науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Дотацiє, субсидiє i субвенцiє можуть нада-
ватись i в натуральнiй формi.
Дотацiя - вид грошовоє допомоги, яка надауться, як правило,
збитковим пiдприумствам з боку держави з метою покриття
затрат, що не покриваються виручкою вiд реалiзацiє виробленоє
продукцiє, тобто пiдприумствам, плановi затрати на виробництво
продукцiє чи надання послуг у яких перевищують доходи вiд
реалiзацiє виробленоє продукцiє i наданих послуг.
Субсиди - пiдтримка, допомога, що надауться без будь-яких
конкретних умов i незалежно вiд фiнансового стану субуктiв,
яким вона надауться. Як правило, субсидiє надаються для стиму-
лювання певноє дiяльностi чи виробництва певноє продукцiє,
пiдтримання пiдприумницькоє дiяльностi взагалi.
Субвенцiя - допомога, що надауться для фiнансування певних
конкретних програм, проектiв, що схвалюються субуктами, якi
надають допомогу. На вiдмiну вiд дотацiє i субсидiє, субвенцiя
пiдлягау поверненню у разi використання наданоє допомоги не
за єє цiльовим призначенням.
Кредит - надання кредитором позички у грошовiй чи товарнiй
формi на умовах повернення в певний строк i, як правило, iз
банкiвський i державний. Комерцiйний кредит надауться одним
пiдприумством iншому у виглядi продажу товарiв з вiдстрочкою
платежу i мау товарну форму. Банкiвський кредит надауться
банками в грошовiй формi. Державний кредит надаНься
юридичними i фiзичними особами державi, яка у позичальншсом,
для мобiлiзацiє державою коштiв для фiнансування державних
видаткiв, особливо коли державний бюджет у дефiцитним. Де-
ржавний кредит виступау у рiзних формах: натуральнi позики,
випуск державою облiгацiй, скарбницьких зобовязань та iнших
кредитних документiв, зокрема сертифiкатiв Державного банку.
Пiльги з податкiв - повне чи часткове звiльнення вiд сплати г
всiх чи окремих податкiв залежно вiд виду субукта )
пiдприумницькоє дiяльностi та виду пiдприумницькоє дiяльностi.
Наприклад, вiд сплати податку на доход згiдно з Законом "Про
Державний бюджет Украєни на 1994 рiк", яким внесено змiни.до ,
Закону "Про оподаткування доходiв пiдприумств i органiзацiй" .
(Голос Украєни. - 1994. - 18 лютого), звiльняються пiдприумства
громадських органiзацiй iнвалiдiв, де iнвалiди становлять бiльш
як 50 вiдсоткiв загальноє чисельностi працюючих в основному
виробництвi, пiдприумства - з доходу, одержаного вiд
виробництва сiльськогосподарськоє продукцiє за винятком про-
дукцiє квiтково-декоративного рослинництва та звiроводства.
2. З обуктивноє сторони злочин характеризууться
активними дiями - наданням державним органам, рiзним фондам,
пiдприумствам та iншим кредиторам завiдомо неправдивоє iнфор-
мацiє з метою одержання субсидiй, субвенцiй, дотацiй, кредитiв
чи пiльг з податкiв. Наприклад, службова особа
дiсогосподарського пiдприумства подау до податкових органiв
здвiдомо неправдивi данi про те, що виконанi нею роботи
вiдносяться до робiт по створенню, охоронi та захисту лiсу для
звiльнення вiд сплати податку на добавлену вартiсть за виконанi
роботи, якi фактично до названих робiт не вiдносяться (ст.28
Закону "Про Державний бюджет Украєни на 1994 рiк").
3. Злочин, передбачений ч.I ст.148, вiдноситься до фор-
мальних складiв злочинiв i вважауться закiнченим в момент
надання винною особою завiдомо неправдивоє iнформацiє, неза-
лежно вiд того, чи одержанi в результатi субсидiє, субвенцiє.
дотає чи кредиту, а також пiльги з податкiв.
4. Якщо винна особа, подаючи завiдомо неправдиву iнфор-
мацiю. мала намiр привласнити кошти, одержанi як субсидiя,
субвг-нцiя, дотацiя чи кредит, єє дiє слiд квалiфiкувати як замах
на розкрадання державного, колективного чи iндивiдуального
майна, а у разi фактичного обернення одержаних коштiв на свою
користь чи на користь iнших осiб - як закiнчене розкрадання.
Пiдробка документiв, внесення в офiцiйнi документи завiдомо
неправдивих вiдомостей i подання таких документiв державним
органам, банкам й iншим кредиторам, у способом вчинення
злочину, передбаченого ст. 148, i додатковоє квалiфiкацiє за
ст. 194 чи ст. 172 не потребуу.
5. Субуктивна сторона злочину характеризууться виною у
фор:;i прямого умислу i спецiальною метою - незаконним одер-
жанням дотацiй, субвенцiй, субсидiй, кредитiв чи пiльг з податкiв.
Мотиви вчинення злочину можуть бути рiзнi (як правило,
корисливi) i на квалiфiкацiю не впливають, але повиннi врахо-
вуватась при призначеннi покарання.
6. Субуктом злочину можуть бути особи, якi досягли 16-
рiчного вiку: 1) громадяни, якi займаються пiдприумницькою
дiяльнiстю без утворення юридичноє особи; 2) громадяни-за-
сновники чи власники субуктiв пiдприумницькоє дiяльностi -
юриэичних осiб; 3) службовi особи юридичних осiб - субуктiв
пiдприумницькоє дiяльностi.
7. Частиною 2 ст. 148 передбачена вiдповiдальнiсть за два
квалiфiкованих види розглядуваного злочину: 1) надання вка-
заними в ч. I особами завiдомо неправдивоє iнформацiє державним
органам, банкам, iншим кредиторам з метою одержання субсидiй,
субвенцiй, дотацiй, кредитiв чи пiльг з податкiв, вчинене повтор-
но; 2) заподiяння такими дiями великоє матерiальноє шкоди
державi чи кредитору.
8. Для квалiфiкацiє дiй за ч.2 ст. 148 за ознакою вчинення єх
повторно необхiдно встановити, що особа ранiше вчинила дiє,
передбаченi ч.I цiує статтi, i не збiгли строки давностi притяг-
нення до кримiнальноє вiдповiдальностi за ранiше вчиненi дiє,
якщо особа не була судима за них, або ж з особи не знята чи не
погашена судимiсть за злочин, передбачений ч.I ст. 148.
9. Великою матерiальною шкодою державi чи кредито-
ровi, згiдно з примiткою до ст.148, слiд вважати шкоду, яка в
пятдесят i бiльше разiв перевищуу встановлений законодавством
мiнiмальний розмiр заробiтноє плати. Матерiальна шкода державi
чи кредиторовi може бути заподiяна в результатi використання
дотацiй, субсидiй, субвенцiй не за єх цiльовим призначенням,
неповернення одержаного кредиту, ухилення вiд сплати податкiв.
10. Одержання пiльг з податкiв в результатi надання службо-
вою особою субукта пiдприумницькоє дiяльностi завiдомо не"
правдивоє iнформацiє податковим органам у одночасно i ухилен-
ням вiд сплати податкiв, вiдповiдальнiсть за яке передбачена
ст. 148. Якщо сума несплаченого податку в тисячу i бiльше разiв
перевищуу мiнiмальний розмiр заробiтноє плати, дiє винного слщ
квалiфiкувати за сукупнiстю злочинiв, передбачених ч.2 ст. 148
i ч.2 ст. 148. При сумi несплаченого податку вiд пятдесяти до
однiує тисячi мiнiмальних розмiрiв заробiтноє плати дiє винноє
службовоє особи необхiдно квалiфiкувати лише за ч.2 ст. 148.
Стаття 148. Незаконне збирання з метою
використання або використання
вiдомостей, що становлять комер-
цiйну таумницю
Незаконне збирання з метою використання або
використання вiдомостей, що становлять комерцiйну
таумницю (пiдприумницьке шпигунство), якщо це за-
вдало великоє матерiальноє шкоди субукту
пiдприумницькоє дiяльностi, -
карауться позбавленням волi на строк до трьох рокiв
або штрафом вiд трьохсот до пятисот мiнiмальних
розмiрiваробiтноє плати.
(Ст. 14iР Кодекс доповнено Законом вiд 28 сiчня 94 р. //
Голос Украєни. -1994. - ЗО березня).
1. Характерною ознакою ринковоє економiки у конкуренцiя
субуктiв пiдприумницькоє дiяльностi на ринку товарiв i послуг,
успiх якоє значною мiрою залежить вiд здатностi кожного з них
зберiгати в таумницi вiдомостi про власну господарську та iншу
дiяльнiсть (наприклад, вiдомостi про технологiю виробництва
продукцiє i товарiв, єх споживчi властивостi, ринки збуту тощо)
i наявностi таких вiдомостей про конкурентiв.
2. Вiдомостi, повязанi з виробництвом, технологiчною iнфор-
мацiую, управлiнням фiнансами та iншою дiяльнiстю
пiдприумства, що не у державною таумницею, розголошення
(передача, витiкання) яких може завдати шкоди його iнтересам,
становлять згiдно з ст.ЗО Закону вiд 27 березня 1991 р. "Про
пiдприумства в Украєнi" (Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. -
1991.- №24. - Ст.272; Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. - 1992.
-№17. - Ст.209; №38. - Ст.562; №39. - Сi-.574; №48. - Ст.655;
1993. -№24. - Ст.252; Голос Украєни. - 1994. - II сiчня)
комерцiйну таумницю пiдприумства.
3. В Законi вiдсутнiй перелiк вiдомостей, що становлять ко-
дрцiйну таумницю пiдприумства. Згiдно з ч.2 ст.ЗО вказаного
Закону склад i обсяг вiдомостей, що становлять комерцiйну
таумницю пiдприумства, визначаються його керiвником. До
таких вiдомостей не можуть бути вiднесенi вiдомостi, передбаченi
постакозою Кабiнету Мiнiстрiв Украєни вiд 9 серпня 1993 р.
МобII "Про перелiк вiдомостей, що не становлять комерцiйноє
таумницi (ЗП Украєни. - 1993. - №12. - Ст.269). Згiдно з
названою постановою комерцiйну таумницю не становлять: "ус-
тановчi документи, документи, що дозволяють займатися
пiдпогумницькою чи господарською дiяльнiстю та єє окремими
видами, iнформацiя за всiма встановленими формами державноє
звiтностi; данi, необхiднi для перевiрки обчислення i сплати
пола~кiз та iнших обовязкових платежiв; вiдомостi про
чисе.тiчсть i склад працюючих, єхню заробiтну плату в цiлому
та за професiями й посадами, а також наявнiсть вiльних робочих
мiсцi- документи про сплату податкiв i обовязкових платежiв;
iнфетчацiя про заоруднення навколишнього природного сере-
ДОБ-Т?, недотримання безпечних умов працi, реалiзацiю про-
ДУКЦI що завдау шкоди здоровю, а також iншi порушення
законодавства Украєни та розмiри заподiяних при цьому збиткiв;
документи про платоспроможнiсть; вiдомостi про. участь поса-
дових осiб пiдприумства в кооперативах, малих пiдприумствах,
спiл..-х, обуднаннях та iнших органiзацiях, якi займаються
пiдiiу-iницькою дiяльнiстю; вiдомостi, що вiдповiдно до чинно-
го законодавства пiдлягають оголошенню". Всi iншi вiдомостi,
повязанi з виробництвом, управлiнням, фiнансами та iншою
дiя.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики