науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

стирання тексту
документа з неможливiстю його вiдновлення; iнше знищення
зафiксованоє iнформацiє, наприклад, стирання магнiтного
запису, заливання фарбою).
Пошкодження - приведення документiв, штампiв, печаток в
стан, непридатний для єх подальшого використання за цiльовим
призначенням або частковоє втрати зафiксованоє в них iнфор-
мацiє (вiдiрвана частина документа, зрiзана частина лiтер на
штампi тощо).
Утаювання - перемiщення документiв, штампiв, печаток iз
мiсця, де вони знаходяться, в iншi мiсця, що позбавляу
пiдприумство, установу, органiзацiю можливостi використову-
вати документи, штампи i печатки за єх цiльовим призначенням.
7. Злочин вважауться закiнченим з моменту вчинення однiує
iз вказаних в диспозицiє ч. I ст.193 дiй. Наступне використання
викрадених документiв не охоплюуться диспозицiую цiує статтi i
за наявностi ознак iншого злочину повинно квалiфiкуватись за
сукупнiстю злочинiв.
8. Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
умислом. Обовязковими ознаками субуктивноє сторони у мотив
i мета: корисливий мотив або iнша особиста заiнтересованiсть.
Пiд iншою особистою заiнтересованiстю слiд розумiти,
наприклад, намiр перешкодити укладенню договору, видачi до-
кумента iншiй особi, дезорганiзувати роботу пiдприумства, ба-
жання притягнення до вiдповiдальностi осiб, у вiданнi яких
знаходились документи, штампи, печатки i якi вiдповiдають за
єх зберiгання тощо.
9 Субуктом злочину у приватна особа, яка досягла
шiстнадцатирiчного вiку. Службовi особи за вчинення вказаввх
в ч.I ст. 193 дiй несуть вiдповiдальнiсть за службовi злочини.
10. Частиною 2 ст. 193 передбачена вiдповiдальнiсть за вчхве
ння злочвну при обтяжуючих обспшвинах\ 1) спричиненая
порушення роботи пiдприумства, установи, органiзацiє; 2) викрй-
дення, знищення, пошкодхення, утаювання особливо вахлаях
документiв, штампiв, печаток.
Порушення роботи пiдприумства, установи, органiзацЦ
виражауться в неможливостi виконання ними повнiстю чи част-
ково певних дiй, наприклад, посвiдчувати копiє документiв ф
угод в нотарiальнiй конторi, здiйснювати фiнансово-господарсмгi
операцiє в установi, видавати довiдки тощо.
Питання про визнання документiв, штампiв i печаток
особливо важливими вирiшууться в кожному конкретво-у
випадку з врахуванням, зокрема, затрат на єх вiдновленая,
розмiру матерiальних збиткiв вiд єх втрати, важливостi факгi ,
якi в них посвiдчувались, тощо. Наприклад, до особлво
важливих слiд вiдносити гербовi печатки, доказе пф
кримiнальних та цивiльнах справах, особовi справи, нотарiадш>
посвiдченi угоди, записи актiв громадянського стану тощо.
11. Частина 3 ст.193 передбачау вiдповiдальнiсть за внкрадев-
ня у громадянина паспорта або iншого важливого осооистоп>
документа. Паспорт - документ, який посвiдчуу особу власшосi
i його належнiсть до певноє держави (див. наприклад, ст.I
Положення про паспорт громадянина Украєни" // Вiдомостi
Верховноє Ради Украєни. - 1993. - №40. - ст.385).
Iншi важливi особистi документи - це документи, яхi
посвiдчують певнi важливi факти i подiє в життi особи (атесiхт
чи диплом про освiту, трудова книжка, свiдоцтво про народхея
ня, свiдоцтво про шлюо, посвiдчення про державнi нагородi,
почеснi звання тощо) та документи, якi надакф певнi права ч>
звiльняють вiд обовязкiв (довiдки про стан здВIровя, учаеть
бойових дiях, перепустки па територiю пiдприумств, уставав
органiзацiй, рiзнi посвiдчення, наприклад, посвiдчення водiє
тощо). Питання про те, чи у викрадений особистий документ
важливим, вирiшууться в кожному конкретному випадку.
12. Субуктивна сторона злочину, передбаченого ч.3 ст.193,
характеризууться прямим умислом. Мотиви i мета вчшнчпи
злочину на квалiфiкацiю цього злочину не впливають, ЯМ.
можуть свiдчити про готування до iншого злочину (скажiшу
шахрайства). При цьому умисел спрямований саме на викраде-
ня паспорта чи iншого особистого документа, а не маЬв
потерпiлого, серед якого знаходились документи. Якщо ж виннii
викрав, скажiмо, у потерпiлого валiзу з майном, серед якого 63011
i важливi особистi документи, то його дiє слiд квалiфiкувати крадiжку особистого майна.
14. Субуктам злочину у приватна особа, яка досятя>
шiстнадцяти рокiв.
Стаття 193. Купiвля, прадаж або iнша оплатив
передача чи одержання
посвiдчення або iншого офiцiйного
документа
Купiвля, продаж або iнша сплатна передача чи одер-
дя посвiдчення або Iншого офiцiйного документа,
який видауться пiдприепiством, установою,
прi.днiзацiею ! надау права або звiльняу вiд обовязкiв,
Зараються позбавленням волi на строк до одного
воку; або виправними роботами на той же строк) або
графом у розмiрi до однiс? тисячi карбованцiв.
тi ждIТ) вчиненi повторно, -
караються позбавленням волi на строк вiд одного
року до трьох рокiв з конфiскацiвю майна або без такоТ.
(Ст. 19У Кодекс доповнено Указом вiд 26 грудня 1990 р. //
вiдомостi Верховноє Ради УРСР. -1991. - №3. - Ст. 13).
i. Предметом розглядуваного злочину можуть бути
посвiдчення або iншi офiцiйнi документи, якi видаються
пiдприумством, установою, органiзацiую (незалежно вiд форми
власностi на них) i надають певнi права чи звiльняють вiд
обовязкiв. До таких документiв належать, наприклад,
посвiдчення учасника лiквiдацiє аварiє на Чорнобильськiй АЕС,
пенсiйне посвiдчення, посвiдчення iнвалiда та iншi посвiдчення,
атестат про середню освiту, диплом про закiнчення вищого
учбового закладу, лiкарняний лист та iншi офiцiйнi документи.
Обовязковою ознакою таких документiв у те, що єх предявникам
надаються певнi права або вони звiльняються вiд обовязкiв.
Наприклад, посвiдчення водiя надау право на керування авто-
мобi-iем, лiкарняний лист надау право на звiльнення вiд роботи,
посвiдчення iнвалiда надау право на безкоштовний проєзд в
мiському транспортi, диплом про вищу освiту надау право зай-
мати певнi посади чи виконувати певну роботу.
2. Пiдробленi посвiдчення i iншi офiцiйнi документи не можуть
визнаватись предметом злочину, передбаченого ч.I ст.193. єх
продаж або iншу сплатну передачу слiд квалiфiкувати за ст. 194
як збут подроблених посвiдчень аоо iнших документiв.
Дiє осоои, яка купила або iншим чином одержала пiдробленi
посвiдчення або iнший офiцiйний документ з метою єх
використання, можуть квалiфiкуватись як готування до
використання завiдомо пiдробленого документа (ч.I ст.I? i
СТ.194), а в разi єх фактичного використання - за ч.2 ст. 194.
3. Кримiнальна вiдповiдальнiсть передбачена за: 1) купiвлю;
2) сплатне одержання; 3) продаж; 4) сплатну передачу
посвiдчень чи iнших офiцiйних документiв. При купiвлi особа за
певну грошову суму отримуу у власнiсть посвiдчення чи iнший
офiцiйний документ. Пiд iншим сплатним одержанням слiд
розумiти отримання як у власнiсть, так i на певний час
посвiдчення чи iншого офiцiйного документа за переданi iншiй
особi матерiальнi цiнностi чи за надання послуги матерiального
характеру. Продаж посвiдчень чи iнших документiв передбачте
передачу єх у власнiсть iншiй особi за грошову винагороду.
Оплатна передана посвiдчення чи iншого офiцiйного докумед
та - це передача у власнiсть чи в тимчасове користування iншiє
особi вказаних предметiв за отриманi вiд неє матерiальнi цiнносгi
чи послуги матерiального характеру.
4. Злочин вважауться закiнченим з моменту купiвлi, продав,
iншоє сплатноє передачi або одержання посвiдчення чи iншого
офiцiйного документа незалежно вiд єх наступного використання
особою, яка єх купила чи придбала iншим сплатним способом.
Наступне використання вказаних посвiдчень чи офiцiйних до.
кументiв, якщо воно утворюу склад iншого злочину, повинно
квалiфiкуватись самостiйно, наприклад, за ч.2 ст.194 як
використання пiдробленого документа, або за ст.87 у разi з>-
подiяння майновоє шкоди державi або громадськiй органiзацiє
внаслiдок використання справжнього документа, виданого на iмя .
iншоє особи, наприклад, якщо особа використовуу студентськii
квиток iншоє особи, отриманий вiд неє за плату на певний час, .
для придбання пiльгових квиткiв на лiтак, заподiюючи тим самшит
майнову шкоду державi.
5. Особа, яка продала або передала iншим сплатним способом
посвiдчення чи iнший офiцiйний документ, пiдроблений веiц,
несе вiдповiдальнiсть за ч.I ст.194. Якщо особа продау (оплата
передау) посвiдчення чи iнший офiцiйний документ, пiдробленiє .3
iншою особою, єє дiє повиннi квалiфiкуватись за ч.2 ст.194, ас
використання завiдомо пiдробленого документа. <
6. Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
умислом, а при продажу чи iншiй сплатнiй передачi - також
корисливим мотивом. Мотив купiвлi та iншого оплатнод>.
придбання посвiдчень чи iнших офiцiйних документiв нi
квалiфiкацiю цього злочину не впливау, але може бути одночасно
готуванням до вчинення iншого злочину.
7. Субукт - особа, яка досягла шiстнадцяти рокiв.
8. Частиною 2 ст.193 передбачена вiдповiдiiьнiсть за :
вчинення купiвлi, продажу, iншiй сплатноє передачi чи од .
посвiдчень або iнших офiцiйних документiв. При цьому не
значення, чи у вчиненi дiє тотожними, послiдовнiсть єх вчиневав-i
(наприклад, особа продала посвiдчення, а пiзнiше купжмI
посвiдчення у iншоє особи), чи притягалась особа за ранiше вчинаД
дiє до вiдповiдальностi (головне, щоб не збiгли строки давносгi
притягнення до вiдповiдальностi за перший випадок купiвлi, про-
дажу чи iншоє сплатноє передачi чи одержання).
Стаття 194. Пiдробка документiв, штампiв I
печаток, збут єх те виморисiанив
пiдроблених документiв
Пiдробка посвiдчення або Iншого документа, якйА;
видауться державним або громадським пiдпiтемство->
установою чи органiзацiую 1 який надау правя Ї
звiльняу вiд обовязкiв, з метою використання його -
самим пiдроблювачем, так 1 iншою особою, збут такого
документа, а так само виготовлення пiдроблених штампiв
або печаток державних чи громадських пiдприумств, уста-
нов або органiзацiй з тiую ж метою або збут Тх -
караються позбавленням волi на строк до двох рокiв
або виправними роботами на той же строк.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики