науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


Iншi норми призначенi для захисту безпечних умов працi без
урахування особливостей вибуховонебезпечних виробництв. Такi
норми звуться загальними правилами охорони працi.
Обуктивну сторону складу злочину, передбаченого ст.220, утво-
рюу порушення лише правил вибуховоє безпеки (про квалiфiкацiю
загальних правил охорони працi див. коментар до ст. 135).
В свою чергу, правила вибуховоє безпеки подiляються на
правила виоухозапобiганмя (єх мета - усунути можливiсть
вибуху) та правила вибухозахисту (єх мета - захист людей та
матерiальних цiнностей вiд вибуху, коли вiн все ж таки станеться).
3. Вказанi правила можуть бути порушенi як шляхом дiє, так
i шляхом бездiяльностi. Правила вибухозапобiгання звичайно пор-
ушуються активними дiями: користування вiдкритим вогнем,
вiдключення вентиляцiє тощо. Правила вибухозахисту частiше
порушуються шляхом бездiяльностi: необладнання запасних
виходiв, незведення брандмауерiв, неперевiрка вогнегасникiв тощо.
Але при будь-якiй формi вчинення цього злочину вiн по своєй
сутi у невиконанням чи неналежним виконанням вимог правил
вибуховоє безпеки. В обвинувальних документах треба не тiльки
констатувати порушення цих правил, а й наводити конкретнi
статтi, пункти та параграфи вiдповiдних нормативних актiв i
вказувати, в чому конкретно полягау єх порушення.
4. Порушення виробнино-технiчноє дисциплiни станоняять
вiдступи вiд порядку ведення виробничих процесiв, режиму роботи
устаткування та обладнання, що забезпечуу безпеку вiд вибухiв.
Оскiльки вказанi порядок, режим тощо встановленi правилами
вибуховоє безпеки, то будь-яке порушення виробничо-технiчноє
дисциплiни у водночас i порушенням цих правил.
5. Обовязковою ознакою обуктивноє сторони злочину е. мiсце
його вчинення. В законi воно окреслено як "вибуховонебезпечнi
пiдприумства", а також "вибуховонебезпечнi цех
Згiдно з чинними технiчними нормами i правиламивибу-говоне-
безпечними пiдприумствами у промисловi та будь-якоє iншоє
галузi пiдприумства, а також єх пусковi черги та комплекси,
вiднесенi в установленому порядку до певноє категорiє чи класу
вибуховоє або вибухово-пожежноє небезпеки. Залежно вiд того, якi
гази, пара, пил та iншi речовини обертаються у випобiгдитвi та
загрожують вибухом, вже при проектуваннi пiдприумства визна-
чауться його категорiя чи клас вибуховонебезпечностi. Категорiє
вибуховонебезпечностi шахт за газом метаном та вугiльним ПЕЛОМ
визначаються спiльними наказами виробничих обуднань та
пiдроздiлiв Держгiртехнагляду (див., наприклад: Будiвельнi норми
та правила, роздiл "М"; Правила влаштування електроустановок;
Протипожежнi заходи на промислових пiдприумствах).
Пiд вибужовонебезпечними цехами-слiд розумiти основнi
(цехи, дiльницi, вiддiлення тощо) та допомiжнi (склади, лабора-
торiє та iн.) пiдроздiли, а також зовнiшнi установки та iншi
вiдокремленi обукти, якi в установленому порядку вiднесенi до
певноє категорiє чи класу вибуховонебезпечностi.
6. Вiдповiдальнiсть за ч. I ст.220 настау незалежно вiд наявностi
чи вiдсутностi наслiдкiв, тобто це формальний склад злочину.
Практицi вiдомi випадки засудження за ч.I ст.220 за те,
наприклад, що винний палив у вибуховонебезпечнiй шахтi.
разом з тим, порушення правил вибуховоє безпеки, що
спричинили наслiдки, якi не належать до тяжких, також
квалiфiкуються за ч.I ст.220.
7. Субуктом злочину у особа, яка досягла 16 рокiв i порушила
правила вибуховоє безпеки. На практицi найчастiше до
кримiнальноє вiдповiдальностi за ст.220 притягуються
працiвники вибуховонебезпечних пiдприумств i цехiв.
8. Субуктивна сторона характеризууться прямим чи не-
прямим умислом щодо порушення правил. Можливе також пору-
шення правил з необережностi (наприклад, коли винна особа
забула вимкнути електропристрiй). При настаннi суспiльне не-
безпечних наслiдкiв ставлення до них субукта може бути лише
необережним. Порушуючи правила вибуховоє безпеки, особа
передбачау можливость вибуху та настання суспiльне небез-
печних наслiдкiв i легковажно розраховуу на єх вiдвернення або
не передбачау можливостi настання таких наслiдкiв, хоча
повинна була i могла це передбачити.
Мотиви порушення правил вибуховоє безпеки можуть бути
будь-якими. Найчастiше це бажання спростити та прискорити
виконання виробничого завдання.
9. Поняття людських жертв та iнших тяжких наслiдкiв
розкрито в пп.5 i 6 коментаря до ст.218.
10. Аналiзований злочин треба вiдмежовувати вiд злочину,
передбаченого ст.218. Вiдмежування слiд проводити залежно вiд
призначення порушених правил безпеки та залежно вiд причин
наслiдкiв, якi настали.
Якщо на вибуховонебезпечнiй шахтi порушенi правила прове-
дення гiрничих робiт, якi не мають вiдношення до забезпечення
вибуховоє безпеки, вчинене утворюу склад злочину, передбаче-
ного ст.218 (за наявностi усiх його ознак).
Якщо ж порушення не призвели до вибуху, але тяжкi наслiдки
настали з iнших причин (наприклад, через отрууння шахтарiв
метаном), мау мiсце сукупнiсть злочинiв, передбачених ч.2
ст.218 та ч.I ст.220.
Порушення правил вибуховоє безпеки, що призвело до вибуху
та повязаних з ним тяжких наслiдкiв, охоплюуться ч.2 ст.220.
11. Про вiдмежування розглядуваного злочину вiд порушень
правил пожежноє безпеки див. п.14 коментаря до ст.220.
Стаття 220\ Порушення правил пожежноє
безпеки
Порушення правил пожежноє безпеки, вчинене осо-
бою, до якоє протягом року було застосовано
адмiнiстративне стягнення за таке ж порушення, -
карауться виправними роботами на строк до одного
року або штрафом у розмiрi до ста карбованцiв.
Порушення правил пожежноє безпеки, яке
спричинило виникнення пожежi, -
карасться позбавленням волi на строк до трьох рокiв,
або виправними роботами на строк до двох рокiв, або
штрафом у розмiрi до трьохсот карбованцiв.
Дiяння, передбачене частиною 2 цiує статтi, якщо воно
спричинило людськi жертви або Iншi тяжкi наслiдки, -
карауться позбавленням волi на строк до восьми рокiв.
(Ст. 220 Кодекс доповнено Указом вiд 16 лютого 1978 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1978. - №9. - Ст. 165).
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. //
Вiдомостi Верховна Ради УРСР. - 1983. - №4. - Ст. 50).
1. Обуктивну сторону злочину утворюють порушення
у бланкетною, для зясування сутi допущених порушень треба
звернутись до змiсту самих зазначених правил.
Вiдповiдно до вимог держстандартiв пожежна безпека - це
такий стан, при якому "виключауться можливость пожежi або, у
випадках єє виникнення, запобiгауться впливу на людей небез-
печних i шкiдливих факторiв, якi нею викликаються, та забез-
печууться збереження матерiальних цiнностей" (ГОСТ 12.1.004-76).
Виходячи з цього, на кожному пiдприумствi та в кожнiй установi
дiють правила запобiгання пожежам, а також правила
протипожежного захисту. Останнi мають за мету в разi
виникнення пожежi до мiнiмуму скоротити матерiальну шкоду
та виключити людськi жертви.
Таким чином, порушення правил пожежноє безпеки у
невиконанням чи неналежним виконанням шляхом дiє чи
бездiяльностi вимог правил запобiгання пожежам або правил
протипожежного захисту.
Вказанi правила звичайно мiстяться в нормативних актах, якi
мають в назвi вказiвку на пожежну безпеку (надриклад.Типош
правила пожежноє оезпеки для промисловихпiдприумств,
Правила пожежноє безпеки для житлових будинкiв, готелiв,
будiвель адмiнiстративних установ, кооперативних та
iндивiдуальних гаражiв тощо). Поряд з цим, багато правил
пожежноє безпеки мiстяться у нормативних актах, якi не мають
прямоє вказiвки на них у своєй назвi (наприклад: Правила
устройства электроустановок. - М., 1984; Правила безопасности
при производстве ацетилена. - М., 1979).
Найчастiше порушення правил пожежноє безпеки трапляються
у виглядi дiй: користування вiдкритим полумям, захаращення
евакуацiйних виходiв тощо. Бездiяльнiсть мау мiсце у випадках
невжиття заходiв по ремонту електромереж, обладнанню захисту
вiд блискавок, влаштуванню протипожежних брандмауерiв тощо.
2. Для наявностi складу злочину, передбаченого ч. I ст.220\
достатньо порушення правил без настання суспiльне небез-
печних наслiдкiв. Але коли порушення не спричинило пожежi та
iнших шкiдливих наслiдкiв i за обставинами його вчинення не
могло створити таку загрозу (наприклад, у разi невжиття заходiв
по ремонту несправноє електромережi в будинку, де вiдключено
електропостачання), вiдповiдальнiсть за цiую нормою виклю-
чауться. Таким чином, своурiдним наслiдком кожного порушення
правил пожежноє безпеки у створення стану пожежноє не-
безпеки, тобто небезпеки для людей та матерiальних,
iсторичних, культурних i екологiчних цiнностей внаслiдок
можливоє пожежi та єє шкiдливих факторiв (див. ГОСТ 12.1.004-76).
3. Обовязковою ознакою складу злочину, передбаченого ч. I
ст.220\ у наявнiсть адмiнiстративноє преюдица, тобто факту
застосування до винноє особи протягом року адмiнiстративного
стягнення за таке ж порушення. Причому це не осовязково
порушення тотожними дiями (бездiяльнiстю) тих самих вимог
правил пожежноє безпеки. Достатньо застосування
адмiнiстративного стягнення за будь-яке порушення правил
пожежноє безпеки, а не за iнше адмiнiстративне правопорушення.
4. Вiдповiдальнiсть за чч.2 i 3 ст.220 "не повязана з
обовязковим застосуванням до винного ранiше за порушення
правил пожежноє безпеки заходiв адмiнiстративного стягнення"
(абз.З п.4 постанови Пленуму Верховного Суду Украєни вiд
2 липня 1976 р. №4 "Про питання, що виникли в судовiй
практицi в справах про знищення та пошкодження державного i
колективного майна шляхом пiдпалу або внаслiдок порушення
правил пожежноє безпеки"// Бюлетень... - С.172).
5. Частина 2 ст.2201 "охоплюу тi випадки порушення правил
пожежноє безпеки, що призвели до пожежi, якi заподiяли легкi
тiлеснi ушкодження однiй або кiльком особам, або середньоє
тяжкостi тiлеснi ушкодження однiй особi, або заподiяли
органiзацiям чи громадянам матерiальну шкоду, яка не у знач-
ною, а також випадки, коли такi дiє взагалi не заподiяли шкоди
здоровю громадян чи iстотного матерiального збитку" (абз.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики