науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


3. Обуктивна сторона злочину виражауться в активних
дiях, повязаних з захватом будiвель i споруд, що утруднюу або
робить неможливим використання єх за призначенням або пере-
шкоджау нормальнiй рооотi пiдприумств, установ, органiзацiй,
якi в них знаходяться. Пiд захватом слiд розумiти зайняття
всiує або частини територiй вказаних обуктiв, що перешкоджау
єх нормальнiй роботi або тягне за собою неможливiсть єх
використання за призначенням чи припинення єх
функцiонування.
Закiнченим злочин вважауться з моменту фактичного захоп-
лення всiує будiвлi чи споруди або єє частини, незалежно вiд того
протягом якого часу вона утримувалась або експлуатувалася
особами, якi Гi захопили. Спосiб захвату може бути рiзний -
насильницький, обманний, вiдкритий або таумний. Вiн може
супроводжуватись погрозами щодо людей, якi знаходяться у
будiвлях чи спорудах або єх охороняють, тощо.
4. Субекпимна сторона злочину характеризууться прямим
умислом (винна особа усвiдомлюу, що вона незаконно здiйсшое
захват державноє чи громадськоє будiвлi або споруди, i бахау
захопити єх) та метою незаконного використання таких обуктiв
або перешкодхення нормальшi роботi пiдприумств, уставов
органiзацiй, якi в них знаходяться. Мотиви вчинення злочину
можуть бути рiзнi (корисливiсть, помста, вияв непокори де-
ржавнiй або мiсцевiй владi тощо).
5. Якщо при захватi державних або громадських будiвель чв
споруд вчиняуться насильство щодо осiб, якi перешкоджають
захвату, такi дiє слiд квалiфiкувати за ст. 187 i статтями, ягi
передбачають вiдповiдальнiсть за злочини проти порядку уп-
равлiння i (або) злочини проти особи. Якщо захват будiвель i
споруд був повязаний з умисним знищенням чи пошкодженням
майна, такi дiє слiд квалiфiкувати за ст.187 та ст.89.
6. Субуктом злочину у особа, яка до вчинення злочину
досягла шiстнадцяти рокiв.
Стаття 187 Створення не передбачених за-
конодавством воунiзованих фор-
мувань чи груп
Створення не передбачених законодавством воунiзованiк
формувань чи груп, або участь в Тх дiяльностi -
карауться позбавленням волi на строк вiд двох де
восьми рокiв з конфiскацiую майна або без тако?.
Керiвництво зазначеними у частинi першiй цIеТ статтi
формуваннями чи групами, Тх фiнансування, постачан-
ня єм зброє, боуприпасiв, вибухових речовин або
вiйськове? технiки -
караються позбавленням волi на строк вiд трьох де
десяти рокiв з конфiскацiую майна чи беакоТ.
Участь у складi передбачених частиноктйершою цМГ
статтi формувань чи груп у нападi на державнi, гро-
мадськi пiдприумства, установи, органiзацIТ аба
окремих громадян -
карауться позбавленням волi на строк вiд семи де
пятнадцяти рокiв з конфiскацiую майна або без такоТ.
ДIТ, передбаченi частиною третьою цiу? статтi, вю
призвели до загибелi людей чи Iнших тяжких наслiдкiв, -
караються позбавленням волi на строк вiд десяти де
пятнадцяти рокiв з конфiскацiую майна.
Особа, яка перебувала у складi зазначених у цiй ст-1тi
формувань чи груп, звiльняуться вiд кримiнальноє
вiдповiдальностi за дiє, передбаченi частиною перiшиР
цiує статтi, якщо вона добровiльно вийшла такого
формування чи групи 1 повiдомила про Тх Iснуванм
органам державко? влади.
Примiтка: Пiд воунiзованим слiд розумiти формування чи групу,
якi мають органiзацiйну структуру вiйськового типу. а саме: <дине-
начальнiсть 1 пiдпорядкованiсть, дисциплiну, а також в яких про-
водиться вiйськова або стройова чи фiзична пiдготовка.
?Ст. 187Ї Кодекс доповнено Законом вiд 18 вересня 1991 р. //
вомостi Верховна- РадиУкраєни. -1991. -№47. -Ст. 650).
(в редакци Закону вiд ЄЄ листопада 1993 р. // Голос Ук-
раєни. - 1993. - 1 грудня).
i. Безпосереднiм обуктом злочину у громадська безпека,
однiую iз гарантiй якоє у порядок управлiння в галузi створення,
органiзацiє та функцiонування Збройних Сид Украєни.
Порядок створеная воунiзованих формувань на територiє Ук-
раєни встановлений чинним законодавством. До таких формувань
слiд вiднести Збройнi Сили Украєни, Нацiональну гвардiю Ук-
раєни, Службу безпеки Украєни, мiлiцiю, Прикордоннi вiйська,
Цивiльну оборону Украєни, Управлiння охорони вищих поса-
дових осiб Украєни, а також iншi вiйськовi формування, якi
створюються вiдповiдно до законодавчих актiв, прийнятих Вер-
ховною Радою Украєни.
Всi iншi вiйськовi формування i групи вважаються неза-
конними.
Воунiзованими вважаються формування та групи, якi мають
органiзацiйну структуру вiйськового типу, а саме: 1) удинона-
чальнiсть i пiдпорядкованiсть; 2) дисциплiну; 3) проведення
вiйськовоє стройовоє чи фiзичноє пiдготовки, як про це говориться
в примiтцi до даноє статтi.
2. Обуктивна сторона злочину, передбаченого ч. I ст. 187,
мау такi форми: 1) створення не передбачених законом
воунiзованих формувань або груп; 2) участь у єх дiяльностi.
Пiд створенням воунiзованих формувань чи груп слiд
розумiти протиправне обуднання зусиль значноє кiлькостi осiб
у формування чи групу, вербування осiб для участi у такому
формуваннi чи групi, розробку планiв органiзацiє i дiяльностi
такого формування чи групи, розподiл ролей учасникiв такоє
групи чи формування тощо.
Злочин вважауться закiнченим з моменту фактичного створен-
ня групи чи формування. Групу чи формування слiд вважати
фактично створеною з моменту, коли сформований iє основний
керiвний або особовий склад, коли вона або частина й оснащена
зброую, технiкою i матерiально готова до виконання завдань, якi
ставлять перед собою єє учасники.
Дiяльнiсть по створенню групи чи формування, яка фактично не
призвела до єх створення, слiд квалiфiкувати за ст.17i ст. 187 (як
готування до злочину, а у вiдповiдних випадках як замах на злочин).
3. Пiд участю в дiяльностi не передбачених законом
воунiзованих формувань чи груп слiд розумiти безпосередну
членство в такому формуваннi чи групi, а також виконання
певних зобовязань по здiйсненню дiяльностi такоє групи (ово-
лодiння зброую, технiкою тощо). Злочин, вчинюваний у цiй
формi, вважауться закiнченим з моменту вчинення дiй, якi
повязанi з дiяльнiстю вже фактично створених групи чи форму-
вання..
4. Субуктивна сторона злочину виоажауться у прямому
умислi, при якому винна особа усвiдомлюу, шо вона протизакон-
но органiзовуу не передбаченi законом воунiзованi формування
або бере участь у дiяльностi таких груп чи формувань, i бахау
вчинити такi дiє.
Мотив i мета створення таких груп i формувань носять пере-
важно полiтичний характер i повязанi з можливiстю
насильницького вирiшення завдань i цiлей полiтичних партiй i
рухiв. Вони можуть ставити й iншу мету - насильницького
вiдторгнення певноє територiє, вирiшення соцiальних чи еко-
номiчних проблем з застосуванням вiйськовоє сяли. Саме за цiую
ознакою слiд вiдмежовувати даний злочин вiд бандитизму.
Якщодiє, передбаченiст.i87, дiпiнаитгм-с я метпт насильттигдра-
го повалення конститушйного ладу або з метою захоплення держав-
ноє влади, єх слiд квалiфiкувати за ст. 187 i ст.56.
5. Субуктом даного злочину у особа, яка досягла до моменту
вчинення злочину шiстнадцяти рокiв.
6. Обуктивна сторона злочину, передбаченого ч.2 ст.187,
може виражатися у таких дiях: а) керiвництво воунiзованiм
формуванням чи групою; б) фiнансування такого формування
чи групи або в) постачання згаданим формуванню чи групi зброi,
боуприпасiв, вибухових речовин або вiйськовоє технiки.
Пiд керiвництвом воунiзованим формуванням чи групою
розумiуться дiяльнiсть осiб, якi очолюють єх, спрямована ва
забезпечення єх функцiонування. Це - управлiнська дiяльнiсть,
яка може виявлятись у розробцi планiв, пошуках джере>
фiнансування, органiзацiє матерiального забезпечення.
воунiзованого формування чи групи, прийняттi рiшень, вiддачi
команд i розпоряджень пiдпорядкованим структурам i єх особо-
вому складу на виконання певних завдань тощо.
Пiд фiнансуванням розумiуться надання грошових коштiв вже
iснуючим воунiзованому формуванню чи групi дДзабезпечення
єх функцiонування, пiдтримки єх дiяльностi.
Пiд постачанням зброє, боуприпасiв, вибухових речовин або _
вiйськовоє технiки розумiуться сплатне чи безоплатне єх надання
не передбаченим законодавством воунiзованому формуванню ч>
групi. Воно мау мiсце пiсля фактичного єх створення. Якщо
постачання мало мiсце до моменту фактичного створення фор-
мування чи групи, то це буде рiзновидом попередньоє злочини>
дiяльностi (аоо спiвучастю в нiй), вiдповiдальнiсть за яку перед-
бачена ч.I ст. 187.
Про поняття зброє, боуприпасiв, вибухових речовин - дi>.
пп.I-6 коментаря до ст.222, про поняття вiйськовоє технiки - п.4
коментаря до ст.228.
Субуктивна сторона злочину характеризууться прямям
умислом.
7. За ч.З ст.187 настау вiдповiдальнiсть за участь у склаД.
передбачених ч.I ст. 187 формувань чи груп в нападi на де-
ржавнi, громадськi пiдприумства, установи, органiзацiє яшв
окремих громадян.
Субуктами злочину можуть бути органiзатори, керiвники
такого формування чи групи, а також тi, хто брав участь у нападi
в складi таких формування чи групи.
Особи, якi допомагали здiйсненню нападу, але не входили до
складу згаданих формувань чи груп, мають нести
вiдповiдальнiсть за пособництво у вчиненнi злочину - за ч.6 ст. 19
та ч.З ст. 187.
Напади можуть супроводжуватись знищенням чи пошкоджен-
ням майна, заволодiнням державним чи колективним майном,
iндивiдуальним майном громадян, нанесенням легких чи серед-
ньоє тяжкостi тiлесних ушкоджень. Такi злочиннi дiяння охопл-
юються ч.З ст. 187 i додатковоє квалiфiкацiє не потребують.
8. За ч.4 ст. 187 настау вiдповiдальнiсть у випадках, коли дiє,
передбаченi ч.З цiує статтi, викликали загибель людей або iншi
тяжкi наслiдки.
Пiд загибеллю людей слiд розумiти смерть хоча 6 однiує
людини, пiд тяжкими наслiдками - заподiяння хоча б однiй
особi тяжкого тiлесного ушкодження, знищення державного,
колективного чи iндивiдуального майна у великих розмiрах,
переривання на тривалий строк процесу виробництва, дiяльностi
пiдприумств, установ, органiзацiй, роботи транспорту i звязку.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики