науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

єє зовнiшнього вигляду, знання
про єє вiк, медичнi показники тощо.
9. Субуктом злочину може бути особа протилежноє з потерпiлим
статi, як чоловiчоє, так i жiночоє, яка досягла шiстнадцятирiчного вiку.
10. Якщо безпосередньо перед статевим актом з особою, яка не
досягла статевоє зрiлостi, були вчиненi розпутнi дiє, вони охоплю-
ються ст. 120. Якщо ж вони були зробленi з певною перервою у часi,
потрiбна квалiфiкацiя за сукупнiстю ст. 120 i ст.121.
Стаття 121. Розбещення неповнолiтнiх
Вчинення розпутних дiй щодо особи, яка не досягла
шiстнадцятирiчного вiку, -
карауться позбавленням волi на строк до двох рокiв.
(/з змiнами, внесеними Законом вiд 6 березня 1992 р. //
Вiдомостi ВерховноєРади Украєни. -1992. -№23. -Ст.337).
I. Реяд-я дЯ мають сексуальний характер. Вони мокуть
вабутя iпiвду фiзичних дiй (оголення статевих органiв ванно-
го чи потерпiлоє особи, мацання iх, вчвнення в iфнсутностi
вевошдЬкього сткiевого акту прнродвкм чи неарвродшш
способом тощо) або iнтемктуаяиюiо розбещення
(оповiданих цинiчних сексуальних випадкiв та анекдотiв, де-
монструмкня порнографiчних зобрахень, магнiтофонних
записiв такого ж змiсту тощо).
2. Розоутаi дiє можуть бути вчиненi особою чоловiчоє статi щодо
особи хiао-иi статi i навпаки, а такох помiх особами однiує статi,
але в усiх вкладках потерпiла особа не досягау
iвiстнадщЕОфiчного вiку. П згода на вчинення розпутних дiй на
кришналвао-аравову оцiвку дiй винного не впливау.
3. Злочха мохауться закiнченим з моменту початку дiй, якi
виносвпсвдорозпутшп.
4. Субманмш еиюрона злочину характеризууться дрямим
умислом. Рипутш дiє мохуть бути спрямованi на задовояевня
тим сiяжмi присiрастi iбо на збудхеная у вйкяншiiтньоi
к>бя (япеюго iвствакту. Таке збудхевня мхжемати на мегi
<пиалыж жагаекня неповаояiтньоi особи в статевi апя,
ярвстяiусiю, аереслiдувати мету помсти 3 батькам тодцо.
5. Хармжрвсхика шлерпiлоi особи (штедну статеве хгптя,
екоуннх жчжнiв тощо) на квалiфiкацiю за схЛ не шпвме.
Ври цмму [вш(й знау або допускау, шо вчхвюе розпуiвi ди з
особовд, якi ае досасiа шiстнадцятирiфого вiху, або х вiв мiг i
номавi (И> кв пфеябвчнти.
6- СуУiнаясм заочхну мохе бути особа як чмавПим, так i
хiвочоi сапi, яка дасяма шiствiщцятиiгаого вису.
7. Вмцц-линня у ходi вчвнення розпугаихдай ооiяографiФаих
iфедмеiЬ сягау квадфкаоцо за сукупнiспо сi.iIIєст.ЄII.
К. Розпутвi дiє фiзачвого характеру з особапйк якi доспив
шiстнадпятiрiчного вiку, мохуть бути квалiфiкованi як
кулiганспо за умова наявностi всiх ознак цього злочиву.
9. Якщо розпутнi дiє безпосередньо передували акту згаалту-
вання, задаволеяня статевоє пристрастi неприродним способом
або муховозтву, квалiфiкацiя здiйснюуться тiльки вiдповiдво за.
огаттями 117, 118, 122. Розрив у часi розпутних дiй i вказаних
злочинiв тягне квалiфiкацiю за сукупнiстю.
10. Дiє, якi мохуть бути вiднесенi до розпутних, якщо вона по
сутi були готуванням чи замахом на згвалтування, задоволення
статевоє пристрастi неприродним способом або мухолозтво,
каалiфiкувпгься заст. 17 i вiдповiдно статтями 117, 118, 122 I
допатком? кхалiфiкацiє за ст. 121 не потребують.
II. Якщо розпутним дiям передували або вони супроводху-
ваяись нанесенням побоєв чи мордуванням, тiлесними уткодхен-
нвий або погрозами вбивством, заподiяне квалiфiкууться м
куаДстю ст.121 i статей 107, 106, 101, 102 чи ст.IОО.
Стаття 122. Мужолозтво
Мужоло-iво, тобто статевi зносини чоловiка з чо-
ловiком, вчи-вив з застосування- фiзичного
насильства, погрози або використанням безпорадного
стану потерпiлого, -
карауться позбавленням волi на строк вiд двох до
пяти рокiв.
Те саме д)ятм, вчинене групою осiб, бо щодо непов-
нолiтнього, або особою, яка ранiше вчинила такий злочин, -
карауться позбавленням волi на строк до восьми рокiв.
(В рвдякцП Закону вiд 12 грудня 1991 р. // Вiдомостi Вер-
ховноє Радiй Украєни. - 1392. -№11.-Ст. 154).
1. Мужолозтвом у неприроднi статевi зносини чоловiка з
чоловiком у формi аногенiтального контакту (педерастiя). Вони
набувають характеру злочину, коли вчиняються з застосуванням
фiзичного насильства, погрози або використанням безпорадного
стану потерпiлого. Добровiльнi статевi зносини чоловiка з чо-
ловiком не визнаються злочинними.
Орогенiтальнi контакти чоловiка з чомвiком за наявностi
вказаних факторiв мохуть квалiфiкуватися як хулiганство за
умови наявностi всiх ознак цього злочину або як злочин проти
особи за статтями 106, 107, 102, 101 чи ст.IОО.
Аногенiтальнi контакти з неповнолiтнiм, який не досяг
шiстнадцятирiчного вiку, при його згодi на них, квалiфiкуються
як розбещення неповнолiтнiх (ст. 121).
Потерпiлим може бути тiльки особа чоловiчоє статi, яка поза
своую волею виконуу роль пасивного педераста.
2. Про поняття фiзичного насильства див. п.3 коментаря до ст. 117.
Вбивство потерпiлого або заподiяння йому умисного тяхкого
тiлесного ушкодження при мужолозтвi повиннаквалiфiкуватясь
за сукупнiстю ст. 122 та вiдповiдних статей про злочини проти
особи (а6з.2 п.24 постанови Пленуму Верховного Суду Украєни
вiд 27 березня 1992 р. №4).
3. Про поняття погрози див. п.4 коментаря до ст.117. -
4. Про поняття використання безпорадного стану
потерпiлого див. пп.5 i 6 коментаря до ст. 117.
5. Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
умислом: особа усвiдомлюу, що вчиняу акт педерастiє з потер-
пiлим з застосуванням фiзичного насильства, погрози або з
використанням безпорадного стану потерпiлого, i бахау цього.
Мотивами злочину можуть бути задоволення статевоє пристрастi
неприродним способом, бажання скомпрометувати потерпiлого,
помститись тощо.
6. Субуктам злочину, безпосереднiм виконавцем мужолозт-
ва, мохе бути особа чоловiчоє статi, яка досягла
шiстнадцятирiчного вiку.
7. Мухолозтво вважауться закiнченим з моменту початку акту
педерастiє.
12 Бкмi. закеиодистга. Спецвипуск.
8. Про поняття злочину, вчиненого групою осiб, див. п. 11
коментаря до ст. 117-
9. Про поняття злочину, вчиненого щодо неповматпияiОєо,
див. пп.15 i 16 коментаря до ст. 117. Воно охоплюу всi випадки
розглядуваного злочину, вчиненi щодо потерпiлого, якиб ие
досяг вiсiмнадцятирiчного вiку.
10. Про поняття злочину, вчиненого особою, яка ранат
вчиним тякий злочин, див. п.9 коментаря до ст.117.
Стаття 123. Незаконне поабавявння волi
Нвико-ие позбавлення волi -
ирмтмя виправними роботами на строк до двох рокiв.
Те саме дiяння, вчинене способом, небезпечним дяя
життя або здоров я потерпiлого, або таке, що супровод-
жувалося заподiянням йому фiзичних страждань, -
карауться позбавленням волi на строк до трьох рокiв.
(Iз змiнами, янвсвними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. //
Вiдомостi ВерховноєРяди УРСР. -1983. -№4. -Ст. 50).
I. Безпосереднiм обуктом незаконного позбавлення волi
у суспiльнi вiдносини, що забезпечують охоронюване держа-
вою право вибору людиною за єє власним розсудом мiсця
перебування.
2. Вiдповiдальнiсть заст. 123 настау у випадку, якщо особа,
яку позбавлено водi, досягла чотиiтадцятирiчного вiку.
3. Незаконне позбавлення вояi мау мiсце незалежно вiд здат-
ностi особи усвiдомлювати цей факт (наприклад, сплячий,
хворий, у непритомному станi тощо).
4. Незаконне позбавлення волi з обуктивноє сторони
полягау в рiзноманiтних прийомах i способах, що застосо-
вуються з метою перешкодити особi в здiйсненнi за своєм
розсудом права вибору мiсця перебування. Злочфн може
бути вчинений ак шляхом активноє дiє, так i шляхом
бездiяльностi. Так, коли потерпiлий знаходиться у
примiщеннi, закритому за його згодою, незаконне позбав-
лення волi може виразитися у вiдмовi вчинити дiє по його
звiльненню.
Незаконне позбавлення волi може виражатися в затриманнi
потерпiлого в тому мiсцi, в якому вiн не бажау перебувати, або в
помiщеннi його в таке мiсце, звiдки вихiд для нього не у вiльним.
5. Мiсцем позбавлення волi може бути визнане як
примiщення (квартира, погрiб, сарай тощо), так i мiсцевiсть
(наприклад, острiв). Позбавлення волi, яке пiдпадау пiд ознака
ст. 123, може бути <чинене i в мiсцях позбавлення волi, якими у
виправно-трудовi установи.
6. Незаконне позбавлення волi може здiйснюватися шляхом
фiзичного або психiчного насильства, обману або iншим не-
насильницьким шляхом. Вчиненим ненасильницьким шляхом
слiд вважати незагойне позбавлення волi у таких, наприклад,
випадках, коли особу заперто у примiщеннi без застосуваннi
фiзичного або психiчного насильства, коди у неє вiдiбрано засоби
пересування (костилi, iнвалiдну коляску, човен тощо) або
обуктивно створено iншi умови для утримання особи в певному
мiсцi всупереч єє водi (вiдiбрання мотузки або драбини, по якi
потерпiлий мiг спуститися або пiднятися куди-небудь).
7. Нанесення ударiв, побоєв або вчинення iнших
насильницьких дiй, що завдалн фiзичного болю, заподiяння
тiлесних ушкоджень, погроза вбивством, допущенi при вчиненнi
дiй, спрямованих на позбавлення волi, квалiфiкуються за су-
купнiстю злочинiв.
8. Тривамсть незаконного позбавлення волi на квалiфiкацiю
вчиненого не впливау, але вряховууться бри iндивiдуалiзацiє
вiдповiдальностi i покарання. Незаконне позбавлення волi на-
лежить до числа так званих триваючих злочинiв. Дiє осiб, якi
приудналися до злочинноє дiяльностi пiсля юридичного
закiнчення злочину, але до фактичного звiльнення потерпiлого,
за певних обставин можуть визнаватися виконанням злочину.
9. За ст. 123 карауться лише незаконне нозбаяминя волi.
Тому вiдповiдальнiсть виключауться, якщо особа позбавлена волi
внаслiдок акту необхiдноє оборони або крайньоє необхiдностi або
в результатi реалiзацiє громадянами права на затримання
злочинця (ч.5 ст. 15). Згода потерпiлого на позбавлення волi
також виключау кримiнальну вiдповiдальнiсть.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики