науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Пiд товарами слiд
розумiти рiзного роду рухоме майно, пiд цiнностями - грошi i
цiннi папери, коштовне камiння i коштовнi метали у будь-якому
виглядi, твори мистецтва.
3. Митний кордон - це межi митноє територiє Украєни.
Митний кордон Украєни збiгауться з державним кордоном Ук-
раєни, за винятком меж спецiальних митних зон. Межi територiє
спецiальних митних зон у складовою частиною митного кордону
Украєни. Поняття митна територiя, митний кордон, спецiальнi
митнi зони i спецiальнi митнi режими даються у статтях 3, 4, 5,
6 Митного кодексу Украєни, прийнятого 12 грудня 1991 р.
(Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. - 1992. - №2. - Ст.5).
4. Контрабанда квалiфiкууться за ознакою великих розмiрiв
у випадку перемiщення за кордон предметiв контрабанди,
вартiсть яких становить двiстi i Мльше офiцiйно встановлених
мiнiмальних розмiрiв заробiтноє плати. При вiдсутностi нор-
мативних актiв про визначення цiн на предмети контрабанди єх
вартiсть слiд визначати, керуючись висновками експертизи.
Не може бути притягнена до кримiнальноє вiдповiдальностi
особа, яка неодноразово вчинювала контрабанду в незначних
розмiрах у кожному випадку, хоча загальний розмiр контрабанди
i у великим, при вiдсутностi iнших ознак, вказаних в данiй статтi.
5. Пiд групою осiб, якi органiзувалися для заняття контр-
абандою, слiд розумiти двох чи бiльше осiб, якi спецiально
обудналися з метою спiльного i неодноразового перемiщення за
кордон товарiв. Для наявностi цiує ознаки необхiдно.щоб мала
мiсце певна стiйкiсть групи i щоб єє учасники дiяли як спiввико-
навцi злочину. Тому особи, якi допомагали вчиненню контр-
абанди, повиннi пiдлягати кримiнальнiй вiдповiдальностi за
спiвучасть у даному злочинi.
6. Контрабанда вважауться закiнченим злочином з моменту
фактичного незаконного перемiщення предметiв через митний кордон
Украєни, при наявностi хоча б однiує з ознак, вказаних в ст.70. Дiє
особи, яка намагалася вивезти товари або iншi цiнностi контрабандним
шляхом за межi Украєни, слiд квалiфiкувати за ч. 2 ст.17 i ст.70.
7.3 субуктивноє сторони контрабанда передбачау наявнiсть
прямого умислу. Винний усвiдомлюу обставини i характер неза-
конного перемiщення товарiв або цiнностей через митний кордон
i бажау з порушенням встановлених правил вивезти єх з Украєни
чи ввезти в Украєну.
8. Субуктом злочину може бути громадянин Украєни, iноземний
громадянин та особа без громадянства, якi досягли 16 рокiв.
Службова особа, яка вчинила контрабанду з використанням
свого службового становища, пiдлягау вiдповiдальностi за ст.70,
за наявностi необхiдних ознак, ст. 165.
9. Контрабанда, вчинена при вiдсутностi вказаних в ст.70
ознак, тягне вiдповiдальнiсть за ст.209 КАП.
Контрабанда не у злочином в силу ч.2 ст. 7, якщо затриманi товари
(крiм зброє, боуприпасiв, вибухових, наркотичних засобiв,
радiоактивних, сильнодiючих i отруйних речовин) хоча i
перемiщались через митний кордон при наявностi ознак, вказаних
в ст.70, але були малоцiннiми i єх кiлькiсть була незначною. Така
контрабанда мiстить склад адмiнiстративного правопорушення.
Стаття 71. Масовi безпорядки
Органiзацiя масових безпорядкiв, що супроводжу-
валися насильством над особою, погромами,
пiдпалами, знищенням майна, опором представникам
влади iз застосуванням зброє або iнших предметiв, якi
використовувалися як зброя, а так само активна участь
У масових безпорядках -

караються позбавленням волi на строк вiд двох до
дванадцяти рокiв.
ТI ж дiє, якщо вони призвели до загибелi людей або
Iнших тяжких наслiдкiв, -
караються позбавленням волi на строк вiд десяти до
пятнадцяти рокiв.
(В редакцiє Закону вiд 24 грудня 1993 р. //Голос Укра Тни. -
1994. -21 сiчня).
1. Безпосереднiм обуктом даного злочину у громадська
безпека i громадський порядок. Масовi безпорядки - це порушен-
ня громадськоє безпеки i громадського порядку безчинствуючим
натовпом. При цьому одне тiльки знаходження у такому натовпi
не утворюу складу злочину.
2. Дiяння, що утворюу цей злочин, можуть виступати у двох
формах: 1) органiзацiя масових безпорядкiв; 2) активна участь
у них (застосування насильства, вчинення погромiв, пiдпалiв,
знищення майна, опiр представникам влади iз застосуванням
зброє чи предметiв, якi використовувались як зброя).
3. Органiзацiя масових безпорядкiв - це збудження у маси
людей негативного, ворожого ставлення до правопорядку i гро-
мадськоє безпеки, пiдбурювання натовпу до непокори, до вчине-
ння опору органам влади та до застосування сили, заклик
учасникiв натовпу до погромiв, пiдпалiв, знищення майна, зброй-
ного протистояння та iнших безчинств.
4. Пiд насильством з боку учасникiв масових безпорядкiв слiд
розумiти нанесення ударiв, побоєв, тiлесних ушкоджень, згвал-
тування або мордування щодо однiує чи багатьох осiб. Застосу-
вання насильства може бути i по вiдношенню до представникiв
влади чи охорони, наприклад, з метою звiльнення заарештованих
або пiдсудного. Насильство може вчинятись i шляхом самосуду.
5. Даний злочин буде закiнченим тодi, коли дiє по органiзацiє
масових безпорядкiв призвели до вказаних у диспозицiЄстаттi дiянь
або до спроби єх вчинення. Органiзацiйнi дiє, якi не призвели до
вчинення або замаху до вчинення таких дiй, утворюють готування
до злочину i квалiфiкуються за ч. I ст.17 i ст.71.
6. Пiд погромами слiд розумiти знищення чи руйнування
примiщень, якi займають державнi чи громадськi установи,.
пошкодження чи руйнування житла, магазинiв тощо. Такi дiє
можуть супроводжуватися насильством над людьми.
7. Пiдпали - це вчинення дiй, якi призводять до загоряння
будiвель чи майна, незалежно вiд того, що вогонь вчасно встигли
погасити i будiвлi не було пошкоджено.
8. Пiд знищенням майна слiд розумiти приведення майна
(приватного, колективного чи державного) до повноє втрати його
цiльового призначення. Знищення майна буде тодi, коли,
наприклад, примiщення, мости, засоби звязку, вагони, верстати,
машини тощо були приведенi у повну єх непридатнiсть.
9. Опiр представникам влади означау перешкодження iз
застосуванням вогнестрiльноє чи холодноє зброє або iнших пред-
метiв, якi можуть бути використанi як зброя (палицi, камiння,
залiзнi прути, газовi балончики i пiстолети) хоча б одному
ц.едставниковi влади виконати його повноваження (наприклад,
депутату, мiлiцiонеру, вiйськовому патрулю, вартовому, пред-
ставнику командного складу виправно-трудовоє установи та
iншим особам, якi мають право застосувати примусовi заходи до
правопорушникiв). Вчинення неозброуного опору пред-
ставниковi влади при виконаннi ним службових обовязкiв слiд
квалiфiкувати за статтями 188, 188 чи ст. 189.
Непокора учасникiв натовпу законним вимогам представника впади
при наявностi всiх необхiдних до того ознак квалiфiкууться за ст. 187 .
10. Активна участь у масових безпорядках полягау у
безпосередньому вчиненнi учасником масових безпорядкiв
насильства, погромiв, пiдпалiв, знищення майна або озброуного
опору представникам влади.
"Умисне знищення або пошкодження державного чи ко-
лективного майна пiд час масових безпорядкiв, вчиненi шляхом
пiдпалу або iншим загальнонебезпечним способом, якщо воно
спричинило людськi жертви чи завдало особливо великоє
шкоди.слiд квалiфiкувати за сукупнiстю злочинiв, передбачених
ст.71 та ч.З ст.89... В iнших випадках знищення або пошкоджен-
ня майна пiд час масових безпорядкiв охоплюуться складом
злочину, передбаченим ст.71..., i додатковоє квалiфiкацiє за
вiдповiдними статтями КК не потребуу" (п.9 постанови Пленуму
Верховного Суду Украєни вiд 26 березня 1993 р. №2 "Про судову
практику в справах про злочини, повязанi з порушенням
режиму вiдбування покарання в мiсцях позбавлення волi").
Умисне вбивство, вчинене учасником масових безпорядкiв,
квалiфiкууться за ст.71 та ст.93 чи ст.94.
II, Субуктивна сторона даного злочину характеризууться
виною у формi прямого умислу. Органiзатор цього злочину
усвiдомлюу, що його дiє можуть викликати чи викликали масовi
безпорядки, якi можуть потягти або потягли тяжкi наслiдки, i бажау
настання таких наслiдкiв. При цьому виконавець злочину пiд час
вчинення масових безпорядкiв теж усвiдомлюу свою активну участь
у них, бажау вчинити i вчинюу вказанi в ст.71 злочини.
Пленум Верховного Суду Украєни в п. 15 постанови вiд 28 червня
1991 р. №3 "Про судову практику в справах про хулiганство"
звернув увагу суддiв на те, що вони повиннi розрiзняти хулiганство,
вчинене групою осiб, вiд злочинiв, передбачених статтями 71 та
187, розяснив: "Масовi безпорздки передбачають наявнiсть натов-
пу, який керууться рiзними мотивами. Його учасники безпосередньо
вчиняють погроми, руйнування, пiдпали та iншi подiбнi дiє або
вчиняють збройний опiр владi i цим можуть дезорганiзувати i навiть
паралiзувати на якийсь час дiяльнiсть органiв клади та управлiння,
створюючи загрозу для громадськоє безпеки. При груповому ж
хулiганствi цi ознаки вiдсутнi. Виннi, дiючи з хулiганських спону-
кань, намагаються лише грубо порушити громадський порядок."
(Бюлетень...- С.152).
i 2. Субуктом даного злочину у органiзатори масових безпо-
ряд:..в, а також тi єх учасники, якi безпосередньо вчинили
З.IО-IИН.
IЗ. Обставинами, що обтяжують злочин (4.2 ст.71), у: 1) органiзацiя
масових безпорядкiв, якщо вони призвели до загибелi людей або
2) iнших тяжких наслiдкiв.
Пiд загибеллю людей слiд розумiти смерть однiує чи бiльшоє
кiлькостi осiб.
Поняття "iншi тяжкi наслiдки" охоплюу заподiяння тяжких
тiлесних ушкоджень хоча 6 однiй особi, середньоє тяжкостi
тiлесних ушкоджень двом i бiльше особам, спричинення великоє
матерiальноє шкоди (яка принаймнi у сто разiв перевищуу
мiнiмальний розмiр заробiтноє плати) або виникнення
мiжнацiонального збройного конфлiкту тощо.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики