науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


.За п."в СТ.93 квалiфiкууться умисне вбивство лише тiує особи, яка
виконувала службовий або громадський обовязок. Якщо в звязку з
виконанням особою службового або громадського обовязку була
умисно вбита iнша осою, зокрема, хтось з єє близьких, вчинене не
може бути квалiфiковане за п."в ст.93. При наявностi необхiдних
пiдстав воно може бути квалiфiковане, зокрема, за п." ст.93 як
умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокiстю.
Спецiальними нормами щодо п.в" ст.93 у ст.58, п.в" ст.234,
тому вчинення злочинiв, передбачених цими нормами, не потре-
буу додатковоє квалiфiкацiє за п.в" ст.93, а також за ст. 190
(див. пп.б, 7 коментаря до ст.93).
12. Пункт "г" ст.93 передбачау умисне вбивство двох або бiльше
осiб, тобто таке вбивство, при якому позбавлення життя кiлькох
людей охоплюуться удиним умислом винноє особи i вчинюуться, як
правило, в одному мiсцi i без значного розриву у часi. При цьому
мотиви, з яких позбавляються життя окремi потерши, можуть бути
рiзними (абз.I п. 11 постанови Пленуму Верховного Суду Украєни
вiд 1 квiтня 1994 р. №1 //Бюлетень...- С.78).
Слiд мати на увазi, що в п.г" ст.93 мова йде саме про умисне
вбивство двох або бiльше осiб як про один (одиничний) злочин,
а не про два або бiльше умисних вбивства, коли мау мiсце
множиннiсть злочiнiв. Тому, якщо винний позбавiв життя
кiлькох осiб в одному й тому ж мiсцi i без значного розриву в
часi, але його дiє не охоплювались удиним умислом, вчинене
належить розглядати як декiлька умисних вбивств i
квалiфiкувати з iнкримiнуванням п."з" СТ.93.
Якщо умисел винного був спрямований на вбввство двох або
бiльше осiб, але злочю не Суло доведено до кiнця з незалежних вщ
нього обставин i всi потерпiлi залишились живi, вчинене слiд
квадiфiкувати за ч.2 ст.17 i п-г" ст.93, а при наяюостi пiдстав - також
за iнпшмi пунктами цiує статтi (див., наприклад; Информационный
окмлетень Верховного Суда УССР. - 1986. - №58. - С.38).
Якщо при умислi на вбивство двох або бiльше осiб винному
здалося позбавити життя лише одного з них, вчинене пiддягау
квалiфiкацiє за ст.93 - за наявностi iнших обтяжуючих обставин,
- чи за ст.94 - при вiдсутностi таких обставин -i за ч.2 ст.17 та
п. "г" ст.93, а за наявностi iнших обтяжуючих обставин i за
пiд заголовком: "Для квалiфiкацiє умисного вбивства як такого,
що вчинено способом, небезпечним для життя багатьох людей,
необхiдно встановити, що, здiйснюючи умисел на вбивство певноє
особи, винний усвiдомлював, що застосовуу такий спосiб за-
подiяння смертi, який у небезпечним для життя не тiльки однiує
людиниРад. право. - 1978. - №1. - С.102).
Для наявностi даноє обтяжуючоє обставини необхiдно вста-
новити, що небезпека для життя людей була реальною, а не
гаданою. Умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для
життя багатьох осiб, утворюу склад закiнченого злочину, якщо I
фактично була позбавлена життя хоча 6 одна з цих осiа Даши
злочин може вчинюватись як з прямим, так i з непрямим
умислом.Якщо при вчиненнi умисного вбивства способом, небез-
печним для життя багатьох осiб, комусь з цих осiб були заподiянi
тiлеснi ушкодження, дiє винного належить квалiфiкувати за п.е"
СТ.93 та за статтями про нанесення умисних тiлесних ушкоджень.
У випадках, коли при вчиненнi умисного вбивства способом,
небезпечним для життя багатьох осiб, була заподiяна смерть
кiльком з них, дiє винного належить квалiфiкувати за пп. "г" i
"е" СГ.93 (див. абз.2 п. 14 постанови Пленуму Верховного Суду
Украєни вiд 1 квiтня 1994 р. №1). Якщо ж винний, дiючи з
прямим умислом на вбивство кiлькох осiб, застосував спосiб,
небезпечний для життя лише цих осiб, вчинене охоплюуться п."
ст.93 i квалiфiкацiє ще й за п.е" названоє статтi не потребуу.
Якщо вчинення умисного вбивства способом, небезпечним для
життя багатьох осiб, супроводжувалось знищенням чи пошкод-
женням майна, дiє винного слiд квалiфiкувати за сукупнiстю
злочинiв, передбачених п.е" ст.93 та ст.89 чи ст. 145.
16. Пункт "ж" ст.93 передбачау вбивство, вчинене з метою
приховати iнший злочин або полегшити його вчинення, а
так само поуднане з згвалтуванням.
Умисне вбивство, вчинене зметаю приховати iнший злочин
або полегшити його вчинення, визнауться закiнченим
злочином незалежно вiд того, чи вдалося виннЬму досягти пос-
тавленоє мети. Пiд iншим злочином, полегшити вчинення якого
мав на метi винний, вчинюючи умисне вбивство, слiд розумiти
будь-який умисний злочин, в тому числi й iнше умисне вбивство.
Пiд iншим злочином, приховати який мав на метi винний,
вчинюючи умисне вбивство, слiд розумiти будь-який злочин, в
тому числi i необережний.
Вчинити обидва злочини (умисне вбивство i злочин, заради
якого воно вчинюуться) може як одна й та ж особа, так i рiзнi
особи. Дiє особи, яка вчинила умисне вбивство з метою полегшити
вчинення нею ж iншого злочину, належить квалiфiкувати: а) за
п. "ж" ст.93 i за вiдповiдною статтею Особливоє частини КК, якщо
обидва злочини винному вдалося довести до кiнця (наприклад,
особа вчинила вбивство, щоб зiбрати вiдомостi, якi становлять
державну таумницю, з метою передачi єх iноземнiй державi, i
пiсля вбивства цi вiдомостi одержала); б) за пж" ст.93 i за ч.I
чи ч.2 ст. 17 та за вiдповiдною статтею Особливоє частини КК,
якщо винний вчинив лише умисне вбивство з метою полегшити
днення iншого злочину (наприклад, особа вчинила умисне
вбивство потерпiлого з метою угону транспортного засобу, а сам
угон здiйснити не встигла).
у випадку, коли особа вчинюу умисне вбивство з метою
полегшити вчинення iншого злочину iншою особою, єє дiє при
наявностi ознак спiвучастi необхiдно квалiфiкувати за пж"
ст.93 i за ст. 19 та вiдповiдною статтею Осооливоє частини КК
(наприклад, згiдно з досягнутою домовленiстю одна особа
вчинюу умисне вбивство для того, щоб полегшити iншiй здiйснити
захоплення заложникiв).
Якщо особа вчинюу умисне вбивство з метою приховати
вчинений нею ж iнший злочин, п дiє слiд квалiфiкувати за п. "ж"
ст.93 i вiдповiдною статтею Особливоє частини КК, що передба-
чау вiдповiдальнiсть за цей злочин (наприклад, особа вчинюу
умисне вбивство потерпiлоє, щоб приховати вчинене щодо неє
задоволення статевоє пристрастi неприродним способом).
У разi, коли особа вчинюу умисне вбивство з метою приховати
злочин, вчинений iншою особою, п дiє необхiдно квалiфiкувати
за п."ж" ст.93. Додатково квалiфiкувати такi дiє ще й за ст. 186
не потрiбно (абз.2 п. 15 постанови Пленуму Верховного Суду
Украєни вiд 1 квiтня 1994 р. 11).
17. Умисне вбивство, поуднане з згвалтуванням, мау мiсце в
таких випадках: а) коли воно вчинюуться в процесi згвалтування
чи замаху на цей злочин для того, щоб подолати опiр потерпiлоє;
6) коли воно вчинюуться в процесi згвалтування чи замаху на
цей злочин, а так само через деякий час пiсля цього у звязку з
схильнiстю винного до садизму; в) коли воно вчинюуться в
процесi згвалтування чи замаху на цей злочин, а так само зразу
ж пiсля цього з мотивiв помсти за вчинений потерпiлою опiр.
При цьому в першому iз зазначених випадкiв позбавлятись
життя може як сама потерпiла, так й iншi особи, наприклад, єє
близькi - для того, щоб вона припинила чинити опiр.
В усiх зазначених випадках дiє винного слiд квалiфiкувати за
п."->." ст.93 i ч.4 ст.117 чи ч.2 ст.17 i ч.4 ст.117 як умисне
вбивство, поуднане з згвалтуванням i згвалтування чи замах на
згвалтування, що спричинили особливо тяжкi наслiдки.
Якщо умисне вбивство вчинене пiсля згвалтування чи замаху на
Згвалтування з метою приховати цей злочин, дiє винного належить
квалiфiкувати за пж" ст.93 i вiдповiдною частиною ст.117 чи ч.2
ст.17 i вiдповiдною частиною ст.117 як умисне вбивство, вчинене з
метою приховати iнший злочин, i Згвалтування чи замах на Згвал-
тування. Умисне вбивство в цьому разi не вважауться проявом
особливо тяжких наслiдкiв Згвалтування (абз.7 п. 15 постанови
Пленуму Верховного Суду Украєни вiд 1 квiтня 1994 р. №1).
18. Пункт "з" ст.93 передбачау умисне вбивство, вчинене
особливо небезпечним рецидивiстом або особою, яка ранiше
вчинила умисне вбивство, за винятком вбивства, передбаченого
статтями 95-97 цього Кодексу.
Умисне вбивство, вчинене особливо небезпечним
рецидивiстом, мау мiсце у випадку, коли особа, яка визнана
особливо небезпечним рецидивiстом вироком суду, пiсля набран-
ня ним чинностi вчинила хоча б один iз злочинiв, передбачених
ст-93 чи ст-94. В цьому разi дiє такоє особи квалiфiкуються за
пз" ст-93, а при наявностi iнших обтяжуючих обставин i за
iншими пунктами даноє статтi. Якщо з боку особливо небезпеч-
ного рецидивiста мав мiсце замах на умисне гiбивство аб< вiн
вчинив умисне вбивство в спiвучастi (за винятком спiввиконав-
ства), його дiє належить також квалiфiкувати є пз" ст.93 з
посиланням на ст. 17 чи ст. 19.
19. Для квалiфiкацiє дiяння винного за п.з" стГ-93 як умисного
вбивства, вчиненого особою, яка ранiше вчинила умисне
вбивство, необхiдно, щоб: 1) злочини були вчиненi особою не
одночасно; 2) вчинене не охоплювалось единим умисли; 3) кожний з
вчинених особою двох або бiльше злочинiв був закiнченим
умисним вбивством, замахом на умисне вбивств) або визнавався
спiвучастю в умисному вбивствi i квалiфiкувався з посиланням
на ст. 19 (допустиме поуднання всiх можливих варiантiв);
4) перший з вчинених злочинiв, що охоплиiугься поняттям
"ранiше вчинене умисне вбивство", квалiфiкууться або
квалiфiкувався за ст.93 чи ст.94, а також за статями 58, 59, 60,
190\ пв" ст.234; 5) на момент вчинення другого чи наступних
злочинiв не пройшли строки давностi притяжения особи до
кримiнальноє вiдповiдальностi за перший зломин або за цей
злочин особа мау не погашену чи не зняту судiiмiсть; 6) другий
злочин, що охоплюуться поняттям "наступне умисне вбивство",
сам по собi - без урахування його повторностi - мiстить склад
злочину, передбаченого ст.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики