науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Суд вправi, залежно вiд характеру пер-
шого злочину, не визнати за ним значення обтяжуючоє
обставини;
2) вчинення злочину органiзованою групою;
3) вчинення злочину з використанням пiдлеглого або
Iншого залежного стану особи, щодо якоє вчинено злочин;
4) вчинення злочину з корисливих або Iнших низьких
мотивiв;
5) заподiяння злочином тяжких наслiдкiв;
6) вчинення злочину щодо малолiтнього, старого або
особи, яка перебувау в безпорадному станi;
7) пiдмовлення неповнолiтнiх до вчинення злочину
або залучення неповнолiтнiх до участi в злочинi;
8) вчинення злочину з особливою жорстокiстю або
знущанням з потерпiлого;
9) вчинення злочину з використанням умов громадсь-
кого лиха;
10) вчинення злочину загальнонебезпечним способом;
11) вчинення злочину особою, яка перебувау в станi
спянiння. Суд вправi, залежно вiд характеру злочину,
обтяжуючою
обставину
не визнати
вiдповiдальнiсть;
12) вчинення нового злочину особою, яка була взята
на поруки, на протязi строку поручительства або на
протязi одного року пiсля закiнчення цього строку.
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 грудня 1969 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. -1969. -№50. -Ст. 388).
1. Обставини, що обтяжують вiдповiдальнiсть, як i помякшу-
ючi обставини, з точки зору єх змiсту характеризують: а) подiю
злочину (ПП.2-9 ст.41); 6) особу винного (пп.I, II, 12 ст.41).
З точки зору соцiальноє значущостi перша група обставин
пiдвищуу ступiнь суспiльноє небезпечностi вчиненого злочину,
друга група - свiдчить про бiльшу суспiльну небезпечнiсть особi
винного. Але оскiльки закон надав цим обставирам значення
самостiйного критерiю; що впливау на призначення покарання,
вони, за загальним правилом, повиннi враховуватись судом (суд-
дею) саме як обставини, що обтяжують вiдповiдальнiсть. Винятки
з цього правила див. у пп.2 i 8 коментаря до даноє статтi.
2. Нерiдко обставини, передбаченi в ст.41, одночасно вказанi i
в диспозицiє статтi Особливоє частини кримiнального закону як
обовязковi (як правило, квалiфiкуючi) ознаки складу конкрет-
ного злочину. У випадках визнання особи винною у вчиненнi
такого злочину з iнкримiнуванням єй при квалiфiкацiє даних
ознак вони не повиннi додатково враховуватись при призначеннi
покарання як обставини, що обтяжують вiдповiдальнiсть (див.
абз.б п.2 постанови Пленуму Верховного Суду Украєни вiд
29 червня 1990 р. №6 "Про практику призначення судами
Украєни мiр кримiнального покарання" // Бюлетень... - С.24).
При цьому, якщо така квалiфiкуюча ознака (обтяжуюча
обставина) зумовила остаточну квалiфiкацiю вчиненого злочину
i лише вона з усiх передбачених вiдповiдною статтею (частиною,
пунктом статтi) Особливоє частини кримiнального закону була
iнкримiнована винному, ця ознака, за загальним правилом, не
повинна враховуватись при призначеннi покарання взагалi. Така
ситуацiя мау мiсце, наприклад, при призначеннi покарання за
умисне вбивство з корисливих мотивiв, згвалтування малолiтньоє,
вчинене органiзованою групою вимагательство.
В той же час, якщо при квалiфiкацiє дiй винного йому було
iнкримiновано декiлька квалiфiкуючих ознак вчиненого ним
злочину, вони можуть бути врахованi i при призначеннi пока-
рання, але не як обставини, що обтяжують вiдповiдальнiсть, а як
конкретнi показники ступеня суспiльноє небезпечностi вчинено-
го злочину чи особи винного. Така ситуацiя мау мiсце прi
призначеннi покарання, наприклад, за умисне вбивство з
корисливих мотивiв, вчинене з особливою жорстокiстю особою,
яка ранiше вчинила умисне вбивство, або за згвалтування ма-
лолiтньоє, що спричинило особливо тяжкi наслiдки, вчинене
особою, яка ранiше вчинила такий злочин.
Винятком iз загального правила у також врахування при
призначеннi покарання обставин, що охоплюються поняттям
"тяжкi наслiдки" (див. п.8 коментаря до даноє статтi).
людського спiвжиття, зокрема, ненависть до представникiв iнших
нацiй i рас, принизливе ставлення до жiнки, людини похилого
вiку чи iнвалiда, прагнення до власного благополуччя за рахунок
спричинення шкоди iншим людям тощо.
8. У п.5 ст.41 передбачено як обставину, що обтяжуу
вiдповiдальнiсть, заподiяння злочином тяжких наслiдкiв. Тим
самим пiдкреслюуться безпосереднiй звязок мiж ступенем
суспiльноє небезпечностi вчиненого злочину i тяжкiстю
наслiдкiв, якi вiн спричинив.
Тяжкiсть наслiдкiв залежить вiд соцiальноє цiнностi обукта
посягання, а також вiд характеру i розмiру заподiяноє злочином
шкоди. За цими критерiями тяжкими наслiдками, зокрема, визна-
ються: а) смерть однiує чи кiлькох осiб; б) спричинення хоча б
однiй особi тяжкого тiлесного ушкодження аоо двом чи бiльше
особам середньоє тяжкостi тiлесного ушкодження, а також за-
подiяння iншоє тяжкоє шкоди здоровю людей (тяжких захворю-
вань, хронiчноє душевноє хвороби тощо); в) порушення основних
конституцiйних прав значноє кiлькостi громадян; г) заподiяння
майновоє шкоди в особливо великих розмiрах; д) дезорганiзацiя
роботи пiдприумств, установ, органiзацiй в значних масштабах.
В окремих випадках тяжкими наслiдками може бути визнано
поуднання кiлькох iз зазначених рiзновидiв шкоди, якщо кож-
ного окремо для цього недостатньо.
Визнаючи наслiдки вчиненого злочину тяжкими, суд (суддя)
невинен вiдобразити це у вироку, мотивувавши в необхiдних
Якщо тiжкi наслiдки передбаченi як обовязкова ознака
вiдповiдного складу злочину, єх не можна повторно враховувата
при призначеннi покарання як обставину, що обтяжуу
вiдповiдальнiсть. В той же час залежно вiд характеру заподiяноє
шкоди, а iнколи i вiд єє розмiру тяжкi наслiдки, навiть якщо вони
вiдiграли роль обовязковоє ознаки при квалiфiкацiє вчиненого
злочину, можуть бути одночасно конкретними показниками сту-
пеня його суспiльноє небезпечностi i враховуватись при призна-
ченнi покарання саме як такi. Наприклад, при призначеннi
покарання за порушення правил при проведеннi оудiвельних
робiт, що спричинило тяжкi наслiдки (ч.2 ст.219), суд повинен
врахувати, якi саме тяжкi наслiдки були спричиненi, - в одному
випадку це може бути заподiяння тяжких тiлесних ушкоджень
значнiй кiлькостi потерпiлих, в iншому - лише спричинення
майновоє шкоди в особливо великих розмiрах.
9. Вчинення злочину щодо малолiтнього, старого або
особи, яка перебувау в безпорадному станi, передбачене в
п.б ст.41 як обставина, що обтяжуу вiдповiдальнiсть,, оскiльки цi
специфiчнi властивостi потерпiлого значною мiрою полегшують
вчинення злочину, а єх використання свiдчить про пiдвищену
суспiльну небезпечнiсть як самого злочину, так i особи винного.
Пiд малолiтнiми слiд розумiти дiтей, якi не досягли вiку 14
рокiв. Старими належить визнавати потерпiлих, якi досягли:
чоловiки - 60 рокiв, жiнки - 55 рокiв, враховуючи при цьому
iндивiдуальнi особливостi кожного потерпiлого. Перебування в без-
порадному станi означау, що потерпiлий не може уникнути посяган-
ня чи протистояти йому з будь-яких причин, зокрема, в звязку з
iнвалiднiстю, хворобою, втратою свiдомостi, вагiтнiстю тощо.
10. Пункт 7 ст.41 передбачау як обставини, що обтяжують
вiдповiдальнiсть, пiдмовлення неповнолiтнiх до вчинення
злочину або залучення неповнолiтнiх до участi у злочинi.
Обидвi обставини пiдвищують суспiльну небезпечнiсть дiй винно-
го, оскiльки вони, крiм усього iншого, посягають на нормальний
розвиток неповнолiтнiх. Пiд неповнолiтнiми слiд розумiти осiб,
якi на момент вчинення винним зазначених дiй не досягли 18 рокiв.
Пiдмовлення неповнолiтнiх до вчинення злочину з боку дорослоє
особи завжди у конкретним проявом втягнення неповнолiтнiх у
злочинну дiяльнiсть, що утворюу окремий склад злочину, передба-
ченого ст. 208. Тому, якщо дiє винного квалiфiкуються за даною
статтею, зазначену обставину не слiд враховувати при призначеннi
покарання як таку, що обтяжуу вiдповiдальнiсть. Такий пiдхiд
зберiгауться i у випадку, коли проявом втягнення неповнолiтнiх у
злочинну дiяльнiсть у єх залучення до участi в злочинi.
Однак залучення неповнолiтнiх до участi у злочинi може i не
мiстити складу злочину, передбаченого ст. 208, наприклад, коли
неповнолiтнiй сам виявив бажання взяти участь у злочинi, а
дорослий лише дозволив йому це зробити. В такому випадку при
призначеннi покарання дорослому за вчинений разом з непов-
нолiтнiм злочин залучення останнього до участi в ньому на-
лежить розглядати як обставину, що обтяжуу вiдповiдальнiсть.
11. Вчинення злочину з особливою жорстокiстю або
знущанням над потерпiлим передбачене як обставина, що
обтяжуу вiдповiдальнiсть, в п.8 ст.41.
Пiд особливою жорстокiстю слiд розумiти, перш за все,
спричинення потерпiлому тяжких фiзичних страждань шляхом
тортур, мучення, нанесення великоє кiлькостi тiлесних ушкод-
жень тощо. В окремих випадках особлива жорстокiсть може
проявитись i в спричиненнi тяжких моральних або психiчних
страждань як самому потерпiлому, так i його близьким. Так,
особливо жорстоким буде згвалтування неповнолiтньоє дочки в
присутностi матерi, мордування малолiтнього сина на очах у
батька, позбавленого можливостi його захистити та iн.
Знущання над потерпiлим передбачау таку поведiнку винного
пiд час вчинення ним злочину, яка завiдомо для нього глибоко
принижуу честь i гiднiсть потерпiлого i тим самим завдау йому
особливих моральних страждань.
Визнаючи наявнiсть у дiях винного розглядуваноє обтяжуючоє
обставини, суд (суддя) повинен зазначити у вироку, якi саме з
них вiн вважау проявом особливоє жорстокостi чи знущанням над
потерпiлим.
12. У п.9 ст.41 передбачено як обставину, що обтяжуу
вiдповiдальнiсть, вчинення злочину з використанням умов
громадського лиха. Пiдвищена суспiльна небезпечнiсть
злочину i особи винного зумовлена в даному випадку тим, що
злочин вчинюуться з використанням обстановки, яка загрожуу
життю, здоровю, власностi багатьох людей.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики