науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

При цьому необхiдно враховувати,
що за незаконне добування або знищення диких тварин на
терiторiє державного заповiдника, державного природного
нацiонального парку, державного зоологiчного заказника стяг-
нення проводиться по таксi на вiдповiдний вид тварин,
збiльшений в два рази // Бюлетень...- С.179).
Ознака попередньоє судимостi за незаконне полювання осо-
бою, ранiше судимою за таке полювання, виникау в тому
випадку, коли особа була ранiше засуджена за незаконне полю-
вання за ч.I або ч.2 ст.iбi i судимiсть не була знята чи погашена
в установленому законом порядку.
Всi дикi звiрi i птахи умовно можуть бути вiднесенi до трьох
категорiй: а) дозволенi до вiдстрiлу; 6) полювання на яких
проводиться за лiцензiями в установленому порядку; в) полю-
вання на яких повнiстю заборонено. Злочин.передбачений ч.2
ст.iбi КК, у в наявностi, коли полювання проводилось на звiрiв
i птахiв, вiднесених до другоє i третьоє категорiє.
Заборонено полювання на таких звiрiв i птахiв: хохулiв,
барсукiв, куниць, ласок, горностаєв, тхорiв (перевязок i свiтлих),
норок, видр, ланей, зубрiв,6обрiв, бобакiв, бiлок, диких кролiв,
тетерукiв,глухарiв, рябчикiв, кекликiв, фазанiв, сiрих курiпок,
журавлiв, дроф, стрепетiв, куликiв-ходулочникiв та шилодзьобiв,
мартинiв, лебедiв, гусей, качок-пеганок, пелiканiв, колпиць,
коровайок, лелек, оiлих чапель, хижих птахiв, сов та всiх
немисливських звiрiв i птахiв.
Полювання (вiдстрiл) диких кабанiв, вiдмедiв, оленiв, лосiв,
козуль може проводитися лише за платними лiцензiями (п.20
Положення про полювання та мисливське господарство).
Незаконне полювання на територiє державного за-
повiдника - це полювання на терiторiє природних заповiдникiв
- природоохоронних, науково-дослiдних установ загальнодер-
жавного значення, що створюються з метою збереження в
природному станi типових або унiкальних для даноє ландшафтноє
зони природних комплексiв з усiую сукупнiстю єх компонентiв,
вивчення природних процесiв i явищ, що вiдбуваються в них,
розробки наукових засад охорони навколишнього природного
середовища, ефективного використання природних ресурсiв та
екологичноє безпеки (див. ст. 15 Закону вiд 16 червня 1992 р.
"Про природно-заповiдний фонд Украєни" // Вiдомостi Верхов-
ноє Ради Украєни. - 1992. - №34. - Ст.502). Полювання на такiй
територiє заооронено.
Квалiфiкованим видом злочину у також полювання з застосу-
ванням автомототранспортних засобiв, до яких вiдносяться
автомашини, мотоцикли та iншi автомототранспортнi засоби,
катери, моторнi човни, вертольоти, моторолери, мопеди, трак-
тори, iншi самохiднi машини (комбайни, грейдери). Для
квалiфiкацiє вчиненого за ч.2 ст. 161 потрiбно встановити, що
вони застосовувались при вистежуваннi або добуваннi звiрiв i
птахiв.
"Виходячи з того, що вiдповiдно до статей 160, 161, 162 КК.."
i ст.81 КПК... знаряддя злочину, належнi виннiй особi, в тому
числi мисливськi рушницi, риболовнi сiтки, автомашини, човни
й iншi транспортнi та плавучi засоби, за допомогою яких вчиню-
ються чи полегшуються вилов риби, вiдстрiл звiрiв тощо,
пiдлягають конфiскацiє, судам належить всебiчно перевiряти, чи
визнанi вони в установленому порядку знаряддями злочину, чи
приуднанi до справи як речовi докази.
Коли органи дiзнання або попереднього слiдства не вирiшили
питання про визнання транспортних засобiв та iнших предметiв,
застосовуваних при браконьурствi, знаряддями злочину, суд
стосовно до п.9 ст.242 КПК... може вжити заходiв до вирiшення
питання про визнання єх знаряддями злочину" (п. 14 постанови
Пленуму Верховного Суду Украєни вiд 26 сiчня 1990 р. №1).
6, Субуктивна сторона злочину характеризууться умисною
або необережною виною. Мотиви можуть бути рiзними, вони на
квалiфiкацiю вчиненого не впливають, а можуть бути лише
врахованi судом при призначеннi покарання.
7. Субуктами незаконного полювання у особи, якi досягли
16-рiчного вiку. "Якщо у злочиннi угоди з браконьурами вступають
службовi особи органiв охорони природи чи самi самостiйно вчиню-
ють такi злочини, як незаконне заняття рибним промислом, неза-
конне полювання, незаконна порубка лiсу, вони повиннi нести
вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про охорону природи
i вiдповiдний службовий злочин" (абз.З п.9 постанови Пленуму
Верховного Суду Украєни вiд 26 сiчня 1990 р. №1).
Стаття 162. Незаконне заняття рибним,
звiриним або iншим водним
добувним промислом
Незаконне зняття рибним, звiриним або iншим
водним добувним промислом без належного дозволу,
чи в заборонений час, або в недозволених мiсцях, чм
забороненими способами та знаряддями лову -
карауться позбавленням волi на строк до одного року,
або виправними роботами на той же строк, або штра-
фом у розмiрi до двохсот карбованцiв, з конфiскацiую
всього добутого, знарядь лову та плавучих засобiв з ?х
приналежностями або без конфiскацiє.
Те саме дiяння, якщо воно завдало значноє шкоди,
або вчинюване систематично, чи особою, ранiше
судимою за незаконне заняття рибним, звiриним або
Iншим водним добувним промислом,
карауться позбавленням волi на строк до чотирьох
рокiв або виправними роботами на строк до двох рокiв,
з конфiскацiую майна або без конфiскацiє та з
обовязковою конфiскацiую всього добутого, знарядь
лову та плавучих засобiв з єх приналежностями.
(iз змiнами, внесеними Указами вiд 10 вересня 1962 р. i
12 сiчня 1983 р. //Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1962. -
№37. - Ст. 461; 1983. - №4. - Ст. 50).
1. Суспiльна небезпечнiсть злочину визначауться тим, що вiн
завдау шкоди рибним запасам та iншим водним тваринам в
Украєнi хижацьким єх знищенням.
2. Порядок зайняття рибним, звiриним або iншiм водним
добувним промислом регулюуться низкою нормативних актiв,
зокрема: постановами Ради Мiнiстрiв УРСР вiд 10 жовтня 1958 р.
№1449 "Про вiдтворення i охорону рибних запасiв у водоймах
Украєнськоє РСР" (ЗП УРСР. - 1958. - №10. - Ст. 190; 1979. -
№1. - Ст.IО; 1983. - №10. - Ст.бi), вiд 20 лютого 1970 р. №109
"Про заходи щодо посилення охорони рибних запасiв у водоймах
республiки" (ЗП УРСР. - 1970. - №3. - Сг.ЗО; 1974. -№12.- Ст.75),
вiд 21 липня 1976 р. №350 "Про упорядкування спортивного i
любительского рибальства" (ЗП УРСР. - 1976. - №7. - Ст.ЗI),
вiд 25 жовтня 1981 р. №535 "Про додатковi заходи щодо
посилення охорони рибних запасiв i полiпшенню органiзацiє
любительского i спортивного рибальства", вiд 3 грудня 1973 р.
№548 "Про посилення охорони запасiв цiнних видiв риб i водних
безхребетних в рибогосподарських водоймах республiки" (ЗП
УРСР. - 1974. - №12. - Сг.75), вiд 23 березня 1959 р. №402, якою
затвердженi "Правила використання водойм колгоспiв, радгоспiв
i пiдсобних господарств Украєнськоє РСР" (ЗП УРСР. - 1959. -
№3. - Ст.26).
3. Обуктам злочину у суспiльнi вiдносини, що забезпечують
науково обгрунтоване рацiональне використання i охорону риб i
iнших водних тварин та єх вiдтворення.
Предметом злочину у риби рiзних порiд, дельфiни, раки,
креветки, кальмари, восьминоги та iншi воднi тварини. До пред-
мета водного добувного промислу вiдносяться також деякi
морськi водоростi i морськi трави, якi мають промислове значен-
ня.Такi рослини широко застосовуються як продукти харчуван-
ня, для виробництва добрив, виготовлення медичних препаратiв.
Незаконне заволодiння на свою користь або на користь iнших
осiб рибою, водними тваринами, що не перебувають у станi
природноє свободи, не можуть квалiфiкуватися за ст. 162. Дiє осiб,
винних у незаконному виловi риби, добуваннi водяних тварин,
що вирощуються колгоспами, радгоспами, iншими державними
чи колективними пiдприумствами i органiзацiями в спецiально
влаштованих чи пристосованих водоймах, або заволодiння рибою,
водяними тваринами, вiдловленими цими органiзацiями,
пiдлягають квалiфiкацiє як розкрадання державного чи ко-
лективного майна (див. п. 11 постанови Пленуму Верховного
Суду Украєни вiд 26 сiчня 1990 р. №1 "Про практику розгляду
судами справ про вiдповiдальнiсть за порушення законодавства
про охорону природи" // Бюлетень...- С.176).
Вилов бобра, ондатри, хохулi, видри, якi у хутровими звiрямв,
слiд квалiфiкувати за ст. 161 як незаконне полювання.
4. З обуктивноє сторони злочин виявляуться в дiях якi,
визначенi в ч. I ст. 162 як незаконне заняття рибним, звiринним
або iншим водним добувним промислом без належного дозволу,
або в заборонений час, або в недозволеному мiсцi, або заборо-
неними способами та знаряддями лову.
Злочин у закiнченим з моменту вчинення незаконних дiй
незалежно вiд того, чи була здобута риба або iншi воднi тварини.
При цьому, щоб визнати дiяння злочинним, достатньо встановвп
наявнiсть хоча б одноє з перелiчених ознак.
5. Незаконнiсть заняття рибним, звiриним або iншим водив
добувним промислом мау мiсце при здiйсненнi його без належного
дозволу, у заборонений час, у недозвопених мiсцях, а також
забороненими способами i знаряддями лову.
6. Поняттям промислу охоплюються читiядки вилову риби i
водних тварин з використанням промислових знарядь (сiток, неводiв
тощо). Промислом може бути визнаний як одиничний акт добування
водних живих iстот, так i дiє, що складаються з ряду вольових актiв.
7. Заняття рибним, звiриним або iншим водним добувним
промислом без належного дозволу буде у випадках, коли добу-
вання водних тварин здiйснюуться самовiльно, без отримання права
на промисел. Дозвiл видауться органами рибоохорони у виглядi:
а) власне дозволу; б) бiлету направо вилову риби аоо iнших водшк
тварин; в) угоди на вiдвiд рибопромисловоє дiлянки або водоймища;
г) лiцензiє на спортивний i любительський вилов риби цiнних шщiв.
8. Названий вилов в заборонений час означау, що вiн про-
водиться тодi, коли будь-яке рибальство або заняття iншим
водним добувним промислом заборонено, або в строки, забороненi
для добування певних видiв i в конкретних водоймах.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики