науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


Якщо засуджений, щодо якого виконання вироку до
позбавлення волi вiдстрочено, не виконуу покладенi на
нього судом обовязки або допускау порушення громад-
ського порядку чи трудовоє дисциплiни, що потягли за
собою застосування заходiв адмiнiстративного стягнен-
ня або заходiв дисциплiнарного чи громадського впливу,
то за поданням органу внутрiшнiх справ, комiсiє в спра-
вах нелотолiтнiх при виконавчому комiтетi мiсцевоє
Ради народних депутатiв або трудового колективу, на
який покладено обовязок по нагляду за засудженим I
проведенню з ним виховноє роботи, суд може винести
ухвалу про скасування вiдстрочки виконання вироку до
позбавдемия волi 1 про направлення засудженого для
вiдбування позбавлення волi, призначеного вироком.
По скiнченнi строку вiдстрочки виконання вироку суд
за поданням органу, який здiйснюу контроль за
поведiнкою засудженого, залежно вiд ставлення до
працi або навчання засудженого, його поведiнки протя-
гом встановленого судом строку вiдстрочки виконання
вироку виносить ухвалу про звiльнення засудженого вiд
покарання або про направлення засудженого для
вiдбування позбавлення волi, призначеного вироком.
У разi вчинення засудженим у перiод вiдстрочки вико-
нання вироку нового злочину суд приуднуу до нового
покарання ранiше призначене за правилами, передба-
ченими статуею 43 цього Кодексу.
(Статтею 4№ Кодекс доповнено Указом вiд 23 березня 1977р.
//Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1877. - №14. - Ст. 128).
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. i Зако-
ном вiд 17 червня 1992 р. //Вiдомостi Верховноє Ради УРСР.
- 1983. - Мг4. - Ст. 50; Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. -
1992. - №35. - Ст. 511).
1. Вiдстрочка виконання вироку за своую правовою природою у
умовним звiльненням засудженого вiд реального вiдбування пока-
рання у виглядi позбавлення водi з метою виправлення i перевихо-
вання його без iзоляцiє вiд суспiльства, але в умовах постiйного
контролю за його поведiнкою з наступним можливим звiльненням
вiд покарання в разi виправлення або направленням для вiдбування
призначеного вироком покарання, коли ця мета не була досягнута.
2. За допомогою вiдстрочки виконання вироку кримiнальна
вiдповiдальнiсть реалiзууться в три етапи: пiсля призначення
покарання у виглядi позбавлення водi i прийняття судом рiшення
про застосування вiдстрочки вiдбувауться умовне звiльнення
засудженого вiд реального вiдбування покарання; потiм настау
етап виправлення i перевиховання засудженого, обмежений рам-
ками iспитового строку, i тiльки пiсля закiнчення вказаного
строку i залежно вiд досягнення поставленоє мети настау один з
двох можливих наслiдкiв: звiльнення вiд покарання або направ-
лення для вiдбування призначеного вироком покарання.
149
3. Виконання вироку може бутя вистрочене судом першоє, ка-
сацiйноє або нагдадноє iнстанцiй, якi повиннi мотивувати своу рiшення.
4. Пiдставою застосування вiдстрочки виконання вироку у
сукупность обставин, якi свiдчать про можливiсть виправлення i
перевиховання засудженого оез реального застосування до нього
призначеного судом покарання у виглядi позбавлення волi, але
в умовах обовязкового контролю за його поведiнкою з боку
вказаних в законi субуктiв, а в необхiдних випадках - i шляхом
покладення на нього обовязкiв, передбачених ст. 46.
При цьому сама можливiсть виправлення i перевиховання
засудженого без iзоляцiє вiд суспiльства визначауться з ураху-
ванням характеру i ступеня суспiльноє небезпечностi вчиненого
злочину та особи винного (вона у вiдносно невеликою), а також
iнших обставин справи.
5. Можливiсть застосування до конкретноє особи iнституту
вiдстрочки виконання вироку законодавець повязав з наявнiстю
ряду умов: перше засудження до позбавлення волi; призначення
цього покарання на строє? до трьох рокiв; вiдсутнiсть негативних
передумов, якi стосуються квалiфiкацiє вчиненого та особи
винного. Про поняття особи, вперше засудженоє до позбавлення
волi, див. п. 15 коментаря до ст.25.
6. Вiдстрочка виконання вироку не може бути застосована
щодо особи, засудженоє вперше до позбавлення волi на строк
бiльше трьох рокiв, а також до будь-якого iншого покарання, не
звязаного з позбавленням волi, аоо щодо особи, до якоє застосо-
вано умовне засудження (ст. 45). Закон (ч.2 ст. 46) не допускау
застосування вiдстрочки виконання вироку до осiб, засуджених
за злочини, вичерпний перелiк яких подауться в п. I ч.З ст.25\
а також до осiб, яким поряд з покаранням за вчинений злочин
призначаються заходи примусового лiкування вiд алкоголiзму
або наркоманiє, а також до тих, -якi не пройшли повного курсу
лiкування венеричного захворювання (п.2 ч.З ст.25).
7. Вiдстрочка виконання вироку надауться на строк вiд одного
до двох рокiв. Строк вiдстрочки виконання вироку обчислюуться
з моменту проголошення вироку незалежно вiд того, судом якоє
iнстанцiє вона застосовууться. Тривалiсть цього строку в кожному
конкретному випадку визначау суд з урахуванням обставин
справи i особи винного. Вона не може бути зменшена в заохочу-
вальному порядку.
8. Умовний характер звiльнення вiд вiдбування позбавлення водi
при застосуваннi розглядуваного iнституту повязаний з виконан-
ням засудженим ряду вимог: невчинення протягом вiдстрочки
нового злочину; недопущення у вказаний перiод порушень громад-
ського порядку або трудовоє дисциплiни, що потягли за собою
застосування заходiв адмiнiстративного стягнення або заходiв
дисциплiнарного чи громадського впливу; виконання покладених
судом обовязкiв з числа перелiчених у ч.З ст.46.
9. Скасування вiдстрочки виконання вироку може мати мiсце
в звязку з тим, що засуджений допустив неодноразовi порушен-
ня громадського порядку чи трудовоє дисциплiни (наприклад,
дрiбне хулiганство, розпивання спиртних напоєв у громадських
мiсцях, появу в цих мiсцях в нетверезому станi, який ображау
людську гiднiсть та суспiльну мораль, розпивання спиртних напоєв на
виробництвi чи пересування на роботi в нетверезому станi), вчиненi в
будь-якiй послiдовностi, за умови застосування за цi порушення у
встановленому законом порядку заходiв адмiнiстративного стягнення
або заходiв дисциплiнарного чи громадського впливу. Скасування
вiдстрочки виконання вироку можливе i при невиконаннi одного чи
кiлькох покладених судом обовязкiв, якщо у особи була реальна
можливiсть єх виконати. Невиконання покладених судом обовязкiв
якi не передбаченi законом (ч.З ст. 46), а також вiдсутнiсть реальноє
можливостi єх виконати не тяiнуть дострокового скасування вiдстрочки
виконання вироку.
10. Застосування вiдстрочки виконання вироку породжуу пра-
вовiдносини, якi повязанi з контролем за поведiнкою засудже-
ного i базуються на обовязку субуктiв контролю проводити з
засудженим профiлактичну й виховну роботу з метою його
виправлення та перевиховання. Субуктами контролю у
органи внутрiшнiх справ, а щодо неповнолiтнiх - також i комiсiє
в справах неповнолiтнiх. Вони надiленi правами вимагати вiд
засудженого сумлiнного ставлення до виправлення протягом
встановленого строку. За згодою трудового колективу або особи
суд може залучити єх до нагляду за засудженим i проведення з
ним виховноє роботи.
II. Закiнчення строку вiдстрочки виконаннi вироку не озна-
чау автоматичного звiльнення засудженого вiд покарання, як при
умовному засудженнi, передбаченому ст.45. Звiльнити засудже-
ного вiд вiдбування покарання може тiльки суд залежно вiд
ставлення засудженого до працi та його поведiнки, зокрема
виконання покладених судом обовязкiв.
Офiцiйним приводом для судового розгляду цього питання у
подання органу, який здiйснював контроль за поведiнкою засуд-
женого в перiод вiдстрочки, де цей орган викладау основнi
результати контролю, а також висловлюу свою думку щодо
виправлення засудженого i можливостi звiльнення його вiд пока-
рання. Разом з поданням в суд направляуться контрольна справа,
в якiй мiстяться необхiднi матерiали про поведiнку засудженого.
Порядок розгляду цього питання в судi регулюу ст. 408- КПК.
12. Пiдставою звiтмечня засудженого вiд реального вiдбування
призначеного покарання у сукупнiсть обставин, якi сввдчаiь про його
випрамення протягом вiдстрочки виконання вироку (виконаiшя пок-
ладених судом обовязкiв, поведiнка на роботi i вдома тощо).
IЗ. Пiдставою направлення засудженого для вiдбування
визначеного вироком позбавлення волi пiсля закiнчення стро-
ку вiдстрочки у недоведенiсть його виправлення, про що можуть
свiдчити численнi факти незадовiльноє поведiнки засудженого:
аморальнi поступки, порушення громадського порядку, якi не
потягли застосування заходiв адмiнiстративного стягнення,
вчинення правопорушень, якi не посягають на громадський
порядок, недбале ставлення до своєх трудових обовязкiв без
застосування вказаних в законi заходiв впливу, ухилення вiд
суспiльне корисноє дiяльностi тощо.
14. У вiдповiдностi з ч.7 ст.46 при вчиненнi засудженим у перiод
вiдстрочки виконання вироку нового злочину суд приеднуу до нового
покарання призначене ранiше за правилами, передбачешми ст.43.
Стаття 47. Зарахування попереднього увязнення
Попередив увязнення зараховууться судом до строку
покарання при засудженнi до позбавлення волi 1 на-
правлення в дисциплтарний батальйон день за день,
при засудженнi до виправних робiт - день за три днi.
При засудженнi до Iнших мiр покарання суд врахову-
ючи вопередне увязнення, може помякиiмти иокаран-
ня або повнiстю звiльнити вiд нього засудженого.
(Iз змiнами, внесеними. Указом вiд 16 листопада 1Н82 р. i
Законами вiд 6 березня 1992 р., 7 липня 1992 р. //Вiдомостi
Верховноє Ради УРСР. - 1982. - №48. - Ст. 774; Вiдомостi
Верховноє Ради Украєни. - 1992. - №23. - Ст. 337; 1992. -
№39. - Ст. 570).
1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики