науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


3. Список наркотичних засооiв за станом на 1 липня 1990 р.
був затверджений Постiйним комiтетом по контролю наркотикiв
при Мiнiстерствi охорони здоровя СРСР (Вестник Верховного
Суда СССР. -1991.-№11.- С.34).
4. Наркотичними засобами визнаються лiкарськi препарахн
та речовини (барбамiл, кодеєн, морфiн, омнопон, фенамiн, ефед-
рон тощо), а також рослини або єх частини, що мiстять наркотики
(рiзнi сорти конопель, маку або маковоє соломи та iн.).
5. До наркотичних засобiв належать i деякi психотропнi
речовини, що включенi в Список наркотичних засобiв (ДЕТ,
ДМТ, ЛСД, мескалiн, альфiтамiн, амобарбiтал та iн.).
6. Враховуючи, що для визначення виду засобiв та реДвн, єх
назв та властивостей, а також вирiшення питання просте, чи
належать рослини до культур, що мiстять наркотики, необхiднi
спецiальнi знання, судв при розглядi таких справ повиннi мати
висновки експертiв.
7. Виготовлення наркотичних засобiв - це будь-якi дiє,
внаслiдок яких були отриманi готовi для вживання наркотичнi
засоби, а також єх переробка та рафiнування (очищення вiд
домiшок) з метою пiдвищення концентрацiє наркотика та Пою
наркотичного ефекту.
Наприклад, зрiзання зелених голiвок маку, єх надрiзи га
вилучення опiю-сирцю, висушування зрiзаних стебел, коробочок
маку всiх видiв пiсля вилучення з них насiннi, подрiбнення м
iншi дiє з метою одержання концентрованого засобу у виготов-
ленням наркотикiв. Способи виготовлення значення для
квалiфiкацiє не мають.
8. Придбання наркотичних засобiв - це єх купiвля, отримавня
в обмiн на iншi товари та речi, прийняття наркотикiв як оплаi>
боргу або як предметiв позики чи дарування, привласнеявя
знайденого, збирання дикоростучих конопель та маку, а також
залишкiв рослин, що мiстять наркотики, на пожнивних площах
пiсля завершення єх збирання. Якщо ж в результатi певних дiй
з наркотиками рослинного походження створюуться нова єх
якiсть, такi дiє являють собою не придбання, а виготовлення.
9. Пiд зберiганням треба розумiти будь-якi умиснi дiє,
повязанi з знаходженням наркотичних засобiв у володiннi
винного (при собi, в примiщеннi, а також в сховищах або в iнших
мiсцях). Вiдповiдальнiсть за зберiгання наркотикiв настау неза-
лежно вiд його тривалостi.
10. Перевозка наркотичних засобiв - це перемiщення єх з
використанням будь-якого виду транспорту його володiльцем або
iншою особою в межах одного району чи в iншу мiсцевiсть.
11. Пересилка наркотикiв полягау у єх вiдправленнi з одного
пункту в iнший поштою, багажем, з посланцем тощо. Отримання
наркотикiв адресатом для квалiфiкацiє значення не мау, якщо не
було єх збуту. В останньому випадку особа несе вiдповiдальнiсть
не лише за пересилку, а й за збут наркотичних засобiв.
12. Пiд незаконним збутам треба розумiти будь-якi сплатнi
чи безоплатнi форми реалiзацiє наркотичних засобiв (продаж,
дарування, обмiн, оплата боргу, позичання, введення iнукцiй
володiльцем наркотика iншiй особi, пригощання цигаркою, що
мiстить наркотик, тощо).
IЗ. Злочин вважауться закiнченим з моменту виконання однiує
з зазначених вище альтернативних дiй.
14. Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
умислом, а також метою збуту при виготевленнi, придбаннi,
зберiганнi, перевезеннi або пересилцi наркотичних засобiв.
Дослiджуючи мету конкретноє злочинноє поведiнки, треба вра-
ховувати кiлькiсть наркотикiв, що були предметом злочину, чи
вживала ця особа наркотики та iншi обставини справи. Мотиви
поведiнки для квалiфiкацiє значення не мають.
15. Субукт злочину загальний. Якщо особа визнауться нар-
команом, необхiдно вирiшувати питання про поуднання покаран-
ня з примусовим лiкуванням.
16. Повторнiсть (ч.2 ст.229) означау неодноразове вчине-
ння одного або декiлькох дiянь, зазначених в ч. I цiує статтi, якщо
не закiнчилися строки давностi притягнення до кримiнальноє
вiдповiдальностi або не знята чи не погашена судимiсть i немау
ознак продовжуваного або триваючого злочину.
17. Вчинення одного iз злочинiв, передбачених статтями 229
- 22У, - це випадок множинностi однорiдних дiянь. При цьому треба
також враховувати правила, що стосуються повторностi злочинiв.
18. Вчинення злочину за попереднiм зговором групою осiб
або особливо небезпечним рецидивiстом - див. пп.27 та 44
коментаря до глави II Особливоє частини).
19. Для вирiшення питання про великий розмiр наркотичних
засобiв треба Звертатись до Висновку про вiднесення до не-
великих або великих розмiрiв кiлькостi наркотичних засобiв, що
виявленi в незаконному володiннi або оооротi, затвердженому
Посшким комiтетом по контролю наркотикiв при Мiнiстерствi
охорони здоровя СРСР 19 грудня 1990 р. (Вестник Верховного
Суда СССР. - 1991. - №8. - С.48). Оскiльки критерiум визначен-
ня великого розмiру у вага наркотикiв, слiдчим органам треба
правильно з процесуальноє точки зору вилучати наркотичнi
засоби: зазначати у вiдповiдних документах вагу наркотикiв або
упаковувати та оформляти вилучення цих речових доказiв таким
чином, щоб виключалась можливiсть єх замiни, збiльшення ваги
та iн. В останньому разi зважити наркотики може експерт.
20. Умисний сплатний збут пiд виглядом наркотичних засобiв
iнших речовин тягне вiдповiдальнiсть за шахрайство. Якщо при
цьому винний схиляв покупця до такоє угоди, його дiє належить
також квалiфiкувати як пiдмовництво до придбання наркотичних
засобiв. Дiє покупцiв у таких ситуацiях пiдпадають пiд ознаки
злочинiв, передбачених статтями 17 та 229 або 229.
21. Скупка наркотикiв та єх перепродаж охоплюються ст. 229
i додатковоє квалiфiкацiє за ст. 154 не потребують.
Стаття 229. Розкрадання наркотичних засобiв
Розкрадання наркотичних засобiв -
карауться позбавленням волi на строк до пяти рокiв
з конфiскацiую майна або без такоє.
Те саме дiяння, вчинене повторно або за попереднiм
зговором групою осiб) або з застосуванням
насильства, що не е небезпечним для життя 1 здоровя,
або особою, якiй зазначенi засоби були ввiренi в
звязку з ТТ службовим станом чи пiд охорону, а так само
особою, яка ранiше вчинила одн Iз злочинiв, передба-
чених статтями 229\ 229 229~ цього Кодексу, -
карауться позбавленням волi на строк вiд трьох до
десяти рокiв з конфiскацiую майна чи без такоє,
позбавленням права займати певнi посади або зай-
матися певною дiяльнiстю чи без такого.
Розкрадання наркотичних засобiв, вчинене особЛЬо
небезпечним рецидивiстом або шляхом розбiйного на-
паду, а так само розкрадання наркотичних засобiв у
великих розмiрах -
карауться позбавленням волi на строк вiд семи до
пятнадцяти рокiв з конфiскацiую майна.
(Ст. 22У Кодекс доповнено Указом вiд 17 червня 1974 р. //
Вiдомостi Верховна Ради УРСР. - 1974. - №27. - Ст. 222).
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 21 серпня 1987 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. -1987. -№35. -Ст. 674).
1. Розкрадання наркотичних засобiв - це умисне незакояйв -
єх вилучення з державних, колективних органiзацiй, установ аоф ;
пiдприумств чи у окремих громадян для особистого споживами
аоо iншого протиправного використання, що створюу небезпеку
спричинення шкоди народному здоровю.
2. Предметом розкрадання в цих випадках у наркотияй
засоби, що вiдрiзняу його вiд розкрадань майна та шив>
сумiжних складiв злочинiв.
3. Джерела, звiдки були викраденi наркотики, не мають
значення для квалiфiкацiє: вiдповiдальнiсть за розкрадання нар-
котичних засобiв настау i у випадках незаконного збирання
рослин або єх частин, що мiстять наркотики (коробочок або стебел
маку, конопель та iн.) з охоронюваних ланiв сiльськогосподарських
пiдприумств, незаконного вилучення наркотичних засобiв у гро-
мадян, якi володiли ними правомiрно або навiть незаконно, тощо.
4. Предметом злочину можуть бути i наркотичнi засоби, що не
мають державноє цiни.
5. Злочин, передбачений ч. I ст.229, може бути вчинений як
крадiжка, грабiж, не поуднаний з насильством, або шах-
райство. В ч.2 цiує статтi одна з квалiфiкуючих ознак - розк-
радання наркотикiв, вчинене особою, якiй зазначенi засоби були
ввiренi в звязку з єє службовим станом або пiд охорону. Така
форма мiстить елементи, схожi з розкраданням майна шляхом
привласнення, розтрати чи зловживання службовим становищем.
В ч.З ст. 229 однiую з особливо квалiфiкованих ознак у розкра-
дання наркотикiв шляхом розбiйного нападу. Про поняття та
характеристику зазначених форм розкрадання див.коментарi до
глави II та V Особливоє частини.
6. Розкрадання наркотичних засобiв становить матерiальний
склад злочину. Його наслiдки полягають у вибуттi наркотика iз
сфери законного чи незаконного володiння юридичноє або
фiзичноє особи. Спричинення майновоє шкоди для цього складу
злочину не у обовязковим.
7. Розкрадання наркотикiв шляхом крадiжки, грабежу або
шахрайства буде закiнченим з моменту заволодiння нар-
котиками i одержання можливостi хоча б первiсне розпорядитися
ними (сховати, взяти та iн.), шляхом привласнення або
зловживання службовим станом - утримання наркотикiв i обер-
нення єх таким чином у свою користь, розтрати - єх споживання,
збуту та iн. Розкрадання шляхом розбою буде закiнченим з
моменту нападу з метою заволодiння наркотиками.
8- Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
i числом. Корисливi мотиви в даному випадку не у обовязковими.
Якщо розкрадання наркотикiв вчинюуться з метою єх збуту,
вiдповiдальнiсть настау за сукупнiстю злочинiв, передбачених
ст229 та ч.I ст.17i 229.
9. За розкрадання наркотичних засобiв у формi крадiжки,
грабежу або розбою вiдповiдальнiсть настау з 14 рокiв, а за
розкрадання цих засобiв в iнших формах - з 16 рокiв.
10. Пiд повторнiстю (ч.2 ст.229) треба розумiти форму
множинностi у вузькому розумiннi, тобто для квалiфiкацiє
злочину за цiую ознакою треба, щоб особа вчинила ранiше не
будь-яке розкрадання, а лише розкрадання наркотикiв або мала
судимiсть за такий злочин.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики