науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


Перевищення влади або службових повноважень,
якщо воно супроводжувалося насильством, застосу-
ванням зброє або болiсними 1 такими, що ображають
особисту гiднiсть потерпiлого, дiями,
карауться позбавленням волi на строк вiд двох до
восьми рокiв.
(iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1983. - №4. - Ст. 50).
1. Поняттям перевищення влади охоплюються випадки, коли
субукт злочину, який у представником влади, при виконаннi
своєх функцiй виходить за межi наданих йому повноважень або
дiу при цьому незаконними методами.
При перевищеннi службових повноважень службова особа,
яка не у представником влади, при здiйсненнi наданих єй повно-
важень виходить за єх межi аоо дiу при цьому незаконними
методами.
2. Обуктивна сторона перевищення влади або службових
повноважень без обтяжуючих обставин (ч. I ст. 166) виражауться
в: а) дiє службовоє осои, яка явно виходить за межi наданих єй
прав i повноважень або застосовуу недозволенi методи; б) на-
станнi наслiдкiв у виглядi iстотноє шкоди державним або гро-
мадським iнтересам або охоронюваним законом правам та iнте-
ресам окремих громадян або субуктам пiдприумницькоє
дiяльностi; в) причинному звязку мiж вказаними дiями та
шкiдливими наслiдками.
3. Для вирiшення питання про наявнiсть перевищення влади
або службових повноважень необхiдно спочатку зясувати ком-
петенцiю службовоє особи. Для цього слiд звернутися до
вiдповiдного закону або iншого нормативного акта, в якому
визначенi права та обовязки службовоє особи. Кримiнальна
вiдповiдальнiсть за ст. 166 у можливою лише у випадку, ксив
службова особа при наявностi всiх необхiдних ознак явно (тобго
очевидно, безпiдставно, iстотним чином) вийшла за межi наданих
єй прав та повноважень або дiяла недозволеними методами.
4. Дiє, якi явно виходять за межi компетенцiє службовоє особи,
за своєм характером можуть бути такими, вчинювати якi мають
право лише вищестоящi службовi особи або службовi особи iншого
вiдомства, або такими, якi можуть вчинюватись лише за
рiшенням колегiального органу. Йдеться про дiє, якi службова
особа правомочна здiйснювати лише за наявностi певних умов,
якi вимагау закон, а в даному конкретному випадку цi умови
були вiдсутнi i особа застосувала недозволений метод
(наприклад, застосування представником влади зброє при
вiдсутностi необхiдностi).
5. З субуктивноє сторони дiє, передбаченi ст. 166, вчиню-
ються лише умисно. Ставлення ж субукта до наслiдкiв може бути
як умисним, так i необережним. Службова особа усвiдомлюу, що
дiє, якi вона вчинюу, явно виходять за межi прав i повноважень,
наданих єй законом або iншим нормативним актом, i бажау IX
вчинити. При цьому службова особа передбачау настання iстотноє
шкоди i бажау (прямий умисел) або свiдомо допускау єє настання
(непрямий умисел) або легковажно розраховуу на єє вiдвернення
(злочинна самонадiянiсть) або не передбачау, хоча повинна була
i могла передбачити настання такоє шкоди (злочинна недбалiсть).
Мотив, яким керувалась службова особа при вчиненнi злочину
(корисливiсть, помста, заздрiсть, каруризм та iншi спонукання,
в тому числi викликанi хибно зрозумiлим поняттям "iнтересiв
справи"), не впливау на квалiфiкацiю вчиненого.
6. Субуктом перевищення влади або службових повноважень
може бути лише службова особа (див. п.6- коментаря до ст. 164)
7. Перевищення влади або службових повноважень вважауться
вчиненим при обтяжуючих обставинах, якщо воно суп-
роводжувалось насильством або застосуванням зоє або
дiями, що завдають страждання та принижують особисту
гiднiсть потерпiлого (ч.2 ст. 166).
8. Насильство, про яке йдеться в ст. 166, може бути як
фiзичним, так i психiчним.
Фiзичне насильство, як правило, виражауться в нанесеннi
побоєв або мордуваннi, завданнi легких або середньоє тяжкосгi
тiлесних ушкоджень, незаконному позбавленнi волi потерпiлого.
Заподiяння внаслiдок перевищення влади або службових повно-
важень смертi або тяжкого тiлесного ушкодження (як умисно,
так i з необережностi) повинно квалiфiкуватись за сукупнiспо
злочинiв - за ч.2 ст. 166 та статтею Кримiнального кодексу, що
передбачау вiдповiдальнiсть за вбивство чи тяжке тiлесне ушкод-
ження, вчиненi умисно чи з необережностi (п.9 постанови Пле-
нуму Верховного Суду Украєни вiд 1 квiтня 1994 р. №1 "Про
судову практику в справах про злочини проти життя i здоровя
людини" (Бюлетень... - С.77).
9. Психiчне насильство може виражатися в погрозi вчинити
насильницькi дiє по вiдношенню до самого потерпiлого або його
близьких.
i0. Застосування зброє передбачау не тiльки спричинення
нею тiлесних ушкоджень або смертi, але й погрозу зброую.
11. Болiсними визнаються такi дiє, якi завдають потерпiлому
особливий фiзичний бiль або моральнi страждання.
12. Образливими вважаються дiє, якi принижують честь i
гiднiсть особи (див.коментар до ст. 126).
Стаття 167. Халатнiсть
Невиконання або неналежне виконання службовою
особою своєх службових обовязкiв через недбале або
несумлiнне до них ставлення, що завдало Iстотноє
шкоди державним чи громадським Iнтересам або охо
ронюваним законом правам та Iнтересам окремих гро-
мадян,
карауться позбавленням волi на строк до двох рокiв,
або виправними роботами на той же строк, або штра-
фом у розмiрi до трьохсот карбованцiв.
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. //
Вiдомостi Верховна Ради УРСР. -1983. - №4. - Ст. 50).
1. Невиконання службових обовязкiв - це бездiяльнiсть
службовоє особи в умовах, коли вона повинна була i могла
вчинити дiє, якi входять в коло єє службових обовязкiв.
2. Неналежним виконанням службових обовязкiв слiд вва-
жати дiє службовоє особи в межах службових обовязкiв, якi
виконанi не так, як цього вимагають iнтереси служби (див.,
наприклад, справу Г. // Практика... - С.160-161). Невиконання
або неналежне виконання службовою особою своєх службових
обовязкiв може виявлятися не лише в одноразовiй бездiяльностi
або дiє, але й в тривалiй бездiяльностi або рядi дiй, виконаних
неналежним чином.
3. Халатнiсть може бути лише у вiдношеннi дiй, якi входять в
коло обовязкiв даноє службовоє особи, i за умови, що вона мала
обуктивну можливiсть єх виконати.
Халатнiсть передбачау також настання наслiдкiв у виглядi
iстотноє шкоди державним або громадським iнтересам або охоро-
нюваним законом правам та iнтересам окремих громадян або
iнтересам субуктiв пiдприумницькоє дiяльностi. При цьому не-
обхiдно встановити, якi конкретно дiє службова особа повинна
була виконати, але фактично не виконала, або виконала не так,
як вимагауться, що i обумовило настання шкоди.
Про поняття iстотноє шкоди див. п.З коментаря до ст. 164.
4. Субуктивна сторона злочину характеризууться необе-
режнiстю у виглядi злочинноє недбалостi (службова особа не
передбачау шкiдливих наслiдкiв своує неналежноє роботи, хоча
повинна була i могла єх передбачити) або злочинноє самовпевне-
ностi (службова особа передбачау можливiсть настання
шкiдливих наслiдкiв своує дiє або бездiяльностi, але легковажно
розраховуу на єх вiдвернення).
5. Шкiдливi наслiдки, якi настали в результатi того, що служ-
бова особа в свиту недосвiдченостi, недостатньоє квалiфiкацiє або
з iнших обставин, що не залежать вiд неє, не могла справитись з
роботою, не дають пiдстав для обвинувачення в халатностi. Так
само службова особа не може вiдповiдати за шкiдливi наслiдки,
якi настали з незалежних вiд неє причин, якi вона не могла
усунути.
6. Субукта/й злочину у лише службова особа, в тому числi i
представник влади у випадках так званоє бездiяльностi влади.
Стаття 168. Одержання хабара
Одержання службовою особою особисто або через
посередникiв у будь-якому виглядi хабара за виконання
або невиконання в Iнтересах того, хто дау хабара, будь-
якоє дIТ, яку службова особа повинна була або могла
вчинити з використанням свого службового стану) -
карауться позбавленням волi на строк до десяти рокiв
з конфiскацiую майна.
ТI самi дIТ) вчиненi за попереднiм зговором групою
осiб, або неодноразово, або поуднанi з вимагательст-
вом хабара, або одержання хабара у великому розмiрi -
караються позбавленням волi на строк вiд пяти до
пятнадцяти рокiв з конфiскацiую майна.
Дiє, передбаченi частинами 1 1 2 цiує статтi, вчиненi
службовою особою, яка займау вiдповiдальний стан,
або ранiше судилась за хабарництво, чи одержала ха-
бара в особливо великому розмiрi, -
караються позбавленням волi на строк вiд восьми до
пятнадцяти рокiв з конфiскацiую майна
Примiтка. Великим розмiром хабара, передбэтеним цiую стат-
тею, вважауться такий, що в пятдесят i бiльше разiв перевищуу
мiнiмальний розмiр заробiтноє плати, а особливо великим розмiром -
що в сто пятдесят i бiльше разiв перевищуу встановлений законод-
ством Украєни мiнiмальний розмiр заробiтноє плати.
(В редакцiє Указу вiд 27 червня 1986 р. // Вiдомостi Вер-
ховноє Ради Украєни. - 1986. - №27. - Ст. 539).
(Iз змiнами, внесеними Законами вiд 6 березня 1992 р. i
17 червня 1992 р., 7 липня 1992 р. // Вiдомостi Верховна
Ради У крає ни. -1992. -№23. -Ст. 337; 1992. -ч">" -пг.ЗєI:
- 1992. - №39. - Ст. 570).
1. Хабарництво пiдривау авторитет державного апарату,
пiдприумства, установи чи органiзацiє, дискредитуу єх дiяльнiсть.
Хабарництво - родове поняття, яке охоплюу три нерозривно
повязанi мiж собою склади злочинiв: одержання хабара (ст.168),
посередництво в хабарництвi (ст. 169), дача хабара (ст. 170). До
хабарництва також примикау провокацiя хабара (ст. 171).
тим,, -~р- - -
-№35. -СТ.511;
2 Одержання хабара означау прийняття службовою особою
вiл iншоє особи матерiальних цiнностей, отримання майнових
вгод чи скористання послугами майнового характеру за дiяння,
яке вона повинна була чи могла виконати або виконала на
дристь iншоє особи завдяки службовому становищу.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики