науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Це, насамперед, особи,
гкi знаходяться в трудових вiдносинах з вiдповiдними
пiдприумствамв, до фушщii яких входять безпосередну обслуго-
вування покупцiв чи проведення з ними розрахункiв (продавцi,
касври, офiцiанти, фасувальники товарiв, кiоскери та iн.).
17. Субуктами злочину можуть бути й iншi особи, якi
реалiзують товари в пiдприумствах торгiвлi чи громадського
харчування (п.8 згаданоє постанови) Зокрема, безпосередну
обслуговування покупцiв мохе здiйснюватись i особами, в
функцiє яких не входить здiйснення таких дiй (вантахники,
прибиральницi, мiгiптита посуду та iн.), але вони єх здiйснюють
за дорученням чн на прохання службовоє особи вiдповiдного
пiдприумства або навiть за власною iнiцiативою. Iнколи покупцiв
обслуговують особи, якi взагалi не перебувають в трудових
правовiдносинах з пiдприумством торгiвлi чи iромадського ха-
рчування: родичi i знайомi працiвникiв пiдприумства. Якщо такi
особи на прохання чи навiть за власною iнiцiативою здiйснюють
безпосередну обслуговування покупцiв i допускають єх обман,
вони повиннi визнаватись субуктом злочину обман покупцiв.
Наприклад, якщо при продаху фруктiв чи овочiв з лотка на
вулицi вiдлучауться продавець i просить свого знайомого чи
родича, який знаходиться поряд i допомагау обслуговувати
покупцiв, в його вiдсутнiсть обслуговувати покупцiв, або якщо
навiть така особа при вiдсутностi продавця за власною
iнiцiативою обслуговуу покупцiв i допускау при цьому єх обман,
вона повинна притягуватись до вiдповiдальностi за ст. 155.
18. Субуктом обману покупцiв можуть бути i службовi особи
пiдприумств торгiвлi чн громадського харчування, якщо вони:
1) безпосередньо здiйснюють обслуговування покупцiв; 2) дають
пiдлеглим розпорядження (накази), виконання яких обуктивно
утворюу ооман покупцiв за умови, що пiдлеглi, виконуючи такi
вказiвки, не знають, що ними вчиняуться обман покупцiв. Служ-
бова особа у цьому разi у посереднiм виконавцем обману
покупцiв, тому що нею використовуються невиннi дiє пiдлеглих
для вчинення обману покупцiв. Частiш за все в такус, випадках
здiйснюуться обман покупцiв шляхом перевищене встанов-
лених роздрiбних цiн. Якщо пiдлеглi усвiдомлюють, що ними
здiйснюуться обман покупцiв при виконаннi розпорядження
службовоє особи, вони повиннi притягуватись до вiдповiдальностi
як виконавцi цього злочину, а службовi особи, якi дали незаконне
розпорядження, - як спiвучасники (пiдмовники чи органiзатори)
обману покупцiв. Якщо ж службова особа не тiльки вiддау
незаконне розпорядження про обман покупцiв, але й вчиняу дiє,
якi утворюють обуктивну сторону цього злочину (наприклад,
виписуу цiнники на товари), вона виступау вже як спiввикона-
вець обману покупцiв.
Використовуючи пiдлеглих для обману покупцiв, службова
особа тим самим зловхввау своєм службовим станом, тому, якщо
єє дiями буде заподiяна iстотна шкода охоронюваним законом
iнтересам, необхiдна додаткова квалiфiкацiя таких дiй за ст. 165.
19. Обман покупцiв за попереднiм зговором групою осiб
передбачау наявнiсть попереднього порозумiння двох чи бiльше
осiб про спiльне вчинення обману покупцiв. При цьому не
обовязково, щоб всi цi особи безпосередньо вчинювали обман
покупцiв. У разi вчинення обману покупцiв органiзованою гру-
пою з розподiлом ролей (наприклад, одна особа недовкладау
продукти при єх фасуваннi або фальсифiкуу страви шляхом
замiни в них бiльш дорогих компонентiв дешевшими, а iншi
особи безпосередньо продають такi продукти i страви), то дiє всiх
членiв такоє групи повиннi квалiфiкуватись за ч.2 ст. 155 без
посилання на ст. 19. У всiх iнших випадках дiє спiвучасникiв
мають квалiфiкуватись з посиланням на ст. 19.
20. Для визнання розмiру обману покупцiв великим слiд
враховувати матерiальну шкоду, заподiяну всiм покупцям, а не
кожному з них окремо, оскiльки в законi говориться про обман
покупцiв у великих розмiрах, а не про обман, яким заподiяна
велика шкода покупцям. Вчиненим у великих розмiрах повинен
визнаватись обман покупцiв на суму, яка перевищуу мiнiмальний
розмiр заробiтноє плати.
21. Для квалiфiкацiє дiй за ч.2 ст.155 за ознакою вчинення
обману покупцiв особою, яка ранiше була судима за обман
покупцiв чи за обман замовникiв, необхiдно, щоб судимiсть за
ранiше вчинений нею злочин не була погашена чи знята у
встановленому законом порядку.
Стаття 155. Обман замовникiв
Перевищення встановлених цiн 1 тарифiв на побутовi i ко-
мунальнi послуги, що надаються населенню, обрахування
або iнший обман замовникiв у пiдприумствах побутового
обслуговування населення 1 комунального господарства -
караються виправними роботами на строк до двох
рокiв, або позбавленням права займати певнi посади в
пiдприумствах побутового обслуговування населення I
комунального господарства на строк до трьох рокiв, або
штрафом у розмiрi до чотирьохсот карбованцiв.
ТI самi дiяння, вчиненi за попереднiм зговором гру-
пою осiб, або у великих розмiрах, або особою, яка
ранiше була засуджена за такий же злочин чи злочин,
передбачений статтею 155 цього Кодексу, -
караються позбавленням волi на строк до шести рокiв
з конфiскацiую майна 1 з позбавленням права займати
певнi посади в пiдприумствах побутового обслугову-
вання населення i комунального господарства на строк
до пяти рокiв.
(Ст. 155 Кодекс доповнено Указом вiд 3 липня 1973 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. -1973. -№29. -Ст. 249).
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. -1983. -№4. -Ст. 50).
1. Як i при обманi покупцiв (ст.155) предметом розглядува-
ного злочину, залежно вiд способу вчинення обману замовникiв,
можуть бути грошовi кошти, а також рiзнi вироби, що виготов-
ляються чи ремонтуються за замовленнями громадян.
2. Мiсцем вчинення обману замовникiв у пiдприумства побу-
тового оослуговування населення i пiдприумства комунального
господарства незалежно вiд форми власностi на них (держаiнi,
споживчоє кооперацiє, колективнi, приватнi, заснованi на
змiтанiй формi власностi). До вказаних пiдприумств вiдносяться
будинки побуту, рiзнi пiдприумства, якi здiйснюють ремонт
належних громадянам речей за єх замовленнями (майстернi по
ремонту побутовоє технiки, взуття, одягу, годинникiв,
радiотелевiзiйноє апаратури тощо), в тому числi i тi, що викону-
ють гарантiйний ремонт, а також iнтттi пiдприумства, якi надають
певнi послуги, виконують певну роботу чи iншi замовлення
громадян (перукарнi, хiмчистки, лазнi, ательу iндивiдуального
пошиття одягу, взуття, виробiв iз шкiри, пiдприумства по ремонту
i будiвництву житла, пiдприумства, що надають громадянам
аудиторськi, юридичнi, сервiснi, транспортнi та iншi послуги).
3. Способи ооману замовникiв вказанi в диспозицiє ч.I ст.155
шляхом перерахування двох найбiльш поширених з них
(перевищення встановлених цiн i тарифiв, оорахування) i
вживанням як узагальнюючого всi iншi способи обману родового
поняття "iнший обман".
4. Перевищення вствновпениж цм i тарифiв на побутовi i
комунальнi послуги, що надаються населенню, - це отримання з
замовникiв бiлил високоє оплати вартостi послуг, нiж передбачено
прейскурантами на вiдповiднi послуги. При цьому способi обману
винний введiть замовника в оману щодо фактичноє вартостi робiт i
послуг за замовленням. Цей спосiб ооману замовникiв набув
поширення останнiм часом, що зумовлено постiйним зростанням
цiн i тарифi> на комунальнi та побутом послуги.
5. Муакуммня - один з найпоашренiпшх способiв обману за-
мовникiв. Вт виражаутiся в тому, що з замотнвка за наданi послуга
вимагаутьсясума,якапереяпи[ууфаiпiгчну вартiсть наданiхпосяуг,
або ж в тому, що нри промданнi розрахункiв з замовником варткль
наданоє послуп визначауться провально, але здача або взагалi л
вiддауться, або ж вiддауться не в повному розмiрi.
6. Пiд "iншим обманом" замовникiв слiд розумiти будь-якi дiє
винного, направленi иа отриманiя вiд громадян сум, що
перевищують вартiсть виконаноє за єх замовленням роботи чи
наданих послуг: штучне завищення складностi вiконуваних робiт
чи послуг, що надаються, завищення норм витрат сировини i
матерiалiв, оформлення замовлення як термiнового, а не звичаЛно-
го, фальсифiкацiя замоклених виробiв, замiна окремих деталей i
вузлiв в пооутовiй, радiотелевiзiйнiй та iнтлiй технiцi при єє ремонтi,
стягнення з замовникiв плати за робота (послуги), якi не викову- ,
вались, стягнення плати за ремонт виробiв пiд час гараигiйних
строкiв на них, тобтокмиповиненбув здiйснюватись єх гарантiйниi
ремонт безоплатно та iн. Зокрема, в перiод дiє гарангiйиого строку
на вироби замовавк вводиться в оману щодо того, що необхзднвв
ремонт не вiдноситься до гараитйного, оскiльки поломка виробу
сталася з вшк зямоиша, тощо.
7. Обман опного i гого ж замомвка може бути вфгаево
одночасно декiлькома способами. Нащяклад, при ремовтi аоб-
товоГ чи радiотелевiзiйноє технiки, на експлуатацiю якоє ще не
црiилися гарантiйнi строки, з замовника стягууться плата за
ремонт, завищууться вартiсть ремонтних робiт та вартiсть
дей i вузлiв, якi необхiдно замiнити, стягууться плата за
еталi i вузли, якi фактично не замiнялись, замiна окремих
.i-адей i вузлiв на такi, що вже тривалий час експлуатувались
Є крiм всього, завищууться загальна вартiсть ремонту. У такому
разi всi способи обману повиннi бути встановленi, а також
означено, яким способом, на яку суму конкретно заподiянi
збитки замовнику, та загальна сума ооману.
8. Обман замовникiв слiд розглядати як матерiальний склад
злочину, тобто закiнченим злочин буде з моменту оплати за-
мовником вартостi наданоє йому послуги чи виконаноє за його
замовленням роботи в сумi, яка перевищуу єх фактичну вартiсть,
тобто з моменту заподiяння реальноє шкоди матерiальним iнте-
ресам замовникiв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики