науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

тдина особливiсть в таких
випадках - бiльший дiапазон конкретних обставин, якi необхiдно
врахувати для iндивiдуалiзацiє вiдповiдальностi.
25. Змiна визначеного засудженому виду випровно-трудовт
установи здiйснюуться за пiдставами i в порядку, встаноапеними
кримiнальним, виправно-трудовим та кримiнально-процесуальним
законодавством Украєни. Наприклад, при засудженнi до позбавлен-
ня волi неповнолiтнього суд визначау лише вид виховно-трудовоє
колонiє, куди направяяугься засуджений, не вирiшуючи наперед
питання про те, до якого виду випрайiо-трудояоє колонiє вiн може
бути направлений пiсля досягнення ним вiсiмнадцятирiчного вiку.
З метено закрiплення результатiв виправдення та перевиховання,
завершення загальноосвiтнього або професiйно-технiчного навчан-
ня засудженi, якi досягли вiсiмнадцятирiчного вiку, як правило,
залишаються у виховво-трудовiй колонiє до закiнчення строку
покарання, але не бiльше, нiж до досягнення ними двадцятярiчного
вiку. Вирiшуючи це питання, суди повиннi всебiчно заховувати
поведiнку засудженого в перiод вiдбування ним покарання у вихов-
но-трудовiй колонiє та його валив на ишшх веповнолинiх, якi
утримуються в копонii. Якщо засуджений ве став на шлях виправ-
лення, пiсля досягнення повнолiття вiн може бути переведений у
вшiравно-трудову колонiю для дальшого вiдбування покарання в
порядку, встановденому ст.26 ВТК. Це шпання вирiшууться iз
додержанням також процесуалышх правил, переябачеаик статтями
410,411 КПК
26. До вiйськовослужбовцiв строковоє служби, якi вчинили
злочини, за певних умов замiсть позбавлення воаi на строк до
трьох рокiв суд може застосувати направлення в дисциплiнарний
батальйон (ст.34).
27. За передбачених законом умов можлива вiдстрочка вико-
нання вироку особi, засудженiй до позбавлення волi (див. комен-
тар до ст.46).
Стаття 25 .У мовне засудження до позбавлення
волi з обовязковим залученням за-
судженого до працi
При призначеннi покарання повнолiтнiй працездатнiй
особi, вперше засуджуванiй до позбавлення волi за
умисний злочин на строк до трьох рокiв, а за злочин,
вчинений з необережностi, на строк до пяти рокiв,
суд, врахЬвуючи характер 1 ступiнь суспiльноє небез-
пеки вчиненого злочину, особу винного та Iншi
обставини справи, а також можливiсть його виправлен-
ня i перевиховання без Iзоляцiє вiд суспiльства, але в
умовах здiйснення за ним нагляду, може постановити
про умовне засудження цiує особи до позбавлення волi
з обовязковим залученням Тi на строк призначеного
покарання до працi в мiсцях, що визначаються орга-
М
нами, якi вiдають виконанням вироку, з зазначенням у
вироку мотивiв такого рiшення.
При умовному засудженнi до позбавлення волi з
обовязковим залученням засудженого до працi йому
можуть бути призначенi судом також додатковi мiри
покарання у випадках 1 в порядку, передбачених цим
Кодексом. Правила частини 3 статтi 45 цього Кодексу
щодо таких засуджених не застосовуються.
Умовне засудження до позбавлення волi з
обовязковим залученням засудженого до працi не за-
стосовууться:
1) до осiб, засуджуваних за особливо небезпечнi
злочини проти держави (статтi 56-60, 62, 63, 63);
бандитизм (стаття 69); умисне вбивство (статтi 93, 94,
96, 234 пункт "в"); умисне тяжке тiлесне ушкодження
(статтi 101, 189 частина 2); згвалтування, вчинене гру-
пою осiб, або згвалтування неповнолiтньоТ, або згвал-
тування, що спричинило особливо тяжкi наслiдки, а так
само згвалтування малолiтньоє (стаття 117 частини З I
4); створення не передбачених законодавством
вiйськових або Iнших збройних формувань чи груп
(стаття 187); особливо злiсне хулiганство (стаття 206
частина 3);
2) до осiб, яким поряд з покаранням за вчинений
злочин призначаються заходи примусового лiкування
вiд алкоголiзму або наркоманiє, а також тих, якi не
пройшли повного курсу лiкування венеричного захво-
рювання;
3) до iноземних громадян та осiб без громадянства,
якi засуджуються.
Умовне засудження до позбавлення волi з
обовязковим залученням засудженого до працi не за-
стосовууться також:
до осiб, визнаних у встановленому порядку
iнвалiдами першоє, другоє i третьоє груп; до вагiтних
жiнок; до жiнок, що мають на утриманнi дiтей вiком до
двох рокiв, а так само до жiнок вiком понад 55 рокiв i
чоловiкiв - понад 60 рокiв;
до вiйськовослужбовцiв строковоє служби, якi
вчинили злочини.
Якщо умовно засуджений ухиляуться вiд роботи в
мiсцi, визначеному органами, якi вiдають виконанням
вироку, або систематично чи злiсно порушуу трудову
дисциплiну, громадський порядок або встановленi для
нього правила проживання, вiн направляуться за ухва-
лою суду для вiдбування позбавлення волi, призначе-
ного вироком. При цьому час ухилення вiд роботи не
зараховууться, а час, протягом якого засуджений пра-
цював, може бути зараховано судом частково або
повнiстю до строку вiдбування покарання з розрахунку
день за день.
Якщо умовно засуджений протягом визначеного су-
дом строку позбавяення волi вчинив новий злочин, суд
призначау йому покарання за правилами, передба-
ченими статтею 43 цього Кодексу.
(Ст. 2У Кодекс доповнено Указом вiд 23 березня 1977 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. -1977. - №14. - Ст. 128).
(Iззмiнами, >несеиимиУказамивiд26травня1980р., i2сiчни
1983 р., 18 сiчня 1991 р. i Законами вiд 18 вересня 1991 р.,
17 червня 1992 р., 11 листопада 1993 р. //Вiдомостi Верхов-
ноє Ради УРСР. -1980. - №24. - Ст. 430; 1983. - №4. - Ст. 50;
1991. - №7. - Ст. 45; Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. -
1991. - №47. - Ст. 650; 1992. - №35. - Ст. 511; Голос Украєни.
- 1993. - 1 грудня).
(Постановок) Верховноє Ради Украєни вiд 16 травня 1992 р.
застосування ст. 2У зупинено до прийняття нового
Кримiнального кодексу // Вiдомостi Верховноє Ради Ук-
раєни. - 1992. - №32. - Ст. 462).
Стаття 26. Особливо небезпечний рецидивiст
ду може бути визнана:
1) особа, яка ранiше була засуджена до позбавлення
волi за особливо небезпечний злочин проти держави
(статтi 56-60, 62, 63, 63; бандитизм (стаття 69); виго-
товлення або збут пiдроблених грошей або цiнних
паперiв при обтяжуючих обставинах (стаття 79 частина
2); порушення правил про валютнi операцiє при обтяжу-
ючих обставинах (стаття 80 частина 2); розкрадання
державного або колективного майна в особливо
великих розмiрах (стаття 86); розбiй з метою заво-
лодiння державним, колективним майном або
Iндивiдуальним майном громадян при обтяжуючих
обставинах (статтi 86 частина 2 i 142 частини 2 1 3);
умисне вбивство (статтi 93, 94 i 234 пункт "в"); згвалту-
вання, вчинене групою осiб, або згвалтування непов-
нолiтньоТ, або згвалтування, що спричинило особливо
тяжкi наслiдки, а так само згвалтування малолiтньоє
(стаття 117 частини 3 1 4); захоплення заложникiв (стат-
тя 123); створення не передбачених законодавством
вiйськових або iнших збройних формувань чи груп
(стаття 187); посягання на життя працiвника мiлiцiє або
народногО дружинника у звязку з єх службовою або гро-
мадською дiяльнiстю по охоронi громадськОГО порядку
(стаття 190); угон або захоплення залiзничнОГО рухомо-
ГО складу, повiтряногО, морського або рiчкового судна
(стаття 217); блокування транспортних комунiкацiй
(стаття 217 частина 3); розкрадання радiоактивних ма-
терiалiв (стаття 228) i знову вчинила будь-який з
перелiчених злочинiв, за який вона засуджууться до
позбавлення волi на строк не нижче пяти рокiв;
2) особа, яка ранiше двiчi в будь-якiй послiдовностi
була засуджена до позбавлення волi за особливо не-
безпечний злочин проти держави (статтi 56-60) 62, 63);
бандитизм (стаття 69); масовi безпорядки (стаття 71);
виготовлення або збут пiдроблених грошей або цiнних
паперiв (стаття 79); порушення правил про валютнi опе-
рацiє (стаття 80); розкрадання державного або ко-
лективного майна при обтяжуючих обставинах (статтi 81
частини 2,314,82 частини 2,314, 83 частини 2 1 3, 84
частини 2 та 3 1 86); розбiй з метою заволодiння де-
ржавним, колективним майном або Iндивiдуальним
майном громадян (статтi 86 1 142); умисне вбивство
(статтi 93, 94 1234 пункт "в"); умисне тяжке тiлесне уш-
кодження (статтi 101, 189 частина 2); згвалтування
(стаття 117); захоплення заложникiв (стаття 123);
крадiжку, грабiж або шахрайство, вчиненi при обтяжу-
ючих обставинах (статтi 140 частини 2 1 3, 141 частини 2
та 3 1 143 частина 2); спекуляцiю при обтяжуючих
обставинах (стаття 154 частини 213); одержання хабара
(стаття 168); створення не передбачених законодавст-
вом вiйськових або Iнших збройних формувань чи груп
(стаття 187); посягання на життя працiвника мiлiцiє або
народного дружинника у звязку з ?х службовою або гро-
мадською дiяльнiсти) по охоронi громадського порядку
(стаття 190); особливо злiсне хулiганство (стаття 206
частина 3); угон або захоплення залiзничного рухомого
складу, повiтряного, морського чи рiчкового судна
(стаття 217); блокування транспортних комунiкацiй
(стаття 217 частина 3); розкрадання вогнестрiльноє
зброє, бойових припасiв або вибухових речовин при
обтяжуючих обставинах (стаття 223 частина 2); розкра-
дання радiоактивних матерiалiв (стаття 228); розкра-
дання, виготовлення, придбання, зберiгання, перевоз-
ка або пересилка наркотичних засобiв з метою збуту,
збут таких засобiв (статтi 229 1229), а так само розкра-
дання єх при обтяжуючих обставинах (стаття 229
частини2 1 3) I знову вчинила будь-який з перелiчених
злочинiв, за який вона засуджууться до позбавлення
волi на строк бiльше трьох рокiв;
3) особа, яка ранiше три рази або бiльше в будь-якiй
послiдовностi була засуджена до позбавлення волi за
злiсне хулiганство (стаття 206 частина 2) або за
злочини, перелiченi в пунктi 2 частини 1 цiує статтi, I
знову вчинила злiсне хулiганство або будь-який з
злочинiв, перелiчених у пунктi 2 частини 1 цiує статтi,
за який вона засуджууться до позбавлення волi;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики