науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


9 Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
умислом: особа усвiдомлюу, що вона робить порушення, зазна-
ченi V диспозицiє ст. 18, i бажау цього. Мотиви дiяння на
квалiфiкацiю не впливають.
10. Особливо небезпечний рецидивiст (ст.26) або особа, яка
засуджена за тяжкий злочин (ст.7), не можуть бути притягнутi
до вiдповiдальностi за ч.2 ст. 183 якщо вiдносно них до вчинення
злiсноє непокори чи iншоє протидiє адмiнiстрацiє ВТУ протягом
року не застосовувались такi дисциплiнарнi стягнення, як пере-
ведення до примiщення камерного типу (одиночну камеру) або
тюремне увязнення (п. 19 постанови).
II. Злiсну непокору вимогам адмiнiстрацiє ВТУ, вчинену за-
судженим, який вiдсувау покарання, визначене за сукупнiстю
злочинiв (вирокiв), з яких хоча б один вiднесений законом до
тяжких, належить квалiфiкувати за ч.2 ст.183 (п.28 постанови).
12. Захоплення заложникiв i наступна злiсна непокора вимо-
гам адмiнiстрацiє ВТУ про єх звiльнення, за наявностi iнших
необхiдних ознак злочину, передбаченого ст. 183, пiдлягають
квалiфiкацiє за ст.123 та ст.183 (п.II постанови).
IЗ. Якщо особа засуджена за ст. 183 за дiє, якi вона вчинила пiд
час незаконного позбавлення волi, вирок пiдлягау скасуванню, а
справа закриттю на пiдставi п.2 ст.б КПК за вiдсутнiстю в дiях
складу злочину (абз.I п.15 постанови вiд 26 березня 1993 р. №2).
Стаття 183. Незаконна передача заборонених
предметiв особам, яких тримають
у виправно-трудових установах,
слiдчих iзоляторах, лiкувальнотру-
дових i лiкувально-виховних
профiлакторiях
Прихована вiд огляду передача або спроба передачi
будь-яким способом особам, яких тримають у виправ-
но-трудових установах, слiдчих iзоляторах, лiкувально-
трудових або лiкувально-виховних профiлакторiях, ал-
когольних напоєв, лiкарських та Iнших засобiв, що
викликають одурманювання, а так само iнших заборо-
нених для передачi предметiв, вчинена пiсля накладен-
ня адмiнiстративного стягнення за такi ж дiє, або систе-
матично, або у великих розмiрах, -
карауться позбавленням волi на строк до двох рокiв,
або виправними роботами на той же строк, або штра-
фом у розмiрi до трьохсот карбованцiв.
вона погодхена з спостерехною комiсiую. Погодхення зазначе-
ноє комiсiє повинно бути iвдтвердхене вiдаовiдним протоколом 5
засiдання та рiшенням з цього питания.
Якщо засiдання сностерехно! комiсiє з приводу переведення
особи до примiщення камерного типу (одиночноє камери) не
провадилося, суд визнау таке переведення не обгрунтованим
(п.25 згаданоє постанови).
4. Вiдповiдальнiсть за розглядуваний злочин настау за:
1) злiсну непокору вимогам адмiнiстрацiє ВТУ або 2) iншу
протидiю у здiйсненнi ЄЄ функцiй.
5. Пiд злiсною непокорою вимогам адмiнiстрацiє ВТУ слiд
розумiти вiдкриту вiдмову засудхеного вiд виконання конк-
ретних законних вимог представника адмiнiстрацiє ВТУ, який в
силу свого слухбового становища мав право предявити таку
вимогу, а засудхений був зобовязаний i мiг єє виконати, але
умисно не виконав (наприклад, вiдмовлявся вiд роботи без
повахних причин, не виконав вимог про припинення порушення
рехиму вiдбування покарання, неодноразово безпричинно
вiдмовлявся вiд виконання законних вимог адмiнiстрацiє, демон-
стративнiсть, зухвалiсть такоє вiдмови).
Порушення засудхеним рехиму утримання в ВТУ не мiстить
ознаки злiсшй непокори, якщо представник адмiнiстрацiє ВТУ
не звертався до засудхеного з конкретними вимогами з цього
приводу (п. 16 постанови).
6. Iнша протидiя адмiнiстрацiє ВТУ у здiйсненнi єє функцiй
мохе полягати в навмисних дiях засудхеного, спрямованих на
перешкоду нормальнiй працi засудхених або проведенню заходiв
адмiнiстрацiє згiдно з правилами внутрiшнього розпорядку ВТУ.
Зокрема, за цiую ознакою слiд квалiфiкувати, за наявностi
необхiдних ознак злiсноє непокори, дiє засудхених, якi були
органiзаторами та активними учасниками страйкiв у ВТУ.
Не у злiсною непокорою вимогам адмiнiстрацiє або Цюю
протидiую єй порушення форми одягу, запiзнення до шикутня
та аналогiчнi малозначнi порушення (п. 17 постанови).
7. Субуктам злочину у особа, яка за рiшенням суду засудхена
i вiдбувау покарання у ВТК загального, посиленого, суворого або
особливого рехиму, мала стягнення у виглядi переведения до
примiщення камерного типу (одиночну камеру) або на тюремне
увязнення i протягом року пiсля звiльнення вчинила злiсну непо-
кору вимогам адмiнiстрацiє ВТУ чи iншу протидiю єй. Не у
суоуктамн злочину засудхенi, якi вiдбувають покарання в тюрмi.
Особа, якiй за вироком суду вiдбування частини покарання було
призначене у тюрмi, пiсля переведення до ВТУ (кодонiє) мохе бути
субуктом розглядуваного злочину (п.18 постанови). Засудхенi, якi
вiдбувають покарання у виховно-трудових колонiях, субуктами
цього злочину бути не мохуть (п.21 постанови).
Враховуючи, що згiдно зi ст.70 ВТК заборонено переводити у
примiщення камерного типу хiнок, якi мають при собi грудних
дiтей, а такох звiльнених вiд роботи вагiтних, зазначенi категорiє
хiнок не мохуть бути субуктами розглядуваного злочину, за
винятком тих, яких переводили на тюремне увязнення (п.20
постанови).
8 Злочин вважауться закiнченим з моменту, коли особа, ака
не зовше ак пiк тому за порушення вимог режиму вiдбування
пскаоання пiддавалася стятченню у виглядi перезедення в
прищенчя камерного типу (одиночну камеру) або переводила-
ся в ТЮРМУ, знову порушила режим у виглядi злiсноє непокори
законним вимогам адмiнiстрацiє ВТУ або iншоє протидiє
адмiнiстрацiє у здiйсненнi єє функцiй.
ч Субукпшвш сторона злочину характеризууться прямим
умислом: особа усвiдомлюу, що вона робить порушення, зазна-
ченi V диспозицiє ст. 183, i бажау цього. Мотиви дiяння на
квалiфiкацiю не впливають.
10. Особливо небезпечний рецидивiст (ст.26) або особа, яка
засудхена за тяхкий злочин (ст.7), не мохуть бути притягнутi
до вiдповiдальностi за ч.2 ст. 183, якщо вiдносно них до вчинення
злiсноє непокори чи iншоє протидiє адмiнiстрацiє ВТУ протягом
року не застосовувались такi дисциплiнарнi стягнення, як пере-
ведення до примiщення камерного типу (одиночну камеру) або
тюремне увязнення (п. 19 постанови).
II. Злiсну непокору вимогам адмiнiстрацiє ВТУ, вчинену за-
судженим, який вiдсувау покарання, визначене за сукупнiстю
злочинiв (вирокiв), з яких хоча 6 один вiднесений законом до
тяжких, належить квалiфiкувати за ч.2 ст.183 (п.28 постанови).
12. Захоплення заложникiв i наступна злiсна непокора вимо-
гам адмiнiстрацiє ВТУ про єх звiльнення, за наявностi iнших
необхiдних ознак злочину, передбаченого ст. 183, пiдлягають
квалiфiкацiє за ст.123 та ст.183 (п.II постанови).
IЗ. Якщо особа засуджена за ст. 183 за дiє, якi вона вчинила пiд
час незаконного позбавлення волi, вирок пiдлягау скасуванню, а
справа закриттю на пiдставi п.2 ст.б КПК за вiдсутнiстю в дiях
складу злочину (абз.I п.55 постанови вiд 26 березня 1993 р. №2).
Стаття 183. Незаконна передача заборонених
предметiв особам, яких тримають
у виправно-трудових установах,
слiдчих iзоляторах, лiкувально-тру-
дових i лiкувально-виховних
профiлакторiях
Прихована вiд огляду передача або спроба передачi
будь-яким способом особам, яких тримають у виправ-
но-трудових установах, слiдчих Iзоляторах, лiкувально-
трудових або лiкувально-виховних профiлакторiях, ал-
когольних напоєв, лiкарських та Iнших засобiв, що
викликають одурманювання, а так само iнших заборо-
нених для передачi предметiв, вчинена пiсля накладен-
ня адмiнiстративного стягнення за такi ж дiє, або систе-
матично, або у великих розмiрах, -
карауться позбавленням волi на строк до двох рокiв,
або виправними роботами на той же строк, або штра-
фом у розмiрi до трьохсот карбованцiв.
(Ст. 18 Кодекс доповнено Указом вiд 1 грудня 1987 р. //
Вiдомостi Верховна Ради УРСР. - 1987. - №50. - Ст. 1016).
(iз змiнами, внесеними Законом вiд 7 липня 1992 р. //
Вiдомостi Верховна Ради Украєни. -1992. - №39. - Ст. 570).
1. Адмiнiстративна вiдповiдальнiсть за вказанi дiє, вчиненi
вперше, передбачена ст.188 КАЛ. Кримiнальна вiдповiдальнiсть
настау при вчиненнi цих дiй: а) повторно протягом року пiсля
накладання адмiнiстративного стягнення; б) систематично або
в) у великих розмiрах. Адмiнiстративне стягнення за ст.188 КАП
- попередхення аго штраф. Сш:темапшниiсть означау вчине-
ння розглядуваних дiянь три чи бiльше раз у випадках, коли не
застосовувались заходи адмiнiстративного стягнення, або пiсля
накладення першого адмiнiстративного стягнення винна особа
помилково не була притягнена до кримiнальноє вiдповiдальностi,
а знову була пiдданя адмiнiстративнiй вiдповiдальностi. Понятi>
великих розмiрiв у питання конкретного факту: значна сума
грошей, велика кiлькiсть наркотикiв тощо.
2. Перелiк установ, даний у розглядуванiй статтi, у вичерпним.
Вiдповiдальнiсть за передачу вказаних у законi предметiв,
наприклад, у медвитверезник або в iзолятор тимчасового триман-
ня, за ст. 183 не настау.
3. Перелiк i кiлькiсть предметiв i речей, якi особи, що єх
тримають у ВТУ, СI, ЛТП, ЛВП, можуть мати при собi, встанов-
люуться правилами внутрiшнього розпорядку ВТУ, полохеннямх
про ЛТП та ЛВП, вiдомчими iнструкцiями МВС. Вказанi нор-
мативнi акти мiстять вказiвки i про предмети та речi, якi забо-
роненi до передачi згаданим особам. Серед них предмети та речi,
вилученi з цивiльного обiгу (зброя, наркотичнi засоби, самогон),
а також iншi: грошi, цiнностi, алкогольнi напоє, лiки та iншi
речовини, що викликають одурманювання, тощо.
4. Будь-яке надходження предметiв i речей до осiб, яких
тримають у ВТУ, СI, ЛТП та ЛВП, мау оути контаiьованим
адмiнiстрацiую установи через догляд посилок, переДМ та бан-
деролей, а також шляхом догляду речей та одягу осiб, що входять
у вказанi установи.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики