науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


4. Розкрадання радiоактивних матерiалiв вважауться
закiнченим у момент заволодiння ними, а коли розкрадання
вчинено шляхом розбiйного нападу - у момент нападу.
5. Зберiгання, використання, передача або руйнування викра-
дених радiоактивних матерiалiв тягне вiдповiдальнiсть за су-
купнiстю злочинiв - за ст.228 та ст.228.
6. Субуктивна сторона злочину характеризууться умисною
виною. Умислом особи охоплюються перш за все ознаки предмета
цього злочину. Тому, коли винна особа, намагаючись викрасти
державне, колективне або iндивiдуальне майно, не знала, що вона
фактично викрадау радiоактивнi матерiали, скоуне розглядауться
як злочин проти власностi. Якщо особа, переконавшись в тому,
що вона викрала саме радiоактивнi матерiали, не здау єх
вiдповiдним органам i зберегау єх, використовуу, передау iншiй
особi або руйнуу, такi дiє слiд додатково квалiфiкувати за ст. 228
I навпаки, якщо, бажаючи викрасти радiоактивнi матерiали,
субукт викрадау звичайне майно, вчинене повинно розглядатись
як замах на розкрадання радiоактивних матерiалiв i
квалiфiкуватись за ч.2 ст. 17 та ст.228.
7. На вiдмiну вiд злочинiв проти державноє та колективноє
власностi цей злочин може бути скоуним не тiльки з корисливих
мотивiв. Мотив i мета можуть бути будь-якими. Разом з тим, коли
винна особа викрадау радiоактивнi матерiали з метою єх
використання для вчинення iнших злочинiв, єє дiє слiд додатково
квалiфiкувати як готування до вiдповiдного злочину.
8. Викрадення радiоактивних матерiалiв з тим, щоб висловлю-
вати погрози використати єх з метою спричинити загибель людей
або iншi тяжкi наслiдки, квалiфiкууться, якщо були пiдстави
побоюватися здiйснення цiує погрози, за ст.228 та як готування
до злочину, передбаченого ч.2 0228.
9. Субуктом злочину у особа з 16 рокiв.
Стаття 228
Погроза вчинення розкрадання
радiоактивних матерiалiв або єх
використання
Погроза вчинити розкрадання радiоактивних ма-
терiалiв з метою спонукання держави, мiжнародноє
органiзацiє, фiзичноє або юридичноє особи вчинити
будь-яку дiю або утриматися вiд неє, якщо були
пiдстави побоюватися здiйснення цiує погрози, -
карауться позбавленням волi на строк до трьох рокiв.
Погроза використати радiоактивнi матерiали з етою
спричинити загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, якщо
були пiдстави побоюватися здiйснення цiує погрози, -
карауться позбавленням волi на строк до п яти рокiв.
(Ст. 22 Кодекс доповнено Указом вiд 14 квiтня 1988 р. //
Вiдомостi Верховна Ради УРСР. - 1988. -№17. -Ст. 427).
1. РшКоактившматершш - див. iш.I-З коментаря до ст.228.
2. Про поняття розкрадання стосовно предметiв, що у джерелом
загальноє небезпеки, див. пп.2 i 3 коментаря до ст.228.
3. Погроза може бути виявлена усно, письмово, а також за
допомогою рiзноманiтних технiчних засобiв (вiдео-, аудiозапис,
телефакс, компютерний звязок тощо).
4. Погроза повинна бути достатньо реальною, тобто треба
встановити наявнiсть пiдстав побоюватись здiйснення погрози.
Таке встановлення у справою факту - у кожному окремому
випадку тi чи iншi обставини можуть тлумачитися як доказ
наявностi вiдповiдних пiдстав. Зокрема, до вказаних обставин
належать причетнiсть субукта до ядерних дослiджень, атомних
електростанцiй тощо, наявнiсть в його розпорядженнi технiчних
засобiв або злочинноє органiзацiє для здiйснення погрози.
5. Погроза адресууться державi (конкретно - вищим органам
влади аоо управлiння), мiжнароднiй органiзацiє (наприклад,
ЮНЕСКО), фiзичнiй особi (громадянину Украєни, iноземному
громадянину або особi без громадянства), юридичнiй осооi
(пiдприумству, установi, що зареустрована як юридична особа в
Украєнi або за кордоном). Таким чином, адресат може зна-
ходитись як на територiє Украєни, так i за єє межами. Але при
цьому субукт погрожуу викрасти радiоактивнi матерiали не
будь-де, а саме на територiє Украєни.
6. До адресата погроза та вимога, що єє супроводжують, можуть
бути доведенi через третiх осiб, через iншi держави або
мiжнароднi органiзацiє, а також за допомогою засобiв масовоє
iнформацiє - газет, телебачення та iн.
7. Погроза вчинити розкрадання радiоактивних матерiалiв
супроводжууться вимогою вчинити будь-яку дiю або утриматись
вiд неє. Ця вимога може торкатись полiтичних (прийняти урядове
рiшення, вiдмовитись вiд висунення кандидатури на виборах
тощо), правових (прийняття бажаного рiшення судом, звiльнення
когось з-пiд варти та iн.), економiчних (дозволити експорт,
видiлити кредит тощо) та особистих питань (прийняти в iнститут,
розiрвати шлюб, дозволити емiгрувати тощо).
8. Злочин вважауться закiнченим в момент висловлювання
погрози, що супроводжууться вiдповiдними вимогами, незалежно
вiд того, були виконанi вимоги шантажиста чи адресат (завдяки,
наприклад, оперативним дiям правоохоронних органiв) навiть не
встиг одержати iнформацiю про погрозу i вимоги.
Якщо ж вимоги сули виконанi i вiд цього настала якась шкода,
то це оцiнюуться судом при винесеннi вироку.
9. Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
умислом та спецiальною метою. Осооа, що погрожуу, усвiдомлюу
суспiльне небезпечний характер своєх дiй i бажау дiяти саме так,
маючи за мету спонукати державу, мiжнародну органiзацiю,
фiзичну або юридичну особу виконати єє вимоги.
10. Субуктом злочину у особа з 16-рiчного вiку.
Стаття 228. Порушення правил зберiгання,
використання, облiку, пере-
возки радiоактивних матерiалiв
Порушення правил зберiгання, використання, облiку,
перевозки радiоактивних матерiалiв та iнших правил
поводження з ними, якщо цi дiє могли спричинити
загибель людей або Iншi тяжкi наслiдки, -
карауться позбавленням волi на строк до трьох рокiв,
або виправними роботами на строк до двох рокiв, або
штрафом у розмiрi до трьохсот карбованцiв.
Тi ж дiє, якщо вони спричинили загибель лмдей або
Iншi тяжкi наслiдки, -
караються позбавленням велi на строк до десяти рокiв.
(Ст. 22вР Кодекс доповнено Указом вiд 14 квiтня 1988 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. -1988. - №17. - Ст. 427).
1. Про поняття радiоактивних матерiалiв як одного з видiв
джерел загальноє небезпеки див. пп.I-З коментаря до ст.228.
возки стосовно предметiв, що у джерелом загальноє небезпеки
див. ПП.6-9 коментаря до ст.221.
З .До iншихправил поводження з радiоактивними матерiалами
належать, зокрема, правила єх знешкодження, правила безпеки
при похованнi радiоактивних вiдходiв тощо.
4. Загибель людей та iншi тяжкi наслiдки - див. пп.15 i 16
коментаря до ст.228.
5. Вказiвка на те, що зазначенi в ст.228 рДмогли спричинити
загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, означау, що в даному
випадку тяжкi наслiдки з тих чи iнших причин не настали, але
звичайно, тобто при вiдсутностi вказаних причин, вони настають.
6. Субуктивна сторона злочину, передбаченого ч.I ст.221, може
характеризуватися умислом або необережнiстю. Особа усвадомлюу
суспiльно небезпечний характер своєх дiй щодо радiоактивних ма-
терiалiв, передбачау те, що цi дiє створюють можливiсть загибедi людей
або заподiяння шшнх тяжких наслiдкiв, i бажау або свiдомо допускау
створення такоє можливостi. У ттятуячс несвiдомого порушення
правил (наприклад, особа забувау пiсля використання радiоактивних
матерiалiв покласти єх в належне сховище) мау мiсце необережнiсть -
особа не передбачау, що вона створюу можливiсть людських жертв або
iнших тяжких наслiдкiв, хоч повинна була i могла це передбачити.
7. Ставлення особи до тяжких наслiдкiв, що реально настали
(ч.2 ст.228), може бути лише необережним. Це означау, що
особа, порушуючи правила, передбачала можливiсть загибелi
людей або iнших тяжких наслiдкiв, але легковажно розрахову-
вала на єх вiдвернення або не передбачала наслiдкiв, що настали,
хоч повинна була i могла єх передбачити.
8. Субуктом злочину у особи, яким радiоактивнi матерiали
були довiренi по службi або якi мали доступ до радiоакiивних матерiалiв
згiдно з виробничими функцiями i якi у звязку з цим були зобовязанi
виконувати правила поводження з радiоактивними матерiалами.
Стаття 228. Незаконний вивiз за межi Укретни
сировини, матерiалiв, обладнання
АЛЯ створення зброє, а також
вiйськовоє i спецiальноє технiки
Порушення встановленого порядку вивозу за межi Ук-
раєни сировини, матерiалiв, обладнання, технологiй,
якi можуть використовуватися для створення ракетноє,
ядерноТ, хiмiчноє, Iнших видiв зброє, вiйськовоє I
спецiальноє технiки або надання послуг по створенню
зброє, вiйськовоє та спецiальноє технiки, а так саме)
незаконний єх вивiз, запасних частин до них таг
вiйськового майна при вiдсутностi ознак контрабанди, -
карауться позбавленням волi на строк вiд трьох до
восьми рокiв з конфiскацiую майна.
(Ст. 22(Р Кодекс доповнено Законом вiд 17 вересня 1992р.//
Вiдомостi Верховна Ради Украєни. -1992. - №41. - Ст. 600).
i. Обуктом злочину виступау громадська безпека у сферi
створення ракетноє, ядерноє, хiмiчноє, iнших видiв зброє, вiйськовоє
i спецiальноє технiки. Вiдповiднi дiяння несуть загрозу некотродь-
ованого використання зброє масового знищення та iншоє зороє й
технiки, у тому числi - злочинними угрупованнями та терористами.
2. Диспозицiя ст.228 побудована як бланкетна. Тому для
визначення змiсту ознак злочину слiд звертатись до нормативних
актiв, що встановлюють порядок вивозу за межi Украєни
вiдповiдних матерiалiв, технологiй тощо.
3. Щоб встановити предмет злочину слiд, зокрема, звернутися
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв №159 вiд 4 березня 1993 р. "Про
перелiк видiв сировини, матерiалiв, обладнання i технологiй, що
можуть використовуватися для створення зброє, вiйськовоє та
спецiальноє технiки, вивезення яких за межi Украєни може
здiйснюватись лише за спецiальним дозволом органiв". Додаток до
вказаноє постанови i мiстить вичерпний перелiк вiдповiдних пред-
метiв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики