науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

п.8 постанови Пленуму Верховного
Суду Украєни вiд 25 грудня 1981 р. №10 "Про виконання судами
Украєни законодавства з питань призначення покарання" //
Бюлетень... - С.34-35).
6. Виправнi роботи не призначаються вiйськовослужбовцям.
Вони замiнюються триманням таких осiб на гауптвахтi строком
до двох мiсяцiв (ч.2 ст.34). Розглядуваний вид покарання не
призначауться також непрацездатним (iнвалiдам першоє i другоє
груп; особам, якi досягли пенсiйного вiку; неповнолiтнiм до 15
рокiв). Недоцiльно призначати виправнi роботи неповнолiтнiм до
16 рокiв; непрацюючим жiнкам, якi утримують малолiтнiх дiтей
або перебувають у станi вагiтностi; особам, якi навчаються в
учбових закладах на стацiонарнiй формi навчання. Особам, якi
не поуднують навчання з роботою, виправнi роботи признача-
ються лише в iнших мiсцях, що визначаються органами, якi
вiдають застосуванням виправних робiт.
Непрацездатним особам, а також тим, якi стал? такими пiсля
постановления вироку, виправнi роботи суд може замiнити штра-
фом або громадською доганою. Замiна виправних робiт штрафом
здiйснюуться з розрахунку двадцять карбованцiв диграфу за один
мiсяць виправних робiт, причому за злочини, що не у
корисливими, сума не повинна перевищувати 300 iфб. (ч.З ст.29).
Дане обмеження не поширюуться на корисливi злочини, що
характеризуються прагненням винноє особи до певноє ма-
терiальноє вигоди. Про застосування покарання у виглядi штрафу
див. п.2 коментаря до ст.32.
7. Каральнi властивостi виправних робiт гiроявляються в
тому, що вони: а) призначаються на певний строк, б) протягом
цього строку iз заробiтку засудженого здiйснюються
вiдрахування в доход держави; в) змiнюють у несприятливий бiк
правовий стан засудженого; г) породжують судимiсть.
8. Виправнi роботи призначаються на строк вiд двох мiсяцiв до
двох рокiв у межах санкцiє статтi кримiнального закону. При
замiнi iнших видiв покарання виправними роботами i при скла-
даннi покарань строк виправних робiт також не може перевищу-
вати двох рокiв.
Порядок обчислення строку виправних робiт визначений ст.97
ВТК. Зокрема, строк вiдсування виправних робiт" обчислюуться
мiсяцями i дйями, протягом яких засуджений працював i з його
заробiтку здiйснювались вiдрахування. Вiдбування виправних
робiт тривау до повного вiдпрацювання засудженим числа
робочих днiв, якi припадають на встановлений судом кален-
дарний строк покарання.
При призначеннi за вироком суду виправних робiт особi, яка
вiдбувау адмiнiстративне стягнення у виглядi виправних робiт,
вирок приводиться у виконання самостiйно пiсля вiдбуття
адмiнiстративного стягнення.
9. Iз заробiтку засудженого до виправних робiт" здiйснюються
вiдрахування в роЗмiрi до 20 процентiв. Конкретний розмiр суд
встановлюу, керуючись вимогами закону про iндивiдуалiзацiю
покарання. В законi мiнiмльний розмiр вiдрахувань не перед-
бачений, на практицi вiн не опускауться нижче 5 процентiв.
При призначеннi покарання у виглядi виправних робiт за
кiлькома вироками за правилами ст.43 "можуть складатися лише
строки виправних робiт. Розмiри вiдрахувань iз заробiтку засудже-
ного складанню не пiддягають. В таких випадках, iiризначивши за
новий злочин виправнi роботи з вiдрахуванням iз заробiтку призна-
нного процента в доход держави, суд повнiстю чи частково
приуднуу до призначеного за останнiм вироком покарання
невiдбутий строк виправних робiт за попереднiм вироком,
залишивши для приуднаного строку попереднiй розмiр
ндрахувань(п.19 постанови Пленуму Верховнол> Суду Украєни
вiд 29 червня 1990 р. №6 "Про практику призiiачення судами
Украєни мiр кримiнального покарання" // Бюлетеiиь... - С.28).
10. Порядок здiйснення вiдрахувань iз заробiтку засуджених
до виправних робiт регулюуться ст. 102 ВТК.
II. На осiб, якi вiдбувають покарання у виглядi виправних
робiт, крiм вiдрахувань iз заробiтку, поширюуться ряд правооб-
межень, якi можуть стосуватись загального i безперервного тру-
дового стажу, порядку звiльнення з роботи за власним бажанням.
вiдпусток та допомоги у звязку з тимчасовою непрацездатнiстю,
вагiтнiстю i пологами (статтi 103, 104, 105 ВТК), пiдстав
припинення трудового договору (п.7 ч.I ст.Зб КЗП).
12. Органами, якi вiдають застосуванням виправних робiт, у
iнспекцiє виправних робiт i працевлаштування органiв
внутрiшнiх справ. Iх обовязки визначенi ст.99 ВТК.
IЗ. До осiб, засуджених до виправних робiт, може бути засто-
соване умовно-дострокове звiльнення вiд покарання або замiна
невiдбутоє частини покарання бiльш мяким покаранням (штра-
фом, громадською доганою) за наявностi пiдстав, вказаних у
статтях 52,53.
14. Засудженi до виправних робiт визнаються такими, що не
мають судимостi, якщо вони протягом одного року з дня вiдбуття
покарання не вчинять нового злочину (п.4 ч. I ст.55). Дострокове
зняття судимостi з осiб, засуджених до виправних робiт, законом
не передбачено.
Стаття ЗО. Наслiдки ухилення вiд вiдбування
виправних робiт без позбавлення волi
В разi ухилення вiд вiдбування покарання оссби; за-
судженоє до виправних робiт без позбавлення волi з
вiдбуванням за мiсцем роботи, суд за поданням органу
внутрiшнiх справ або за клопотанням громадськоє
рганiзацi? чи трудового колективу може направити цю
особу для вiдбування покарання в Iншi мiсця, що визна-
чаються органами, якi вiдають застосуванням виправних
робiт, але в районi проживання засудженого.
В разi злiсного ухилення вiд вiдбування покарання
особи, засудженоє до виправних робiт без позбавлення
волi, суд може замiнити невiдбутий строк виправних
робiт покаранням у виглядi позбавлення волi на той же
строк.
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1983. - №4. - Ст. 50).
I. Ухиленням вiд вiдбування виправних робiт без позбав-
лення. волi вважаються такi дiє засудженого, як невлаштування
без поважних причин на роботу протягом 15 днiв з моменту
взяття на облiк або з моменту залишення попередньоє роботи,
неявка без поважних причин протягом 15 днiв пiсля переєзду на
нове мiсце проживання в орган, який вiдау застосуванням
виправних роЙт, вчинення протягом призначеного строку пока-
рання прогулу, поява на роботi у нетверезому станi.
2. Позбавлення права займати певнi посади або займатися
певною дiяльнiстю може бути призначене або як основне - якщо
воно передбачене як таке в санкцiє статтi, а також при застосу-
ваннi СТ.44, або як додатком покарання - якщо воно передба-
чене як таке в санкцiє статтi, а також тодi, коли за характером
вчинених винним злочинiв по посадi або при заняттi певною
дiяльнiстю суд вiдповiдно до ст.ЗI визнау неможливим збережен-
ня за ним права займати певнi посади або займатися певною
дiяльнiстю. В останньому випадку в резолютивнiй частинi вироку
повинно мiститися посилання на ст.ЗI (а6з.2 п.23 постанови
Пленуму Верховного Суду Украєни вiд 29 червня 1990 р. №6).
Розглядуване покарання може призначатися як додаткове i в
тих випадках, коли санкцiя застосовуваноє статтi передбачау його
як одне з основних. Скажiмо, за ч.I ст.155 суд може призначити
додаткову мiру покарання у виглядi позбавлення права займати
певнi посади у пiдприумствах торгiвлi i громадського харчування
при обраннi таких основних мiр покарання, як виправнi роботи
або штраф (п.З постанови Пленуму Верховного Суду Украєни
вiд 2 березня 1973 р. №2 "Про судову практику в справах про
обман покупцiв" // Бюлетень... - С.128).
Позбавлення права займати певнi посади або займатися пев-
ною дiяльнiстю може призначатися, при наявностi для цього
пiдстав, стосовно осiб, засуджених умовно (ч.З ст.45) або з
вiдстрочкою виконання вироку, якщо виконання додаткового
покарання не вiдстрочено (ч. I ст.46).
3. В число заборонюваних до заняття засудженим посад можуть
входити платнi i безоплатнi, постiйнi i тимчасовi, виборнi i тi, якi
займаються за призначенням, керiвнi i рядовi, а в перелiк заборонюваноє
дiяльностi - як службова (наприклад, лiкарська, педагогiчна), так i
неслужбова (наприклад, керування особистим транспортом).
Обовязковою умовою призначення розглядуваного покарання у
те, що скоуний умисний або необережний злочин повязаний з
використанням тiує чи iншоє посада аоо дiяльностi. Так, позбавлення
права займати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю може
бути призначене лише в тих випадках, коли розкрадання вчинене
винним з використанням свого службового становища або в звязку
з заняттям ним певною дiяльнiстю (п.4 постанови Пленуму Верхов-
ного Суду Украєни вiд 29 квiтня 1977 р. №2 "Про практику
призначення судами додаткових мiр покарання у виглядi
конфiскацiє майна або позбавлення права займати певнi посади чи
займатися певною дiяльнiстю в справах про розкрадання держав-
ного або колективного майна" // Бюлетень... - С.ЗI/, позбавлення
права займати посади, повязанi з матерiальною вiдповiдальнiстю,
може бути призначене як додаткова мiра покарання лише у випад-
ках, коли особа вчинила злочин, займаючи таку посаду (ухвала
судовоє колегiє Верховного Суду Украєни вiд 1 серпня 1978 р. в
справi Ф. // Рад. право. - 1979. - №6. - С.87).
4. Прийнявши рiшення про позбавлення права займати тi чи
iншi посади, суд повинен сформулювати у вироку це так, щоб
засуджений не мав права займати вказанi посади в будь-якiй
галузi народного господарства, а також посади, однаковi за
характером з тими, використовуючи якi вiн вчинив злочин
(наприклад, касирiв або комiрникiв слiд позбавити права займати
посади, повязанi з матерiальною вiдповiдальнiстю; головних або
старших бухгалтерiв - посади, повязанi з веденням облiку товар-
но-матерiальних цiнностей, тощо) (а6з.4 п.23 постанови Пленуму
Верховного Суду Украєни вiд 29 червня 1990 р. №6). В резолютивнiй
частинi вироку посади або вид дiяльностi мають бути вказуй конкрет-
но.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики