науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


Громадським лихом може бути будь-яка подiя - пожежа, повiнь,
землетрус, велика аварiя тощо, коли вона створюу реальну
иебезпеку життю, здоровю, власностi, iншим охоронюваним
законом правам та iнтересам багатьох людей.
IЗ. Така обтяжуюча вiдповiдальнiсть обставина, як вчинення
злочину звгальноиебезпечнимспвсобам (п.10ст.41) маумiсце
тодi, коли дiє винного створюють реальну небезпеку для життя
чи здоровя кiлькох людей або загрожують спричиненням знач-
ноє матерiальноє шкоди власностi фiзичних або юридичних осiб.
14. Пункт II ст.41 передбачау як обставину, що обтяжуу
вiдповiдальнiсть, вчинення злочину особою, яка перебувау в
станi спянiння.
Пiд спянiнням в даному разi слiд розумiти такий стан людини,
який виникау внаслiдок вживання алкогольних напоєв, нар-
котичних засобiв або речовин, що викликають одурманювання.
В залежностi вiд характеру вчиненого злочину суд вправi не
визнати вчинення злочину особою, яка перебувау в станi
спянiння, обставиною, що обтяжуу вiдповiдальнiсть. Це до-
пустимо у випадках, коли вчинення злочину взагалi не повязане
iз станом спянiння винного (наприклад, службова особа одержуу
в станi спянiння заздалегiдь обумовлений хабар) або коли
винний був доведений до стану спянiння всупереч його волi
(наприклад, його примусили вжити наркотик пiд погрозою
вбивством). Якщо суд (суддя) не визнау вчинення злочину в станi
спянiння обставиною, що обтяжуу вiдповiдальнiсть, вiн повинен
спецiально вказати про це у вироку, мотивувавши своу рiшення.
15. Вчинення нового злочину особою, яка була взята на
поруки, протягом строку поручительства або протягом одного
року пiсля закiнчення цього строку, передбачено як обставина,
що обтяжуу вiдповiдальнiсть, в п.12 ст.41. Те, що винна особа не
виправдала довiря трудового колективу або громадськоє
органiзацiє, якi за неє поручилися, свiдчить про пiдвищену
суспiльну небезпечнiсть цiує особи.
На вiдмiну вiд п. I ст.41, вчинення нового злочину особою, яка
була взята на поруки, протягом одного року пiсля закiнчення
строку поручительства визнауться обставиною, що обтяжуу
вiдповiдальнiсть, i в тому разi, коли пройшли строки давностi
яритягнення до кримiнальноє вiдповiдальностi за дiяння, що
мiстило ознаки злочину i в звязку iз вчиненням якого особа була
звiльнена вiд цiує вiдповiдальностi з передачею на поруки.
16. Перелiк обставин, що обтяжують вiдповiдальнiсть, у
вичерпним, тому суд (суддя) при призначеннi покарання не
може посилатись як на обтяжуючi вiдповiдальнiсть на тi
обставини, якi в ст.41 не передбаченi. Зокрема, не повиннi
визнаватись такими обставинами невизнання пiдсудним своує
вини. вiдмова вiдшкодувати заподiяну шкоду, прагнення
ухилитись вiд вiдповiдальностi шляхом дачi завiдомо не-
правдивих показань та iн. За певних умов цi обставини можуть
розглядатись як показник ступеня суспiльноє небезпечностi
вчиненого злочину або особи винного i враховуватись при
призначеннi покарання саме як такi.
Стаття 42. Призначення покарання при вчиненнi
кiлькох злочинiв
Якщо особу визнано винною у вчиненнi двох або
бiльше злочинiв, передбачених рiзними статтями
кримiнального закону, нi за один з яких Ч не було засуд-
жено, суд, призначивши покарання окремо за кожний
злочин, остаточно визначау покарання за єх сукупнiстю
шляхом поглинення менш суворого покарання бiльш су
ворим або шляхом повного чи часткового складання
призначених покарань у межах, встановлених статтею
закону,яка передбачау бiльш суворе покарання,
До основного покарання може бути приуднано будь-
яке з додаткових покарань, передбачених статтями за-
кону, що встановлюють вiдповiдальнiсть за тi злочини,
у вчинеммi яких особу було визнано винною.
За тими ж правилами призначауться покарання, коли
пiсля винесення вироку в справi буде встановлено, що
засуджений винен ще i в Iншому злочинi, вчиненому
ним до винесення вироку в першiй справi. В цьому разi
до строку покарання зараховууться покарання, вiдбуте
повнiстю чи частково за першим вироком.
1. Стаття 42 встановлюу порядок та особливостi призначення
покарання при вчиненнi однiую особою кiлькох злочинiв. В
даному разi поняття "кiлька злочинiв" охоплюу один з видiв
множинностi злочинiв - єх сукупнiсть.
Сукупнiсть злочинiв мау мiсце в тому разi, коли: а) особа
вчинила кiлька злочинiв, кожний з яких мiстить вiдмiнний вiд
iншого склад злочину; б) злочини вчиненi до винесення вироку,
яким особа засуджууться хоча б за один з них; в) по кожному iз
вчинених злочинiв не спливли строки давностi притягнення до
кримiнальноє вiдповiдальностi i за вчинення жодного з них особа
не звiльняуться вiд кримiнальноє вiдповiдальностi з iншвх
пiдстав, передбачених законом.
Наявнiсть у кожному iз злочинiв, що утворюють сукупнiсть,
самостiйного складу злочину означау, що вони квалiфiкуються:
1) за рiзними статтями Особливоє частини кримiнального законо-
давства, наприклад, один злочин за ст.98, а другий - за ст. 102;
2) за однiую й тiую ж статтею Особливоє частини кримiнального
законодавства, але за рiзними Гi частинами (пунктами), що
мають самостiйнi санкцiє, наприклад: один злочин за ч. I ст. 117,
а другий - за ч.З ст.117 (див., наприклад, абз.2 п.12 постанови
Пленуму Верховного Суду Украєни вiд 27 березня 1992 р. №4
"Про судову практику у справах про згвалтування та iншi статевi
злочини" // Бюлетень... - С.85); 3) за однiую й тiую ж статтею
або за однiую й тiую ж частиною (пунктом) статтi Особливоє
частини кримiнального законодавства, але в одному випадку з
посиланням на ст. 17 чи ст. 19, а в iншому - без такого посилання,
тобто коли в одному випадку злочин був закiнчений, а в iншому
5 Бюя. i<овода>ствi. Саецвипуск. 129
мало мiсце готування до такого ж злочину чи замах на нього,
або коли в одному випадку особа була виконавцем (спiввиконав-
цем) злочину, а в iншому - iншим спiвучасником такого ж
злочину (див., наприклад, п.ЗЗ постанови Пленуму Верховного
Суду Украєни вiд 25 грудня 1992 р. №12 "Про судову практику
в справах про корисливi злочини проти приватноє власностi" //
Бюлетень... - С.106); 4) за однiую < тiую ж статтею або за однiую
й тiую ж частиною (пунктом) статтi Особливоє частини
кримiнального законодавства, але в одному випадку з посилан-
ням на ст. 17, а в iншому - з посиланням на ст. 19, тобто коли в
одному випадку з боку особи малi мiсце готування або замах на
злочин, а в iншому - спiвучасть у такому ж злочинi.
2. Залежно вiд особливостей вчхнення одного чи кiлькох дiянь,
що мiстять декiлька рiзних складiв злочинiв, сукупнiсть злочинiв
може бучi реальною, iдеальною i так званою реально-iдеальною.
Реальна сукупнiсть мау мiсце тодi, коли особа окремими
дiяннями вчхняу в рiзний час два або бiльше злочинiв, що мiстять
рiзнi склади злочинiв. Реальною сукупнiстю буде, наприклад,
вчинення особою спочатку хулiганства, а потiм - пiд час
затримання - опору працiвниковi мiлiцiє при виконаннi ним
обовязкiв по охоронi громадського порядку.
Iдеальна сукупнiсть мау мiсце тодi, коли особа одним дiянням
вчиняу два а(ю бiльше злочинiв, що мiстять рiзнi склади злочинiв.
Iдеальною сукупнiстю буде, наприклад, нанесення потерпiлому
умисного тяжкого тiлесного ушкодження з хулiганських мотивiв.
Реально-iдеальна сукупнiсть мау мiсце тодi, коли особа
вчиняу кiлька дiянь, з яких принаймнi одне одночасно входить
до кiлькох складiв рiзних злочинiв, а iншi дiяння (одне чи кiлька)
входять до вiдповiдного складу злочину кожне окремо. Реально-
iдеальною сукупнiстю буде, наприклад, умисне вбивство пiд час
згвалтування, коли насильство використовувалось винним i для
подолання опору потерпiлоє, i для позбавлення iє життя.
Вид сукупностi злочинiв повинен бути мзначений судом i разом
з iншими обставинами єх вчинення враховуватись при призначеннi
остаточного покарання (див. п.б коментаря до даноє статтi).
3. У СТ.42 передбачено двi ситуацiє, що можуть виникнути при
призначеннi покарання за сукупнiстю злочинiв. Перша з них
мау мiсце тодi, коли: а) за два i бiльше злочини, що утворюють
сукупнiсть, особа засуджууться одним вироком, б) в цьому
вироку призначауться як покарання за кожний злочин окремо,
так i остаточне покарання за сукупнiстю вчинених злочинiв.
Порядок i особливостi призначення покарання за сукупнiстю
злочинiв при цiй ситуацiє регламентуються чч.I, 2 ст.42.
Друга ситуацiя мау мiсце тодi, коли: а) першим вироком особа
засуджууться i єй призначауться покарання за один чи кiлька
вчинених нею злочинiв, але не за всi злочини, що утворюють
сукупнiсть; 6) пiсля винесення першого вироку стау вiдомо про
iнший злочин (злочини), який також входить у сукупнiсть,
оскiльки вiн був вчинений особою до винесення першого вироку;
в) в новому вироку особi призначауться покарання за той злочин
(злочини), про який стало вiдомо пiсля винесення першого
вироку, а також визначауться остаточне покарання за сукупнiстю
всiх вiдомих суду злочинiв. Порядок i особливостi призначення
покарання при данiй ситуацiє регламентуються ч.З ст.42.
4. При призначеннi покарання за сукупнiстю злочинiв у
вiдповiдностi з чч.I, 2 ст.42 суд повинен: а) призначити пока-
рання окремо за кожний злочин; 6) обрати принцип (принципи)
призначення остаточного покарання за сукупнiстю злочинiв -
повне чи часткове складання призначених покарань або
поглинення менш суворого покарання бiльш суворим;
в) визначити остаточне покарання за сукупнiстю вчинених
злочинiв. При цьому слiд мати на увазi, що положення ч.I ст.42
стосуються перш за все основних покарань, а положення ч.2 ст. 42
- додаткових покарань. Лише в окремих випадках положення ч.I
ст.42 застосовуються i щодо додаткових покарань (див. п.9
коментаря до даноє статтi).
5. Призначаючи покарання окремо за кожний iз злочинiв, що
утворюють сукупнiсть, суд мау керуватись загальними нача-
лами призначення покарання (див.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики