науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Аналогiчну позицiю зай-
мау Пленум Верховного Суду Украєни в постановi вiд 23 грудня
1983 р. №6 "Про практику застосування судами Украєни зако-
нодавства про вiдповiдальнiсть за втягнення неповнолiтнiх у
злочинну та iншу антигромадську дiяльнiсть" (п.7) стосовно
втягнення неповнолiтнiх у злочинну чи iншу антигромадську
дiяльнiсть (Бюлетень... - С.159).
3. З субуктивноє сторони для розглядуваного злочину
характерна наявнiсть прямого умислу - усвiдомлення небезпеч-
ностi дiй, що полягають у схиляннi особи до вживання нар-
котикiв, i бажання виконати цiдiє.
4. Субуктом злочину у осоои, якi досягли 16-рiчного вiку.
5. Вчинення цих дiй щодо двох або бiльше осiб належить
квалiфiкувати за ч.2 ст.229 незалежно вiд того, здiйсненi такi
дiяння вiдносно зазначених осiб одночасно або в рiзний час.
6. Схиляння до вживання наркотичних засобiв непов-
нолiтнього означау вчинення таких дiй по вiдношенню до
особи, яка не досягла 18 рокiв, за умови, що винний усвiдомлював
факт неповнолiття потерпшого.
7. Схиляння до вживання наркотичних засобiв i поряд з цим
ьгчг-нення неповнолiтнiх в немедичне вживання лiкарських або
iнших засобiв, що викликають одурманювання, але не у нар-
котиками, належить квалiфiкувати як сукупнiсть злочинiв,
передбачених статтями 229 та 208.
8. Якщо схиляння було поуднане iз збутом наркотичних за-
собiв, дiє винного квалiфiкуються за статтями 229 та 229. Якщо
ж, примушуючи потерпiлого до вживання наркотикiв, винна
особа спричинила йому тiлеснi ушкодження, такi дiє потребують
додатковоє квалiфiкацiє за статтями IОi-106.
Стаття 229. Незаконне виготовлення,
придбання, зберiгання, перевоз-
ка або пересилка наркотичних
засобiв без мети збуту
Незаконне вигс-озлення, придбання, зберiгання,
перевозка або пересилка наркотичних засобiв без мети
збуту-
карауться позбавленням волi на строк до трьох рокiв
або виправними роботами на строк до двох рокiв.
ТI ж дiє, вчиненi повторно або особою,яка ранiше
вчинила один iз злочинiв, передбачених статтями 229 -
229Ї i 229 цього Кодексу, -
караються позбавленням волi на строк до пяти рокiв.
(Ст. 22У Кодекс доповнено Указом вiд 17 червня 1974 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1974. - №27. - Ст. 222. )
(Iз змiнами, внесеними Указами вiд 12 сiчня 1983 р. i
21 серпня 1987 р. //Вiдомостi Верховна Ради УРСР. - 1983.
- №4. - Ст. 50; 1987. - №35. - Ст. 674).
1. Цi дiє за своєм зовнiшнiм проявом аналогiчнi дiянням,
передбаченим ст.229 (див. коментар до цiує статтi). тдина
рiзниця в цьому пiаш - вiдсутнiсть збуту та мепщ збуту
наркотичних засобiв.
2. Як i злочин, передбачений ст.229, це дiяння вчинюуться з
пряслам умислом. Специфiка субуктивноє сторони складу цього
злочину полягау в негативнiй ознацi - вчинення дiй без мети.
збуту наркотикiв. Про це можуть свiдчити порiвняно невеликi
масштаби виготовлення, придбання або зберiгання, перевозки чи
пересилки наркотикiв, коли єх кiлькiсть достатня лише ддя
особистого споживання i поряд з цим встановлено факт захворю-
вання винноє особи на наркоманiю, непридатнiсть пристроєв, ще
вилученi у цiує особи, для виробництва наркотикiв у значному
обсязi тощо. З iншого боку, правоохоронним органам тр
запобiгати неякiсному розслiдуванню справ, коли мета збу
наркотикiв не встановлюуться. . .-,
3. Решта ознак, в тому числi i квалiфiкованого виду складу
цього злочину (ч.2 ст. 229), специфiки не мають.
4. Субукт злочину загальний. Найчастiше його вчинюють
наркомани. В таких випадках суд повинен вирiшувати питання
про застосування до засудженого, крiм покарання, лiкувальних
заходiв, якщо не мау до цього протипоказань.
Стаття 229 Порушення правил виробництва,
придбання, зберiгання, облiку,
вiдпуску, перевозки або
пересилки наркотичних засобiв
Порушення встановлених правил виробництва,
придбання, зберiгання, облiку, вiдпуску, перевозки
або пересилки наркотичних засобiв -
карауться позбавленням волi на строк до трьох рокiв
або виправними роботами на строк до двох рокiв, з поз-
бавленням права займати певнi посади або займатися
певною дiяльнiстю чи без такого.
(Ст. 22!У Кодекс доповнено Указом вiд 17 червня 1974 р. //
Вiдомостi Верховна Ради УРСР. - 1974. - №27. - Ст. 222).
(iз змiнами, внесеними Указами вiд 12 сiчня 1983 р. i
21 серпня 1987 р. //Вiдомостi Верховна Ради УРСР. - 1983.
- №4. - Ст. 50; 1987. - №35. - Ст. 674).
1. Ця стаття мау блачкетиу диспозицiю. Порядок
виробництва, зберiгання, облiку, вiдпуску, перевозки або
пересилки вказання у дiючих, на сьогоднi наказах мiнiстра
охорони здоровя СРСР №175 вiд 25 лютого 1982 р., №1311
вiд ЗО грудня 1982 р., №7 за 1983 р. "Яро знищення нар-
котичних лiкарських засобiв, що стали непридатними пiсля
закiнчення строку придатностi" та наказi мiнiстра охороии
здоровя Украєни №333 за 1986 р. "IТро додатковi заходи но
покращенню облiку, зберiгання, прописування та використан-
ня наркотичних засобiв". Зокрема, цими наказами затвердженi
"Правила зберiгання та облiку наркотичних лiкарських за-
собiв i спецiальних рецептурних бланкiв у лiкувально-
профiлактичних закладах", "Правила зберiгання, облiку та
вiдпуску наркотичних лiкарських засобiв i спецiальних
рецептурних бланкiв на наркотичнi засоби в аптечних скла-
дах", "Правила зберiгання, облiку наркотичних засобiв у
контрольно-аналiтичних лабораторiях аптечних управлiнь, в
науково-дослiдних iнститутах та учбових закладах системи
охорони здоровя" i "Додаток про списання та знищення
наркотичних лiкарських засобiв i спецiальних рецептiв, що не
були використанi онкологiчними хворими".
2.3 обуктивноє сторони злочин, передбачений ст.229, являу
собою дiю або бездiяльнiсть, що порушуу зазначенi вище правила.
3. Вiд злочину, передбаченого ст. 229, це дiяння вiдрiзняуться
чи пересилау наркотичнi засоби на законних пiдставах, але з
порушенням певних правил поводження з ними.
4. Для визнання злочину закiнченим настання наслiдку не у
обовязковим. Але дiяння може квалiфiкуватись за ст.229 лише тодi,
коли порушення правил було грубим, таким, що мiстило реальну
загрозу доя здоровя лиздей або виходу наркоiжiв з-пiд контролю. В
протидежному вищдасу дiяння на пiдставi ч.2 ст.7 буде проступком.
5. Форма вини при вчиненнi злочину може бути умисною чи
необережною. Мотиви, в тому числi i корисливi, не мають значення
для квалiфiкацiє дiяння за ст.229, але якщо особа з корисливих
спонукань умисно сприяу викраденню наркотикiв, єх незаконному
придбанню або збуту, такi дiє квалiфiкуються як спiвучасть у цьому
злочинi, а також злочин, передбачений ст.229.
6. Субукт злочину спецiальний - особа, яка була зобовязана
в силу службового або професiйного становища дотримуватись
зазначених вище правил поводження з наркотиками (працiвники
аптек, аптечних складiв, лiкарень та полiклiнiк, науково-
дослiдних установ та iн.).
7. У випадках, коли службова особа, поряд iз злочинним дiянням,
передбаченим ст.229, вчинюу i службовий злочин, єє дiяння треба
додатково квалiфiкувати за статтями 165, 167 чи 168.
Стаття 229. Незаконнi придбання або
зберiгання наркотичних засобiв
у невеликих розмiрах
Незаконнi придбання або зберiгання без мети збуту
наркотичних засобiв у невеликих розмiрах, вчиненi
повторно протягом року пiсля накладення
адмiнiстративного стягнення за такi ж порушення, -
караються позбавленням волi на строк до двох рокiв,
або виправними роботами на той же строк, або штра-
фом у розмiрi до трьохсот карбованцiв.
(Ст.229Ї Кодекс доповнено Указом вiд 21 серпня 1987 р.//
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1987. - №35. - Ст. 674).
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 28 сiчня 1991 р.//
Вiдомостi Верховнiм Ради УРСР. - 1991. - №8. - Ст. 56).
I. Основна характерна риса складу злочину у його предмет
- наркотичнi засоби в невеликих розмiрах. .
2. Рекомендацiє вiдносно меж невеликого оз/МIрвркотичIИIX
засобiв викладенi у Висновку Комiтету по контролю наркотикiв при
Мiнiстерствi охорони здоровя СРСР вiд 19 грудня 1990 р. (Вестник
Верховного Суда СССР.- 1991.- №8. - С.48).
3. Зокрема, невеликими розмiрами визнанi наркотаки в таких
межах-, марiхуана висушена - 5 г i невисушена - 25 г, гашиш,
анаша - 1 г, смола каннабiсу - 0,4 г, гашишна олiя - 0,5 г, опiй
- 0,5 г, солома макова висушена -10 г, невисушена - 50 г, морфiн
(основа i солi) - 0,03 г, героєн - 0,015 г, промедол - 0,03 г,
фенамiн - 0,05 г, омнопон - 0,03 г, ноксирон - 0,5 г, ефедрон -
0,03 г, кокаєн (основа i солi) -0,02 г, барбамiл - 0,6 г.
4. Дiє, що утворюють обуктивну сторону складу злотащв-
придбання або зберiгання наркотичних засобiв, аналогiчнi таке
ознакам, розглянутим в коментарi до статей 229 та 229.
5. Кримiнальна вiдповiдальнiсть за ст. 229 настау з 16 рокiв i
лише за умови, що дiяння вчинене повторно протягом року пiсля
накладення адмiнiстративного стягнення за таке порушеиня.
6. Згiдно з ч.I ст.44 КАП з врахуванням Закону Украєнi вад
17 червня 1992 р. "Про порядок застосування кримiнальних покарi
i заходiв адмiнiстративного стягнення у виглядi штрафу" за
придбання або зоерiгання наркотичних засобiв в невеликих
розмiрах можливi накладення штрафу в розмiрi до 1000 крб. або
виправнi роботи на строк вiд 1 до 2 мiсяцiв з вiдрахуванням 20%
заробiтку, а у виняткових випадках, якщо за обставинами справи i
з урахуванням особи порушника цих заходiв буде визнано недо-
статньо, - адмiнiстративний арешт на строк до 15 дiб.
7. Цi матерiали розглядають районнi (мiськi) суддi.
8. Вирiшуючи питання про притягнення до кримiнальноє
вiдповiдальностi за ст.229Ї, необхiдно витребувати
адмiнiстративнi матерiали про перше правопорушення,
перевiрити, щоб з моменту накладення адмiнiстративного стяг-
нення не минув рiчний строк, стягнення не було зняте, а також
переконатись в його законностi та обгрунтованостi.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики