науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

93 чи ст.94.
За наявностi наведених вище умов з урахуванням повторностi
наступне умисне вбивство квалiфiкууться: а) за вiдповiдними
пунктами ст.93, в тому числi за п.з", якщо саме по собi наступне
умисне вбивство - без урахування його повторностi - мiстить одну
або декiька обтяжуючих обставин, передбачених пп. "а-ж"
даноє статтi; б) лише за п.з" ст.93,якщо саме по собi наступне
умисне вбивство - без урахування його повторное" не мiстить
обтяжуючих обставин, передбачених ст.93; в) зД й>190 iпп."в",
"з" ст.93, а за наявностi iнших обтяжуючих обставин i за iншими
пунктами даноє статтi.
В тому разi, коли поняттям "наступне умисне вбивство"
охоплюуться випадок замаху на вiдповiдний злочин або
спiвучасть у ньому (за винятком спiввиконавства), при
квалiфiкацiє необхiдно зробити посилання на ст-17 чи ст. 19.
Якщо особа була засуджена за ранiше вчинене умисне
вбивство, квалiфiкацiє пiдлягау лише наступне умисне вбивство.
Коди ж за ранiше вчинене умисне вбивство особа не була
засуджена, квалiфiкацiє пiдлягають як дане вбивство, так i
наступне умисне вбивство. При цьому, за загМьним правилом,
квалiфiкацiя здiйснюуться за сукупнiстю злочинiв з урахуван-
ням єх повторностi. Така квалiфiкацiя необхiдна, зокрема, у
випадках: а) коли ранiше вчинене умисне вбивство i наступне
умисне вбивство квалiфiкуються за рiзними статтями Особливоє
частини КК (наприклад, дiє винного, що здiйснив спочатку
умисне вбивство з ревнощiв, а потiм умисне вбивство на грунтi
належить квалiфiхуватн за
пп __пi\.
особистих неприязних стосункiв, належить квалiфиц
сукупнiстю злочинiв, передоачених ст.94 i п.з" ст.93);
Судовою колегiую Києвського мiського суду Н. засуджений за
ряд злочинiв. Зокрема, вiн убив Л. у звязку з вiдмовою остая-
яього негайно сплатити велику суму грошей, програну у картi.
Через деякий час Н. разом з К. напав на Б. з метою заволодiння
його майном, вони тривалий час били того ногами, руками,
каменем, совковою лопатою, тримаючи потерпiлого у водi,
вiдiбравши золоту обручку та перстень-печатку. Вiд численних
переломiв кiсток склепiння i основи черепа та лицьового скелета,
якi викликали черепно-мозкову травму, -Б. помер. Цi дiє Н. були
квалiфiкованi за ст.94, пп.а", "е", "з" ст.93 та ч.З ст. 142;
б) коли одне з умисних вбивств квалiфiкууться з посиланням на
ст. 17 чи ст. 19, а iнше квалiфiкууться безпосередньо за статтею
Особливоє частини КК, а також,, коли одне з умисних вбивсi>
квалiфiкууться з посиланням на ст. 17, а iнше - з посиланням на
ст. 19 (наприклад, дiє особи, яка спочатку вчинила замах на
умисне вбивство з корисливих мотивiв, а потiм - шдмовшщтво до
умисного вбивства з ревнощiв, належить квалiфiкувати за су-
купнiстю злочинiв, передбачених ч.2 ст. 17 i п. "а" ст.93 та 4.5
ст. 19 i пз" ст.93).
Квалiфiкацiя за сукупнiстю злочинiв не повинна мати мiсця у
випадку, колi всi вчиненi злочини у закiнченими умисними
вбивствами при обтяжуючих обставинах. В такому разi дiє винно-
го слiд квалiфiкувати за вiдповiдними пунктами ст.93, в тому
числi за п. "з", який вiдобразить в квалiфiкацiє факт вчинення
особою кiлькох умисних вбивств при обтяжуючих обставинах.
Квалiфiкацiя за сукупнiстю не погрiбна також у випадку, копи
вчиненi винним злочини були замахами на умиснi вбивства при
обтяжуючих обставинах (див. абзаци 5 i 6 п. 17 постанови Пле-
нуму Верховного Суду Украєни вiд 1 квiтня 1994 р. №1).
20. За чвнннм кримiнальним законодавством Украєни жодний
злочин, склад якого прямо не передбачау умисного позбавлення
життя потерпiлого, не може розглядатись як такий, що охоплюу
собою умисне вбивство. Тому, якщо при вчиненнi будь-якого
злочину (крiм тих, що охоплюються поняттям умисного
вбивства) винний спричиняу смерть iншiй людинi i його психiчне
ставлення до цього наслiдку характеризууться умисною виною,
його дiє належить квалiфiкувати за сукупнiстю злочинiв, перед-
бачених вiдповiдною статтею Особливоє частини КК i ст.94, а при
наявностi обтяжуючих обставин - ст.93 цього Кодексу.
Така квалiфiкацiя повинна мати мiсце, зокрема, якщо умисне
позбавлення життя потерпiлого було вчинене при бандитизмi,
дiях, що дезорганiзують роботу виправно-трудових установ
(абз.2 п.8 постанови Пленуму Верховного Суду Украєни вiд 26
березня 1993 р. №2 "Про судову практику в справах про
злочини, повязанi з порушенням режиму вiдбування покарання
в мiсцях позбавлення водi"), масових безпорядках, угонi транс-
портних засобiв та угонi повiтряного, морського чи рiчкового
судна, умисвому знищеннi або пошкояженш маЛна тощо.
мвкм.!
.ввецяявуск.
21. При призначеннi покарання за умисне вбивство прв
обтяжуючих обставинах слiд виходити iз загальних начал
призначення покарання, передбачених ст. 39. При цьому слiд
мати на увазi, що у вiдповiдностi зi ст.24 передбачена в санкцiє
СТ.93 смертна кара у винятковою мiрою покарання i може
застосовуватись лише тодi, коли суд дiйде висновку про не-
можливiсть застосування до винного iншоє мiри покарання.
Такни висновок мау бути належним чином мотивований.
Якщо за вчинення умисного вбивства при обтяжуючих
обставинах смертна кара призначауться кiльком засудженим, у
вироку мають бути наведенi мотиви застосування цього покаран-
ня щодо кожного з них (абз.З п.4 постанови Пленуму Верховного
Суду Украєни вiд 1 квiтня 1994 р. №1).
В окремих виняткових випадках, коли по справi встановленi
особливо обтяжуючi обставини, що значно пiдвищують ступiнь
суспiльноє небезпечностi вчиненого злочину, а також з ураху-
ванням особи винного, смертна кара може бути призначена за
замах на умисне вбивство при обтяжуючих обставинах. При
наявностi особливо обтяжуючих обставин та з урахуванням особи
винного не виключауться також застосування смертноє кари до
iнших, крiм виконавця, спiвучасникiв умисного вбивства при
обтяжуючих обставинах чи замаху на таке вбивство.
Стаття 94. Умисне вбивство
Умисне вбивство) вчинене без вказаних у статтi 93
цього Кодексу ознак, -
карауться позбавленням волi на строк вiд семм до
пятнадцяти рокiв,
1. Стаття 94 передбачау вiдповiдальнiсть за так зване
"просте" умисне вбивство. За цiую статтею квалiфiкууться
умисне вбивство, яке вчинене при вiдсутностi як обтяжуючих
обставин, передбачених ст.93, так i помякшуючих (ЙЬтавин,
передбачених статтями 95-97.
2. Умисне вбивство, передбачене ст.94, може бути вчинене як
з прямим, так i непрямим умислом. Обовязковому встановлен-
ню i вiдображенню у вироку пiдлягау мотив умисного вбивства.
3. До умисного вбивства, квалiфiкацiя якого здiйснюуться за
ст-94, зокрема, вiдносяться: а) умисне вбивство, вчинене на
грунтi особистих неприязних стосункГв, в тому числi i вбввство
з помсти на грунтi таких стосункiв (див., наприклад: Рад.право.
- 1966. - №9. - С.99; 1974. -№4. - С. 106); б) умисне вбивство
пiд час бiйки чи суперечки, якщо винний дiяв не з хулiганських
мотивiв (див., наприклад: Рад.право.-1971.-№10.-С.109); в) умисне
вбивство, вчинене особою, яка охороняу майно; г) умисне
вбивство, вчинене з мотивiв жалостi до потерпiлого; д) умисне
вбивство, вчинене на прохання самого потерпiлого.
За СТ.94 необхiдно квалiфiкувати й iншi випадки умисного вбивства,
за умови, що в дiяннi винного вiдсутнi обтяжуючi i помякшуючi
обставини, якi передбаченi вiдповiдно в ст-93 та статтях 95-97.
4 При призначеннi покарання за умисне вбивство, передба-
чене сЄ94 слiд керуватися загальними началами призначення
покарання, сформульованими в ст.39. Оскiльки наведенi в п.З
комеаря до ст.94 обставини умисного вбивства не мають зна-
чення обовязкових ознак складу злочину, вони можуть бути
врахованi при призначеннi покарання як показники ступеня
суспiльноє небезпечностi вчиненого умисного вбивства.
Стаття 95.

вчинене в
душевного
Умисне вбивство,
станi сильного
хвилювання
Умисне вбивство, вчинене в станi сильного душевно-
го хвилювання, що раптово виникло внаслiдок протиза-
конного насильства або тяжкоє образи з боку
потерпiлого, -
карауться позбавленням волi на строк до п яти рокiв.
I. Стаття 95 передбачау вiдповiдальнiсть за одне з трьох умисних
вбивств, якi за КК визнаються вчиненими при помякшуючих
обставинах. Умисне вбивство необхiдно квалiфiкувати за ст.95 при
наявностi таких умов: 1) умисне вбивство, вчинене винним в станi
сильного душевного хвилювання; 2) такий стан виник раптово i був
викликаний протизаконним насильством або тяжкою образою;
3) смерть була спричинена саме тiй особi, яка вчинила протизаконне
насильство або тяжку образу.
2. Стан сильного душевного хвилювання (фiзiологiчний
афект) - це такий психiчний стан, при якому iнтенсивна емоцiя
(це може бути, наприклад, сильне почуття образи та гнiву -див.:
Право Украєни. - 1992. -№12.- С.50) протягом короткого часу
займау домiнуюче становище в свiдомостi людини, внаслiдок чого
значною мiрою знижууться єє здатнiсть усвiдомлювати дiє, а
також керувати ними. Для вирiшення питання про наявнiсть чи
вiдсутнiсть сильного душевного хвилювання мау призначатись
судова експертиза за участю психологiв, психiатрiв, однак суд
не звязаний єє висновком i може спростувати його на пiдставi
сукупностi iнших доказiв.
При вирiшеннi питання про перебування винного в станi
фiзiологiчного афекту слiд враховувати i його iндивiдуально-
психологiчнi осооливостi (див., наприклад, ухвалу Верховного
Суду Украєни в справi Р. // Рад.право. - 1990. - №11. - С.84-85;
1986. - №8. - С.87).
3. Раптовiсть виникнення стану сильного душевного хвилю-
вання означау, що такий стан зявляуться як безпосередня реакцiя
на подiю, яка сталася несподiвано для людини. Як правило, людина
сама сприймау цю подiю, але в окремих випадках вона може
дiзнатись про подiю, що викликау стан сильного душевного хвилю-
вання, i вiд iнших осiб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики