науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


2. Ст. 189 передбачау вiдповiдальнiсть за погрозу вбивством,
насильством та знищенням майна. Ця погроза у формою
психiчного насильства над вказаними у законi особами.
Для квалiфiкацiє дiє винноє особи за ст. 189 достатньо встановига
лише факт погрози працiвнику правоохоронного органу або його
близьким родичам у звязку з виконанням цим працiвником слух-
бових обовязкiв.Погроза може виявлятися у висловлюваннi (усно,
письмово, iз застосуванням технiчних засооiв), а також жестах або
iнших дiях, за допомогою яких винний залякуу потерпiлого вчине-
нням вбивства, застосуванням до нього насильства чи знищенням
його майна. На вiдмiну вiд ст. 100 наявнiсть реальних пiдстав
побоювання потерпiлим виконання погроз не у обовязковою (абз.I
п.IО постанови Пленуму Верховного Суду Украєни вiд 26 червня
1992 р. №8 //Бюлетень...- С.142).
Пiд погрозою вбивством слiд розумiти виражений зовнi та
доведений до потерпiлого намiр позбавити життя працiвника
прокуратури, органу внутрiшнiх справ чи безпеки або ж iх
близьких родичiв.
Пiд погрозою насильством слiд розумiти погрозу заподiяння
потерпiлому побоєв чи тiлесних ушкоджень, а також скоуння
таких дiй, якi можуть призвести до тiлесних ушiжень
(наприклад.звязування та залишення пiд дощем, у мiстiвостi,
де у багато комарiв, мошкари, на вогкiй землi у холодну пору
року тощо). При цьому ступiнь небезпечностi насильства для
здоровя потерпiлого на квалiфiкацiю не впливау: винний може
погрожувати нанесенням побоєв, мордуванням, заподiянням
рiзного ступеня тяжкостi тiлесних ушкоджень.
Пiд погрозою знищення майна слiд розумiти вираженi зовнi
та доведенi до потерпiлого нахваляння призвести майно
працiвника прокуратури, органу внутрiшнiх справ чи безпеки, а
також єх близьких родичiв в стан, при якому його неможливо
використати за цiльовим призначенням. В той же час протидiя
законнiй дiяльностi працiвника правоохоронного органу може
здiйснюватися i шляхом погрози пошкодження майна. При цьому
цiна ремонту майна, яке особа погрожувала пошкодити, може
дорiвнювати або перевищувати цiну майна, яке особа погрожу-
вала знищити. Iншими словами, ступiнь суспiльноє небезпечностi
таких дiй може рiвнятись або навiть перевищувати ступiнь
суспiльноє небезпечностi передбаченого ст. 1892 злочину, вчине-
ного шляхом погрози знищення майна працiвника правоохорон-
ного органу. Це означау, що погроза пошкодження майна за
певних обставин може вплинути на психiку потерпiлого так, що
протидiя його законнiй дiяльностi буде бiльш ефективною. Пле-
нум Верховного Суду Украєни в абз.2 п.IО постанови вiд
26 червня 1992 р. у звязку з цим розяснив, що як погрозу
знищення майна слiд квалiфiкувати погрозу знищити будь-яке
майно повнiстю або його частину, наприклад, окремi частини
будiвлi, вузли механiзму, скло автомобiля тощо.
з. Пiд майном слiд розумiти як рухоме (грошi, носильнi речi,
автомашини, мотоцикли, худобу тощо), так i нерухоме (жилий
будинок, дача, пдодоягзднi та iншi насадження, посiви тощо) майно.
4. Злочин вважауться закiнченим з моменту, коли погроза була
доведена до вiдома працiвника прокуратури, органу внутрiшнiх
справ або безпеки. Це правило стосууться i випадкiв, коди
погроза була вчинена щодо близьких родичiв названих осiб.
Такий висновок випливау iз пункту 3 зазначеноє вище постанови
Пленуму Верховного Суду Украєни, у вiдповiдностi з яким
вiдповiдальнiсть за ст. 189 настау лише за умови протидiє за-
коннiй службовiй дiяльностi працiвника прокуратури, органу
внутрiшнiх справ чи служби безпеки. В той же час для наявностi
складу цього злочину не мау значення, вдалося винному до-
могтися того, щоб працiвник правоохоронного органу нена-
лежним чином виконував своє службовi обовязки, чи нi.
Погроза вбивством, завдати тiлеснi ушкодження чи знищити
майно, висловлена у звязку з виконанням потерпiлим будь-яких
незаконних дiй, злочином, що розглядауться, не вважауться.
5. Посягання на життя, здоровя та власнiсть працiвника
правоохоронного органу або його близьких родичiв, скоуне без-
посередньо пiсля погрози вчинити такi дiє, не потребуу додатковоє
квалiфiкацiє за ст. 189.
6. Потерпiлими вiд цього злочину можуть бути:
а) працiвники прокуратури, а саме: слiдчi та прокурори,
перелiк яких даний вiдповiдно у ст. 17 та ст.56 Закону вiд
5 листопада 1991 р. "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховноє
Ради УРСР. - 1991. - №3. - Ст.793. Голос Украєни. - 1993. -
22 грудня);
б) працiвники органiв внутрiшнiх справ, у тому числi
особи, якi вiдповiдно до ст. 16 Закону вiд 20 грудня 1990 р.
"Про мiлiцiю" перебувають на державнiй службi в
пiдроздiлах мiлiцiє i яким присвоуне спецiальне звання
мiлiцiє. Згiдно зi ст.9 цього Закону до виконання завдань по
охоронi громадського порядку можуть залучатись iншi
працiвники органiв внутрiшнiх справ, вiйськовослужбовцi
органiв внутрiшнiх справ (працiвники виправно-трудових
установ, пожежноє охорони, а також курсанти, слухачi,
адюнкти, iншi атестованi працiвники, в тому числi i викла-
дацького складу навчальних закладiв МВС).
19 Бкiя. законодавства. Спецвипуск. 577
, Крiм того, потерпiлими можуть бути iншi особи, прийнятi .ва
службу в органи внутрiшнiх справ, якi мають пройти атестацiю;
в) працiвники служби безпеки, якi перелiченi в ст. 19 Закону
вiд 20 березня 1992 р. "Про службу безпеки Украєни" (Вiдомостi
Верховноє Ради Украєни. - 1992. - №27. - Ст382). До них,
зокрема, вiдносяться спiвробiтники-вiйськовослужбовцi,
працiвники, якi уклали трудовий договiр зi Службою безпеки, а
також вiйськовослужбовцi термiновоє служби.
Названi вище особи можуть визнаватися потерпiлими не тiлiiхх
годi, коли погроза вчинюуться в процесi виконання ними своєх
службових обовязкiв (в робочий чи неробочий час), а й у
випадках, коли вона повязана iз виконанням цих обовязкiв у
майбутньому.
Погроза, вчинена щодо технiчних працiвникiв, секретарiв,
прибиральниць та iнших осiб, робота яких не повязана iз
основними функцiями дiяльностi прокуратури, органiв
внутрiшнiх справ та служби безпеки, мау квалiфiкуватися за
наявностi вiдповiдних ознак за статтями Кримiнального кодексу,
що передбачають вiдповiдальнiсть за злочин проти особи (ст. 100)
або проти порядку управлiння (ст. 190);
г) близькi родичi зазначених у пiдпунктах "а", "б" i "в" цього
пункту працiвникiв. Вiдповiдно до п.11 ст.32 КПК такими у:
батьки, подружжя, дiти, рiднi брати i сестри, дiд, баба i онуст
(див.: Право Украєни. - 1992. -№11.- С.36).
7. Субуктивна сторона злочину характеризууться прямвм
умислом. Винний усвiдомлюу, що погрозою вiн протидiу законна
службовiй дiяльностi працiвника правоохоронного органу i бахау
робити саме так, тобто бажау, щоб у працiвника прокуратури,
органу внутрiшнiх справ чи безпеки виникло почуття занепо-
коуння, страху, що може перешкодити йому виконати своє служ-
бовi обовязки.
Виникнення намiру погрожувати, повязане iз виконанням
працiвником прокуратури, органу внутрiшнiх справ чи безпем
своєх службових обовязкiв. 1
Пiд виконанням iслужбових обовязкiв слiд розумiти
дiяльнiсть по виконанню названими особами обовязкiв по
службi, що випливають iз законiв i пiдзаконних актiв, в тому
числi порадникiв, статутiв, iнструкцiй i т. iн. Тому погрозу
працiвнику прокуратури або органу внутрiшнiх справ чи без-
пеки, який виступау у ролi свiдка, потерпiлого, експерта, яе-
обхiдно квалiфiкувати за ст. 180. Якщо. погроза вчинюуться
внаслiдок осоонстих неприязних стосункiв, або у невiдумною
ознакою якогось iншого злочину, то скоуне за наявностi не-
обхiдних умов слiд квалiфiкувати за вiдповiдними статтями КК
(наприклад, за статтями 100, 86 117, 142 чи ст. 144).
8. Субуктам злочину у особа, якiй до вчинення злочину
виповнилось шiстнадцять рокiв. Службовi особи, якi для погрозв
використовують своу службове становище, мають нести
вiдповiдальнiсть за перевищення влади або службових повнов>-
жень (ч.2 ст. 166).
Стаття 189.Втручання у дiяльнiсть
працiвника прокуратури, органу
внутрiшнiх справ, безпеки
Вплив у будь-якiй формi на працiвника прокуратури,
органу внутрiшнiх справ, безпеки з метою перешкодити
виконанню ним службових обовязкiв або добитися
прийняття неправомiрних рiшень -
карауться виправними роботами на строк до одного
року або штрафом у розмiрi вiд трьохсот до однiс? тисячi
карбованцiв.
ТI ж дiє) якщо вони перешкодили запобiгти злочину чи
затримати особу) яка його вчинила, або вчиненi особою
з використанням свого службового становища, -
караються позбавленням волi на строк до трьох рокiв
або виправними роботами на строк вiд одного до двох
рокiв.
(Ст. 18У Кодекс доповнено Указом вiд 18 сiчня 1991 р. //
Вiдомостi Верховно! Ради УРСР. - 1991. -№7. -Ст. 45).
(Iз змiнами, внесеними Законом вiд 17 червня 1992 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради Украй ни. - 1992. -№35. -Ст. 511).
I. Суспiльна небезпечнiсть цього злочину полягау в тому, що
втручання у дiяльнiсть працiвника правоохоронного органу
призводить або може призвести до невиконання ним службових
обовазкiв, прийняття неправомiрних рiшень) а в деяких випад-
ках i до неможливостi припинити скоуння злочину або затримати
особу, яка його вчинила.
2. Пiд втручанням у дiяльнiсть працiвника прокуратури,
органу внутрiшнiх справ чи служби безпеки слiд розумiти кон-
кретнi дiє, спрямованi на перешкоду у виконаннi цим
працiвником службових обовязкiв або на досягнення прийняття
неправомiрного рiшення. Втручання може виявлятися в умов-
ляннi, шантажуваннi потерпiлого, погрозi вiдмовити в наданнi
законних благ, а також у будь-якiй iншiй формi впливу (абз.I
п. 11 постанови Пленуму Верховного Суду Украєни вiд 26 червня
1992 р. №8 // Бюлетень...- С.142).
Умовляння може супроводжуватися обiцянками допомогти
придбати дефiцитнi товари, вирiшити якiсь сiмейнi проблеми, надати
можливiсть користуватися автомобiлем, дачною дiлянкою тощо.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики