науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


б) Те саме дiяння при помякшуючих обставинах -
тягне застосування правил Дисциплiнарного статуту
Збройних Сил.
в) Дiяння, передбачене пунктом "а" цiує статтi, що
спричинило шкiдливi наслiдки, для запобiгання яким
призначено даний караул (вахту), -
карауться позбавленням волi на строк вiд одного року
до десяти рокiв.
г) Порушення статутних правил патрулювання, що
спричинило шкiдливi наслiдки, для запобiгання яким
призначено даний патруль, -
карауться позбавленням волi на строк до пяти рокiв.
д) Дiяння, передбаченi пунктами "а" i "г" цiеТ статтi,
вчиненi у воунний час або в бойовiй обстановцi, -
караються позбавленням волi на строк вiд двох до
семи рокiв.
е) Дiяння, передбачене пунктом "в" цiеТ статтi, вчине-
не у воунний час або в бойовiй обстановцi, -
карауться позбавленням волi на строк вiд трьох до
десяти рокiв або смертною карою.
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 29 лютого 1984 р. i За-
коном вiд 17 червня 1992 р. // Вiдомостi Верховноє Ради
УРСР. - 1984. - №11. - Ст. 203; Вiдомостi Верховноє Ради Ук-
раєни. -1992. - №35. - Ст. 511).
1. Порядок несення караульноє служби i патрулювання регла-
ментууться Тимчасовим статутом гарнiзонноє та вартовоГ служб
Збройних Сил Украєни (див.: Тимчасовi статути Збройних Сил
Украєни. - Києв, 1993). Порядок несення вахтовоє служби визна-
чауться Корабельним статутом Вiйськово-Морських Сил Ук-
раєни. Крiм того, виданi у розвиток вказаних статутiв iнструкцiє,
накази та розпорядженнi уточнюють i конкретизуютиєдповiднi
статутнi положення.
Обуктом злочинiв, передбачених ст.249, у установлений
порядок несення караульноє (згiдно зi згаданим вище статутом
- вартовоє) i вахтовоє служби, а також патрулювання.
2. Караульна (вартова) служба призначена для надiйноє охо-
рони i оборони бойових прапорiв, сховищ iз озброунням, бойовою
i iншою технiкою, боуприпасами, вибуховими речовинами, iншим
майном та iнших вiйськових i державних обуктiв, а також для
охорони заарештованих i засуджених, якi тримаються на гаупт-
вахтi i в дисциплiнарному батальйонi (ст. 2 Тимчасового статуту
гарнiзонноє i вартовоє служб Збройних Сил Украєни). Несення
караульноє (вартовоє) служби у виконанням бойового завдання
(ст. 99 того ж статуту).
Патрулювання органiзууться в гарнiзонi i в прилеглих до
гарнiзону населених пунктах для пiдтримання порядку i високоє
вiйськовоє дисциплiни серед вiйськовослужбовцiв на вулицях i в
громадських мiсцях, на залiзничних вокзалах, в портах, аеро-
портах (ст. 33 Тимчасового статуту гарнiзонноє та вартовоє служб
Збройних Сил Украєни).
Вахтова служба - це особливий вид чергування на кораблi
Вiйськово-Морських Сил Украєни, який вимагау безперервноє
пильностi i невiдлучного перебування на посту з метою забезпе-
чення керування кораблем i його механiзмами, спостереження
за обстановкою, застосування зброє при раптовому нападi ворога
та пiдтримання порядку на кораблi.
3. Кримiнальна вiдповiдальнiсть за порушення статутних
правил караульноє (вахтовоє) служби передбачена в пл. "а", "б",
"в", "г" i "е" ст.249. Порушення статутних правил патрулювання
можуть квалiфiкуватися за пл. "г" i "д" цiує ж статтi.
4. Порушення статутних правил караульноє (вахтовоє) служби
вчинюуться як шляхом дiє, так i шляхом бездiяльностi. Порушен-
ня може бути допущене в будь-який час перебування
вiйськовослужбовця в складi караулу (пiд час перебування на
посту, при слiдуваннi на пост, поверненнi в караульне
примiщення чи в самому караульному примiщеннi).
Пунктом "а" ст.249 установлена кримiнальна вiдповiдальнiсть
за порушення караульноє (вахтовоє) служби особами, якi входять
до складу будь-якого караулу (вахти), незалежно вiд того, чи
настали шкiдливi наслiдки, для запобiгання яким i був призна-
чений караул.
Служба по охоронi виправно-трудових установ та конвоювання
осiб, якi тримаються пiд вартою, i засуджених мау своє
особливостi. Разом з тим багато в чому вона схожа з караульною
службою, яку здiйснюють вiйськовi караули у вiдповiдностi iз
Тимчасовим статутом гарнiзонноє та вартовоє служб Збройних
Сил Украєни. Тому порушення правил несення цiує служби
розглядауться як порушення правил несення караульноє служби.
При вирiшеннi питання про вину особи необхiдно встановити,
якi конкретнi статутнi правила i виданi в єх розвиток накази та
розпорядження були порушенi.
5. Порушення статутних правил караульноє (вахтовоє) служби,
якi потягли настання шкiдливих наслiдкiв (наприклад, розкра-
дання вiйськового майна з обукта, що охороняуться, втеча
заарештованого пiд час його конвоювання), запобiгання яким
прямо входило в обовязки цього караулу (вахти), квалiфiкууться
за п.в" ст.249.
Порушення статутних правил, передбачених 0249, при
помякшуючих обставинах тягне застосування правил
Дисциплiнарного статуту, що дозволяу бiльш диференцiйовано
вирiшувати питання про вiдповiдальнiсть (про застосувакая цих
правил див. п.IО коментаря до ст.231).
6. Порушення статутних правил патрулювання визнауться
злочином лише при настаннi наслiдкiв, для запобiгання яким був
призначений патруль.
Настання шкiдливих наслiдкiв може бути iнкримiновано у вину
порушнику правил патрулювання в тому випадку, коли вiн,
перебуваючи в складi патруля, зобовязаний був не допустити
настання цього наслiдку. Шкiдливi наслiдки повиннi бути в
причинному звязку з порушенням. Порушення статутних
правил патрулювання, яке не потягнуло за собою шкiдливих
наслiдкiв, розглядауться як дисциплiнарний проступок.
7. Субуктивна сторона передбачених ст.249 злочинiв ха-
рактеризууться як умисною, так i необережною формами вини.
8. Субуктами порушення статутних правил караульноє
служби можуть бути тiльки особи, якi входять до складу караулу
(варти), а також особи, видiленi в наряд для здiйснення керуван-
ня несенням служби караулом. Тимчасовим статутом гарнiзонноє
та вартовоє служб Збройних Сил Украєни передбачено, що до
складу варти входять: начальник варти, його помiчник (за пот-
реби) , розвiднi вартовi, водiє транспортних засобiв (за наявностi
транспортних засобiв), оператор технiчних засобiв охорони (за
наявностi таких), помiчник начальника варти по службi вартових
собак (за наявностi постiв вартових собак), вивiдний (за потреби)
(ст. 103 згаданого статуту). Для безпосередньоє охорони та обо-
рони обуктiв iз складу варти виставляють часових, тобто
озброуних вартових, котрi виконують завдання щодо охорони та
оборони дорученого єм поста (ст. 104).
Пост - це все доручене для охорони та оборони часовому, а
також дiлянка мiсцевостi, на якiй вiн виконуу своє обовязки
(ст. 104 згаданого статуту).
Початком вступу зазначених осiб до складу караулу (варти)
для виконання обовязкiв по караульнiй службi у момент подачi
пiд час розводу команди "струнко" для зустрiчi вартового по
караулах (вартового по частинi) (ст. 142). Кiнцевим моментом
несення караульноє служби вважауться момент подачi на-
чальником караулу, який змiнився, команди "кроком - ЯЦ"" для
слiдування у свою вiйськову частину (пiдроздiл) пiсля здИни.
Субуктами порушення статутних правил вахтовоє служби
можуть бути особи, якi несуть цю службу на кораблях в складi
корабельноє чи спецiальноє вахти.
Субуктами порушення статутних правил патрулювання мо-
жуть бути особи, якi входять до складу патруля (начальник
патруля i патрульнi).
9. Якщо порушення статутних правил караульноє (вахтовоє)
служби чи патрулювання в гарнiзонi повязане з вчиненням
iнших злочинiв, то дiє квалiфiкуються за сукупнiстю злочинiв.
Неправильне застосування вартовим зброє, яке потягло смерть
потерпiлого або спричинення йому тiлесних ушкоджень,
квалiфiкууться за сукупнiстю злочинiв за п."а" ст.249 i
вiдповiдною статтею КК, що передбачау вiдповiдальнiсть за
злочини проти особи.
10. Про поняття "воунний час" i "бонова обстановка" див.
вiдповiдно пл. 8 i 9 коментаря до ст.232.

несення
Стаття 250. Порушення правил
прикордонноє служби
а) Порушення правил несення прикордонноє служби
особою, яка входить до складу наряду по охоронi де-
ржавного кордону Украєни, -
карауться позбавленням волi на строк вiд одного року
до трьох рокiв.
б) Те саме дiяння при помякшуючих обставинах -
тягне застосування правил Дисциплiнарного статуту
Збройних Сил.
в) Дiяння, передбачене пунктом "а" цiує статтi, що
спричинило тяжкi наслiдки, -
карауться позбавленням волi на строк вiд трьох до
десяти рокiв.
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. i Зако-
ном вiд 17 червня 1982 р. //Вiдомостi Верховнее Ради УРСР.
- 1883. - Нв4. - Ст. 50; Вiдомостi Верховна Ради УкрЛни. -
1992. - №35. - Ст. 511).
1. Територiя Украєни у удиною, неподiльною, недоторканною
i цiлiсною. Будь-якi змiни територiє i державних кордонiв Ук-
раєни без згоди народу Украєни не дозволяються (ст. 70
Конституцiє). Згiдно зi ст.27 Закону "Про державний кордон
Украйш" (Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. - 1992. - №2. - Сг.5)
охорона державного кордону на сушi, морi, рiчках, озерах та
iнших водоймах покладауться на Прикордоннi вiйська, а в
повiтряному просторi - на Вiйська протиповiтряноє оборони.
Головним завданням цих вiйськ у забезпечення недоторкан-
ностi державного кордону, а також охорона економiчноє зони
Украєни (ст.I Закону "Про Прикордоннi вiйська Украєни" //
Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. - 1992. - №2. - Сг.7).
Несення служби в складi наряду по охоронi державного кор-
дону у виконанням бойового завдання.
Дiяльнiсть Прикордонних вiйськ будууться на принципах за-
конностi, гласностi, додержання прав i свобод громадян, взаумодiє
з органами державноє влади i управлiння, громадськими
обуднаннями, трудовими колективами 1 населенням. При вико-
наннi службових обовязкiв вiйськовослужбовцi Прикордонних
вiйськ керуються Конституцiую i загонами Украєни.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики