науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


1. Умисне знищення або пошкодження вiйськового майна у
одним з небезпечних вiйськових злочинiв.
Обуктам злочину у установлений порядок зберiгання
вiйськового майна, який зобовязуу кожного вiйськовослужбовця
дбайливо берегти озброуння, технiку, боуприпаси та iнше
вiйськове майно, правильно єх обслуговувати.користуватися i
експлуатувати, охороняти вiд псування, втрати, знищення та
пошкодження.
З обуктивноє сторони злочин полягау в знищеннi чи пош-
кодженнi зброє, боуприпасiв, засобiв пересування, вiйськовоє
технiки i iншого вiйськового майна.
Про поняття "вiйськове майно" див.п.I коментаря до ст.244.
Знищення - це приведення предметiв вiйськового майна у
повну непридатнiсть, коли вони не можуть бути вiдновленi та
використанi за єх цiльовим призначенням.
Пiд пошкодженням вiйськового майна слiд розумiти приве-
дення його в часткову непридатнiсть, коли воно втрачау бойовi,
технiчнi, господарськi властивостi i стау знову придатним дiя
використання за призначенням тiльки пiсля ремонту. Ступiнь
пошкодження i спосiб знищення або пошкодження не впливають
на квалiфiкацiю злочину.
Знищення або пошкодження вiйськового майна вважауться
закiнченим злочином з моменту приведення вiйськового майц
в повну або часткову непридатнiсть.
2. Знищення або пошкодження вiйськового майна, викликане
вiйськовою необхiднiстю (наприклад, при безпосереднiй небез-
пецi захвату єє ворогом), вважауться вчиненим у станi крайньоє
необхiдностi i не утворюу складу злочину.
3. Розглядуваний злочин завжди характеризууться умисною
формою вини. Мотиви та мета умисного знищення або пошкод-
ження майна можуть бути будь-якi. Разом з тим, якщо винний
мав на метi пiдрив держави, його дiє слiд квалiфiкувати за ст.бО.
4. Субуктом злочину у будь-який вiйськовослужбовець, а
також вiйськовозобовязаний, призваний на учбовi або
перевiрочнi збори.
5. До тяжких наслiдкiв, передбачених у п.б" ст.245, можуть
бути вiднесенi: велика матерiальна шкода, спричинена вiйськовiй
частинi внаслiдок знищення або пошкодження вiйськового май-
на, зрив виконання бойового завдання, загибель людей, за-
подiяння тiлесних ушкоджень тощо.
Тяжкi насщцкн ПОВИННI бути у причинному звязку з дiдми ВИННОIХ),
спрямспанта на умисне звпцевня чи шхпкодхення майна.
6. Про поняття "воунний час" та "бойова обстановка" див.
вiдповiдно пл. 8 i 9 комевтаря до ст.232.
7. Злочини, передбаченi пл. "б" i "в" ст.245, у тяжкими (ст.7).
Стаття 245.
Порушення правил птодження iз
збросм, а також з речовинами i
предметами, що становлять
пiдвищену небезпеку для
Фточуючих
а) Порушення правил поводження iз збросю, а також
боеприпасами, вибуховими, радiоактивними та Iншими
речовинами 1 предметами, що становлять пiдвищену
небезпеку для оточуючих, яке спричинило заподiяння
потерпiлому тiлесних ушкоджень, -
карауться позбавленням волi на отрок до трьох рокiв.
б) Те саме дiяння, яке спричинило заподiяння
тiлесних ушкоджень кiльком особам або смерть
потерпiлого, -
карауться позбавленням волi на строк вiд одного року
до десяти рокiв.
в) Дiяння, передбачене пунктом "а" цiв? статтi, яке
спричинило загибель кiлькох осiб чи Iншi тяжкi
наслiдки, -
карауться позбавленням волi на строк вiд трьох до
пятнадцяти рокiв.
(Ст. 24 Кодекс доповнено Указом яiд 29лютого 1984 р. //
Вiдомостi ВерковноєРади УРСР. -1984. -№11. -Ст. 203).
1. Вiйськовослужбовцi за своєми обовязками постiйно мають
справу зi зброую, боуприпасами i iншими речомавми та предме-
тами, якi становлять пiдавщену небезовку дяя оточуючих.
Статути Збройних Сил вимагають веухтьно виховувати
арияяла бмпеки пiд час виюфнстатя зброє, в роботi з технiкою
та в iвших вапвдаах (див., ваприхлад, аОвец 11 ст.84 Тимчасо-
вого статуту ввупмогаьо сяухби Збройних Сил Ухраiни / Тимча-
совi статути Збройних Сил Украєни. - Кив, 1993). За порушення
вiйськовосяухбовцем праавл поводхевня зi зброу>, а такох з
речовинами i предметами, якi е пiдашдево вебезпечними для
оточуючих, якщо це прхзаело до вказаних у заковi наслiдкiв,
вставовлева крямiнальва вiдаовiдальвiсть за ст.245 як за
вiйськовий мочив.
2. Обуктом злочину у уставоыевнб порялок поводхевня зi
зброую, речовхвами i предметами, що спжжяять iедввцеву
вебезпеку для оточуючих, а таюж бваока i здоровя громадян,
у тому числi i самих висшомсяухйжрв.
25Кiи.заi!-ц
М
3. Вiдповiдальнiсть за ст.245 може настати тiльки при пору-
шеннi правил поводхення зi зброую, а також з речовинами i
предметами, що у пiдвищено небезпечними для оточуючих.
Пiд зброую у цiй статтi розумiуться табельна вогнестрiльна i
iнша пiдвищеноє небезпеки зброя (наприклад, реактивна, ракет-
на) , що у на озброуннi вiйськовоє частини.
Порушення правил поводження з мисливською зброую не
утворюу складу злочину, передбаченого ст.245.
Боуприпаси - це складова частина озброуння, безпосередньо
призначена для ураження живоє сили i технiки, руйнування
споруд. До боуприпасiв вiдносяться артилерiйськi i реактивнi
стрiлковоє зброє, гранати, бомби, мiни тощо.
Вибуховi речовини - це хiмiчнi сполуки або єх сумiшi, здатнi
пiд дiую удару, наколювання, тертя та пiдiгрiву вибухати. До цих
речовин належать, наприклад, порох, аматоли, тетрил, тротил,
пiкринова кислота, гримуча ртуть тощо.
Радiоактивнi речовини - це речовини природного або штуч-
ного походження, якi мiстять у своуму складi радiоактивнi iзо-
топи, що являють собою джерело iонiзуючих випромiнювань i
тому у небезпечними для оточуючих.
Iншими речовинами i предметами, якi становлять
пiдвищену небезпеку для оточуючих, визнаються будь-якi
штатнi технiчнi засоби, що знаходяться у вiйськовiй частинi i
мають властивiсть при порушеннi правил поводження з ними
уражати (спричиняти ушкодження, порушувати функцiє,
впливати на здоровя) тих, хто знаходиться в зонi єх дiє.
4. Обуктивна сторона злочину полягау в порушеннi правил
поводження зi зброую, а також предметами та речовинами, якi
становлять пiдвищену небезпеку для оточуючих.
Для квалiфiкацiє вчиненого за ст.245 необхiдно iдановита
наявнiсть причинного звязку мiж порушенням кiтакретних
правил поводження зi зброую, зазначеними речовинами i пред-
метами та настанням шкiдливих наслiдкiв. Правила поводження
з цими речовинами i предметами установлюються вiдповiдними
статутами, порадниками, iнструкцiями, розпорядженнями, до
яких i належить в кожному конкретному випадку звертатися.
5. Кримiнальна вiдповiдальнiсть за ст.245 настау тiльки за
наявностi шкiдливих наслiдкiв.
Якщо тiлеснi ушкодження (незалежно вiд ступеня тяжкостi)
спричиненi однiй лiодинi, то вчинене квалiфiкууться за п. "а" ст.245.
Поняття "тiлесне ушкодження" - див. коментар до ст.IОI.
При спричиненнi тiлесних ушкоджень кiльком особам (двом
або бiльше) вiдповiдальнiсть настау за п."б" ст.245. За цим же
пунктом квалiфiкуються порушення правил поводження зi
зброую або речовинами i предметами, що становлять пiдвищену
небезпеку, якщо наслiдками була смерть однiує людини.
Якщо наслiдком злочину була смерть двох i бiльше людей,
дiяння квалiфiкууться за п."в" ст.245. За цим же пунктом особа
несе кримiнальну вiдповiдальнiсть у випадках настання iнших
тяжких наслiдкiв.
Пiд iншими тяжкими наслiдками слiд розумiти велику
матерiальну шкоду, але при тiй умовi, якщо в цьому випадку
утворюуться загроза спричинення шкоди життю i здоровю
оточуючих.
6. Порушення правил поводження зi зброую, а також
речовинами i предметами, якi становлять пiдвищену небезпеку
для оточуючих, може бути як умисним, так i необережним. Щодо
наслiдкiв у всiх випадках вина може бути тiльки необережною.
7. Субуктом злочину е вiйськовослужбовець, який за харак-
тером служби або в силу iнших обставин володiу зброую,
боуприпасами, iншими речовинами i предметами, якi становлять
пiдвищену небезпеку для оточуючих.
8. Якщо наслiдком злочину стала смерть потерпiлого або
спричинення тяжких тiлесних ушкоджень, додатковоє
квалiфiкацiє за статтями, якi передбачають вiдповiдальнiсть за
злочини проти особи, не вимагауться.
У випадку, коли внаслiдок порушення правил поводження зi
зброую або iншими предметами, про якi згадууться у ст.245\ не
тiльки настали шкiдливi наслiдки щодо людей, але й спричинена
iстотна шкода вiйськовiй технiцi, дiє особи квалiфiкуються за
сукупнiстю злочинiв - за ст.245 i п."г"ст.244.
9. Якщо порушенi не правила поводження зi зброую i предме-
тами, що становлять пiдвищену небезпеку для оточуючих, а
порядок єх застосування у звязку з несенням спецiальноє служби
(караульноє, вахтенноє, патрульноє, на бойовому чергуваннi
тощо), то вiдповiдальнiсть настау не за ст.245, а за вiдповiдною
статтею, яка передбачау вiдповiдальнiсть за порушення порядку
несення спецiальних служб (ст. 249, 250, 251, 252).
Наприклад, порушення вартовим установденого статтями 197-204
Тимчасового статуту гарнiзонноє та варговоє служб Збройних Сил
Украєни (див.: Тимчасовi статути Збройних Сил Украєни. - Києв,
1993. - С.65) порядку застосування зброє при нападi на пост або
для припинення безпорядку серед заарештованих тощо
квалiфiкууться за ст. 249, а порушення вартовим вказаних у
вiдповiдних порадниках правил поводження зi зброую, за наяв-
ностi вказаних у законi наслiдкiв, квалiфiкууться за ст.245.
10. Розмежування мiж складами злочинiв, передбачених стат-
тями98 i 105, а також ст.245\ визначауться особливим субуктом
i особливим способом заподiяння необережних тiлесних ушкод-
жень або смертi. За ст.245 квалiфiкуються дiє тiльки
вiйськовослужбовця i тiльки у випадку, коли вiн спричинив
необережнi тiлеснi ушкодження або смерть внаслiдок порушення
правил поводження з табельною зброую або речовинами i пред-
метами, якi становлять пiдвищену небезпеку для оточуючих,
володiльцем яких у вiйськове вiдомство.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики