науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

2 п.4
згаданоє постанови).
6. Пожежа як ознака квалiфiкованого складу цього злочину
(ч.2 ст.2201 - це неконтрольоване горiння за межами
спецiального вогнища з будь-якими наслiдками, за винятком
тяжких, зокрема людських жертв (ч.З ст.2201. Порушення, якi
мали наслiдком горiння без будь-яких суспiльно небезпечних
наслiдкiв (такi випадки в технiчно-нормативнiй лiтературi
називаються займаннями), повиннi бути квалiфiкованi за ч. I
ст. 220 (за наявностi передбачених в нiй умов).
7. Про поняття "людськiжертви" див. п.5 коментаря до ст.218.
8. Поняття "iншi тяжкi наслiдки" розкрито в п.б коментаря
до ст.218.
9. Заподiяння матерiальноє шкоди, тiлесних ушкоджень або
смертi самому порушнику правил не утворюу складу злочину,
передбаченого ст.2201
10. Причинний звязок мiж порушенням правил пожежноє без-
пеки та його наслiдками (або реальною можливiстю єх настання -
станом пожежноє небезпеки) у обовязковою ознакою цього злочину.
При єє встановленнi треба мати на увазi, що одна i та ж шкода
iнодi може бути наслiдком дiянь декiлькох осiб, кожна з котрих,
незалежно одна вiд одноє, порушуу певнi правила безпеки сто-
совно одного обукта. При цьому допущенi порушення можуть
бути вiддаленi одне вiд одного в часi. Але оскiльки пожежа чи
iнша шкода перебувау в причинному звязку з кожним iз вка-
заних дiянь, то кожна особа повинна вiдповiдати за ст-220.
11. Злочин, передбачений ч. I ст.220\ може вчинюватись як з
необережностi, так i умисно (абз.2 п.5 згаданоє постанови).
На практицi це означау наявнiсть непрямого умислу або
необережностi. У першому випадку винна особа передбачау
створення стану пожежноє небезпеки та свiдомо допускау настан-
ня цього наслiдку. У другому випадку особа, порушуючи правила
пожежноє безпеки, передбачау можливiсть створення пожежноє
небезпеки, але легковажно розраховуу на Гi вiдвернення чи не
передбачау такого наслiдку своєх дiй, хоч повинна була i могла
його передбачити. Мотиви порушення правил для квалiфiкацiє
значення не мають.
12. Вина щодо наслiдкiв дiяння у виглядi пожежi (ч.2) чи
людських жертв або iнших тяжких наслiдкiв (ч. 3) може бути
лише необережною.
Особа, яка порушуу правила пожежноє безпеки, передбачау
можливость пожежi, людських жертв або iнших тяжких наслiдкiв,
але легковажно розраховуу на єх вiдвернення або не передбачау
цих наслiдкiв, хоч повинна була i могла єх передбачити.
IЗ. Субуктом злочину у особа, яка досягла 16 рокiв. Це може
бути як службова особа, так i громадянин, що порушив установ-
ленi правила пожежноє безпеки (п.7 "а" згаданоє постанови). Пiд
службовими розумiються особи, на яких по службi покладена
вiдповiдальнiсть за стан пожежноє безпеки на пiдприумствi чи в
установi. Громадяни - це рядовi робiтники, а також стороннi для
пiдприумства чи установи особи, якi порушили загальновiдомi
правила пожежноє безпеки.
Якщо ж особа порушила правила, з якими не була обiзнана,
але наслiдки своєх дiй вона повинна була i могла передбачити,
може йтися про застосування ст.90.
14. Злочин, що розглядауться, слiд також вiдрiзiпiйi вiд халат-
ностi (ст. 167), порушення безпеки гiрничих робiт (ст. 218), пору-
шення правил при проведеннi будiвельних робiт (ст. 219) та
порушення правил безпеки на вибуховонебезпечних
пiдприумствах або у вибуховонебезпечних цехах (ст. 220).
Дiє службовоє особи повиннi квалiфiкуватись за ст.220 у випад-
ках, коли службовi обовязки, якi не були виконанi чи виконанi
неналежним чином, повязанi з додержанням правiю пожежноє
безпеки, а iстотна шкода вiд цього являу собою пожежу або iншi
наслiдки, передбаченi ст.220 В iнших випадках недбалого або
несумлiнного ставлення службовоє особи до виконання своєх
обовязкiв може йтися про склад злочину, передбачений ст. 167.
Порушення правил пожежноє безпеки при проведеннi гiрничих
робiт охоплюуться СТ.218, оскiльки зазначенi правила входять до
складу нормативних актiв, що передбачають безпеку в шахтах
та копальнях (див. Правила безопасности в УГОЛЬНЫХ и сланце-
вих шахтах. - М., 1976. - С.115-123.).
розмежування злочинiв, передбачених статтями 219 та 220слiд
проводити не за мiсцем вчинення дiяння (на будiвництвi чи нi), а
за змiстом порушених правил. Недодержання при проведеннi
будiвельних рооiт будiвельних i санiтарних правил, а також правил
експлуатацiє будiвельних механiзмiв, якщо воно заподiяло шкоду
здоровю людей або завiдомо могло спричинити людськi жертви чи
iншi тяжкi наслiдки, утворюу склад злочину, передбаченого ст.2i9.
Порушення ж правил пожежноє безпеки, хоча й при виконаннi
будiвельних робiт, повнiстю охоплюуться ст,220.
Бiльшiсть вибуховонебезпечних пiдприумств одночасно у i поже-
женебезпечними. Порушення правил на таких пiдприумствах, що
створило небезпеку вибуху та пожежi або спричинило вибух,
повинно бути квалiфiковано за ст.220 (ч. I чи ч.? залежно вiд
наслiдкiв вибуху). В тих випадках, коли порушення призвело не
тiльки до вибуху (або замiсть вибуху), а й до пожежi, потрiбна
квалiфiкацiя за сукупнiстю злочинiв за ч.I ст.220 i ч.2 ст.220.
Порушення на вибухонебезпечному пiдприумствi (у цеху) правил
пожежноє безпеки, що викликало вибух, який призвiв до людських
жертв або до iнших тяжких наслiдкiв, пiдлягау квалiфiкацiє за ч.2
ст.220. Те саме дiяння, яке викликало вибух i пожежу, що
спричинили людськi жертви або iншi тяжкi наслiдки
квалiфiкуються за сукупнiстю злочинiв за ч.2 ст.220 i ч.З ст.220
(п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду Украєни вiд 10 жовтня
1982 р. №6 "Про практику застосування судами Украєнськоє РСР
законодавства у справах, повязаних з порушенням правил охорони
працi"//Рад. право. - 1987. - №1 - Сi-.81).
Стаття 221. Порушення правил зберiгання,
використання, облiку та пере-
возки вибухових речовин
Порушення правил зберiгання, використання) облiку
або перевозки вибухових речовин, а також незаконна
пересилка цих речовин поштою або багажем -
караються позбавленням волi на строк до одного року
або виправними роботами на строк до двох рокiв.
Тi самi дiяння, якщо вони спричинили людськi жертви
або iншi тяжкi наслiдки; -
караються позбавленням волi на строк вiд трьох до
дванадцяти рокiв,
(iз змiнами, внесеними Указами вiд 12 сiчня 1983 р. 14 квiтня
19 8 8 р. та Законом вiд 26 сiчня 1993 р. //Вiдомостi Верховна
Ради УРСР. - 1983. - №4. - Ст. 50; 1988. -№17. -Ст. 427;
Вiдомостi Верховна Ради Украєни. -1993. -№12. -Ст.97).
1. В КК встановлена вiдповiдальнiсть за незаконнi дiє щодо
деяких предметiв, речовин i матерiалiв, якi iменуються джере-
лами пiдвищеноє небезпеки або джерелами загальноє небез-
пеки. Рисою, що обуднуу зазначенi предмети, речовини, ма-
терiали, у єх здатнiсть (при порушеннi спецiальних правил
поводження) створювати небезпеку заподiяння шкоди
iндивiдуально не визначеному холу осiб, а тахох майновик,
ехономiчним, ехологiчним та iншим цiнностям. До них
вiдносяться вибуховi речовини, вогнепальна зброя, бойовi
припаси, радiоактивнi матерiали тощо.
2. Вибуховi речовини - це твердi, рiдкi або у виглядi газу
речовини, призначенi до проведення вибухiв i здатнi до хiмiчноє
реакцiє без доступу кисню з видiленням газiв з такою
iнтенсивнiстю, температурою та тиском, що це спричиняу пош-
кодження оточуючих предметiв (див. державний стандарт 19433-81 ).
До вибухових речовин належать, зокрема, тротил, гексоген,
порох, динамiт, пропан-киснева сумiш тощо.
3. До вибухових речовин у розумiннi ст. 221 також належать
так званi знаряддя вибуху, що мiстять в собi вибуховi речовини.
Це вогнепровiднi та детонуючi шнури, капсулi, детонатори та iн.
Поряд з цим не можуть розглядатись як вибуховi речовини
знаряддя вибуху, що не мiстять речовин, здатних до самостiйного
вибуху - динамо-машини, елементи живлення тощо.
4. Про порушення правил безпеки при поводженнi з
речовинами, що не призначенi до вибуху, але також здатнi
вибухати, див.коментар до ст.220.
5. Диспозицiя ст.221 у бланкетною, що обумовлюу необхiднiсть
для розкриття змiсту обуктивноє сторони злочину звертатись до
вiдповiдних правил, якi регламентують порядок поводження з
вибуховими речовинами.
6. Зберiгання та облiк вибухових речовин повиннi забезпечити
усунення небезпеки спонтанного вибуху i запобiгти втратi вибу-
хових речовин, особливо - єх розкраданню (див. Iнструкцiю про
порядок зберiгання, використання i облiку вибухових матерiалiв,
затверджену Держгiрничнаглядом та МВС в 1984 р.).
Таким чином, до порушення правил зберiгання та облiку
належать дiє або бездiяльнiсть, що створюють можливiсть втрати
або неконтродьованого вибуху вибухових речовин. Це може оути,
наприклад, залишення вибухових речовин без форонн,
використовування в сховищi вибухових речовин ноблежноє
електричноє арматури, незабезпечення необхiдного захисту вiд
блискавок, не виконання вимог по обовязкових вiдмiтках в
книгах облiку залишкiв вибухових речовин, що здаються
пiдривниками щодобово на склад.
7. Не становлять складу цього злочину дiє (бездiяльнiсть), що
призвели до псування вибухових речовин без єх вибуху.
Наприклад, розчинення вибухових речовин у водi, єх розсипання
тощо не створюють небезпеки для людей i матерiальних обуктiв.
Вiдповiднi дiє (бездiяльнiсть) можуть утворювати склад необе-
режного знищення або пошкодження державного чи колективно-
го майна (ст.90).
8. Використання вибухових речовин полягау в єх застосуваннi
за прямим призначенням, тобто .для проведення вибухiв. До
найбiльш важливих нормативних актiв, що регулюють порядок
використання вибухових речовин, вiдносяться тдинi правила
безпеки при вибухових роботах, затвердженi Держтехнаглядом
СРСР 28 березня 1967 р.
Таким чином, порушення правил використання полягау в
дiях (бездiяльностц винноє особи, якi ведуть до загрози
спричинення шкоди життю та здоровю людей, а також загрози
заподiяння iншоє шкоди в процесi проведення вибухових робiт.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики