науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Дозвiл видауться за встановленою формою термiном дiє не
бiльше одного року.
11. Ввезення на територiю Украєни речовин чи матерiалiв, що
належать до категорiє небезпечних вiдходiв, якi забороняються
до ввезення, не може бути дозволеним, у завжди незаконним i
квалiфiкууться за ч.2 сi.єIУ.
Разом з тим транзит таких речовин i матерiалiв може бути
дозволений за умови надання iмпортером чи його контрагентом
достатнiх гарантiй щодо забезпечення додержання екологiчноє
безпеки при здiйсненнi транзиту (п.8 Порядку видачi дозволiв
на ввезення в Украєну i транзит через єє територiю вiдходiв
(вторинноє сировини). Тому транзит без належного дозволу через
територiю Украєни речовин чи матерiалiв, що належать до кате-
горiє небезпечних вiдходiв, якi забороняються до ввезення,
повинен квалiфiкуватися за ч. I ст.228
12. Злочин у закiнченим у момент перетинання вантажу з
вiдходами чи вторинною сировиною митного кордону Украєни.
Дiє, спрямованi на незаконне ввезення або транзит вiдходiв чи
сировини, але не доведенi до кiнця з причин, не залежних вiд
волi винних, слiд розглядати як замах на цей злочин.
IЗ. Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
умислом. Винна особа усвiдомлюу суспiльну небезпечнiсть неза-
конного ввезення або транзиту вiдходiв чи вторинноє сировини
та бажау дiяти таким чхном. Тому у кожному випадку таких дiй
слiд встановлювати, чи була особа обiзнана з iснуючими
спецiальними правилами щодо порядку ввезення (транзиту)
вiдповiдних матерiалiв, речовин, предметiв.
14. Субуктом злочину е службова або приватна особа, яка
досягла 16-рiчного вiку, котра дозволяу, оформляу, супроводжуу,
безпосередньо ввозить вiдходи чи вторинну сировхну.
15. Розглядуваний злочин треба вiдмежовуючи вiд контр-
абанди. Ввезення поза митним контролем або з приховуванням вiд
нього вiдходiв чи вторишш сировинi, якi шдежать до наркотичних
засобiв, отруйних, сильнодiючих, радiоактивних, вибухових
речонга, утворюу склад контрабанди i квалiфiкууться за ст.70 КК.
Ввезення чи транзит поза митним контролем або з прихову-
ванням вiд митного контролю iнших видiв вiдходiв чи еторякноi
сировини квалiфiкууться за ст.70, якщо дiяння вчинене у великих
розмiрах або групою осiб, якi органiзувалися для заняття контр-
абандою.
Iншi випадки ввезення на територiю Украєни або транзит через
єє територiю вiдходiв чи вторинноє сировини без належного
дозволу, а також ввезення на територiю Украєни речовин чи
матерiалiв, належних -до категорiє небезпечних вiдходiв, якi
забороняються до ввезення, утворюють склад злочину, передба-
ченого ст. 228.
Стаття 229. Виготовлення, придбання,
зберiгання або збут отруйних i
сильнодiючих речовин
Виготовлення, придбання або зберiгання з метою
збуту, а так само збут отруйних або сильнодiючих
речовин, що не < наркотичними речовинами, вчиненi
без спецiального на те дозволу, -
караються позбавленням волi на строк до трьох рокiв
або виправними роботами на строк до двох рокiв.
Порушення встановлених правил виробництва,
зберiгання, вiдпуску, облiку, перевозки, пересилки
отруйних I сильнодiючих речовин, що не < нар-
котичними речовинами, -
карауться позбавленням волi на строк до одного року,
або виправними роботами на той же строк, або штра-
фом у розмiрi до двохсот карбованцiв.
(iз змiнами, внесеними Указами вiд 17 червня 1974 р. i
12 сiчня 1983 р. //Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1974. -
№27. -Ст. 222; 1983. -№4. -Ст. 50).
1. Злочин посягау на суспiльнi вiдносини, що забезпечують
встановлений порядок поводження з отруйними та
сильнодiючими речовинами i охорону таким шляхом народного
здоровя.
2. Предметом злочину виступають: а) отруйнi; б) сильнодiючi
речовини.
Отруйнi речовини - це речовини в твердому, сипучому або
рiдкому виглядi, вживання яких навiть з незначним перевищен-
ням дози може привести до смертi (бджолина та змiєна отрути,
мишяк, стрихнiн, сулема, цiанiстий калiй тощо). Сильнодiючi
- це лiкарськi та iншi засоби, вживання яких поза призначенням
або з порушенням норм дозування може спричинити тяжку
шкоду органiзму людини (ацетон, рiзнi сполучення з барбiталом,
що не у наркотиками, хлороформ, ефедрiн, ефiр тощо).
3. Зазначенi речовини мають такi спiльнi ознаки: а) небез-
печнiсть для життя або здоровя людини; б) вони не у нар-
котичними засобами; в) єх правовий режим регулюуться
спецiальними нормативними актами. Перелiк таких речовин
мiститься в Списку "сильнодiючих" та "отруйних" речовин i
речовин таблиць 1 i II Конвенцiє ООН про боротьбу проти
незаконного обороту наркотичних засобiв та психотропних
речовин 1988 р., затвердженому Постiйним комiтетом по конт-
ролю наркотакiв колишнього СРСР за станом на 1 березня
1991р. (Вестник Верховного Суда СССР. - 1991. - №8. -
С.46-48).
4. Кiлькiсть речовини, що у предметом цього злочинуДе мае
значення для квалiфiкацiє. Але якщо єх розмiр зовсiм незначний,
дiяння може бути не визнане злочинним на пiдставi ч.2 ст.7.
5. В чч.I та2 ст.229 дауться описання двох сумiжних складiв
злочинiв з альтернативними ознаками. Вчинення хоча б одного
з цих дiянь у умовою кримiнальноє вiдповiдальностi.
6. Зазначенi в ч.I ст.229 дiяння будуть злочинними, якщо вони
вчиненi без належного дозволу. Дозвiл на виготовлення та iншi
дiє, предметом яких у отруйнi або сильнодiючi речовини, може
давати Мiнiстерство охорони здоровя Украєни.
7. Диспозицiя ч.2 ст.229 бланкетна. Правила, виробництва,
зберiгання, вiдпуску та iншi дiє щодо отруйних або сильнодiючих
речовин встановлюються Мiнiстерством охорони здоровя Ук-
раєни. На сьогоднi дiють також деякi правила, затвемженi
Мiнiстерством охорони здоровя СРСР, якщо вони не суперечать
нормативнiм ахтам Украєна.
8. Для вирiшення питання про предмет злочину та зясування
незаконностi дiй чi факту порушення вiдповiдних щраввя
обовязково прязвачавсься експертиза.
720
9. Про поняття виготовлення, придбання, зберiгання, збуту,
виробництв, вiдпуску, обмiну, перевезення та пересилки див.
п./-12 коментаря до ст.29 та пл. I i 2 коментаря до ст.229
10. Склади злочинiв, передбачених чч.I i 2 ст.229, формальнi,
вважаються закiнченими з моменту вчинення дiяння.
II. Дiяння, передбачене ч.I ст.229, вчинюуться з прямим
умислом. Якщо мау мiсце виготовлення або зберiгання отруйних чи
сильнодiючих речовин, необхiдно доводити мету збуту. Злочин, перед-
бачений ч.2 ст.229, може бути вчинений як умисно, так i необережно.
12. Субукт злочину, передбаченого ч.I ст.229, загальний, а
ч.2 цiує статтi - спецiальний: особа, яка виконуу службовi або
професiйнi обовязки, повязанi з виробництвом, зберiганням,
вiдпуском, обмiном, перевозкою або пересилкою отруйних чи
сильнодiючих речовин.
IЗ. Службовi особи, виннi в порушеннi правил поводження з
отруйними або сильнодиочими речовинами, якщо єх дiяння за-
вдали iстотноє шкоди державним, громадським або охоронюваним
законом правам та iнтересам громадян, несуть вiдповiдальнiсть
за ст.) 65 та ч.2 ст.229.
14. Повторне вчинення дiянь, передбачених однiую з частин
ст229, не впливау на квалiфiкацiю, а виступау як обставина, що
об-яжуу вiдповiдальнiсть (п.I ст.41).
Вчинення дiянь, передбачених рiзними частинами ст.229, ут-
ворюу сукупнiсть злочинiв i покарання виннiй особi призна-
чауться за правилами ст. 42.
15. Виготовлення предметiв даного злочину або iншi дiє, зазна-
ченi в ст.229, здiйсненi з метою полегшення вчинення вбивства,
згвалтування, крадiжки чи iнших злочинiв, потребують додатко-
воє квалiфiкацiє як готування до вiдповiдного злочину.
Стаття 229\ Незаконне виготовлення, придбан-
ня, зберiгання, перевозка,
пересилка або збут наркотичних
засобiв
Незаконне виготовлення, придбання, зберiгання,
перевозка або пересилка з метою збуту, а так само
незаконний збут наркотичних засобiв -
карауться позбавленням волi на строк до десяти рокiв
б конфiскацiую <майна або без такоє.
Тi ж цiє, вчиненi повторно або за попереднiм зговором
групою осiб, або особою, яка ранiше вчикцла один iз
злочинiв, передбачених статтями 229 - 229 цього Ко-
дексу, або особливо небезпечним рецидивiстом, а так
саме якщо предметом цих дiй були наркотичнi засоби у
великих розмiрах, -
.караються позбавленням волi на строк вiд шести до
iгя?надц9ти РОКIВ з конфiскацiую майна.
(Ст. 22У Кодекс доповнено Указом вiд 17 червня 1974 р. //
Вiдомостi Верховна Ради УРСР. -1974. -№27. -Ст. 222).
(iз змiнами, внесеними Указом вiд 21 серпня 1967 р. //
Вiдомостi Верiковноi Ради УРСР. -1987. -№35. -Ст. 674).
1. Цей пiдвищеноє суспiльноє небезпечностi злочин посягау на
суспiльнi вiдносини, що забезпечують встановлений порядок
виготовлення наркотичних засобiв та поводження з ними i охо-
рону таким шляхом народного здоровя. Про це свiдчить i
фактична спрямованiсть дiй на зазначенi суспiльнi вiдносини, i
єх незаконнiсть, оскiльки виготовлення наркотикiв на iншi дiє
щодо таких засобiв правомiрнi лише за умови, що здiйснюються
з дозволу компетентних органiв в медичних чи наукових цiлях.
Встановивши вiдповiдальнiсть за такi дiяння, Украєна як член
ООН впровадила положення конвенцiй з питань боротьби з
наркоманiую: тдиноє конвенцiє про наркотичнi засоби 1961 р.,
Конвенцiє про психотропнi речовини 1971 р. (Нормативнi актi
з питань боротьби проти пияцтва i алкоголiзму. - К., 1976. -
С.172-193) та Конвенцiє ООН про боротьбу з незаконним обо-
ротом наркотичних засобiв i психотропних речовин 1988р. (Вiяiг.
е11еа1 Е/СОР, 82/, 19 ВесешЬег 1988) (окремi вiдбиток).
2. Предметом злочину у наркотичнi засоон, тобто речовини,
рiдини тощо, спроможнi викликати наркотичне спянiння,
потягти психiчну та фiзичну залежнiсть органiзму людини вiд
цих засобiв, а також зазначенi в спецiальному перелiку, що
затверджууться у встановленому порядку.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики