науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


Про поняття суддi див. п. I коментаря до ст. 176, народного
засiдателя - п.I коментаря до ст. 176 працiвника прокура-
тури, органу внутрiшнiх справ або безпеки i близьких
рооичiв - п.б коментаря до ст. 189.
9. Нанесення побоєв або вчинення iнших насильницьких дiй
щодо працiвникiв правоохоронних органiв та єх близьких родичiв
з субуктивноє сторони характеризууться прямим умислом.
Психiчне ставлення винного до тiлесних ушкоджень, що настали
внаслiдок злочинних дiй, може характеризуватися як умисною,
так i необережною формами вини.
Злочин вчинюуться виключно у звязку iз виконанням
працiвниками правоохоронних органiв своєх службових
обовязкiв. При цьому не мау значення, коли зявився намiр у
злочинця вчинити насильницькi дiє щодо потерпiлого - до, пiд
час чи пiсля виконання суддею, народним засiдателем,
працiвником прокуратури, органу внутрiшнiх справ чи безпеки
своєх службових обовязкiв.
Умисне нанесення побоєв або вчинення iнших насильницьких
дiй щодо працiвника правоохоронного органу чи його близьких
родичiв на грунтi, наприклад, неприязних особистих стосункiв
квалiфiкуються як злочин проти особи.
10. Пiд службовими обовязками суддi i народного
засiдателя слiд розумiти обовязки по здiйсненню правосуддя,
що випливають iз кримiнально-процесуального законодав-
ства (а суддi також цивiльно-процесуального i адмiнiстративного
законодавства, Арбiтражно-процесуального кодексу), Закону
про судоустрiй та iнших нормативних актiв, що регламентують
дiяльнiсть названих осiб.
Про поняття службових обовязкiв працiвника прокура-
тури, органу внутрiшнiх справ та безпеки див. п.7 коментаря
до ст. 1892.
11. Якщо побоє або iншi насильницькi дiє були вчиненi з метою
перешкодити виконанню працiвником прокуратури, органу
внутрiшнiх справ чи безпеки своєх службових обовязкiв або з
метою прийняття ним неправомiрного рiшення, скоуне слiд
квалiфiкувати за сукупнiстю злочинiв (ст. 189 i ст. 189). Подiбнi
дiє щодо суддi i народного засiдателя тягнуть вiдповiдальнiсть за
ст.i89- i ст-176.
42. Субуктам злочину у особа, якiй виповнилось чотирнад-
цять рокiв. Службовi особи, якi вчинюють вказанi у ст.189-дiє iз
використанням свого службового становища, повиннi вести
вiдповiдальнiсть залежно вiд обставин за ст. 166 або ст.254.
IЗ. Якщо при вчиненнi розглядуваного злочину потерпiлому
було умисно заподiяно тяжке тiлесне ушкодження, внаслiдок
якого сталася смерть, вчинене квалiфiкууться за ч.2 ст. 189 i ч.3
ст.101. Якщо ж смерть потерпiлого, психiчне ставлення до якоi
характеризууться необережною формою вини, була наслiдком
умисного заподiяння легкого чи середньоє тяжкостi тiлесного
ушкодження, вчинене квалiфiкууться за сукупнiстю злочинiв -
за ст.98 i вiдповiдно ч.I чи ч.2 ст. 189.
14. Якщо внаслiдок побоєв або iнших насильницьких дii, що
вчинювались у звязку з опором працiвнику мiлiцiє, були за-
подiянi середньоє тяжкостi або тяжкi тiлеснi ушкодження, скоуне
слiд квалiфiкувати за сукупнiстю злочинiв - за ч.2 ст.189 та ч.2
ст. 188 (абз.5 п.8 постанови Пленуму Верховного Суду Украєни
вiд 26 червня 1992 р. №8). Вчинення подiбних дiй щодо Суддi,
народного засiдателя, працiвника прокуратури та служби без-
пеки тягне за собою вiдповiдальнiсть тiльки за ч.2 ст.189
Стаття 189.Умисне знищення або пошкод-
ження майна працiвника право-
охоронного органу
Умисне знищення або пошкодження майна, що на-
лежить суддi, народному засiдателю або працiвниковi
прокуратури, органу внутрiшнiх справ чи безпеки, атак
само його близьким родичам, у звязку з виконання-
ним службових обовязкiв -
карауться позбавленням волi на строк вiд одного до
трьох рокiв.
Умисне знищення або пошкодження майнащо на-
лежить суддi, народному засiдателю або працiвниковi
прокуратури, органу внутрiшнiх справ чи безпеки, атак
само його близьким родичам, у звязку з виконанням
ним службових обовязкiв, вчинене шляхом пiдпалу або
Iншим загальнонебезпечним способом, або таке, що
спричинило людськi жертви чи Iншi тяжкi наслiдки, -
карауться позбавленням волi на строк вiд трьох до де-
сяти рокуг.
(Ст. 18У Кодекс доповнено Указом вiд 18 сiчня 1991 р. //
ВiдомостiВерховноi Ради УРСР. - 1991. -№7. -Ст. 45).
(/з змiнами, внесеними Законом вiд 17 червня 1992 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. - 1992. - №35. - Ст. 511).
I. Суспiльна небезпечнiсть цього злочину полягау в тому, що
його скоуння викликау у працiвника правоохоронного органу
почуття занепокоуння, тривоги, що перешкоджау йому якiсно
виконувати своє службовi обовязки i тим самим порушуу або
може порушити нормальну роботу суду, прокуратури, органу
внутрiшнiх справ та безпеки. Крiм того, цим злочином заподiюупiся
матерiальна шкода як працiвникам правоохоронних органiв,так i єх
близьким родичам. Дiє, передбаченi ч.2 ст.189 посягають також на
життя, здоровя i власнiсть невизначеного кола осiб.
2 Предметом злочину може бути як рухоме, так i нерухоме
майно (грошi, цiннi папери, жалий будинок, надвiрнi будiвлi,
дача, меолi, машина, носильнi речi, худоба, посiви тощо), яке у
власнiстю працiвника правоохоронного органу чи його близького
родича або знаходиться в його вiдповiдальному володiннi.
3. Пiд знищенням майна слiд розумiти доведення його до
повноє непридатностi для використання за цiльовим призначен-
ням. При пошкодженнi майна настау погiршення його якостi,
зменшення цiнностi або приведення на деякий час у стан,
непридатний для використання за цiльовим призначенням (абз.I
п 13 постанови Пленуму Верховного Суду Украєни вiд 26 червня
1992 р. №8 // Бюлетень...- С.143).
При вирiшеннi питання, чи у злочином умисне знищення або
пошкодження майна, потрiбно враховувати не тiльки вартiсть i
розмiр майна у натуральному виглядi (вага, обсяг, кiлькiсть), а
й значення знищеного чи пошкодженого майна для потерпiлого.
Знищення малоцiнного майна або незначне пошкодження майна,
без квалiфiкуючих ознак, передбачених ч.2 ст.189, у
вiдповiдностi з ч.2 ст.7 КК не у злочином.
При вирiшеннi справи про цей злочин необхiдно встановити
вартiсть знищеного майна, а так само розмiр шкоди, коли майно
було пошкоджене. Якщо для визначення вартостi майна чи
розмiру заподiяноє шкоди виникау потреба в спецiальних знан-
нях, треба призначати вiдповiдну експертизу (абз.2, 3, 4п.13
згаданоє постанови).
Знищення i пошкодження майна може вчинюватися як шляхом
активних дiй, так i шляхом бездiяльностi.
Злочин вважауться закiнченим з моменту заподiяння майновоє
шкоди потерпiлому. Якщо знищити чи пошкодити майно виннiй
осооi не вдалося з причин, що не залежали вiд єє волi, скоуне слiд
квалiфiкувати як замах на злочин.
4. Потерпiлими вiд злочину можуть бути суддя? народний
засiдатель, працiвник прокуратури, органу внутрiшнiх справ чи
безпеки, а також єх близькi родичi.
5. Способи знищення чи пошкодження майна, крiм вказаних
в ч.2 ст. 189, на квалiфiкацiю вчиненого не впливають.
6. Субуктивна сторона злочину характеризууться виною в
формi умислу (прямого або непрямого).
Передбачений ст. 189 злочин може бути .вчинений виключно
у звязку iз виконанням працiвником правоохоронного органу
своєх службових обовязкiв. При цьому майно може бути знищено
чи пошкоджено як до, так i пiд час або пiсля єх виконання.
Про службовi обовязки суддi i народного засiдателя див.
п.IЄ коментаря до ст. 189, пращвника прокуратури, органу
внутрiшнiх справ чи безпеки - п.7 коментаря до ст. I i9~.
Знищення або пошкодження майна з метою впливу на
працiвника правоохоронного органу (крiм випадкiв, передба-
чених ч.2 ст.7) слiд квалiфiкувати залежно вiд потерпiлого за
сукупнiстю злочинiв - вiдповiдно за ст.176 чи статтями 189 i 189.
За сукупнiстю злочинiв (за наявностi необхiдних умов) треба
квалiфiкувати i дiє особи, яга знищила або пошкодила майно з
метою приниження честi i гiдностi працiвника правоохоронного
органу: ст. 176 (якщо потерпiлий суддя або народний
засiдатель), ст. 176 (якщо потерпiлий прокурор чи слiдчий),
СТ.189 (якщо потерпiлий працiвник служби безпеки), ст.189
(якщо потерпiлий працiвник мiлiцiє i у адмiнiстративна пре-
юдицiя) i ст.189.
Знищення чи пошкодження майна (крiм малоцiнного або на
незначну суму) пiд час вчинення опору також слiд квалiфiкувати
за сукупнiстю злочинiв: за ст. 188 (якщо потерпiлим у суддя,
народний засiдатель, працiвник прокуратури або служби без-
пеки), ст.188 (якщо потерпiлим у працiвник мiлiцiє) i СТ.189.
7. Субуктом злочину у особа, якiй виповнилось шiстнадцять
рокiв. Знищення чв пошкодження майна працiвника правоохо-
ронного органу чи його близьких родичiв у звязку з виконанням
нвм службових обовязкiв особою вiком вiд 14 до 16 рокiв шляхом
пiдпалу або iншим загальнонебезпечним способом чи таке, що
викликало людськi жертви або iншi тяжкi наслiдки, слiд
квалiфiкувати за ч.2 ст.145. Службовi особи, якi вчиняли дiє,
передбаченi ст. I 89, iз використанням свого службового ста-
новища, можуть нести вiдаювiдальнiсть за ст.iбб чи ст.254.
8. За змiстом ч.2 ст. 189- умисним знищенням або пошкоджен-
ням майна шляхом пiдпалу у знищення або пошкодження цього
майна вогнем у випадках, коли створюуться загроза життю чи
здоровю людей або загроза заподiяння значноє матерiальноє
шкоди як самому потерпiлому, так й iншим особам (абз.5 п.IЗ
згаданоє постанови).
Не можна квалiфiкувати за ч.2 ст. 189 знищення або пошкод-
ження майна на вогнищi, у печi, шляхом пiдпалу речi далеко вiд
iнших обуктiв тощо, оскiльки такi дiє не у загальнонебезпечними.
9. Пiд iншим загальнонебезпечним способом знищення чи
пошкодження майна слiд розумiти дiє, небезпечнi дляуиття i
здоровя людей, а також майна iнших фiзичних та юрфичних
осiб (наприклад, затоплення, вибух, отрууння домашнiх тварин,
улаштування обвалу стiни будинку та iнше).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики