науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

В окремих
випадках погроза може i не висловлюватися у звичному смислi
цього слова.Вимагатель може обмежитись предявленням майно-
воє вимоги, вважаючи, що потерпiлому i без оголошення погрози
зрозумiла можливiсть заподiяння йому шкоди у разi невиконання
предявленоє вимоги (це може бути обумовлено,наприклад,
вiдносинами мiж потерпiлим i винним, що передували вимага-
тельству, iншими обставинами,що давали пiдстави робити висно-
вок про можливiсть заподiяння шкоди).
Вимагательська погроза може вiдноситись як до самого
потерпшого, так i до близьких йому осiб.До таких слiд вiдносити
близьких родичiв.зазначених в ст. 32 КПК,а також iнших
осiб,доля яких для потерпiлого мау iстотне значення.
5. В ст. 86 названi три види погроз, якi в поуднаннi з
майновою вимогою утворюють склад вимагательства: погроза
насильством, погроза розголошенням вiдомостей, що ганьблять,
погроза пошкодженням або знищенням майна. Про поняття цих
погроз див. пп. 10, II, 12 коментаря до ст. 144.
6. Вимагательство слiд вважати закiнченим з моменту
предявлення вимоги, поуднаноє з погрозою або насильством,
незалежно вiд досягнення винним поставленоє мети.
7.3 субуктивноє сторони вимагательство характеризууться
прямим умислом, корисливим мотивом i метою незаконного
одержання державного або колективного майна або права на
нього. Стосовно iнших наслiдкiв (ч.З ст.86) психiчне ставлення
винноє особи може бути як умисним, так i необережним.
8. Субуктом вимагательства може бути особа, яка на момент
його вчинення досягла шiстнадцяти рокiв.
9. Про обставини, що обтяжують вимагательство державного або
колективного майна ( вчинене повторно, або за попереднiм зговором
групою осiб, або пiд погрозою воивства чи нанесення тяжких
тiлесних ушкоджень, або поуднане з насильством, що не у небез-
печним для життя i здоровя, або з пошкодженням чи знищенням
майна - ч.2; вчинене органiзованою групою або особливо небез-
печним рецидивiстом, аоо поуднане з насильством, небезпечним для
життя i здоровя, або таке, що завдало великоє шкоди чи спричинило
iншi тяжкi наслiдки - ч.З), див. коментар до ст. 144.
Стаття 87. Спричинення майновоє шкоди
шляхом обману або зловживання
довiрям
Спричинення майнове? шкоди державi або гро-
мадськiй органiзацiє шляхом обману або зловживання
довiрям, при вiдсутностi ознак розкрадання) Ї
карауться виправними роботами на строк до двох
рокiв, або позбавленням права займати певнi посади
або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох
рокiв; або штрафом у розмiрi до чотирьохсот карбо-
ванцiв.
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. -1983. -№4. -Ст. 50).
1. безпосереднiм, обуктом злочину виступають суспiльнi
вiдносини по формуванню фондiв державноє або колективноє
власностi i вiдносини по використанню державного або ко-
лективного майна.
2. Обекiпшна сторона злочину характеризууться за-
подiянням майновоє шкоди шляхом обману або зловживання
довiрям за вiдсутностi ознак розкрадання.
Спричинення майновоє шкоди може здiйснюватись в такiй
формi;
а) незаконне використання державного або колективного май-
на. На вiдмiну вiд розкрадання майно не вибувау з фондiв
власника, а лише протиправно використовууться iншою особою.
Найбiльш поширеним у самовiльне використання транспортних
засобiв, машин, механiзмiв чи iнших предметiв. Заподiяна май-
нова шкода в таких випадках складауться з; а) вартостi
використаного майна (амортизацiйнi вiдрахування); б) вартостi
витраченого майна (вартiсть пального, електроенергiє); в) за-
рооIтноє плати, виплаченоє винному пiд час незаконного
використання майна у своєх цiлях; г) шкоди у виглядi упущеноє
вигоди, тобто неотримання власником запланованого додаткомго
прибутку;
6) ухилення вiд сплати обовязкових платежiв. Для цiує форми
спричинення майновоє шкоди властиво те, що особа не передау
державнiй або колективнiй органiзацiє своу власне майно, яке
повинна була передати, тобто "непередача належного",
наприклад, несплата рiзноманiтних мит i зборiв; ухилення вiд
сплати платежiв за користування газом, електроенергiую тощо;
ухилення вiд сплати податкiв шляхом пiдробки документiв.
Спричинення майновоє шкоди в таких випадках полягау в тому,
що державнi або колективнi фонди не поповнюються майном, яке
повинно було надiйти туди вiдповiдно до закону;
в) звернення особою на свою користь або користь iнших осiб
платежiв, якi повиннi були надiйти вiд окремих громадян державi
або колективним органiзацiям. В залежностi вiд наявностi або
вiдсутностi повноважень на отримання та оприбуткування пла-
тежiв такi дiяння здiйснюються шляхом: а)привласйення майна
особою, яка не мау повноважень приймання та його оприбутку-
вання. Наприклад, привласнення грошей провiдником поєзда за
безквитковий проєзд пасажирiв; б) привласнення платежiв осо-
бою, службовi повноваження якоє повязанi з єх прийманням та
оприбуткуванням. Квалiфiкацiя таких дiй залежить вiд того,
надiйшли чи нi платежi в фонд державноє або колективноє
власностi. Якщо платежi вже надiйшли в такi фонди, то єх
привласнення слiд квалiфiкувати як розкрадання. В разi, коли
платежi ще не у державною чи колективною власнiстю, то єх
корисливе утримання слiд квалiфiкувати за ст.87. Слiд вважати,
що платежi переходять у власнiсть державноє або колективноє
органiзацiє з моменту видачi документа, який засвiдчуу цей факт.
3. Способами вчинення злочину, передбаченого ст.87, у обман
або зловживання довiрям. Заподiяння майновоє шкоди шляхом
обману, здiйсненого з пiдробкою документiв, а також з
використанням пiдроблених документiв, слiд квалiфiкувати за
сукупнiстю злочинiв, передбачених ст.87 i ст. 194.
4. Злочин вважауться закiнченим з моменту спричинення
майновоє шкоди державнiй або колективнiй органiзацiє. Для складу
злочину необхiдно, щоб ця шкода була значною. Слiд мата на увазi,
що КАП передбачау вiдповiдальнiсть за скоуння подiбних правопо-
пушень. Наприклад, ч. I ст. 132 КАП передбачау вiдповiдальнiсть за
-амовiльне використання транспортних засобiв, машин чи ме-
.iкзпiв, яке спричинило незначну майнову шкоду.
5. Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
у.дчслом, а також корисливою метою.
Сi. Субукт злочину - особа, яка на момент вчинення злочину
досягла шiстнадцяти рокiв. Субуктом може бути тiльки приватна
особа. Службова особа, яка заподiяла iстотну матерiальну шкоду
пержавнiй або колективнiй органiзацiє шляхом зловживання
с.iужбовим становищем, при наявностi всiх ознак злочину, мау
нести вiдповiдальнiсть за ст. 165.
Стаття 87\ Виключена.
(Ст. 8 Кодекс доповнено Указом вiд 27 червня 1986 р. //
Вiдомостi ВерховноєРади УРСР. -198В. -№27. -Ст. 539).
(Виключена Законом вiд 7 липня 1992 р. //Вiдомостi Вер-
ховноє Ради Украєни. - 1992. -№39. -Ст.570).
Стаття 87.Виключена.
(Ст. В Кодекс доповнено Указом вiд 27 червня 1986 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. -1986. -№27. -Ст. 539).
(Виключена Законом вiд 7 липня 1992 р. //Вiдомостi Вер-
ховноє Ради Украєни. - 1992. - №39. - Ст. 570).
Стаття 88. Привласнення знайденого або
такого, що випадково опинилося у
многое
майна
Привласнення знайденого або такого, що випадково
опинилося у винного, цiнного майна, яке завiдомо на-
лежить державi або громадськiй органiзацiє, -
карауться виправними роботами на строк до одного
року або штрафом у розмiрi до чотирьохсот карбованцiв.
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. i Зако-
ном вiд 17 червня 1992 р. //Вiдомостi Верховноє Ради УРСР.
- 1983. -№4. - Ст. 50 ; Вiдомостi ВерховноєРади Украєни. -
1992. - №35. - Ст. 511).
1. Предметом злочину виступау майно, яке перебувау у
власностi державних або колективних органiзацiй, установ чи
пiдприумств. Воно може бути втраченим або вийти з фактичного
володiння внаслiдок рiзноманiтних обставин. Предметом злочину
може бути також скарб, оскiльки вiн у власнiстю держави.
Предметом розглядуваного злочину у тiльки цiнне майно. Не у
предметом злочину майно незначноє вартостi.
2. Обуктивна сторона злочину полягау в привласненнi
знайденого або такого, що випадково опинилося у винного,
майна, що у предметом злочину.
Привласнення полягау в тому, що особа, до якоє потрапляу
майно, яке єй не належить, протизаконне залишау його в своуму
володiннi. Характерним для цього складу злочину у те, що майно
потрапляу до особи не в звязку з єє неправомiрними дiями.
Знайденим вважауться таке майно, яке вийшло з фактичного
володiння держави або колективноє органiзацiє чи пiдприумства
в результатi рiзноманiтних причин (втрата внаслiдок дiє
стихiйноє сили, втрата при перевезеннi тощо). Це майно зна-
ходиться в бездоглядному станi. Не виключауться
вiдповiдальнiсть за ст.88, якщо особа, яка знайшла майно, була
свiдком факту його втрати.
Тахим, що випадково опинилося у винного, визнауться майно,
яке надiйшло в його володiння в результатi обставин, щодо мають
звязку з дiями винного. Наприклад, приблудилась тварина,
одержанi зайвi грошi, помилково виданi касиром. Однак, якщо
помилка касира була виявлена особою не пiсля отримання гро-
шей, а пiд час єх отримання, i вона про це не повiдомляу, такi дiє
слiд квалiфiкувати за ст. 83 як розкрадання державного чи ко-
лективного майна шляхом шахрайства. Якщо винний якоюсь
мiрою сприяв заволодiнаю державним чи колективним майном,
то його дiє слiд квалiфiкувати як розкрадання цього майна.
Наприклад, для того щоб майно випало з вантажного автомобiлi
на дорогу, винний викопав рiв.
Саме заволодiння знайденим чи таким, що випадково
опинилося у винного, майном, при вiдсутностi мети його привлас-
нення не у злочином. Тiльки наступнi дiяння, повязанi з
утриманням майна та розпорядженням ним, у злочинними.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики