науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


9. Розслщуючи або розгпздаючи такi справи в судi, треба мати на
увазi, що досить часто органiзованi злочинцi з метою уникнути сувороє
вiдповiдальностi маскують дiйснi розмiри наркотичних засобiв, роз-
подiляючи наркотики у невеликих порцiях серед спiвучасникiв.
Стаття 229-
Незаконнi посiв або вирощуван-
ня олiйного маку i конопель
Незаконнi посiв або вирощування олiйного маку, а та-
кож конопель, крiм видiв, зазначених у частинi першiй
статтi 229 цього Кодексу, вчиненi повторно протягом
року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення за
такi ж порушення, -
караються позбавленням волi на строк до трьох рокiв
або виправними роботами на строк до двох рокiв.
Незаконнi посiв або вирощування олiйного маку, а та-
кож конопель, крiм видiв, зазначених у частинi першiй
статтi 229 цього Кодексу, вчиненi особою, яка ранiше
вчинила один Iз злочинiв, передбачених частиною
першою цiує статтi, статтями 229 - 229 цього Кодексу, -
караються позбавленням волi на строк до восьми
рокiв.
(Ст. 22У Кодекс доповнено Указом вiд 21 серпня 1987 р. //
Вiдомостi Верховна Ради УРСР. - 1987. - №35. - Ст. 674).
I. Ц дiяння бiльшiстю ознак спiвпадають iз злочинам, передбаченим
ст.229Ї. Рiзняться вони за предметом, а саме: в ст.229Ї мова йде липе
про олiйний мак або конопдi, крiм видiв, зазначених в ст.229Ї
2. Встановлення кримiнальноє вiдповiдальностi за посiв або вирощу-
вання цих рослин було зумовлено поширенiстю вживання наркома-
нами наркотикiв рослинного походження, на якi ранiше не було
заборони (за статистикою - до 90Їо загальноє маси вилучених з
незаконного обороту наркотичних засобiв). За своєми власiтвостями
олiйний мак сяаошшй, нiж мак опiйний, але за вмiстим ажалощiв опiю
цей вид дау можливiсть досягти наркотичного ефекту.
3. Посiв та вирощування олiйного маку забороненi постановою
Ради Мiнiстрiв СРСР №695 вiд 12 червня 1987 р. В цiй же постановi
Є
I
йшлося про необхiднiсть контролю за виконанням ранiше прийнятих
рiшень про повсюдну заборону посiву конопель на присадибних
дiлянках колективного або особистого користування.
4. Умовою кримiнальноє вiдповiдальностi за ч. I ст.229 у
вчинення цих дiй повторно протягом року пiсля накладення
адмiнiстратшного стягнення за такi ж порушення.
5. Злочин вчинюуться з прямим умислом - особа усвiдомлюу
суспiльне небезпечний характер своєх дiй, оскiльки ранiше притягалась
до адмiнiстративноє вiдповiдальностi i тому знау про заборону посiву
та вирощування зазначених рослин i бажау вчинити єх повторно.
6. Адмiнiстративне стягнення за незаконний посiв або
вирощування олiйного маку або коноплi (попередження або
штраф в розмiрi вiд 200 до 1000 крб.) накладають адмiнiстративнi
комiсiє при виконкомах мiсцевих Рад народних депутатiв на
пiдставi ст. 106 КАП i Закону вiд 17 червня 1992 р. "Про порядок
застосування кримiнальних покарань та заходiв
адмiнiстративного стягнення у виглядi штрафу".
7. В бiльшостi випадкiв для квалiфiкацiє дiй за ч.2 0229
адмiнiстративна преюдицiя не вимагауться. Так, якщо особа була
судима за ч. I ст. 229 або вчинила ранiше злочини, передбаченi
статтями 229 - 229, незалежно вiд наявностi судимостi за цi
дiяння, лише один епiзод незаконного посiву або вирощування
зазначених в коментованiй статтi рослин дау пiдстави для
квалiфiкацiє вчиненого за ч.2 ст. 229. Якщо ж особа вчинила дiє,
передбаченi ч.I ст.229, i не була за це засуджена, то
квалiфiкувати єє дiє за ч.2 ст.229можна лише тiльки за умови,
що вона була притягнута до адмiнiстративноє вiдповiдальностi за
перший епiзод, а пiсля цього як мiнiмум двiчi вчинила тi ж дiє.
8. Про особяивостi розгляду кримiнальних справ, повязаних з
питаннями адмiнiстративноє преюдицiє, див.п.8 коментаря до ст.229.
Стаття 229. Звiльнення вiд вiдповiдальностi в
звязку з добровiльною здачею
наркотичних засобiв або зверне)?
ням за поданням медичноє допо-
моги
Особа, яка добровiльно здала наркотичнi засоби,
звiльняуться вiд кримiнальноє вiдповiдальностi за
придбання зданих наркотичних засобiв, а такок заТх
зберiгання, перевозку i пересилку (статтi 229, 229, 229).
Особа, яка добровiльно звернулася до медичного за
кладу за поданням медичноТ допомоги в звязку; з
вживанням наркотичних засобiв у немедичних цiлзд,
звiльняуться вiд кримiнальноє вiдповiдальностi за неза-
коннi придбання, зберiгання, перевозку 1 пересилку
вжитих наркотичних засобiв (стаття 229).
(Ст. 229 Кодекс доповнено Указом вiд 21 серпня 1987 р.
//Вiдомостi Верховна Ради УРСР. -1987. -№35. -Ст.674).
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 28 сiчня 1991 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1991. - №8. - Ст. 56).
I. Цiую статтею законодавець доповнив перелiк спецiальних
видiв звiльнення вiд кримiнальноє вiдповiдальностi. Особливiстю
цих видiв у встановлення в законi специфiчних умов, за яких
таке звiльнення можливе.
2. В ч.I ст.229 зазначенi такi обовязковi умови: а) здача
наркотичних засобiв; б) особа зробила це добровiльно.
3. Особа може здати наркотичнi засоби правоохоронним
органам (внутрiшнiх справ, служби безпеки, прокуратури) або
органам влади чи окремим службовим особам. Останнi повиннi
вжити заходiв для своучасноє передачi цих засобiв правоохо-
ронним органам з метою належного процесуального оформлення
добровiльноє здачi наркотикiв i єх наступного знищення.
4. Добровiльнiсть означау вiдсутнiсть ситуацiє, коли особа
вимушена здати наркотики, тому що вони так чи iнакше будуть
у неє вилученi. Навпаки, ця особа мала можливiсть володiти
наркотичними засобами i надалi, але вона здау єх за власним
бажанням. При цьому не мау значення, з яхих мотивiв особа
вирiшила здати наркотики, сама прийняла таке рiшення чи
робить це пiд впливом батькiвського наказу, порад родичiв, друзiв
та iн. Не виключауться добровiльнiсть i тодi, коли правоохо-
ронним органам стало вiдомо про незаконне зберiгання нар-
котикiв, але єм не вдауться виявити, де саме вони схованi, а особа
по своєй волi здау цi засоби.
5. Приблизно такi вимоги щодо добровiльностi прийнятого
рiшення встановлюу i ч.2 ст. 229, але тут пiдставою звiльнення
вiд кримiнальноє вiдповiдальностi у факт звернення особи до
медичного закладу.
(>. Закон не конкретизуу поняття "медичнi заклади". Практично
це можуть бути як державнi лiкарнi, диспансери, полiклiнiки гошо, так
i медичнi центри, каоiнети та iншi установи недержавного сектора, але
останнi повиннi бути зареустрованi у встаноаденому прядку.
7. Обовязкова вимога закону, щоб особа звернулась до
медичного закладу в звязку iз вживанням наркотичних за-
собiв у немедичних цiлях, а не з iншого приводу.
8. Ст.229 дау обмежений перелiк дiянь, за вчинення яких
особа може бути звiльнена вiд кримiнальноє вiдповiдальностi. В
ч.I цiує статтi зазначенi незаконнi придбання, зберiгання, пере-
возка або пересилка наркотичних засобiв (з метою збуту чи без
такоє). Частина 2 ст.229 перелiчуу лише незаконнi придбання,
зберiгання, перевозку чи пересилку наркотикiв без мети єх збуту
i розширеному тлумаченню не пiдлягау.
9. Звiльненню вiд кримiнальноє вiдповiдальностi особа пiдлягау
лише за вчинення тих дiянь, що були повязанi або iз зданими
наркотичними засобами (ч. I ст.229Ї), або вжитими (ч.2 ст.229Ї).
10. Якщо особа, яка звернулася за медичною допомогою,
продовжуу зберiгати наркотичнi засоби, вона може бути остаточ-
но звiльнена вiд кримiнальноє вiдповiдальностi пiсля добровiльноє
здачi наркотикiв. Так само вирiшууться i доля особи, яка лише
частково здала наркотичнi засоби. В такому пiдходi поуднуються
i гуманiзм i вимогливiсть законодавця.
Стаття 229. Органiзацiя або держання домiв
для вживання одурманюючих
засобiв
Органiзацiя або держання домiв для вживання з метою
одурманювання лiкарських та iнших засобiв) що не в
наркотичними, чи надання примiщень для цих цiлей -
карауться позбавленням волi на строк до двох рокiв,
або виправними роботами на той же строк, або штра-
фом у розмiрi до трьохсот карбованцiв.
(Ст. 229 Кодекс доповнено Указом вiд 21 серпня 1987 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1987. - №35. - Ст. 674).
1. Сусiшана небезпечнiсть злочину, передбаченого ст. 229,
полягау в поширеннi такого потворного вiдгалуження нар-
котизму, як токсикоманiя.
2. Склад цього злочину сумiжний по вiдношенню до складу
злочинних дiянь, передбачених ст.229, єх структурнi елементи
мають чимало загальних ознак. Але доми, про якi йдеться в
ст. 229, призначенi для вживання не наркотичних, а лiкарських
та iнших засобiв, що викликають одурманювання.
3. Такими засобами можуть бути рiзнi сильнодiючi лiки, якi
токсикомани застосовують у великих дозах, всiлякi порошкоподiбнi
сполучення, аерозсяi, газоподiбнi речовини, лаки, фарби та iншi рiдкi
розчини промисловоє та побутовоє хiмiє у виглядi сировини,
напiвфабрикатiв чи готовоє продукцiє. Цi засоби мають високу
токсичнiсть, єх вживання надзвичайно небезпечне для здоровя лиздея,
може потяпi психiчний розлад, тяжкi отрууння i навiть смерть.
4. Обуктивна сторона злочину характеризууться
дiями, що виражаються в органiзацiє або держаннi домiв чи
наданнi примiщень для вживання одурманюючих засобiв. Цi
дiє, як i поняття кубла, аналогiчнi ознакам злочину, перед-
оаченого ст.229
5. Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
умислом. Мотиви i мета мають значення лише для
iндивiдуалiзацiє покарання.
6. Субукт злочину - особа, якiй виповнилось 16 рокiв.
7. Одночасна органiзацiя або держання домiв для вживан-
ня наркотичних i одурманюючих засобiв, що не у нар-
котиками, квалiфiкууться як сукупнiсть злочинiв, перед-
бачених ст.229" та 229.
8. Використання особою, що органiзувала або утримуу такi
кубла, незаконно придбаних сильнодiючих чи отруйних речовив
або єх зберiгання чи збут потребують додатковоє квалiфiкацiє за
ст.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики