науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

- С.84-85).
Зберiгання полягау в тимчасовому володiннi згаданим майном.
3. Злочин буде закiнченим при придбаннi - з моменту одер-
жання майна, при збутi - з моменту його вiдчуження. Можливий
замах на вчинення даних злочинiв. При зберiганнi з метою збуту>
а також придбаннi з метою збуту майна, завiдомо здобутого
злочинним шляхом (ч.З ст.213), злочин вважауться закiнчеиин
в момент вчинення дiяння незалежно вiд наступного фактичного
збуту такого майна.
4. Субуктивна сторона характеризууться умисною формою
вини: набуваючи або збуваючи майно, особа знау, що воно
здобуте злочинним шляхом, i бахау його придбати або збути.
Обовязковою ознакою субуктивноє сторони передбачених чч.3
та 4 ст.213 злочинiв, вчинюваних шляхом придбання або
зберiгання майна, завiдомо здобутого злочинним шляхом, у мета
його збуту. Джерелом знання того, що майно здобуто злочинним
шляхом, можуть бути повiдомлення вiдчужувача майна або iншоє
д особистi спостереження набувача майна, обстановка пере-
Ї речi, спосiб єє зберiгання тощо. Не вимагауться обiзнаностi
ому яким саме злочинним шлiхом було здобуте майно.
у газi, коли особа помилково вважау, що набувау чи збувау
дд здобуте злочинним шляхом, вчинене являу собою замах
на вчинення злочину, крiм тих випадкiв, коли воно в силу
ддозначностi не являу суспiльноє небезпеки (ч.2 ст.7).
5 Субуктом у особа, яка досяяiа 16-рiчного вiку. Заздалегiдь
це ошияне придбання або збут майна, завiдомо здобутого
здочинним шляхом, вчиненi службовою особою шляхом
дикористання свого службового стану, при умовi настання перед-
баченоє в законi шкоди в судовiй практицi прийнято
дадiфiкувати за сукупнiстю злочинiв - за вiдповiдними
частинами статей 213 i 165.
6. Промисел як квалiфiкуюча ознака злочину мау мiсце у разi
вчинення його систематично, коли протягом певного часу вiн
служить основним або додатковим джерелом доходу (див. поста-
нову президiє Кримського обласного суду в справi Г. // Рад.пра-
во.-1978.-№11.-С.105).
Питання про великий розмiр придбання або збуту майна,
завiдомо здобутого злочинним шляхом, як квалiфiкуючу ознаку
цих злочинiв в кожному випадку вирiшууться з врахуванням
вартостi, кiлькостi, обсягу, господарського значення майна.
Про особливо небезпечного рецидивiста див.коментар до ст.26.
7. Злочини, передбаченi ст.213, слiд вiдрiзняти вiд спiвучастi у
злочинi, шляхом вчинення якого здобуто майно. Якщо придбання
або збут такого майна були обiцянi виконавцю або iншому
спiвучаснику злочину до чи пiд час його вчинення або в силу
систематичностi єх вчинення давали пiдставу винному розрахову-
вати на подiбне сприяння, вони являють собою спiвучасть у злочинi.
Стаття 213 Виключена
(Ст.213 Кодекс доповнено Указом вiд 14 грудня 1988 р.
//Вiдомостi Верховна-Ради УРСР. -1988. -№52. -Ст.1184).
(Виключена Законом вiд 28 сiчня 1994 р.//Голос Украєни.
-1994. - ЗО березня).
Стаття 214. Виключена
(Закон вiд 7 липня 1992 р. //Вiдомостi Верховнi Ради Ук-
райни. -1992. - №39. - Ст. 570).
Стаття 214\ Виключена
(Ст. 21 Кодекс доповнено Указом вiд 18 березня 1970 р. //
Вiдомостi Верховне> Ради УРСР, -1970. - №15. - Ст. 101).
(Виключена Указом в1д4 вересня 1975 р. //Вiдомостi Вер-
ховноє Ради УРСР. -1975. -№37, -Ст.418).
Стаття 215.
Порушення правил безпеки
руху та експлуатацiє транспорту
особами, якi керують транс-
портними засобами
Порушення правил безпеки руху та експлуатацiє транспорту
особою, яка керуу транспортним засобом, що спричинило
потершлому легкi чи середньоє тяжкостi тiлеснi ушкодження -
карауться позбавленням волi на строк до трьох рокiв,
або виправними роботами на строк до двох рокiв, або
штрафом у розмiрi до двох тисяч карбованцiв, з позбав-
ленням права керувати транспортними засобами на
строк до трьох рокiв або без такого.
ТI самi дiє, що спричинили смерть потерпiлого або за-
подiяння йому тяжкого тiлесного ушкодження, карають-
ся позбавленням волi на строк до десяти рокiв з позбав-
ленням права керувати транспортними засобами на
строю до пяти рокiв або без такого.
Дiє, передбаченi частиною 1 цiе? статтi, що
спричинили загибель кiлькох осiб, караються позбав-
ленням волi на строк вiд трьох до пятнадцяти рокiв э
позбавленням права керувати транспортними засо-
бами на строк до пяти рокiв або без такого.
Примiтка. Пiд транспортними засобами у цiй статтi та
статтях 215 i 215 слiд розумiти всi види автомобiлiв, трак-
тори та iншi самохiднi машини, трамває 1 тролейбуси, а та-
кож мотоцикли та iншi механiчнi транспортнi засоби.
(Iз змiнами, внесеними Указами вiд 2 жовтня 1968 р.,
12 сiчня 1983 р., 1 серпня 1985 р., 15 листопада 1991 р. i За-
коном вiд 7 липня 1992 р. //Вiдомостi Верховноє Ради УРСР.
-1968. -№41. -Ст. 273; 1983. -№4. -Ст. 50; 1985. -№33.
Ст. 787; Вiдомостi Верховна Ради Украєни. - 1992. - ЦЦ.
Ст. 40; 1992. - №39. - Ст. 570).
I. Суспiльнi вiдносини у сферi безпеки дорожнього руху регулюу
Закон "Про дорожнiй рух", прийнятий ЗО червня 1993р. (Вiдомостi
Верховноє Ради Украєни. - 1993. - №31. - Сг.338). Законодавство
про дорожнiй рух складауться з цього Закону та актiв, що видаються
вiдповiдно до нього. Основним з них у Правила дорожнього руху,
затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украєни вiд ЗI грудня
1993 р. №1094, якi введенi в дiю з 1 травня 1994 р. (див Правила
дорожнього руху Украєни. - Вiнниця, 1994).
2. Однiую з норм, яка охороняу цi суспiльнi вiдносини, у ст.215.
Обуктом злочину у безпека дорожнього руху, здоровя i життя
громадян.
3. Злочин може бути вчинений тiльки при керуваннi транс-
портними засобами, якi вказанi в примiтцi до ст.215. Пiд трон-
iпортншш засобами слiд розумiти всi види автомобiлiв, траi-
орiз i iттгих самохiдних машин, трамває i тролейбуси, а також
<лоцикли та iншi механiчнi транспортнi засоби. Поняття ме-
ханiчного транспортною засобу як такого, "що приводиться в рух
з допомогою двигуна", визначають також вказанi вище Правила
дорожнього руху. Цей термiн поширюуться на трактори, самохiднi
фашини i механiзми (крiм мопедiв). Мопед визначений у цьому
документi як двоколiсний транспортний засiб, що мау двигун з
Збочим обумом до 50 куб.см. Отже, механiчний транспортний засiб
винен мати обум двигуна те менше 50 куб.см.
4. Поняттям "iншi самохiднi машини" охоплюються дорожнi,
будiвельнi, сiльськогосподарськi та iттпii спецiальнi самохiднi
машини (автокрани, екскаватори, скрепери, грейдери, дорожнi
котки, асфальтоукладачi, автонавантажувачi, збиральнi ком-
байни тощо).
в окремих випадках для встановпення технiчних параметрiв тран-
спортного засобу (самороие вигоговдення, внесення конструктивних
змiн i таке iнше) можливе проведення вадповiднiх експерiизи.
5. Обуктивна сторона злочину включау в себе такi
обовязковi ознаки: а) порушення правил безпеки руху та
експлуатацiє транспорту; б) суспiльно небезпечнi наслiдки;
в) причинний звязок мiж порушенням i наслiдками.
Порушення правил безпеки руху та експлуатацiєтранспор-
ту -це дiя або бездiяльнiсть осоои, яка керуу трансцоргним засобом,
повязана з порушенням однiує чи декiлькох вимог Правил дорож-
нього руху або iнших нормативних актiв, що регламентують безпе-
ку руху та експлуатацiю транспорту. Iнструкцiє i iншi нормативнi
акти, якi стосуються особливостей перевезення спецiальних ван-
тажiв, експлуатацiє окремих видiв транспортних засобiв, руху на
закритих територiях, повиннi грунтуватися на вимогах Закону "Про
дорожнiй рух" та Правил дорожнього руху.
Найчастiше порушення правил безпеки руху проявляються в
перевищеннi встановленоє швидкостi руху або в неправильному
єє виборi, порушеннi правил проєзду перехресть або зупинок
транспорту загального користування, правил обгону тощо.
6. Порушення правил екснлуатацГi - це порушення правил
перевезення людей або вантажу, експлуатацiя транспортного
засобу з несправною гальмовою системою або рульовим керуван-
ням i таке iнше. Маються на увазi такi порушення правил
безпеки руху або експлуатацiє транспорту, якi можуть викликати
злочиннi наслiдки.
7. Якщо узагальнити ознаки дiяння, то воно повинно бути
вчинене: а) тiльки при експлуатацiє транспортних засобiв, якi
вказанi в примiтцi до ст.215 ; б) особою, яка виконуу функцiю
керування транспортним засобом; в) в процесi дорожнього руху;
г) без одночасного поуднання руху транспортного засооу з
виконанням нетранспортних робiт; д) всупереч вимогам Правил
дорожнього руху або iншим нормативним актам.
8. Злочиннi наслiдки даного складу злочину передбаченi в
вiдповiдних частинах ст.215.
Мiх порушенням правил безпеки руху та експлуатацiє
"акспоту i наслiдками, що настали, повинен бути причинний
звязок, його вiдсутнiсть виключау кримiнальну вiдповiдальнiсть
особа за СТ.215.
16. У процесуальних документах треба обовязково вказатв, в
порушеннi яких правил безпеки руху або експлуатацiє транспор-
ту визнауться винною особа, у чому конкретно виявилися цi
порушення i чи перебувають у причинному звязку наслiдки, якi
настали, з цими порушеннями.
11. Вiдiюгiдальнiсп>заст.215 розподiляуться згiдно з єє частинами
залехно вiд тяжкостi наслiдкiв, що настали. За ч. I вiдповiдау особа,
в результатi дiяння якоє шлерпiлому заподiянi легкi або середньоє
тяхкостi тiлеснi ушкодхення, за ч.2 - тяхкi тiлеснi ушкодхевня
або смерть. Поняття тiлесних ушкодхень наведено в статтях
101,102,106, в коментарях до них, а такох в Правилах судово-
медичного визначення тяжкостi тiлесних ушкодхень.
Частина 3 ст.215 визначау вiдповiдальнiсть в разi вчинення
дiяння, передбаченого ч. I цiує статтi, якщо воно спричинило
загибель двох чи бiльше осiб.
Нiяка iнша шкода крiм тiує, що вказана в законi (наприклад,
матерiальна, моральна), не може визнаватися наслiдком
аналiзованого злочину.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики