науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


Використання завiдомо пiдробленого документа -
карауться позбавленням волi на строк до одного року,
або виправними роботами на той же строк, або штра-
фом у розмiрi до двох тисяч карбованцiв.
дiє, передбаченi частиною 1 цiує статтi, якщо вони
вчиненi повторно, -
караються позбавленням волi на строк до пяти рокiв з
конфiскацiую майна або без такоТ.
(Iз змiнами, внесеними Указами вiд 12 сiчня 1983 р. i
26 грудня 1990 р. // Вiдомостi Верховней Ради УРСР. -
1983. - №4. - Ст. 50; 1991. - №3. - Ст. 13).
I. Предметом злочину у посвiдчення або iнший документ,
який видауться державним або громадським пiдприумством чи
органiзацiую i який надау права або звiльняу вiд обовязкiв (див.
п.I коментаря до ст.193), а також штампи i печатки державних
чи громадських пiдприумств, установ або органiзацiй (див.пп.З i
4 коментаря до ст.193).
2. З обуктивноє сторони злочин характеризууться вчине-
нням однiує iз чотирьох дiй, вказаних в диспозицiє статтi:
1) пiдробка посвiдчення або iншого документа; 2) збут
посвiдчення або iншого документа; 3) виготовлення пiдроблених
штампiв або печаток; 4) збут пiдроблених штампiв чи печаток.
3. Пiд пiдробкою посвiдчення або iншого офiцiйного доку-
мента слiд розумiти: 1) виготовлення фальшивого посвiдчення
або iншого офiцiйного документа; 2) внесення в справжну
посвiдчення (документ) неправдивих вiдомостей; 3) внесення
змiн в текст посвiдчення (документа), якi викривляють змiст
фактiв, що мають юридичну силу i посвiдчуються документом.
Пiдробкою посвiдчення (документа) буде i пiдробка вiдбиткiв на
них печаток i штампiв, тому що такi вiдбитки у складовою
частиною посвiдчень (документiв).
4. Виготовлення пiдроблених штампiв або печаток - це
незаконне виготовлення форм (клiше) з рельуфним чи
заглибленим дзеркальним зображенням текстiв, знакiв, малюнкiв
та iнших позначок (повне виготовлення) або внесення змiн в
справжнi штампи i печатки, якi спотворюють змiст реквiзитiв,
що мiстяться в них, наприклад, зрiзування рельуфних зображень
тексту печатки, доповнення форми (клiше) новими позначками.
5. Пiд збутом пiдробленого посвiдчення або iншого документа
чи пiдроблених печаток i штампiв слiд розумiти єх вiдчуження
будь-яким способом (продаж, обмiн, дарування тощо) особою,
яка усвiдомлюу, що вказанi предмети у фальшивими.
(>. Злочин вважауться закiнченим з моменту вчинення будь-
якоє з названих в ч.I ст.194 дiй: пiдробки, виготовлення, збуту.
7. Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
умислом. Крiм того, при пiдробцi посвiдчення або iншого доку-
мента i виготовленнi пiдроблених штампiв i печаток обовязковою
ознакою субуктивноє сторони у мета - використання вказаних
предметiв як самим пiдроолювачем, так i iншими особами. Якщо
особа пiдробила посвiдчення, документ, штамп чи печатку, щоб
показати своу вмiння, для колекцiє тощо, склад розглядуваного
злочину в iє дiях вiдсутнiй.
8. Пiдробка посвiдчень та iнших предметiв розглядуваного
злочину для єх наступного використання з метою завотодiння
державним, колективним чи iндивiдуальним майном громадян
повинна квалiфiкуватись додатково як готування до розкрадання
вiдповiдно державного, колективного чи iндивiдуального майна.
У тому разi, коли, наприклад, пiдробленi посвiдчення, доку-
менти, штампи i печатки використовуватимуться iншою особою
для заволодiння майном, дiє особи, яка єх пiдробила чи збула,
якщо вона усвiдомлювала, з якою метою будуть використову-
ватись пiдробленi предмети, повиннi квалiфiкуватися додатково
як спiвучасть у готуваннi до розкрадання державного, ко-
лективного чи iндивiдуального майна, тобто за ч.I ст.194, ч.б
ст.19, ч.I ст.17 i ст.83 чи 143.
9. Субуктом злочину у приватна особа, яка досягла
шiстнадцятирiчного вiку. Службова особа за вчинення дiй, перед-
бачених ст.194, несе вiдповiдальнiсть за ст. 172 при наявностi в
Гi дiях iнших необхiдних ознак цього злочину.
10. За повторне вчинення в будь-якiй послiдовностi дiє, перед-
баченоєст.194, вiдповiдальнiсть настауза ч.З цiує статтi. Повторнiсть
буде при повторному вчиненнi як тотожних дiй (наприклад,
пiдробка спочатку одного, а потiм iншого посвiдчення), так i
будь-якоє з дiє, передбачених ч.I ст194. Так, як повторна повинна
квалiфiкуватись пiдробка посвiдчення особою, яка ранiше виго-
товила фальшиву печатку (i навпаки) або ранiше збула пiдробденив
iншою особою документ. Не мау також значення, зд притягалась
особа до кримiнальноє вiдповiдальностi за ч.I чи ч1iст.194. Не-
обхiдно лише встановити, що не збiгли строки давностi притягнення
до кримiнальноє вiдповiдальностi за ранiше вчиненi дiє.
I 1. Пiд використанням пiдробленого документа,
вiдповiдальнiсть за яке передбачена ч.2 ст.194, слiд розумiти його
подання на пiдприумства, в установи, органiзацiє незалежно вiд Ь
органiзацiйноє форми i форми власностi (а не лише подання ва
державнi чи iромадськi пiдприумства, в установи, органiзацiє) дш
набуття тих чи iнших прав або звiльнення вiд обовязкiв, а також
предявлення таких документiв з тiую ж метою службовим особам.
Наприклад, особа предявляу в нотарiальнiй конторi пiдроблеае
посвiдчення учасника лiк-нiдзнiє аварiє на Чорнобильськiй АЕСдлх
звiльнення вiд сплати державного мита за вчиненi нотарiальвi ДО
або подау в установу, де вона працюу, пiдроблену довiдку про те,
що вона проходила службу у складi оомеженого контингевд
радянських вiйськ у Республiцi Афганiстан чи в iнших краєнах, де
в цей час велися бойовi дiє, для одержання пiльг при стягаенш
прибуткового податку з громадян.
12. Закiнченим злочин вважауться з моменту предявлення чи
подання документа незалежно вiд наслiдкiв.
IЗ. Предметом розглядуваного злочину у лише документи
(в тому числi i рiзнi посвiдчення як єх рiзновид), що видаються
державними чи громадськими пiдприумствами, установами або
органiзацiями i надають права чи звiльняють вiд обовязкiв.
Використання пiдроблених документiв, що видаються iншими
пiдприумствами, установами, органiзацiями, складу даного
злочину не утворюу, а може лише розглядатись як спосiб вчине-
ння iншого злочину, наприклад, розкрадання майна.
Про поняття "державне i громадське пiдприумство, установа,
органiзацiя" див. п.4 коментаря до ст.193.
14.3 субуктивноє сторони злочин, передбачений ч.2 ст.194,
характеризууться прямим умислом, тобто особа усвiдомлюу, що
вона використовуу пiдроблений документ, i бажау вчинити цi дiє.
15. Особа, яка пiдробила документ i потiм його використала,
пiдлягау вiдповiдальностi лише за ч.I ст.194. Якщо ж збiгли
строки давностi притягнення до вiдповiдальностi за пiдробку
документа, вона мау вiдповiдати за використання пiдробленого
документа, тобто за ч.2 ст.194.
Стаття 195. Виключена
-
Стаття 195. Виключена
(Ст. 19 Кодекс доповнено Указом вiд 17 серпня 1966 р. //
Вiдомостi Вержовнс> Ради УРСР. - 1966. - №32. - Ст. 195).
(Виключена Законом вiд 7 липня 1992 р. //Вiдомостi Вер-
ховноє Ради Украєни. - 1992. - №39. - Сiт. 570).
Стаття 196. Виключена
Р"1"9Л"Р:5Ї"Ї""Ї -
Стаття 196 Порушення правил адмiнiстра-
тивного нагляду
Злiсне порушення правил, передбачених Положенням
про адмiнiстративний нагляд органiв внутрiшнiх справ
за особами, звiльненими з мiсць позбавлення волi, з
етою ухилення вiд нагляду, якщо воно вчинено осо-
оою, до якоє двiчi протягом року застосовувалось
адмiнiстративне стягнення за такi ж порушення, -
карауться позбавленням волi на строк вiд шести
мiсяцiв до двох рокiв або виправними роботами на той
же строк.
Самовiльне залишення пiднаглядним мiсця проживан-
ня з метою ухилення вiд адмiнiстративного нагляду, а так
<амо неприбуття без поважних причин у визначений
строк до обраного мiсця проживання особи, щодо якоє
встановлено адмiнiстративний нагляд при звiльненнi 9
мiсць позбавлення волi, -
караються позбавленням волi на строк вiд одного
року до тьох рокiв.
(Ст. 19(Р Кодекс доповнено Указом вiд 17 серпня 1966 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1966. - №32. - Ст. 195).
(iз змiнами, внесеними Указами вiд 12 сiчня 1983 р.
23 вересня 1983 р. // Вiдомостi Верховне> Ради УРСР.
1983. - №4 - Ст. 50; 1983. - №40. - Ст. 807).
1. Для здiйснення контролю за певною категорiую осiб, що
вiдбували покарання в мiсцях позбавлення волi, з метою за-
побiгання вчиненню ними нових злочинiв, сприяння таким осо-
бам в адаптацiє до умов життя пiсля звiльнення з мiсць позбав-
лення волi за такими особами здiйснюуться адмiнiстративний
нагляд, суть якого полягау в покладеннi на них ряду обовязкiв
i обмежень, визначених Положенням про адмiнiстративний на-
гляд органiв мiлiцiє за особами, звiльненими з мiсць позбавлення
волi, затвердженим Указом Президiє Верховноє Ради СРСР вiд
26 липня 1966 р. з наступними змiнами i доповненнями
(Вiдомостi Верховноє Ради СРСР.- 1966. - №30. - Ст.597; 1983.
- №21. - Ст.232), яке застосовууться в даний час, оскiльки
вiдповiдних нормативних актiв Украєни ще немау.
2. Адмiнiстративний нагляд встановлюуться щодо трьох ка-
тегорiй повнолiтнiх осiб: а) визнаних особливо небезпечними
рецидивiстами; б) засуджених до позбавлення волi за тяжкi
злочини, або засуджених два рази i бiльше до позбавлення водi
за будь-якi умиснi злочини, або якi ранiше звiльнялись з мiсць
позбавлення долi до повного вiдбуття призначеного судом строку
покарання умовно-достроково чи умовно з обовязковим залу-
ченням до працi, якщо вони вчинили новий умисний злочин
протягом невiдбутоє частини покарання чи обовязкового строку
роботи, якщо єх поведiнка в перiод вiдбування пврання в
мiсцях позбавлення волi свiдчить про вперте небажання стати на
шлях виправлення i залучення до чесного трудового життя;
в) засуджених до позбавлення волi за тяжкi злочини, або засуд-
жених два рази i бiльше до позбавлення волi за будь-якi умисвi
злочини, або якi ранiше звiльнялись з мiсць позбавлення волi до
повного вiдбуття призначеного судом строку покарання умовно-
достроково чи умовно з обовязковим залученням до працi i знову
вчинили умисний злочин протягом невiдбутоє частини покарання
чи обовязкового строку роботи, якщо вони пiсля вiдбуття пока-
рання чи умовно-дострокового звiльнення вiд покарання систе-
матично порушують громадський порядок i правила спiвжиття,
незважаючи на попередження органiв внутрiшнiх справ пр
припинення антигромадського способу життя.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики