науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Неприпустимо, зокрема, позбавляти засудженого права працювати
в тiй чи iншiй галузi господарства без визначення кола посад, займати
якi вiн не вправi. Наприклад, як додаткова мiра покарання можна
заборонити працювати продавцем, але не можна позбавити права
працювати в торговельнiй мережi.
Позбавлення права займатися певною дiяльнiстю тягне також
заборону для засудженого займати повязанi з нею посади. Скажiмо,
лiкар, засуджений за ч.З ст.109 до позбавлення водi строком на
пять рокiв i позбавлення права займатися лiкарською дiяльнiстю
строком на три роки, протягом всього строку вiдбування основного
i додаткового покарання (в даному випадку восьми рокiв) не може
працювати на посадi завiдувача вiддiлення лiкарнi.
5. Та обставина, що на момент, постановления вироку пiдсудний
уже не займав посади або не займався дiяльнiстю, з якими було
повязане вчинення злочину, не у перешкодою для застосування
розглядуваного додаткового покарання. В абз.З п.5 постанови Пле-
нуму Верховного Суду Украєни вiд 24 грудня 1982 р. №7 "Про
практику застосування судами Украєни законодавства у справах про
транспортнi злочини" вказууться на необхiднiсть враховувати, що
"позбавлення права керувати транспортними засобами може бути
призначено i особам, позбавленим п?х прав в адмiнiстративному
порядку, крiм тих, котрi таких прав не мали" (Бюлетень... -С.162).
6. Максимальною межею розглядуваноє мiри покарання (як
основноє так i додатковоє) у пять рокiв. В санкцiє конкретноє
статтi може бути вказаний менший строк, наприклад, в ч.I ст.155
- до трьох рокiв (основне покарання), в ч.2 ст.155 - до пяти рокiв
(додаткове покарання). Нiжня межа в законi (ст.ЗI) не встанов-
лена. Для досягнення виховних i профiлактичних цiлей доцiльно
призначати це покарання на строк не менше одного року.
Позбавлення права займати певнi посади або займатися пев-
ною дiяльнiстю як додаткова мiра покарання, призначувана за
сукупнiстю злочинiв, повинна бути спочатку призначена за
конкретний злочин, який входить у сукупнiсть. Додаткове пока-
рання не може бути призначене за сукупнiстю злочинiв, якщо
воно не призначене хоча б за один iз злочинiв, що входять у
сукупнiсть (постанова Пленуму Верховного Суду Украєни в
справi Л. // Рад. право. - 1979. - №10. - С.90).
7. Розглядуване покарання, будучи призначеним як додаткове
до позбавлення волi, поширюуться на весь час перебування
засудженого в мiсцях позбавлення волi i, окрiм того, на встанов-
лений вироком строк. Строк виконання цього покарання, призна-
ченого як основне покарання або як додаткове до покарання, не
повязаного з позбавленням волi, а також при умовному засуд-
женнi чи вiдстрочцi виконання вироку особi, засудженiй до
позбавлення волi, якщо в останньому вшадху виховання додат-
кового покарання не вiдстрочене, обчислюуться з моменту на-
брання вироком законноє сили. Строк розглядуваного покарання,
застосованого як додаткове до позбавлення волi, у випадку
застосування до особи умовно-дострокового звiльнення або
замiни покарання бiльш мяким, обчислюуться з моменту
звiльнення єє з мiсць позбавлення волi (ст.9 Положення про
порядок i умови виконання кримiнальних покарань, не звязаних
iз заходами виправно-трудового впливу на засуджених, затвер-
дженого Указом Президiє Верховноє Ради УРСР вiд 22 червня
1984 р. // Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - №27. - Ст.511).
Засуджений може бути звiльнений вiд розглядуваного додатко-
вого покарання при умовно-достроковому звiльненнi вiд основ-
ного покарання або замiнi його бiльш мяким покаранням в
порядку ч.7 ст.52.
Умовно-дострокове i дострокове звiльнення вiд призначеного
як основне покарання позбавлення права займати певнi посади
або займатися певною дiяльнiстю в КК не передбачене. Воно
може мати мiсце лише в силу акта амнiстiє або помилування.
8. Особи, засудженiдо розглядуваного покарання як основного,
вважаються несудимими, якщо протягом року з дня його вiдбуття
не вчинять нового злочину (п.4 ч. I ст.55).
Стаття 32. Штраф
Штраф е грошове стягнейня, що накладауться судом у
випадках 1 межах, встановлених цим Кодексом.
Розмiр штрафу встановлювться залежно вiд тяжкостi
вчиненого злочину з урахуванням майнового стану
винного в межах вiд пятдесяти до пятисот карбо-
ванцiв, а за корисливi злочини - в межах до однiує
тисячi карбованцiв. У виняткових випадках, передба-
чених законодавством Украєни, за окремi злочини може
бути встановлено й бiльш високi розмiри штрафу.
В разi злiсного ухилення особи вiд сплати штрафу,
призначеного як основне покарання, суд може замiнити
несплачену суму штрафу покаранням у виглядi
виправних робiт без позбавлення волi з розрахунку
один мiсяць виправних робiт за двадцять карбованцiв
штрафу, але на строк не бiльш як два роки.
При неможливостi сплати штрафу суд може поста-
новити про замiну його громадською доганою.
Замiна штрафу позбавленням волi 1 позбавлення волi
штрафом не допускауться.
Предмети, що не пiдлягають конфiскацiє, не можуть
бути вилученi i при стягненнi штрафу.
(Iз змiнами, внесеними Указами вiд 12 сiчня 1983 р. ,
12 червня 1987 р., З серпня 1988 р. i Законом вiд 17червня 1992 р.
//Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1983. - №4. - Ст. 50;
1987. - №25. - Ст. 454; 1988. - №33. - Ст. 808; Вiдомостi
Верховноє Ради Украєни. -1992. -№35. -Ст. 511).
1. Штраф являу собою мiру покарання, що виражауться у
стягненнi з засудженого в доход держави певноє суми грошей.
Вiн застосовууться судом як основне або додаткове покарання у
випадках i межах, передбачених кримiнальним законодавством,
перш за все КК та Законом вiд 17 червня 1992 р. "Про порядок
застосування кримiнальних покарань i заходiв адмiнiстративного
стягнення у виглядi штрафу" (Вiдомостi Верховноє Ради Украєни.
- 1992. - №35. - СТ.510).
2, Коментована стаття встановлюу ммматмш (50 крб.) та
максимальний (500 крб.) розмiр штрафу як мiри кримiнального
покарання. За корисливi злочини максимальним розмiром штрафу
у одна тисяча карбованцiв. Iнколи на корисливий характер вчине-
ного злочину, що обумовлюу збiльшення санкцiє, вказууться в
самому законi (див., наприклад, санкцiю ч.2 ст.IбО). У виняткових
випадках законодавством Украєни встановленi бiльш високi розмiри
штрафу (наприклад, ч.2 ст. 163 передбачау штраф у розмiрi до
10000 крб., ч.З ст. 228 - до 25 000 крб.).
Стаття 1 Закону вiд 17 червня 1992 р. встановлюу, що надалi,
до прийняття Верховною Радою Украєни нового Кримiнального
кодексу, встановленi чинним законодавством штрафи як мiра
кримiнального покарання, крiм передбачених ст.62, чч.I i 2
ст.бб, ч.I ст.68, ч.I ст.75, ст.76, ч.2 ст.77\ ч.I ст.80, ст.187 ч.I
ст.215, статтями 215, 215, 215 КК, пiдлягають застосуванню
у десятикратному розмiрi, а штрафи, передбаченi ч.I ст.215,
ст.215, 215, 215 КК у трикратному розмiрi. Пiзнiше штраф iз
санкцiй ст.62 та ч.I ст.215 КК був виключений.
В санкцiях чч.I i 2 ст.бб, ч.I ст.68 ч.I ст.75, ст.76, ч. I ст.80,
чч.I i 2 ст. 187 КК розмiр штрафу вказаний не в конкретнiй сумi
в карбованцях, а в кратностi офiцiйно встановленим мiнiмальним
розмiрам заробiтноє плати на момент вчинення злочину (так, в
санкцiє ст.7о йдеться про штраф вiд 50 до III офiцiйно встанов-
лених мiнiмальних розмiрiв заробiтноє плати). Пiзнiше в КК
зявився ще ряд норм. у санкцiях яких межi штрафу визначенi
кiлькiстю офiцiйно встановлених мiнiмальних розмiрiв заробiтноє
мати (наприклад, статтi 80 129\ 1482, ч.I ст.162 ч 1 сє-.206,
ч.I ст. 217, ч.I ст. 217). Це ж стосууться i новоє редакцiє санкцiй
деяких норм КК (наприклад, статей 127, 128, 129, 149, !99). В
разi. якщо в санкцiє статтi говориться про штраф у виглядi певноє
кiлькостi офiцiйно встановлених мiнiмальних розмiрiв заробiтноє
плати, вона застосовууться безпосередньо, тобто вказаний у нiй
розмiр штрафу не множиться нi на 10, нi на 3.
Статтею 2 Закону вiд 17 червня 1992 р. передбачено, що
спiввiдношення мiж визначеними у ст. I цього Закону розмiрами
штрафiв, тобто вказаними у конкретнiй сумi, та iснуючим на день
його Ерийняття мiнiмальним розмiром заробiтноє плати у
постiйним i в разi наступноє змiни цього розмiру зберiгауться.
Пояснимо це на прикладi. Хулiганство (ч.I ст.206) може
каратись штрафом у розмiрi до 200 крб. З урахуванням положен-
ня ч.2 ст.32 можлива сума штрафу за цей злочин -вiд 50 до 200
крб. У вiдповiдностi з ч.I Закону вiд 17 червня 1992 р. названу
суму потрiбно збiльшити у десять разiв, внаслiдок чого розмiр
штрафу за даний злочин знаходитиметься у межах вiд 500 до
2000 крб. На момент прийняття згаданого Закону мiнiмальний
розмiр заробiтноє плати був 900 крб., отже розмiр штрафу вiд 500
до 2000 крб. становить вiд 0,56 до 2,22 мiнiмального розмiру
заробiтноє плати. Це спiввiдношення у постiйним i вiдповiдно
наступному збiльшенню мiнiмального розмiру заробiтноє плати
до 2300, 4600, 6900, 20 000, 60 000 карбованцiв межi можливого
штрафу за хулiганство становили вiдповiдно вiд 1288 до 5106
крб., вiд 2576 до 10 212 крб., вiд 3864 до 15 318 крб., вiд 11 200
до 44 400 крб., вiд 33 600 до 133 200 крб.
3. Штраф як основне покарання в санкцiях статей КК перед-
бачений альтернативно iншим видам покарання. Наприклад, у
ч.I СТ.206 вказанi такi основнi мiри покарання, як позбавлення
волi, виправнi роботи та штраф. Виняток становить ст. 183, в
санкцiє якоє йдеться лише про штраф.
Штраф як основне покарання може бути призначений також
у порядку замiни виправних робiт особам, визнаним непрацез-
датними, та особам, якi стали непрацездатними пiсля постанов-
ления вироку (ч.З ст.29), а також замiни покарання бiльш мяким
(статтi 52, 53), якщо в останньому випадку санкцiя статтi, за
якою засуджено винного, серед основних мiр покарання перед-
бачау й штраф. Якщо санкцiя статтi закону не передбачау
штрафу, вiн може бути призначений як основне покарання лише
в порядку переходу до бiльш мякого виду покарання за наявностi
пiдстав, передбачених ст.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики