формi ведення дiяльностi на користь iноземних держав;
пропаганда вiйни, насильства чи жорстокостi, фашизму та нео-
фашизму; розпалювання нацiональноє та релiгiйноє ворожнечi;
створення незаконних воунiзованих формувань; обмеження за-
гальновизнаних прав людини (ч.I ст.4). Заоороняуться створення
i дiяльнiсть полiтичних партiй, керiвнi органи чи структурнi
осередки яких знаходяться за межами Украєни, а також будь-яких
структурних осередкiв полiтичних партiй в органах виконавчоє та
судовоє влади, у Збройних Силах, Нацiональнiй гвардiє та Прикор-
донних вiйськах, на державних пiдприумствах, в установах i
органiзацiях, державних навчальних закладах (ч.2 ст.4).
Керiвництво дiяльнiстю такого обуднання або участь у його
дiяльностi створюу злочин, якщо такi дiє були вчиненi повторно
протягом року пiсля накладання адмiнiстративного стягнення за
такi ж порушення,
Пiд керiвництвом обуднанням громадян слiд розумiти визна-
чення особою, яка очолюу обуднання, напрямку, цiлей, завдань
та принципiв дiяльностi обуднання, здiйснення розпорядчих
функцiй щодо його дiяльностi i дiяльностi його членiв, вжиття
заходiв щодо виконання завдання, поставленого обуднанням.
Участь в дiяльностi обуднання - це вчинення дiй, якi
спрямованi на досягнення спiльноє мети обуднання.
3. Цей злочин вчинюуться з прямим умислом. Винна особа
усвiдомлюу, що вона керуу таким обуднанням громадян або бере
участь у його дiяльностi, i бахау вчинити такi дiє.
4. Субуктом злочину у особа, яка керуу дiяльнiстю або бере
участь у дiяльностi обуднання громадян, яке заборонено зако-
ном, за умови, що на таку особу ранiше було накладено
адмiнiстративне стягнення за такi ж дiє.

Стаття 188. Опiр представнику мади <бо
продет-ииi(у громадськос-гiг який
охоронiм громадський порядок
Опiр представнику влади при аикоиаи) ним служ-
бових обовязкiв або представнику громадськостi, якмй
охороняс громадський порядок, крiм випадкiв, <ая-
чених у статтi 188 цього Кодексу, -
карауться виправними роботами на строк до дтех
рокiв або штрафом у розмiрi до двохсот карбованцiв.
Те саме дiяння, поуднане з насильством або приму>
шенням до виконання явно незаконних вимог, -
карауться- позбавленням волi на строк до трьох рокiв.
(Iз змiнами, внесеними Указами вiд 10 вересня 1962 р.
12 сiчня 1983 р. //Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1962.
№37. - Ст. 461; 1983. -№4. -Ст. 50).
1. Суспiльна небезпечнiсть цього злочину полягау в протцдвi
представникам влади або представникам громадськосцi
здiйснювати покладенi на них функцiє. Крiм того, передбачешЦ
ст. 188 дiє пiдривають єх авторитет, а в деяких випадках зацдать-I
шкоди єх здоровю. I
2. Пiд опором розумiуться активна протидiя виконанню пред-;
ставником влади або представником громадськостi, який ох0ро
няе громадський порядок, покладених на них обовязкiв. Пфв:
цьому дiє вищого можуть бути спрямованi безпосередньо проп
вказаних представникiв (наприклад, винний завахау слiдчту
увiйти в кiмнату для огляду мiсця подiє) або предметiв, ж>
обхiдних для виконання цими особами своєх обовязкiв;
(наприклад, винний знищуу документ, який прокурор наматаiсi-I
вилучити у нього).
3. Непокора, що вирахауться тiльки у вiдмовi вiд внанiя
вимог представника влади або громадськостi, який ЯЬровк
громадський порядок, не тягне за собою кримiнальвоii
вiдповiдальностi. Якщо х при 5 вчиненнi мау мiсце ирилжзднк Д
образа вказаних осiб у звязку з єх дiяльнiстю, вчинене
квалiфiкууться за СТ.189.
4. Потерпiлими можуть бути тiльки представники влади, якi
виконують своє службовi обовязки, чи представники громада-
костi, котрi охороняють громадський порядок. При цьому
вiдповiдальнiсть за ст. 188 настау у випадках вчинення сшар
широкому колу представникiв влади, за деякими винятками.
опiр, вчинений працiвникам мiлiцiє, якi виконують обовязки 00
охоронi громадського порядку, вiдповiдальнiсть передбетея>
ст. 188\ опiр хе, що у способом впливу на працiвника прокур-
тури, органу внутрiшнiх справ чи безпеки при втручаннi у в?
дiяльнiсть (крiм працiвникiв мiлiцiє при охоронi ними громадсь"
кого порядку), - ст.189
Опiр службовим особам, якi не у представникам)
поуднаний з насильством або погрозами на єх адресу, за в
необхiдних умов, тягне за собою вiдповiдальнiсть за ст.]
Опiр представниковi влади або громадськостi, вчинений пiд час
хулiганства, повнiстю охоплюуться складом злочину, передбаче-
ного ч.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики