науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Це - глави держав i
представництв, глави i члени урядових делегацiй, мiнiстри,
дипломатичнi представники, iнакше кажучи, це особи, якi мають
право виступати вiд iменi iноземноє держави або за єє дорученням.
Цим поняттям не охоплюються громадяни iнших держав, якi
перебувають на територiє Украєни як викладачi, студенти, кон-
сультанти, туристи тощо.
2. Про поняття посягання на життя див. п.2 коментаря до ст.58.
Злочин вважауться закiнченим з моменту замаху на життя
представника iноземноє держави (про поняття замаху див.п.5
коментаря до ст. 17).
Спосiо, час i мiсце вчинення злочину не мають значення для
його квалiфiкацiє.
3. З субуктивноє сторони даний злочин характеризууться
виною у формi умислу при наявностi спецiальноє мети -
викликати мiжнароднi ускладнення (розрив дипломатичних
вiдносин мiж Украєною та iншою державою, розiрвання договору
мiж державами, зрив мiжнародних переговорiв тощо). Тому замах
на вбивство або вбивство представника iноземноє держави при
вiдсутностi вказаноє мети, а виключно на грунтi особистих
неприязних стосункiв, iз ревнощiв або корисливих спонукань
пiдлягау квалiфiкацiє за статтями про злочини проти особи.
4. Субуктам цього злочину може бути громадянин Украєни,
iноземний громадянин, особа без громадянства, якi досягли вiку
16 рокiв.
Стаття 60. Диверсiя
Вчинення з метою ослаблення держави вибухiв,
пiдпалiв чи iнших дiй, спрямованих на масове знищення
людей, заподiяння тiлесних ушкоджень чи iншоє шкоди
єх здоровю, на зруйнування або пошкодження обуктiв,
якi мають важливе народногосподарське чи оборонне
значення, а так само вчинення з тiую ж метою масових
отруунь, поширення епiдемiй, епiзоотiй чи елiфiтотiй -
карауться позбавленням волi на строк вiд десяти до
пятнадцяти рокiв з конфiскацiую майна або смертною
карою з конфiскацiую майна.
1. Безпосереднiм обуктом диверсiє у внутрiшня безпека
держави, яка полягау в безпецi життя i здоровя и громадян, в
безпецi державних комунiкацiй, промислового потенцiалу, а
також в безпецi тваринного i рослинного свiту.
Предметом злочину можуть бути: 1) життя i здоровя загалу
людей; 2) важливi споруди та комунiкацiє народногосподарського
чи оборонного значення (фабрики, заводи, мости, греблi, вок-
зали, електростанцiє, газопроводи, склади тощо); 3) стада тварин
(конi, корови, свинi, вiвцi), пташина ферма; 4) рослини (посiви
на коренi).
2. Обуктивна сторона диверсiє проявляуться у трьох формах:
1) вибухи, пiдпали, затоплення, обвали чи iншi загальнонебезпечнi
дiє, спрямованi на масову загибель людей, заподiяння шкоди єх
здоровю, руйнування, пошкодження важливих народногоспо-
дарських чи оборонних обуктiв; 2) отрууння людей i тварин;
3) поширення на значнiй територiє (селище, район, область)
епiдемiй (що безперервно йдуть одне за одним, iнфекцiйних захво-
рювань серед людей - чуми, холери, вiспи тощо) або епiзоотiй
(iнфекцiйних хвороб серед тварин - сибiрськоє виразки, сапу,
туляремiє, ящура тощо), а також епiфiтотiй (грибкових, вiрусних
або бактерiологiчних захворювань рослин).
1. Безпосереднiм обуктом цього злочину у державна влада -
законодавча, виконавча i судова, а також життя вказаних в ст.58
осiб, якi займають головнi державнi посади.
2. Обуктивна сторона даного злочину полягау в дiяннi, яке
спрямоване на позбавлення життя державного дiяча Украєни. Це
умисне вбивство або замах на вбивство державного дiяча (пiдп.
"а" п.28 постанови Пленуму Верховного Суду Украєни вiд
I квiтня 1994 р. №1 // Збiрник... - С.).
Злочин вважауться закiнченим з моменту посягання на життя
державного дiяча. Спосiб, час i мiсце вчинення злочину на його
квалiфiкацiю не впливають.
3. Субуктивна сторона характеризууться умислом. Обовязко-
вою ознакою злочину у мета його вчинення - нанести шкоду певнiй
дiлянцi державноє влади. Мотиви вчинення злочину можуть бути
рiзнi - захопити владу, змiнити напрям дiяльностi органу, який
очолював або в якому працював державний дiяч, помститися за
виконанi такою особою державнi ооовязки. Тому посягання на
хиття державного дiяча або вбивство його не в звязку з державною
дiяльнiстю, а для зведення особистих рахункiв утворюу злочин
проти особи (ст-93 або ст.94).
Посягання на життя або вбивство членiв сiмє чи родичiв
державного дiяча утворюу злочин проти життя особи.
4. Субуктом злочину може бути громадянин Украєни, iнозе-
мець або особа без громадянства, якi досягли 16 рокiв. Якщо
посягання на життя державного дiяча було вчинене за завданням
iноземноє розвiдки, дiє винного (громадянина Украєни) слiд
квалiфiкувати за сукупнiстю злочинiв - статтями 56 i 58.
Стаття 59. Посягання на життя представника
iноземноє держави
Посягання на життя представника iноземноє держави,
вчинене з метою спричинити мiжнароднi ускладненм(, -
карауться позбавленням волi на строк вiд десяти до
смертною карою з конфiскацiую майна чи без такоє.
1. Безпосереднiм обуктом цього злочину у зовнiшня безпе-
ка Украєни, а також життя представника iноземноє держави.
Представником iноземноє держави у особа, яка офiцiйно
прибула в Украєну для укладення договору, врегулювання або
вирiшення питань по державнiй лiнiє аоо у офiцiйним пред-
ставником своує держави в державi Украєна. Це - глави держав i
представництв, глави i члени урядових делегацiй, мiнiстри,
дипломатичнi представники, iнакше кажучи, це особи, якi мають
право виступати вiд iменi iноземноє держави або за єє дорученням.
Цим поняттям не охоплюються громадяни iнших держав, якi
перебувають на територiє Украєни як викладачi, студенти, кон-
сультанти, туристи тощо.
2. Про поняття посягання на життя див. п.2 коментаря до ст.58.
Злочин вважауться закiнченим з моменту замаху на життя
представника iноземноє держави (про поняття замаху див.п.5
коментаря до ст. 17).
Спосiо, час i мiсце вчинення злочину не мають значення для
його квалiфiкацiє.
3. З субуктивноє сторони даний злочин характеризууться
виною у формi умислу при наявностi спецiальноє мети -
викликати мiжнароднi ускладнення (розрив дипломатичних
вiдносин мiж Украєною та iншою державою, розiрвання договору
мiж державами, зрив мiжнародних переговорiв тощо). Тому замах
на вбивство або вбивство представника iноземноє держави при
вiдсутностi вказаноє мети, а виключно на грунтi особистих
неприязних стосункiв, iз ревнощiв або корисливих спонукань
пiдлягау квалiфiкацiє за статтями про злочини проти особи.
4. Субуктом цього злочину може бути громадянин Украєни,
iноземний громадянин, особа без громадянства, якi досягли вiку
16 рокiв.
Стаття 60. Диверсiя
Вчинення з метою ослаблення держави вибухiв,
пiдпалiв чи iнших дiй, спрямованих на масове знищення
людей, заподiяння тiлесних ушкоджень чи iншоє шкоди
єх здоровю, на зруйнування або пошкодження обуктiв,
якi мають важливе народногосподарське чи оборонне
значення, а так само вчинення з тiую ж метою масових
отруунь, поширення епiдемiй, епiзоотiй чи епiфiтотiй -
карауться позбавленням волi на строк вiд десяти до
пятнадцяти рокiв з конфiскацiую майна або смертною
карою з конфiскацiую майна.
1. Безпосереднiм обуктом диверсiє у внутрiшня безпека
держави, яка полягау в безпецi життя i здоровя и громадян, в
безпецi державних комунiкацiй, промислового потенцiалу, а
також в безпецi тваринного i рослинного свiту.
Предметом злочину можуть бути: 1) життя i здоровя загалу
людей; 2) важливi споруди та комунiкацiє народногосподарського
чи оборонного значення (фабрики, заводи, мости, греблi, вок-
зали, електростанцiє, газопроводи, склади тощо); 3) стада тварин
(конi, корови, свинi, вiвцi), пташина ферма; 4) рослини (посiви
на коренi).
2. Обуктивна сторона диверсiє проявляуться у трьох формах:
1) вибухи, пiдпали, затоплення, обвали чи iншi загальнонебезпечнi
дiє, спрямованi на масову загибель людей, заподiяння шкоди єх
здоровю, руйнування, пошкодження важливих варофiогоспо-
дарських чи оборонних обуктiв; 2)отрууння людей i тварин;
3) поширення на значнiй територiє (селище, район, область)
епiдемiй (що безперервно йдуть одне за одним, iнфекцiйних захво-
рювань серед людей - чуми, холери, вiспи тощо) або епiзоогiй
(iнфекцiйних хвороб серед тварин - сибiрськоє виразки, сапу,
туляремiє, ящура тощо), а також епiфiтотiй (грибкових, вiрусних
або бактерiологiчних захворювань рослин).
Диверсiя, вчинена у першiй формi, вважауться закiнченим
злочином з моменту вчинення вибуху, пiдпалу або iнших дiй,
спрямованих на загибель людей, спричинення шкоди єх здоровю
або на руйнування чи пошкодження вказаних обуктiв. Настання
наслiдкiв не обовязкове.
Диверсiя у другiй i третiй формах вважауться закiнченим
злочином з моменту настання таких наслiдкiв, як отрууння,
захворювання чи смерть хоча 6 однiує людини, загибель,
отрууння або захворювання однiує чи декiлькох тварин; грибкове,
вiрусне або бактерiологiчне захворювання рослин на певнiй
площi. Тому один тiльки факт зараження води, корму, пасовиська
або водойми тощо з метою викликати загибель чи захворювання
людей або тварин слiд розглядати як замах на диверсiю.
3. Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
умислом та метою ослаблення держави.
4. Субукт злочину - особа, якiй виповнилось 16 рокiв. Особи
вiком вiд 14 до 16 рокiв, якi вчинили дiяння, що мiстять склади
злочинiв, перелiчених в ч.2 ст.IО, несуть вiдповiдальнiсть за цi
злочини (скажiмо, за ст.93, ч.2 ст.89).
Стаття 61. Виключена.
Стаття 62. Посягання на територiальну цiлiснiсть
УкраТни
Умиснi дiє, вчиненi з метою змiни територiє або де-
ржавного кордону Украєни на порушення порядку, вста-
новленого Конституцiую Украєни, а так само публiчнi
заклики чи розповсюдження матерiалiв iз закликами до
вчинення таких дiй, -
караються позбавленням волi на строк до пяти рокiв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики