науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

.. - С.151).
6. Субскт - особа, яка досягла шiстнадцятирiчного вiку.
7 Яволiiкючмим> ознаками наклепу у вчинення його
у друкованому або iншими способами розмнохеному
м)рi, в анонiмному листi або особою, ранiше судимою за
наклеп (ч.2 ст. 125), а такох наклеп, поуднаний з обвину-
дацевням у вчиненнi дерхавного або iншого тяхкого
злочину (ч.З ст. 125).
Друкованим або iншим способом розмноженим твором у
твiр, втiлений у матерiалiзовану форму книги, статтi, листiвки,
оголошення тощо будь-яким способом (надрукований дру-
карським способом, на машинцi, знятий на вiдеокасету,
написаний вiд руки тощо). Розмнохеними творами визнаються
й одиничнi примiрники тексту чи зобрахення, призначенi для
читання або огляду багатьма людьми (скахiмо, листiвка, на-
клеуна на парканi).
Анонiмним у лист, автор якого невiдомий (без позначення
вiдправника, з нерозбiрливим пiдписом тощо) або вказаний
неправильно.
Особа, ранiше судима за наклеп, - та, судимiсть якоє за
будь-якою частиною ст. 125 не погашена i не знята в установле-
ному законом порядку на момент вчинення злочину.
Державний злочин - це злочин, передбачений будь-якою
статтею глави I КК "Злочини проти дерхавн". Тяжкий злочин
- той, що названий в ст.7.
8. Наклеп слiд вiдрiзняти вiд образи (див.п.4 коментаря до
ст. 126) та вiд завiдомо неправдивого доносу (ст. 177), "при
якому дiє винного полягають у повiдомленнi суду, прокурору,
слiдчому або органу дiзнання завiдомо неправдивих
вiдомостей про начебто вчинений або пiдготовлюваний злочин
з метою незаконного притягнення громадянина до
кримiнальноє вiдповiдальностi" (п. 12 постанови Пленуму Вер-
ховного Суду Украєни вiд 28 вересня 1990 р. № 7).
Стаття 126. Образа
Образа, тобто умисне приниження честi 1 гiдностi
особи, виражене в непристойнiй формi, -
карауться виправними роботами на строк до одного
року, або штрафом у розмiрi до двохсот карбованцiв,
або громадською доганою.
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1983. -№4. -Ст.50).
1. Обуктивна сторона злочину полягау у вчиненнi дiй, Якi
принижують честь i гiднiсть iншоє особи i здiйснюються в
непристойнiй формi.
Приниження честi i гiдностi являу собою негативну оцiнку
особи (єє якостей чи поведiнки), що пiдривау єє авторитет перед
iншими членами суспiльства, зачiпау почуття самоповаги. Однак
сама по собi негативна оцiнка, хоча б вона 6 була невiрною по
сутi, не дау обухтпаоi сторони образа. Для налвностi останньоє
при н <тяня честi i гiдностi мау бути зроблене в непристойнiй
форм. Остання у питанням факту, яке вирiшууться судом у кох-
ному окремому випадку з врахуванням прийшiнх у суспiльствi
праввл слiдкування. За наявностi неприсдАних фори-достовiрнiсть
оцiндособи потерпiлого не виклiочаушдповiдальностiзаобразу. Як
схидут в аб3 п.11 iюсiавмв Пленуму Верховисго Суду Укребви
вiд 28 вересня 1990 р. № 7 "Про застосування судами законодавства,
що реiулюу захист честi i гiдностi громадян та органiзацiй", "при
образi винний принихуу честь i гiднiсть iюiерпiлого шляхом васяш-
лювання нецензурних чи брутальних слiв, вчиненням вепрвстабвих
або нясильнiцьких дiй (хесту та iн.), або дау неорвстойну ощаху
особястам якостям чи гоiврлiнцi потерпiлого у формi, яка рiзко
суперечить прийнятому спiлкуванню мiх людьми" (Бюдегень..-
С.92-93). Це иохе бути зроблено вiч-на-вiч, првлгодно чи заочно.
Образливi записи, не призначенi для доведення до вiдома сiоронвiх,-
передачi особi, про яку iдеться (напрнклад, у щоденнику), i твм
самим не у виявом готування до розглядуваного злочину, не тяте
вiдповiдальностi за ст. 126.
Злочин мкiиченш в момент сприйняття потерпiлим
образливостi для нього дiй винного.
Якiцообрвзлшiдiємiстятьтакохскладiншогозлочвну (напрiклад,
побоєв), все вчинене квалiфiкууться за сукупнiстю злочинiв.
формою вини: виннiгiт усвiдомлюу, що своєми дiями принихуу честь
i гiднiсть конкретноє особи в непрастойнiй формi, i бахау цього. При
заочнiй образi винний такох усвiдомлюу, що його образливi слова,
висловлювання, малюнки тощо дiйдуть до потерпiлого.
3. Субукт - особа, яка досягла шiстнадцятирiчного вiку.
4. Основна рiзниця мiх образою i наклепом полягау в харакiурi
посяганняначвсiьiгiднiстьоооби.Прнобразiв{вннйдауоцiнособвсшх
якостей пiлерпiлого, його поведшки, причому ЦБ може вздбуватася й
вiч-ва-вiч, тодi як при наклепi йчеiься про поширення серед iнших осiб
иятяцтп "фактiв", якi ганьбйить потерпiдого. На вщмiну вщ наклепу
прио<]азiаонкаособиiюiерiiiлоiомсяЕвщгтовпгпидiйсаосгi.Приоб]разi
обовявковою озваксю у неприсгобнiсть форми, тодi як щв наклепi така
абака частiш за все вщсуiня.
Одночасне х поширення завiдомо неправдивих вигадок, що
ганьблять потерпiлого та принихують його людську гiднiсть
непристобними висловлюваннями чи дiями, утворюу сукупнiсть
злочинiв i мау квалiфiкуватися за ст.125 i ст.12б (абз.4 п.11
постанови Пленуму Верховного Суду Украєни вiд 28 вересня
1990 р. № 7).
5. Ст.12б у загальною нормою, яка застосовууться тодi, коли
образа не являу собою спецiального складу злочину, передбаче-
ного статтями 189, 189 176 176 237 КК, або адмiнiстраствного
iфажхнфушення, передбячевого ст.185 КАП, а такох ж у виявм
iншого злочину (наiфклад, хулiганства).
Глава IV
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ полiтичних
I ТРУДОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН
Стаття 127.
Перешкоджеиня
виборчого права
здiйсненню
перешкоджекия шляхом насильства, обману, погроз,
пiдкупу або Iншим шляхом вiльному здiйсненню грома-
дянином права обирати 1 бути обраним Президентоц Ук-
раТни чи народним депутатом, вести передвиборну
агiтацiю -
карауться позбавленням волi на строк до пяти рокiв,
або виправними роботами на строк до двох рокiв, або
штрафом до десяти офiцiйно встановлених мiнiмальних
розмiрiв заробiтноє плати.
ТI ж дiє, вчиненi членом виборчоє комiсiє або Iншою
службовою особою,
караються позбавленням волi на строк вiд одного
року до пяти рокiв, або виправними роботами на строк
до двох рокiв, або штрафом вiд семи до пятнадцяти
офiцiйно встановлених мiнiмальних розмiрiв заробiтноє
плати.
(В редакцiє Закону вiд 3 березня 1893 р. // Вiдомостi Вер-
ховноє Ради Украєни. -1993. - №18. - Ст. 189).
1. Конституцiя Украєни гарантуу iромадянам Украєни право
брати участь в управлiннi дерхавшми i громадськими справами,
в обговореннi i прийняттi рiшень загальнодерхавного i мiсцевого
значення. Це право забезпечууться мохливiстю бути обраним
депутатом мiсцевих Рад i народним депутатом Украєни, Президе-
нтом Украйнi, а такох обирати народних депутатiв i Президента
Украєни. Здiйснюючи це право, громадяни мають можливiсть
вiльно вести передвиборну агiтацiю. Органiзацiя i порядок про-
ведення виборiв на територiє Украєни визначауться Законами: вiд
5 липня 1991 р.Про ввоори Президента Украєни" (в редакцiє
вiд 24 лютого 1994 р. // Голос Украєни. - 1994. - 16 березня);
вiд 18 листопада 1993 р.Про вибори народних депутатiв Ук-
раєни" (Голос Украєни. - 1993. - 27 листопада); вiд 24 лютого
1994 р. "Про вибори депутатiв i голiв сiльських, селищних,
районних, мiських, районних у мiстах, обласних Рад" (Голос
Украєни. - 1994. - 12 березня).
2. Обуктом злочину у виборчi права громадян Украєни.
3. Обуктивна сторона злочину полягау в активних дiях, якi
вчинюються певним способом i спрямованi на те, щоб переш-
кодити громадянину Украєни реалiзувати своу виборче право, а
такох перешкодити йому вести передвиборну агiтацiю.
Передвиборна аятаця - це дiяльнiсть по обговоренню
передвиборноє програми, iкшiткiних, дiлових i особистих якостеб
кандидатiв у депутати чи на посаду Президента Украєна. Пе-
редвиборна агiтацiя мохе здiйснюватись в будь-яких формах i
будь-якими засобами, що не суперечать Конститущi та Законам
Украєни. Так, у ст.32 Закову "Про вибори народних депутатiв
Украєни" закрiплено потохення, згiдно з яким "громадяни Ук-
раєни, обуднання громадян, трудовi колективи пiдприумств, ус-
танов, органiзацiй, довiренi особи кандаздатiв мають право вiльно
i всебiчно обговорювати передвиборнi програми кандидатiв у
депутати, єх пошiячнi, дiловi i особистi якостi, а такох платформк
тих партiй i виборчiх блокiв, якi висунули кацдвдатiв у депутати,
вести агiтацiю за або проти кандидата у депутати на зоорах,
мiтингах, в бесiдах, у пресi, на радiо i телебаченнi". Виборцям,
якi висунули кандидата у народнi депутати чи кандидата на
посаду Президента Украєни, надауться право безперешкодноє
агiтацiє за своєх кандидатiв з часу єх реустрацiє виборчими
комiсiями. Для передвиборноє агiтацiє надаються примiщення для
зборiв, а такох засоби масовоє iнформацiє.
Персшкпджвиня у цьому випадку передбачау певшб вплив
на громадянина з метою: перешкодити йому здiйснити своу право
обирати i бути обраним у органи дерхавноє влади або право на
передвиборну агiтацiю. Наприклад, позбавлення виборця
мохливостi отримати посвiдчення на право голосування при змiнi
ним мiсця перебування, позбавлення мохливостi зявитися на
виборчу дiльницю, ненадання примiщення для проведення зборiв
виборцiв, примушення кандидата зняти свою кандидатуру у
депутати або на посаду Президента, позбавлення його
мохливостi зустрiтися з виборцями, перешкодхення виступити
на радiо, по телебаченню, у пресi тощо.
4. Пiд нлечльсиюом мауться на увазi застосування скли до
громадянина, що позбавляу його мохливостi чи перешкодхау
йому вибирати, бути обраним депутатом або Президентом, вiльно
вести передвиборну агiтацiю. Насильство мохе бутйфврахене в
нанесеннi побоєв, ударiв, заподiяннi тiлесних ушкоджень, поз-
бавленнi волi, звязуваннi тощо. Перешкодхення, повязане з
нанесенням потерпiлому тяхких i середньоє тяхкостi тiлесних
ушкодхень, квалiфiкууться за сукупнiстю статей 127 i 101 чи
102.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики